Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” icon

Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Скачати 194.73 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Дата31.05.2013
Розмір194.73 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

______________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2013 року


Програма вступного випробування

з другої іноземної (англійської) мови

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”

Полтава – 2013

Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач О.О.
Рецензенти:

Криницька Н.І., канд. філол. наук, доцент кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Сирота Ю.О., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри перекладу Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ “Україна”.
Пояснювальна записка


Вступник, який складає фаховий вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (“спеціаліст”), повинен мати фундаментальні знання в галузi іноземної філології, володiти методикою навчання іноземної мови та лiтератури та використовувати набуті знання і навички у рiзних видах комунiкацiй.

Програма для вступників повністю відповідає програмі спеціальності: 7.02030302 “ Мова і література (німецька, англійська)”, тому під час підготовки до тестування можна цілком орієнтуватися на вимоги цієї програми за всіма аспектами вивчення другої іноземної мови (англійська): аудіювання, говоріння, читання та писемного мовлення.

Вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (“спеціаліст”) передбачає такі вимоги:

- бути обiзнаним в основних свiтоглядних теорiях та концепціях у галузi гуманiтарних i соцiально-економiчних наук, умiти аналiзувати соцiальнi проблеми i процеси, використовувати методи цих наук у рiзних видах професiйної i соцiальної дiяльностi;

- володiти сучасними науковими методами філологічних досліджень на рiвнi, необхiдному для вирiшення практичних завдань, що постають при виконаннi професiйних обов’язкiв;

- бути пiдготовленим до продовження навчання, професiйної дiяльностi в iншому оточеннi;

- володiти розвиненою культурою мислення, умiти чітко й логiчно висловлювати свої думки як усно, так i письмово (українською, німецькою та англійською мовою);

- бути здатним самостiйно опановувати новi знання, критично оцiнювати набутий досвiд із позицiй останнiх досягнень фiлологiчної науки та соцiальної практики;

- розумiти основнi проблеми своєї професiї, дисциплiн, що визначають конкретну галузь діяльності майбутнього спеціаліста;

- мати достатню пiдготовку для самостiйної побудови й використання у практичнiй дiяльностi рiзних методик аналiзу явищ i процесiв.

Вступний екзамен для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (“спеціаліст”) має засвідчити:

- уміння читати, перекладати та переказувати оригінальні прозові художні тексти різних жанрів;

- уміння комунікативно спрямовувати свої знання з практичного курсу іноземної мови на прикладі розмовної ситуації.


^ Зміст програми

Фонетика

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків англійської мови.

Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.
^

Лексичний матеріал


1500 лексичних одиниць, які містять 1200 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів:

 • суфіксів іменників: -ence, -ance, -ness, -ment, -ity, -hood, -doom, -tion, -ssion, -ist, -or (-er, ar), -ship;

 • суфіксів прикметників: -ing, -ful, -able, -ive, -y, -ish, -al, -ous;

 • суфіксів кількісних числівників: -teen, -ty;

 • суфіксів порядкових числівників: -th, -en, -fy, -ize;

 • суфікса прислівників: -ly;

 • префіксів прикметників: -un, -in;

 • префіксів дієслів: -un, -dis, -re.

Лексичний матеріал містить слова, утворені шляхом конверсії (help – to help,water – to water), а також слова, що відрізняються від українських і російських відповідників, але подібні за значенням (інтернаціоналізми), у тому числі, слова подібні за звучанням до слів української чи російської мов, але різняться значенням (magazine).
^

Граматичний матеріал для усного мовлення

Синтаксис


Уживання простого (поширеного і непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком.

Складений присудок може містити модальне дієслово (can, may, must, ought, should, could) або дієслово, що означає початок, продовження чи закінчення дії, + інфінітив або герундій.

Додаток. Місце безприйменникового (прямого та непрямого) додатка в реченні.

Питальні речення. Загальне запитання. Короткі відповіді на загальні питання.

Спеціальні запитання. Запитання до підмета та його означення.

Альтернативні запитання.

Розділові запитання.

Питально-заперечні речення.

Уживання складносурядного речення, частини якого з’єднані за допомогою сполучників and, or, but, either… or, neither… nor, yet, still, for та ін.

Уживання складнопідрядних речень. Відношення між підрядними реченнями та головним виражається сполучниками підрядності (if, while, since, that, till (until), because, as, so that, when, such that, as soon as, after, before) сполучними словами, тобто сполучними або відносними займенниками чи прислівниками (who, what, which, that, where, how, whose), безсполучниковим способом.

Морфологія

Уживання іменників у однині та множині, присвійному відмінку.

Основні випадки вживання неозначеного, означеного та нульового артиклів.

Уживання кількісних числівників, утворених за допомогою суфіксів -teen, -ty, у тому числі a hundred, a` thousand, a million.

Уживання порядкових числівників, що утворюються за допомогою суфікса

-th: the first, the second, the third.

Уживання основних форм дієслова (правильних і неправильних).

Уживання ^ Present Indefinite / Simple для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно; дії, притаманної (характерної) особі чи предмету, вираженому підметом; а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною.

Прислівники невизначеного часу та їх місце в реченні.

Have (has), have (has) got. Утворення питальних та заперечних форм.

Уживання ^ Past Indefinite / Simple для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому, а також у розповіді з метою констатування якогось факту та викладання послідовних подій.

^ The Future Indefinite / Simple – для вираження майбутніх дій, а також для відображення природного перебігу подій та дії, що відбувається за певних обставин та умов.

Зворот there is / there are у теперішньому, минулому та майбутньому часах групи Indefinite.

^ The Present Continuous – для вираження дії в її розвитку; дії, яка відбувається або під час розмови, або в такий період, що розглядається як безпосередній момент дії, а також заздалегідь запланованої дії, яка відбудеться у майбутньому, часто у найближчому майбутньому.

Зворот to be going to для вираження наміру в майбутньому, а також упевненості мовця в тому, що дія обов’язково відбудеться у найближчому майбутньому.

^ The Past Continuous – для вираження дії, яка відбулася у певний момент у минулому (цей момент може бути виражений або обставиною часу, або якоюсь іншою дією, що передається дієсловом у Past Indefinite), а також для опису оточення у певний момент у минулому, з якого починається розповідь, розвиток дії чи для опису оточення, на фоні якого відбуваються події.

Іменні безособові речення (^ It is difficult to find).

Дієслівні безособові речення (It snowed a lot last winter).

The Future Continuous – для вираження дії, яка відбуватиметься і певний період у майбутньому, виражений або обставиною часу, або іншою обставиною часу, або іншою дією, яка передається дієсловом у Present Indefinite.

^ The Present Perfect – для вираження дії, яка відбувалася до моменту розмови, причому результат цієї дії відчувається зараз і пов’язаний із наступними подіями (today, this weak, this month…), або час, коли відбувалася

дія, зовсім не зазначений.

^ The Present Perfect Continuous – для вираження дії, яка почалася в певний момент розмови і триває досі, а іноді – й у цей момент.

The Past Perfect – для вираження дії, яка вже відбулася до визначеного моменту в минулому, та співвідносної з цим моментом у минулому, а не з моментом мовлення. Момент у минулому може бути виражений точним зазначенням часу з прийменником by (до) або іншою дією, подією чи ситуацією в минулому.

^ The Past Perfect Continuous – для вираження дії, яка почалася раніше певного моменту в минулому і тривала протягом певного періоду аж до цього моменту, а іноді також і під час або після цього моменту.

^ The Future Perfect – для вираження дії, яка здійсниться і буде закінчена раніше визначеного моменту в майбутньому, який може виражатися точним визначенням часу, іншою дією або подією в майбутньому.

The Future Perfect Continuousдля вираження дії, яка відбуватиметься у майбутньому і триватиме протягом майбутнього періоду.

Уживання узгодження часів (Sequence of Tenses) для вираження дії в одній часовій площині, тобто коли дія стосується осіб, які живуть, і подій, що відбуваються в одному і тому самому місці, в одну й ту саму історичну епоху; а також вираження дії у складних реченнях із підрядним додатковим реченням.

Уживання ^ The Future- in-the Past – для вираження дії в майбутньому, про яку говорилося в минулому.

Питання у непрямій мові.

Прохання та наказ у непрямій мові.

Уживання ^ The Passive Voice – для вираження дії, коли діюча особа невідома або з будь-яких причин її не згадують (Smoking is not avowed here); коли предмет дії цікавить більше, ніж діюча особа (This boy was run over by a motorcar).

Уживання модальних дієслів, після яких стоїть інфінітив без частки to (can, must, may), а також їх еквівалентів (to be able to, to be allowed, to be permitted) для вираження можливості, здатності або необхідності виконання якоїсь дії.

Уживання дієслова ought для вираження моральної необхідності виконання дії. Коли воно вживається у минулому часі з Perfect Infinitive, то показує, що дія ця відбулася (I ought to have helped my mother).

Уживання дієслова shall у всіх особах для вираження наказу, обіцянки, погрози: You shall go there at once! Ви підете туди негайно! – наказ, He shall be punished. Він буде покараний – погроза. Уживання дієслова will для вираження бажання або наміру щось зробити: I will burn this letter. Я спалю цей лист – моє бажання; We will go on foot. Ми підемо пішки – наш намір.

Уживання should – для вираження необхідності виконати якусь дію, що за своїм значенням наближається до дієслова ought (You should speak more distinctly), а також з перфект ним інфінітивом для вираження дії, яка не відбулася, хоча була бажана. (You are ill. You should have stayed at home). Уживання дієслова would для вираження бажання, наміру або іноді ввічливого звертання (We asked her several times but she would keep silence. Ми запитували її кілька разів, але вона мовчала – не хотіла говорити; Would you mind telling me the time? Чи не скажете ви мені, котра година?).

Уживання наказового способу (The imperative mood) – для вираження наказів та прохань (Go to the blackboard!), а також уживання аналітичної форми let+ i-a форма дієслова для 1-ї та 3-ї особи в наказовому способі (Let us go to the theatre!).

Уживання умовного способу (The Subjunctive mood) для вираження бажання, припущення, пропозиції, сумніву або нереальності.

Уживання умовного способу в підметових підрядних реченнях після конструкції it is necessary, it is reguired, it is demanded (It is necessary that he should read it).

Уживання умовного способу в підрядних додаткових реченнях після дієслів order, command, suggest, insist (He ordered that George should run to the nearest village.)

Уживання умовного способу в підрядних додаткових реченнях після дієслова wish:

А) для вираження бажання вживається аналітична форма would + infinitive (I wish she would come soon);

Б) для вираження нереальної дії вживається суміщення часів (Shifting of tenses): (I wish I were young again. I wish you had gone there with me).

Уживання в підрядних обставинних реченнях мети після сполучника so (that) аналітичної форми may (might) + infinitive; після сполучника lest (який означає щоб не) – аналітичної форми should + infinitive:

Go there so that you may catch the 5 o’clock train. Write down all these words lest you should forget them. We spoke quietly so that he might work in peace.

Уживання суміщення часів у підрядних умовних реченнях, якщо умова нереальна чи нездійсненна:

^ It I had spoken to her yesterday I should have learned everything. If I were you I would study better. We should have left last week if I had finished my work.

Уживання інфінітива з часткою to і без неї.

Уживання герундія як прямого додатка після дієслів avoid, begin, stop, delay, postpone, put off, go on, keep on, finish, give up, excuse, mind.

Уживання дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) у складному додатку після дієслів see, hear, feel, watch, notice.

Дієприкметник минулого часу (Past Participle) уживається у складному додатку, переважно у конструкції з дієсловом have + прямий додаток дієприкметник минулого часу (I shall have my photo taken).

Уживання дієслова to make у конструкції “складний додаток”.

Присвійні займенники.

Неозначені займенники some, any та їх похідні.

Ступені порівняння прикметників.

Подвійні ступені порівняння (far, old, near, late).

Уживання простих і похідних прислівників.

Уживання прислівників, утворених за допомогою слів more у вищому ступені та most у найвищому (slowly – more slowly – most slowly).

Уживання односкладових прислівників, утворених у вищому ступені за допомогою суфікса -er, у найвищому – суфікса -est (fast – faster – the fastest).

Місце прислівників способу дії та ступеня.

Прислівники much, little, many, few.

Уживання прислівників, що збігаються у своєму значенні з відповідними прикметниками і утворюють ступені порівняння від різних основ: (badly – worse – worst; little – less - least).

Уживання прийменників місця (on, in, at, under, in front, of, hear, across, between, among), напряму (to, into, towards, from, out of ) та прийменників часу (on, in, at, before, after, until, till, during, between).

Вираження відмінкових відношень за допомогою прийменників.


Граматичний матеріал для читання

Синтаксис

Вступник повинен розпізнавати і розуміти при читанні умовні речення, що виражають нереальні, неможливі дії, а також об’єктивно-інформативні, об’єктивно-дієприкметникові та суб’єктно-інфінітивні конструкції.

Морфологія

Вступник повинен розпізнавати і розуміти при читанні речення, що містять ^ Indefinite, Continuous, Perfect Tenses, форми на –ing (герундій, дієприкметник), ступені порівняння прикметників та ступені порівняння прислівників.

Структура екзамену

Для майбутніх магістрантів ПНПУ іспит з другої іноземної (англійської) мови проходить в усній формі.

Екзамен передбачає визначення рівня мовленнєвої компетенції й комунікативної активності вступника в межах програми спеціальності “7.02030302 Мова і література (німецька, англійська)”. Мета усного іспиту – перевірити навички читання, перекладу та переказу та навички монологічного мовлення по вибраній ситуації з певної теми, надаючи разом з тим вступникам змогу зреалізувати творчий потенціал в розкритті матеріалу. Комунікативне завдання вважається розв’язаним у разі змістовної та функціональної відповідності висловлювання ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення вступника, повного розуміння відповідного мовного явища та подання матеріалу правильною іноземною мовою із дотриманням орфоепічних норм у нормальному темпі. Білет містить два питання.

Перше питання білету передбачає перевірку читання, перекладу та переказу уривку оригінального прозового художнього тексту (обсяг – 1 сторінка). Кожний уривок має закінчену фабулу й може використовуватися для побудови імпровізованої бесіди зі студентами.

У процесі підготовки до відповіді студенти попередньо опрацьовують текст, з’ясовують значення незнайомих слів із контексту, або за допомогою словника. У процесі відповіді вони мають чітко визначити основну ідею уривку, виявити володіння уміннями і навичками спонтанного мовлення, висловити власне емоційно-оцінне судження щодо змісту прочитаного.

Друге питання білету передбачає усне висловлювання студента згідно запропонованої комунікативної ситуації. Це завдання покликане виявити рівень сформованості продуктивних умінь говоріння, здатність до інтеграції мовленнєвих навичок, уміння переносити набуті знання в реальні ситуації спілкування. Монологічне висловлювання студента повинно відповідати запропонованій ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим, лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим.

Опитування одного вступника під час усного іспиту триває, як правило, 15 хвилин.

Максимальна кількість балів за іспит з іноземної мови до магістратури (іноземне відділення, англійська мова) становить 5 балів.

Тематика усних висловлювань студентів:

1. Speak about your image of an ideal family

2. Imagine that you are showing your family photo album to an English-speaking friend. Describe some photographs, especially if there are some interesting stories connected with them.

3. Speak about the traditions of your family.

4. Describe the kind of people you like to spend time with.

5. Imagine that you have got a new house. Describe it in details.

6. Describe Poltava State Pedagogical University named after Korolenko.

7. Describe any day in your life, beginning with the moment you get up and ending with the time you go to bed.

8. Describe the ideal day-off you would like to have. Choose any place in the world which appeals to you.

9. How does the saying “Spring is green, autumn is yellow, winter is white, summer is bright” reflect the reality?

10. You are planning a party. What shops will you go to and what kind of food and things will you buy?

11. Speak about travelling by train, by air and by ship. What other means of travel do you know? What are advantages and disadvantages of these means of travel?

12. Imagine that you are a guide. Tell your group of tourists about London and its history.

13. Imagine that you are speaking to a foreigner. What would you tell him about Kyiv as the capital of Ukraine?

14. Imagine that you are telling your foreign friend about Poltava. What would you tell him about?

15. Imagine you are just back from the UK. Choose ten facts about the country which seem most important to you.

16. Your foreign friend wants to know everything about the geographical position, the state system, the climate and the major sights of Ukraine. What would you answer?

17. Tell about the medical service in Ukraine.

18. Imagine that you are at the post-office and want to send a parcel abroad, buy some envelopes, stamps and greetings cards. Prepare the dialogue with a clerk.

19. Discuss your favourite kind of winter sport activities giving reasons for your preference.

20. Discuss your favourite kind of summer sport activities giving reasons for your preference.

21. Describe what you understand by the term “theatre”. What components make it?

22. Speak about food you like and dislike.

23. You are at the book-shop. Which books would you like to buy? Why?

24. Imagine you are booking a room at the hotel. Prepare the dialogue with the receptionist.

25. You are having a telephone conversation. What phrases do you think most important for it?

26. Name and describe ten British writers

27. Name and describe ten American writers.

28. Tell about your favourite writer.

29. How do you understand the phrase “Power of music”?

30. Speak about teaching as your future profession.


Вимоги до рівня сформованості знань, умінь і навичок


Для майбутніх магістрантів ПНПУ іспит з іноземної мови відбувається у формі співбесіди.

Співбесіда передбачає визначення рівня мовленнєвої компетенції й комунікативної активності вступника в межах програми спеціальності “7.02030302 Мова і література (німецька, англійська)”. Мета усного іспиту – перевірити навички монологічного мовлення по вибраній ситуації з певної теми, надаючи разом з тим вступникам змогу зреалізувати творчий потенціал в розкритті матеріалу. Комунікативне завдання вважається розв’язаним у разі змістовної та функціональної відповідності висловлювання ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення вступника, повного розуміння відповідного мовного явища та подання матеріалу правильною іноземною мовою із дотриманням орфоепічних норм у нормальному темпі.

Опитування одного вступника під час усного іспиту триває, як правило, 15 хвилин. Користування словником під час підготовки та відповіді не дозволяється.

Максимальна кількість балів за іспит з іноземної мови до магістратури (іноземне відділення, англійська мова) становить 5 балів.


Вступник повинен знати:

 • лексико-тематичний обсяг програми вивчення курсу другої іноземної мови (за 1 – 5 курси);

 • синтаксично-граматичний базис іноземної мови;

 • країнознавчий аспект мовної компетентності;

 • основні фонетичні особливості іноземної мови, що вивчається.

Вступник повинен уміти:

 • вести тематично вільний монолог без попередньої підготовки;

 • брати участь у діалогічному чи полілогічному мовленні;

 • користуватися різноманітним довідковим матеріалом;

 • вільно, гнучко та ефективно користуватися відповідними мовними та мовленнєвими засобами;

 • висловлювати власне емоційно-оцінне ставлення щодо теми усної ситуації;

 • висловлювати згоду/незгоду із співрозмовником.

^ Критерії оцінювання знань, умінь і навичок вступників


Рівні

знань вступників

Бали

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок

вступників

Говоріння


Низький

2

Вступник знає найбільш поширені слова й словосполучення, вивчені за програмою 1 – 5 курсів, проте їх використання в мовленні не завжди доречне.

Монологічне мовлення вступника не розкриває теми ситуації; при діалогічному мовленні спостерігаються значні труднощі в розумінні поставленого питання, невміння сформувати власне питання чи попросити пояснити/перефразувати/уточнити сказане.

Темп мовлення повільний, утруднений; спостерігаються значні граматичні помилки, що виявляють очевидне нерозуміння й нерозпізнавання певних граматичних категорій; наявні серйозні погрішності у вимові досить поширених слів.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 1-3;

Обсяг висловлювання – 5-10 речень.

Середній

3

Вступник використовує у мовленні прості речення; функціональне навантаження вжитих ним/нею лексичних одиниць і структур не завжди адекватне.

Монологічне мовлення вступника не повністю розкриває теми ситуації; він/вона уміє ставити питання, а також відповідати на них з опорою на зразок, уміє починати й закінчувати розмову, погоджуватися або не погоджуватися.

Темп мовлення повільний; спостерігаються деякі граматичні й помилки, погрішності у вимові.
^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 4-6;

Обсяг висловлювання – 10-15 речень.

Достатній

4

Вступник уміє зв’язно й логічно висловлюватися в межах тем програми відповідно до обраної комунікативної ситуації, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення.

Монологічне мовлення вступника розкриває тему ситуації; він/вона уміє підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, миттєво реагує на запитання та вміє відповідати на них.

Темп мовлення наближений до природного; можливі помилки, які не заважають спілкуванню.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 7-9;

Обсяг висловлювання – 15-20 речень.

Високий

5

Вступник уміє без підготовки зв’язно й логічно висловлюватися в межах тем програми відповідно до обраної комунікативної ситуації, висловлюючи й аргументуючи власне ставлення до предмета мовлення.

Вступник відзначається красномовністю, вичерпно розкриває тему ситуації, може розширити запропоновану співбесідником тему розмови; він/вона вільно веде бесіду, гнучко й ефективно користуючись мовними засобами.

Темп мовлення вільний і невимушений, при цьому вступник демонструє мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови, доречно використовує міміку й жести. Допускаються 1-2 незначні помилки.

^ Кількість одиниць активної лексики, вжитої для створення комунікативної ситуації – 10-15;

Обсяг висловлювання – 20-25 речень.


Оцінювання читання, перекладу та переказу тексту здійснюється за такою системою:

«5» – 0-1 помилка

«4» – 2-4 помилки

«3» – 5 помилок

«0-2»– 6 і більше помилок.


^ Програму укладено на основі:


1. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт. : С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю.В. Головач та ін.; Киів. держ. лінгв. ун-т та ін. – Вінниця : “Нова книга”, 2001.

2. Програма державного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” для студентів факультету філології та журналістики / Укладач: Криницька Н.І. – ПНПУ, 2010.

3. Практичний курс іноземної мови (англійської) для студентів 5 курсу. Програма навчальної дисципліни / Криницька Н. І. – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2011.

Рекомендована література

1. Блох М., Лебедева А., Денисова В. Практикум по английскому языку: Грамматика. Сборник упражнений : Учеб. пособие для вузов / М. Блох, А. Лебедева, В. Денисова. – М. : ООО “Издательство Астрель”, 2000.

2. Верба Г., Верба Л. Довідник з граматики англійської мови / Г. Верба, Л. Верба. – К. : Освіта, 1995.

3. Гужва Т. Английский язык. Разговорные темы: Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. 4-е изд. испр. и доп. / Т. Гужва. – К. : Тандем, 1999.

4. Гужва Т. Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике / Т. Гужва. – К. : Освіта, 2000.

5. Каушанская В. Сборник упражнений по грамматике английского языка / В. Каушанская.– М., 2000.

6. Кобрина Н. Грамматика английского языка / Н. Кобрина. – С.-Петербург : Coюз, 1999.

7. A Way to Success: English for University Students. Reader / Н. Тучина, Н. Зайцева, І. Каминін. – Харків : Фоліо, 2008.

8. Karaban V., Chernovatyi L. Practical grammar of English / V. Karaban, L. Chernovatyi. – Vinnytsia : Dictum Factum, 2005.

9. Лідер Е. Р., Маслова Л. К. Чи знаєте ви?/ Лідер Е. Р., Маслова Л. К. – К. : Рад. Школа, 1980. – 152 с.

10. Томахін Г.Д. Америка через американізми / Томахін Г. Д. – М. : Высш.школа, 1982. – 256 с.

11. Несторенко Н.М., Лисенко К.В. Смак до життя по-англійський / Несторенко Н. М., Лисенко К. В. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 159 с.


Голова предметної комісії

канд. істор. наук, доцент

кафедри романо-германської філології Кононенко В.В.

Схожі:

Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” / Укладач: доц....
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів з англійської мови як другої іноземної....
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: доц. Копач...
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи