Бабенко Л. Л icon

Бабенко Л. Л
Скачати 40.48 Kb.
НазваБабенко Л. Л
Дата03.08.2012
Розмір40.48 Kb.
ТипДокументи

1. Бабенко Л. Л. Краєзнавство як напрям шкільної освіти (з досвіду організації освіти в Україні у 20-роках) [Текст] / Л. Л. Бабенко // Єдність педагогіки і психології у цілісному навчально-виховному процесі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 4-5 квіт. 1995 р.) / Мін-во освіти України, Полт. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1994. – С. 75–78.
ББК 74ю03(4Укр)6


2. Бабенко Л. Л. Навчально-методичний комплекс з курсу "Державотворчі процеси в новітній історії України (кінець ХХ - початок ХХІ століття)" [Електронний ресурс] / Л. Л. Бабенко ; Полт. нац. пед. ун-т В. Г. Короленка, Каф. історії України. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 34 с. – Режим доступу до кн. : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Бабенко Л. 1.doc.
ББК 63.3(4Укр)6-3

Б12


3. Бабенко Л. Л. Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи [Електронний ресурс] / Л. Л. Бабенко ; Полт. нац. пед. ун-т В. Г. Короленка, Каф. історії України. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 13 с. – Режим доступу до кн. : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Бабенко Л.doc.
ББК 86.29(4Укр)

Б12


4. Бабенко Л. Боротьба з "петлюрівщиною" в українській автокефальній православній церкві на Полтавщині у 1920-1930-х роках [Текст] / Л. Бабенко // Полтавська Петлюріана. Число 7 : Матеріали восьмих Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 23 травня 2006 року / Голов. управлін. інформаційної та внутрішньої політики Полтю обл. держ. адміністрації, Держ. архів Полт. обл., Полт. єпархія УПЦ Київ. патріархату, Полт. краєзнавчий музей, Полт. обл. об'єднання Всеукр. тов-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Полтава, 2009. – С. 86–95.
ББК 86.29(4Укр)


5. Бабенко Л. Відгомін "великого терору" в житті і творчості полтавського письменника Леоніда Бразова [Текст] / Л. Бабенко // Краєзнавство. – 2010. – № 1-2. – С. 241–250.
ББК 83.3(4Укр-4Пол)6-8


6. Бабенко Л. Л. Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х та її альтернативи [Текст] / Л. Л. Бабенко // Філософські обрії. – 2010. – № 24. – С. 222–233.
ББК 86.73(4Укр)


7. Бабенко Л. А слідчі хто ? (Роздуми історика, навіяні повістю Леоніда Бразова "Втеча з-під слідства") [Текст] / Л. Бабенко // Втеча заради життя : науково-художнє видання / [упоряд. Л. Л. Безобразова]. – Полтава, 2010. – С.129–152.
ББК 83.3(4Укр-4Пол)-8


8. Бабенко Л. Л. Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми релігієзнавства" [Текст] / Л. Л. Бабенко // Історична пам'ять : науковий зб. / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 120–121.
ББК ПНПУ


9. Бабенко Л. Л. Стефан Андрійович Таранушенко [Текст] / Л. Л. Бабенко // "Оживають давні віки..." Історики, краєзнавці, археологи Полтавщини / Н.В.Приходько, М.М.Павлушко, Д.І.Діжевська, Я.А.Зогаль ; ред. П. Я. Михайлик ; Творча лабораторія каф. фізики Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Гімназія № 21 міста Полтави. – Полтава, 2003. – С. 36–37. – (Історія Полтавського краю ; Вип. 10).

Таранушенко С.А. - український мистецтврзнавець і педагог, досліджував пам'ятки Полтавщини.


ББК 63.1(4Укр-4Пол)-8


10. Бабенко Л. Переслідування священнослужителів у перші повоєнні роки : причини, цілі, методи (за матеріалами УСБУ в Полтавській області) [Текст] / Л. Бабенко // Історія релігій в Україні : Праці ХІІІ-ї міжнар. наук. конф. (Львів, 20-24 травня 2003 р) / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. – Львів, 2003. – Кн. І. – С. 76–82.
ББК 86.29(4Укр-4Пол)


11. Бабенко Л. Л. Леся Українка і Полтавщина [Текст] / Л. Л. Бабенко // Леся Українка. Особистість, творчість, доля : тези доп. та повідом. на міжвуз. наук.-метод. конф., присвяченій 120-річчю від дня народ. Л. Українки / ЛДПІ, ЛДУ, Волинський обл. ін-т удосконалення вчителів. – Луцьк, 1991. – С. 45–47.
ББК 83.3(4Укр)5-8


12. Бабенко Л. Л. Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку ХХ ст. [Текст] / Л. Л. Бабенко // Православ'я - наука- суспільство: проблеми взаємодії : матер. Другої Всеукр. наук.-практич. конф. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. обл. орг. Всеукр. гром. об'єд."Інтелект. форум України" Осередок Наук. тов0ва ім. Шевченка у Черкасах, Черкас. осередок Укр. іст. тов-ва. – Черкаси, 2004. – С. 50–52.
ББК 86.29(4Укр)


13. Бабенко Л. Л. Формування особистості педагога-громадянина засобами історичної освіти [Текст] / Л. Л. Бабенко // Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практич. конференції 4-6 березня 2002 року / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України. – Полтава, 2002. – С. 52–54.
ББК 74.204.2


14. Бабенко Л. Церковно-монастирське господарство як впливовий фактор економічного розвитку Київської Русі [Текст] / Л. Бабенко // Історія релігій в Україні : Праці ХІІ-ї міжнар. наук. конф. (Львів, 20-24 травня 2002 року) / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії, Львів. від-ня ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, від-ня релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г. Сковороди. – Львів, 2002. – Кн. І. – С. 35–41.
ББК 63.3(4Укр)41-2


15. Бабенко Л. Л. З історії створення та діяльності українського комітету краєзнавства [Текст] / Л. Л. Бабенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 2 (2). – С. 60–63. – (Гуманітарні науки ; Вип. 1).
ББК 26.891(4Укр)


16. Бабенко Л. Л. Осередки краєзнавства на Полтавщині у 20-х на початку 30-х років [Текст] / Л. Л. Бабенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : (зб. ст) / НАН України; Ін-т істрії України; Голов. ред. колегія науково-документальної серії кн."Реабілітовані історією". – К.; Донецьк, 2001. – Вип.17. – С. 121–125.
ББК 26.891(4Укр-4Пол)

Схожі:

Бабенко Л. Л iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. О. Бабенко натюрморт
Натюрморт: Методичні вказівки до практичних занять І виконання самостійної роботи з курсу «Рисунок, живопис, скульптура» (для студентів...
Бабенко Л. Л iconИ. А. Бабенко рисунок человека и ландшафта методические указания
Рисунок человека и ландшафта: Методические указания к практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Рисунок....
Бабенко Л. Л icon12 Філософія Бабенко Леся Олександрівна

Бабенко Л. Л iconБабенко Владислав Борисович Барченков Роман Валерійович

Бабенко Л. Л iconБабенко Владислав Борисович Бондар Віталій Сергійович

Бабенко Л. Л iconБабенко Владислав Борисович Березенський Богдан Вікторович

Бабенко Л. Л iconУдк 378. 147. 88 Т. П. Бабенко
Проектна діяльність у процесі організації дослідницької роботи студентів медичного коледжу
Бабенко Л. Л iconРозклад занять на другий семестр 2012/2013 навчального року
Основи вищої мат та інформатики (п) Новосядло 1В ауд. Ст викл Бабенко В. В. 1Б ауд
Бабенко Л. Л iconГородского хозяйства
Методические указания к практическим занятиям о пропорциях по курсу «Рисунок» (для студентов 2-3 курсов дневной формы обучения специальности...
Бабенко Л. Л iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
«магістр» за напрямом підготовки 0201 «Культура» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи