Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” icon

Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Скачати 118.51 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Дата31.05.2013
Розмір118.51 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


Затверджую

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

______________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2013 року


Програма вступного випробування

з другої іноземної (німецької) мови

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”


Полтава – 2013

Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова О.О., Кононенко В.В., Стороха Б.В.


Рецензенти: Тупиця Ю.О., канд. філол. Наук доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Шишліна О.П., канд. філол.. наук доцент кафедри іноземних мов Полтавської державної аграрної академії


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У державних документах з вищої освіти наголошується на необхідності формування нової генерації педагогічних кадрів, підготовленої до якісного забезпечення освітніх потреб особистості, розвитку її інтелектуального та культурного потенціалу. Розв’язання цієї проблеми у сучасних умовах вимагає від вчителя глибокого усвідомлення особистісно-орієнтованої парадигми освіти, творчого підходу до організації навчально-виховного процесу, комп'ютерної грамотності, володіння іноземними мовами. Значення останнього посилюється тим, що входження України у Європейський освітній простір, приєднання до Болонського процесу, інтеграція нашої країни в світову спільноту підвищує попит на знання іноземної мови як засобу передачі інформації в усній і письмовій формах комунікації. За таких умов нагальною проблемою сучасної практики вищої педагогічної освіти є не лише підвищення ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, але й якісного рівня вступних іспитів з іноземної мови на філологічні спеціальності, що дозволяє досягти більш високого рівня конкуренції під час вступу і, як наслідок, вищих результатів навчання і вищої конкурентоспроможності випускників навчального закладу.

Програму до вступного екзамену з німецької мови укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з німецької мови.

^ Мета екзамену:

 • виявлення знань з фонетики, граматики і лексики німецької мови;

 • з'ясування рівня комунікативної компетенції абітурієнта у монологічній та діалогічній формі спілкування за поданою тему або ситуацією;

 • контроль рецептивних знань (читання);

 • визначення фонетичної компетенції матеріалу з курсу іноземної мови за програмою середньої загальноосвітньої школи;

 • виявлення рівня продуктивних умінь (говоріння, письмо).

Зміст матеріалу, винесеного на екзамен і види завдань є типовими і передбачають визначення рівня підготовленості абітурієнтів з німецької мови як у мовленнєвій діяльності, так і знання ними мовної системи.

^ Усне мовлення. Вступники повинні розуміти німецьке мовлення у нормальному темпі в обсязі тематики, засвоєної при вивченні другої іноземної (німецької) мови, адекватно відповідати на додаткові запитання, правильно реагувати на репліки співбесідників, відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту, вести бесіду на побутові і суспільно-політичні теми відповідно до чинної програми шкільного курсу, враховуючи соціокультурні особливості мови, що вивчається.

^ Читання і переклад. Вступники повинні демонструвати розвинене вміння читання (різних його видів) на основі високого рівня володіння граматикою мови, мати запас слів, достатній для розуміння іноземних текстів середньої складності. Навички вимови, володіння лексичним мінімумом, знання граматики і правил читання перевіряються в процесі читання тексту і усної бесіди. Рівень знань граматичних структур перевіряється шляхом вибіркового аналізу тексту, що читається, а також в результаті перекладу речень з української на німецьку мову. Рівень усвідомлення тексту, що читається, виявляється через відповіді вступників на запитання, переказ і вибірковий переклад на українську мову.

Аудіювання. Вступники повинні розуміти на слух мовлення нормального темпу під час спілкування з викладачем.

Письмо. Вступники повинні володіти орфографічними та синтаксичними навичками оформлення письмових.

^ ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ

1. Читання текстів різних жанрів та різноманітної тематики з охопленням загального змісту. Контроль розуміння прочитаного, а також граматики і лексики іноземної мови шляхом перекладу обраного фрагменту з іноземної мови на українську та переказу.

2. Ситуація мовлення. Підібрані ситуації вимагають адекватної мовленнєвої

поведінки з врахуванням соціокультурних особливостей мовного середовища, використання автентичних засобів вираження, лексичної і граматичної компетенції в межах програми з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів.


^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

1. Lesen, Übersetzen und Nacherzählen des Textes.

2. Gesprächsthema.

ФОНЕТИКА

Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків німецької мови. Кількісна різниця між системами голосних рідної і німецької мови, квантитативна та якісна характеристика німецьких голосних, твердий (сильний) приступ, слабкий та сильний відступ, редукція голосних. Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.

^ ОБСЯГ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Morphologie

Das Substantiv

 1. 1.Die Deklination der Substantive.

 2. 2.Syntaktische Leistung der Substantive.

 3. Pluralbildung der Substantive.

 4. Syntaktische Leistung der Substantive.

 5. Hauptkategorien des Substantivs.

 6. Deklination der Eigennamen.

 7. Gebrauch des Artikels bei Eigennamen.

Der Artikel, dessen Formen, Bedeutung und Funktionen

 1. Deklination des Artikels.

 2. Die wichtigsten Regeln des Artikelgebrauchs.

 3. Der Artikelgebrauch in verschiedenen semantischen Unterklassen der Substantive.

Das Adjektiv

 1. Deklination der Adjektive.

 2. Syntaktische Leistung der Adjektive.

 3. Steigerungsstufen der Adjektive.

 4. Substantivierte Adjektive, Partizipien und deren Deklination.

Das Pronomen

 1. Das Personalpronomen.

 2. Das Possessivpronomen.

 3. Das Negativpronomen.

 4. Das Reflexivpronomen.

 5. Das Reziprokpronomen.

 6. Das Demonstrativpronomen.

 7. Das Interrogativpronomen.

 8. Das Indefinitpronomen.

 9. Das Relativpronomen.

 10. Pronominaladverbien

 11. Das Pronomen „es“.

Das Verb

 1. Das Präsens. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 2. Das Perfekt. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 3. Das Präteritum. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 4. Das Futurum. Bildung, Bedeutung und Gerbrauch.

 5. Der Imperativ, dessen Erscheinungsformen und Gebrauch.

 6. Das Plusquamperfekt. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 7. Bildung, Bedeutung und Gebrauch der indikativischen Tempusformen im

 8. Passiv.

 9. Der Konjunktiv I und II. Bildung, Bedeutung und Gebrauch.

 10. Infinitiv mit „zu“ und ohne „zu“.

 11. Infinitivgruppen um…zu + Inf., (an)statt… zu + Inf., ohne… zu + Inf.

Objektiver und subjektiver Gebrauch der Modalverben.

 1. Futur I und II.

Das Numerale

 1. Deklination der Kardinalzahlen.

 2. Bildung und Deklination der Ordinalzahlen.

Das Adverb

 1. Klassifikation der Adverbien nach ihrer Bildung und Bedeutung.

 2. Steigerungsstufen der Adverbien.

 3. Pronominaladverbien: Bedeutung und Gebrauch.

Die Präposition

 1. Bedeutung, Gebrauch und Rektion.

SYNTAX

 1. Einteilung der Sätze nach ihrem Bau.

 2. Klassifikation der Sätze nach dem Ziel der Aussage.

 3. Einteilung der Sätze nach der Art des Subjekts.

 4. Wortfolge im einfachen Satz (Aussagesatz, Wortfrage, Satzfrage,

Ausrufesatz).

 1. Die Ausdrucksmittel der Verneinung im Deutschen.

 2. Die Satzverbindung.

 3. Die Satzreihe.

 4. Das Satzgefüge.

 5. Die Wortfolge im Hauptsatz und Nebensatz

 6. Satzgefüge mit dem Objektsatz.

 7. Satzgefüge mit dem Temporalsatz.

 8. Satzgefüge mit dem Kausalsatz..

 9. Gliederung der Nebensätze nach der syntaktischen Funktion, der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz und nach der Stellung im Satzgefüge.

 10. Die Wortfolge im Hauptsatz und Nebensatz.

 11. Satzgefüge mit dem Attributsatz.

 12. Satzgefüge mit dem Modalsatz.

 13. Satzgefüge mit dem Komparativsatz.

 14. Satzgefüge mit dem Bedingungssatz.

 15. Arten und Ausdrucksmittel des Subjekts.

 16. Arten und Ausdrucksmittel des Prädikats.

 17. Nebenglieder des Satzes: Objekt, Attribut, Adverbialbestimmung und ihre Arten.

 18. Wortfolge im Deutschen: Rahmenkonstruktion und Ausklammerung.

 19. Gliederung der Nebensätze nach der syntaktischen Funktion, der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz und nach der Stellung im Satzgefüge.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ

Оцінка за переклад тексту визначається за такими критеріями:

 1. адекватний переклад тексту з німецької мови на українську, точність передачі змісту та стилю оригіналу ;

 2. врахування функціонального жанру і стилю та їх особливостей;

 3. зв’язність (логічність) викладу думок, адекватний ступінь нормативності мови (відсутність граматичних і синтаксичних помилок в перекладі);

 4. відповідність загальноприйнятим термінологічним та іншим стандартам загальноекономічної, фахової, наукової і технічної літератури, точність термінології та коректність термінів;

 5. точна передача не тільки загальної думки, а й окремих нюансів;

 6. правильний поділ на окремі смислові відрізки та їх інтерпретація;

 7. повне виконання завдання протягом наданого часу.^ Критерії та норми оцінювання перекладу тексту з німецької мови на українську мову

Рівень знань і

вимог

Бал

Критерії оцінювання


дуже високий

«5»

Повна відповідність перекладу визначеним вище критеріям. Допускаються 1-2 помилки лексичного чи граматичного характеру.

високий

«4»

Достатньо точний переклад з дотриманням більшості визначених вище критеріїв. Допускається 3-5 перекладацьких помилок, які ускладнюють розуміння тексту-перекладу, але не спотворюють його зміст.

середній

«3»

Недостатньо точний переклад тексту, невміння самостійно застосовувати лексико-граматичні трансформації в перекладі. Допущення багатьох перекладацьких помилок (не більше 10), які викликають труднощі у сприйнятті тексту-перекладу, але не спотворюють його зміст.

низький

«2»

Невідповідність перекладу визначеним вище критеріям. Неадекватний переклад, який містить більше 10 перекладацьких помилок, які спотворюють зміст тексту-перекладу.^ УСНЕ МОВЛЕННЯ

Включає в себе монологічне мовлення студента за однією із зазначених тем. Оптимальна кількість речень – 25.

Оцінка за усне мовлення визначається за такими критеріями:

 1. відповідність усного висловлювання завданню в межах тематики або ситуації спілкування, вміння логічно, чітко, послідовно будувати повідомлення;

 2. достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями мови, яка вивчається;

 3. лексична і граматична правильність мовлення;

 4. темп мовлення;

 5. допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення.

Критерії та норми оцінювання монологічного мовлення студентів

Рівень

знань і вимог

Бал

Критерії оцінювання


дуже високий

«5»

Повна відповідність мовлення визначеним вище критеріям. Різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення, чітке, логічне послідовне обґрунтування думок; багатство словникового запасу, вдале використання мовних засобів, інтонації. Допускається 1-3 помилки лексико-граматичного характеру.

високий

«4»

Самостійна побудова достатньо повного висловлювання, що розкриває основну думку. Логічне і послідовне обґрунтування думок. Іноді трапляються такі недоліки, як відсутність аргументації. Допускається 4-5 помилок лексико-граматичного характеру.

середній

«3»

Побудова висловлювання на репродуктивному рівні. Тема загалом розкрита, мовлення зв’язне, але висловлювання характеризується недоліками: основна думка не висвітлена, відсутність аналізу й висновків.

низький

«2»

Побудова висловлювання, яке не є завершеним текстом, відсутня логічна послідовність викладу та висновки, відсутність у висловлюваннях основної думки^ ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

 1. уміння вести діалог, бесіду, дискусію таким чином, щоб отримати позитивний очікуваний результат;

 2. повна і логічна відповідь на запитання екзаменатора;

 3. лексична і граматична правильність мовлення;

 4. вміння використовувати мовні засоби спілкування зі співрозмовниками з метою встановлення і налагодження контактів;

 5. вміння знаходити вихід з нестандартних комунікативних ситуацій.


^ Критерії та норми оцінювання діалогічного мовлення студентів

Рівень

знань і вимог

Бал

Критерії оцінювання


дуже високий

«5»

Самостійне проведення дискусії за темою, дотримання відповідної структури діалогу, уміння переконувати, аргументувати та обґрунтовувати свої думки, добираючи відповідні мовні засоби.

високий

«4»

Участь у дискусії, достатньо широкий словниковий запас, достатній рівень вправності і культури мовлення, але не завжди повна аргументованість відповідей.

середній

«3»

Під час обговорення або дискусії відповіді на поставлені запитання неповні, помилки у мовному оформленні реплік, недосконале володіння умінням аргументувати висловлене.

низький

«2»

Відсутність розгорнутих відповідей, невміння доводити власну думку, пасивність у дискусії, невміння ставити питання доповідачам, обмежений словниковий запас.^ Програму укладено на основі документів:

1. Типова програма з німецької мови для університетів та педагогічних інститутів // Н.Бориско, В. Гутник, M. Климентьєва, Т. Ігнатенко,

С. Іваненко, О. Лазаренко. – К.: Ленвiт, 2004. – 256 с.

2. Програма державного екзамену «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська, німецька). Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»/ Укладачі: Кирильчук О.Б., Стороха Б.В. – Полтава, 2010.

Рекомендована література

 1. Бориско Н.Ф., Бессмертная Н.В., Красовская Н.А. Deutsch intensiv: Интенсивный курс немецкого языка. –К.: А.С.К., 2001. – 400с.

 2. Deutsches Lesebuch. Тексты для чтения на немецком языке / Сост. Е.М.Постникова. – К.: А.С.К., 2001. – 208 с.

 3. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. – М.: Лист Нью, 2003. – 880 с.

 4. Завьялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. – М.: ЧеРо, 1997. – 336 с.

 5. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я.Коваленко, І.П.Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.

 6. Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка. – СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 368 с.

 7. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие. Е.А.Маслыко, П.К.Бабинская, А.Ф.Будько, С.И.Петрова. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 522 с.

 8. Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови: Довідк. вид. – К.: Рад. шк., 1989. – 304 с.

 9. Юнг В. Грамматика немецкого языка. – СПб.: Лань, 1996. – 528 с.

 10. Ярцев В.В. Немецкий язык для вас и...: Книга 1. – М.: Московский лицей, 2002. – 512 с.

 11. Die neue deutsche Rechtschreibung. – Bertelsmann Lexikon Verlag, 1996.-1040 S.

 12. Dreyer – Schmitt. Совершенствуем знание немецкого языка. Грамматика с упражнениями и ключами. Русская редакция Петренко О.В. – К.: Методика, 336 с.

 13. Dreyer – Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik- Neubearbeitung. – Max Hueber Verlag, 2004. – 360 S.

 14. Daum E., Schenk W. Немецкий и русский иллюстрированный словарь. – М.: ЮНВЕС. – 2003. – 768 с.

 15. Login 1. Deutsch für Germanistikstudenten: Lehrbuch / О.В.Сидоров, С.І.Сотникова, Я.-П.Абрахам та ін.; За загальною редакцією О.В.Сидорова. – Харків: Фоліо, 2005. – 336 с.Схожі:

Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з другої іноземної (англійської) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”...
Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова О. О.,...
Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”/Укладачі: доц. Кононенко...
Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладач: ст викл....
Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з російської мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Укладачі: доц. Конєва...
Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи