Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” icon

Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Скачати 86.71 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Дата31.05.2013
Розмір86.71 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

______________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2013 року


Програма вступного випробування

з англійської мови

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”


Полтава – 2013

Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц. Копач О.О.
Рецензенти:

Криницька Н.І., канд. філол. наук, доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Сирота Ю.О., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри перекладу Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ “Україна”.
Пояснювальна записка


Програма вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” відповідає програмі 1 – 4 курсів педагогічних вузів та університетів, що навчаються за спеціальністю “Англійська мова і література”, тому під час підготовки до екзамену можна орієнтуватися на вимоги програми вишу за всіма аспектами вивчення іноземної мови: аудіювання, говоріння, читання та писемного мовлення.

Відповідно до основних цілей програми всі теми розподіляються на 4 блоки: “Людина”, “Сучасне життя”, “Англомовний світ та Україна”, “Професійно-педагогічна діяльність”. Перший блок вивчається на першому курсі та пов’язаний з особистим та громадським життям першокурсників. Другий блок містить широкі гуманітарні питання. Блок “Англомовний світ та Україна” присвячено соціальним та культурним аспектам життя. Усі ці теми спрямовано на розширення світогляду студентів. Робота над тематичним блоком “Професійно-педагогічна діяльність” починається з третього курсу та продовжується на четвертому. Теми цього блоку відбивають специфіку майбутньої професійної діяльності студентів


^ Зміст програми

Вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” має засвідчити такі знання з англійської мови:

Фонетика

Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.
^

Лексичний матеріал


4 500 лексичних одиниць в активному вжитку (слова та вирази визначені у “Basic Thematic Word List for English Language Students” (Kyiv, 1989, pp. 94-122).

Граматичний матеріал для усного мовлення

Структура та утворення різних типів речень, система часово-видових форм дієслова у сфері теперішнього, майбутнього та минулого часів, граматичні категорії іменника, прикметника та прислівника, основні функції артиклю, семантичні морфологічні та функціональні характеристики модальних дієслів, безособові форми дієслова та предикативні конструкції з ними, категорія способу, умовний спосіб, його значення та вживання, використання граматичних структур для досягнення різних комунікативних цілей, основні принципи синтаксичної організації англійської мови, головні та другорядні члени речення.


Структура іспиту з англійської мови

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” екзамен з іноземної мови проходить в усній формі.

Екзамен передбачає визначення рівня мовленнєвої компетенції й комунікативної активності вступника в межах програми спеціальності “6.020303 Мова і література (англійська, німецька)”. Мета усного іспиту – перевірити сформованість навичок читання і розуміння прочитаного, аналізу тексту з виділенням елементів композиції, засобів створення образності тощо, навичок монологічного мовлення по вибраній ситуації з певної теми. Комунікативне завдання вважається розв’язаним у разі змістовної та функціональної відповідності висловлювання ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення вступника, повного розуміння відповідного мовного явища та подання матеріалу правильною іноземною мовою із дотриманням орфоепічних норм у нормальному темпі. Білет містить два питання – аналіз художнього тексту і розмовну ситуацію.

Опитування одного вступника під час усного іспиту триває, як правило, 15 хвилин.

Максимальна кількість балів за іспит з англійської мови становить 5 балів.

Тематика розмовних ситуацій

 1. What is your idea of a happy family?

 2. Describe a flat / house of your dream in detail. Comment on the saying “There is no place like home”.

 3. Dwell on seasons and weather in Ukraine / Great Britain. Comment on the saying “There is no bad weather”.

 4. You are planning a party. What shops will you go to and what kind of food and things will you buy?

 5. Discuss your favourite kind of winter / summer sports. What sports do you go in for?

 6. Dwell on the advantages and disadvantages of different means of travelling.

 7. What ten facts concerning the geographical situation and the state system of Ukraine do you think are the most important? Motivate your choice.

 8. What ten facts concerning the geographical situation and the state system of Great Britain do you think are the most important? Motivate your choice.

 9. Comment on the national symbols of Great Britain / the USA / Ukraine.

 10. Imagine that you are a guide. Tell your group of tourists about London and its history.

 11. Imagine that you are speaking to a foreigner. What would you tell him about Kyiv as the capital of Ukraine?

 12. What would you tell your foreign friend about Poltava?

 13. Discuss the most popular free time activities for the young people.

 14. Describe your favourite film / actor / actress.

 15. Mention and describe ten most prominent personalities in the history of Ukraine / Great Britain / the USA. Motivate your choice.

 16. What kinds of traditional food in Ukraine / the UK / the USA are healthy, to your mind?

 17. Give your top ten painters/ pictures and comment on them.

 18. Describe the given picture.

 19. What environmental issues do you think are the most important for the world nowadays?

 20. What main information (25-30 sentences) about Poltava Korolenko National Pedagogical University would you include to the website of our university?

 21. Compare the systems of secondary education in Ukraine and Great Britain / the USA.

 22. Compare the systems of higher education in Ukraine and Great Britain / the USA.

 23. Imagine you witnessed a crime in the USA. What should you do? Describe your further actions in detail.

 24. Comment on the saying “The punishment should fit the crime”, list as many types of crime as you can and possible punishment for them.

 25. Tell your pupils about the most important national holidays of Ukraine/ Great Britain/ the USA.

 26. Dwell on the British/ American writers whose books appeal to you most.

 27. Express your likes or dislikes about contemporary music.

 28. What makes a good teacher? Is the career of teaching more important for men or women?

 29. Comment on the problem of the difficult child. List most common school disciplinary problems you faced during your practice teaching and discuss them.

 30. Discuss the most obvious advantages and disadvantages of mass media. Give your reasons.


Критерії оцінювання знань, умінь і навичок вступниківРівні

знань вступників

Бали

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок

вступників

ГоворінняНизький1-2

Вступник знає найбільш поширені слова й словосполучення, вивчені за програмою з англійської мови для 1 – 4 курсів, проте їх використання в мовленні не завжди доречне.

Монологічне мовлення вступника не розкриває теми ситуації; при діалогічному мовленні спостерігаються значні труднощі в розумінні поставленого питання, невміння сформувати власне питання чи попросити пояснити/перефразувати/уточнити сказане.

Темп мовлення повільний, утруднений; спостерігаються значні граматичні помилки, що виявляють очевидне нерозуміння й нерозпізнавання певних граматичних категорій; наявні серйозні погрішності у вимові досить поширених слів.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 1-3;

Обсяг висловлювання – 5-10 речень.Середній3

Вступник використовує у мовленні прості речення; функціональне навантаження вжитих ним/нею лексичних одиниць і структур не завжди адекватне.

Монологічне мовлення вступника не повністю розкриває теми ситуації; він/вона уміє ставити питання, а також відповідати на них з опорою на зразок, уміє починати й закінчувати розмову, погоджуватися або не погоджуватися.

Темп мовлення повільний; спостерігаються деякі граматичні й помилки, погрішності у вимові.
^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 4-6;

Обсяг висловлювання – 10-15 речень.Достатній

4

Вступник уміє зв’язно й логічно висловлюватися в межах тем програми з англійської мови для 1 – 4 курсів відповідно до обраної комунікативної ситуації, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення.

Монологічне мовлення вступника розкриває тему ситуації; він/вона уміє підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, миттєво реагує на запитання та вміє відповідати на них.

Темп мовлення наближений до природного; можливі помилки, які не заважають спілкуванню.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 7-9;

Обсяг висловлювання – 15-20 речень.Високий5

Вступник уміє без підготовки зв’язно й логічно висловлюватися в межах тем програми з англійської мови для 1 – 4 курсів відповідно до обраної комунікативної ситуації, висловлюючи й аргументуючи власне ставлення до предмета мовлення.

Вступник відзначається красномовністю, вичерпно розкриває тему ситуації, може розширити запропоновану співбесідником тему розмови; він/вона вільно веде бесіду, гнучко й ефективно користуючись мовними засобами.

Темп мовлення вільний і невимушений, при цьому вступник демонструє мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови, доречно використовує міміку й жести. Допускаються 1-2 незначні помилки.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 10-15;

Обсяг висловлювання – 20-25 речень.^ Програму укладено на основі документів:

1. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт. : С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін.; Киів. держ. лінгв. ун-т та ін. – Вінниця : “Нова книга”, 2001.

2. Програма державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” для студентів факультету філології та журналістики / Укладач: Кравцова Н.Г. – ПНПУ, 2010.

Рекомендована література

1. Верба Г., Верба Л. Довідник з граматики англійської мови / Г. Верба, Л. Верба. – К. : Освіта, 1995.

2. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. 4-е изд. испр. и доп. / Т. Гужва. – К. : Тандем, 1999.

3. Гужва Т. Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике / Т. Гужва. – К. : Освіта, 2000.

4. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. Англійська мова. 10 клас / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – К. : Наш час, 2010.

5. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. Across Cultures : Great Britain – Ukraine. 10-11 класи / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – К. : Наш час, 2010.

6. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В. Across Cultures : The USA – Ukraine. 10-11 класи / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – К. : Наш час, 2010.

7. Карп’юк О. Д. Англійська мова. 10 клас / О. Д. Карп’юк. – Тернопіль : Астон, 2010.

8. Качалова К., Израилевич Е. Практическая грамматика английского языка / К. Качалова, Е. Израилевич. – М. : Юнвестлист, 2000.

9. Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю. Англійська мова. 11 клас / В. М. Плахотник, Р. Ю. Мартинова. – К. : Освіта, 2004.


Голова предметної комісії

канд. філол. наук, доцент

кафедри англійської та німецької філології Копач О.О.

Схожі:

Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст” iconПрограма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з французької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи