Вища педагогічна освіта icon

Вища педагогічна освіта
Скачати 393.95 Kb.
НазваВища педагогічна освіта
Сторінка1/4
Дата05.08.2012
Розмір393.95 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Полтавський національний педагогічний

університет імені В. Г. Короленка

Наукова бібліотека


Вища педагогічна освіта

і наука України


Тематичні списки

за напрямками роботи


Міжнародної науково-практичної конференції

«Управління організацією навчально-виховного процесу в

середній і вищій школі»,

присвяченої пам’яті А. С. Макаренка

Всеукраїнських науково-практичних семінарів

«Управління проектами у сфері науки, освіти,

інновації та інформатизації»,

«Методика управління навчальними закладами»


Укладач: Лесунова І. М.


Полтава

2012


Педагогічні ідеї

А. С. Макаренка й сучасність1. ^ Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність. Проблеми та перспективи [Текст] / Ін-т змісту і метод. навчання, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – 286 с.

Н/а

2. Витоки педагогічної майстерності [Текст] : зб. наук. пр. / Полт. держ. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 280 с. – (Серія "Педагогічні науки" ; Вип. 5).

Н/а

3. А.С. Макаренко: школа жизни, труда, воспитания [Текст] : учеб. книга по истории, теории и практике воспитания. Ч. 2. Письма, разработки, книги-очерки, статьи 1928-1932 гг. – Нижний Новгород, 2008. – 409 с.

Н/а

4. Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991-2008рр. [Текст] : біобібліографічний покажчик / Акад. пед наук України, Держ. науково-пед. біб-ка України імені В.О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтавський держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – К., 2008. – 181 с. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 4).

БПащ, Б/в

5. Антон Семенович Макаренко [Текст] // Управління школою. – 2011. – № 28-30. – С. 1.6. Гриньова М. Спадщина Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності [Текст] / Марина Гриньова // Шлях освіти. – 2009. – №3. – С. 47–48.7. Єрмаков В. М. Педагогічна техніка як найважливіша складова професійної майстерності в творчій спадщині А. С. Макаренка [Текст] / В. М. Єрмаков // Витоки педагогічної майстерності : зб. наукових праць / Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 194–197.8. Карпенчук С. Г. Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики [Текст] : 120-річниці від Дня народження А. С. Макаренка присвячується / С. Г. Карпенчук, М. М. Окса. – Рівне : РДГУ, 2008. – 494 с.

ЧЗ№4

9. Карпенчук С. Г. На зорі макаренкознавства [Текст] : Монографія / С. Г. Карпенчук, М. М. Окса. – Мелітополь, 2001. – 96 с.

Н/а

10. Левин Я. Н. Семнадцать уроков школьного воспитания [Текст] / Я. Н. Левин // Воспитание школьников. – 2010. – № 3. – С. 61–67.

Использование педагогического наследия А.С. Макаоренка в общеобразовательных школах..

11. Лисенко П. Г. Долі вихованців А. С. Макаренка [Текст] / П. Г. Лисенко. – Кременчук, 1999. – 176 с. – Алфавіт. покажч. : с. 162-169.

Н/а

12. Мельникова О. Основні принципи педагогічно-економічної концепції А.С. Макаренка [Текст] / Ольга Мельникова // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 2-3. – С. 13–16.13. Моргун В. Ф. Антимонії Макаренка [Текст] / В. Ф. Моргун // Педагогіка толерантності. – 2010. – № 2. – С.118–119.

Вірш про видатного педагога Антона Семеновича Макаренка, написаний викладачем психології Полтавського національного педагогічного університету Моргуном Володимиром Федоровичем..

14. Моргун В. Ф. Психологія особистості в педагогіці А.С.Макаренка [Текст] : Факсимільний зб. праць 1986-2001 / В. Ф. Моргун ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; Полтав.обл. ін-т післядипломної освіти ім. М.В. Остроградського; Всеукр. асоц. А. Макаренка. – Полтава, 2002. – 84 с. – Бібліогр.: в кінці розд.

ЧЗ№4, ЧЗ№1

15. Пащенко В. Учення Антона Макаренка в контексті викликів системи виховання ХХІ століття [Текст] / В. Пащенко // Педагогічні науки : зб. наукових праць / Полтавський держ пед ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 102–109.16. Ткаченко А. В. Деякі аспекти формування управлінського професіоналізму А. С. Макаренка в "горьківський" період його педагогічної діяльності [Текст] / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наукових праць / Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 220–227.17. Ткаченко А. В. Посібник з макаренківської педагогіки [Текст] / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наукових праць / Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 290–292.

Рецензія на книги про Макаренка А. С..

18. Ткаченко А. В. Макаренко [Електронний ресурс] : стаття / А. В. Ткаченко ; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка ; Каф. пед. майстерності. – Полтава : ПДПУ, 2008. – 9 с. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Tkachenko3.doc.19. Ткаченко А. В. Антон Макаренко : Харківська трудова колонія ім. М. Горького (в документах і матеріалах 1926-1928 рр.) [Електронний ресурс] / А. В. Ткаченко, Н. М. Тарасевич, І. Ф. Кривонос ; за ред. І. А. Зязюна ; Інститут пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. пед. майстерності. – К. : Пед. думка, 2008. – 352 с. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Tkachenko1.pdf.20. Ткаченко А. В. Джерельна база дослідження професіогенетичної складової творчої спадщини А.С.Макаренка [Текст] / А. В. Ткаченко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVII Каришинські читання : Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 27-28 трав. 2010 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полт. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2010. – С. 20–21.21. Ткаченко А. Самоврядування у виховній практиці А.С.Макаренка: педагогічна необхідність чи гра в демократію [Текст] / Андрій Ткаченко // Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування : матеріали Всеукраїнської студ. науково-практичної конференції (м. Полтава, 24-25 квітня 2009 р.) / Полтавська обласна рада, Полтавська міська рада, Кафедра пед. майстерності Полт. держ. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка та ін. – Полтава, 2009. – С. 22–26.22. Фролов А. А. Административное управление и самоуправление в педагогике А. С. Макаренко [Текст] / А. А. Фролов // Педагогика. – 2011. – № 10. – С. 57–65.23. Яворський Е. Б. Синергетичні аспекти системи А.С.Макаренко і їх розвиток [Електронний ресурс] : стаття / Е. Б. Яворський ; Полт. держ. пед ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2008. – 11 с. – Режим доступу : http://library.pdpu.poltava.ua/docs/Jvorskui.doc.
Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти1. Кізіль О. Інноваційний стиль діяльності навчального закладу [Текст] / Олена Кізіль, Наталія Бойко // Директор школи. – 2009. – № 45. – С. 3–7.

2. Кремень В. Феномен інновацій [Текст] / Василь Кремень // Вища освіта України. – 2009. – № 4. – С. 11–16. – 2010. - № 14. - С. 3-6.3. Жосан О. Е. Інноваційність педагогічних ідей І.Г. Ткаченка [Текст] / О. Е. Жосан // Управління школою. – 2010. – № 5. – С. 12–20.

І.Г. Ткаченко - видатний укр. педагог..

4. Грозна Н. Медична інновація в освіті [Текст] / Ніна Грозна // Школа. – 2010. – № 2. – С. 40–42.

Про досвід школи сприяння здоров'ю..

5. Зеер Э. Ф. Институциональный подход к инновациям в образовании [Текст] / Э. Ф. Зеер, С. А. Новоселов, Э. Э. Сыманюк // Инновации в образовании. – 2010. – № 1. – С. 52–65.6. Боднар О. Інноваційні технології у форматі контрольно-оцінювальної діяльності [Текст] / Оксана Боднар // Сучасна школа України. – 2010. – № 2. – С. 3–8.

Контрольно-оцінювальна діяльність керівника школи..

7. Попова О. Перспективи розвитку інноваційних процесів у загальноосвітніх закладах України [Текст] / О. Попова // Педагогічні науки : зб. наукових праць / Полтавський держ пед ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 64–69.8. Штефан Л. Проблема класифікації педагогічних інновацій [Текст] / Людмила Штефан // Новий колегіум. – 2009. – № 6. – С. 48–55.9. Шевцова С. Інноваційний потенціал проектної діяльності як основа становлення методологічної культури особистості вчителя [Текст] / Світлана Шевцова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 1. – С. 17–22.10. Технопарк - нова форма інноваційної діяльності [Текст] // Управління освітою. – 2010. – № 7. – С. 26–32.11. Задорожнюк И. Е. Об особенностях восприятия новых социальных технологий в образовании (феномен фигура-фон) [Текст] / И. Е. Задорожнюк // Социология образования. – 2010. – № 3. – С. 59–64.12. Гришкол В. Підвищення ефективності екологічного виховання школярів під час вивчення географії: інноваційний пошук [Текст] / Валентина Гришкол // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 1. – С. 66–67.13. Майданенко С. Роль інноваційної організації методичної роботи в педагогічному училищі [Текст] / Світлана Майданенко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 1. – С. 22–24.14. Борозинець І. Інноваційний стиль педагогічної діяльності в умовах глобалізації освіти [Текст] / Ірина Борозинець // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 10. – С. 14–16.15. Машкіна С. Інноваційний вектор модернізації системи вищої освіти України [Текст] / Світлана Машкіна // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 10. – С. 40–42.16. Присяжнюк Ю. Використання інноваційних освітніх технологій як засіб розвитку методичної компетентності викладачів дисциплін гуманітарного циклу у післядипломній педагогічній освіті [Текст] / Юлія Присяжнюк // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4. – С. 22–25.17. Ястребова В. Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у післядимпломній педагогічній освіті [Текст] / Валентина Ястребова // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 8-9. – С. 55–57.18. Данилюк Л. А. Инновации в деятельности школьного логопеда [Текст] / Л. А. Данилюк // Логопед. – 2010. – № 3. – С. 105–109.19. Степанов С. В. Инновации в моделировании методической службы школы на основе компетентностного подхода [Текст] / С. В. Степанов // Инновации в образовании. – 2010. – № 5. – С. 44–55.20. Ковальчук В. Управління інноваційними процесами у школі [Текст] / В. Ковальчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 6. – С. 10–11.21. Бикова Н. О. Формування лідерської компетентності для життя в інноваційному суспільстві [Текст] / Н. О. Бикова // Постметодика. – 2010. – № 1. – С. 34–40.22. Сазоненко Г. Інноваційна культура освіти [Текст] / Ганна Сазоненко // Управління освітою. – 2010. – № 13. – С. 6–10.23. Сергеев Н. К. Педагогическое образование: поиск инновационной модели [Текст] / Н. К. Сергеев // Педагогика. – 2010. – № 5. – С. 66–73.24. Щекатунова Г. Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Ганна Щекатунова // Рідна школа. – 2010. – № 6. – С. 23–26.25. Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу (інноваційні підходи) [Текст] / Зоя Плохій // Дошкільне виховання. – 2010. – № 7. – С. 6–10.26. Інноваційні технології: обмінюємося досвідом [Текст] // Дошкільне виховання. – 2010. – № 7. – С. 18–19.

Інноваційні технології у розвитку дитини..

27. Шмелева Е. А. Акмеология в профессиональной подготовке учителя [Текст] / Е. А. Шмелева // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 6. – С. 37–39.28. Бойко А. М. Упровадження інновацій - стратегія прискореного розвитку педагогічної практики і теорії [Текст] / А. М. Бойко // Постметодика. – 2010. – № 2. – С. 16–23.29. Собянина Г. Н. Приносят ли здоровье инновации? [Текст] / Г. Н. Собянина // Гуманітарні науки. – 2010. – № 1. – С. 140–144.

Влияние инновационной образовательной технологии на физическую работоспособность детей среднего школьного возраста..

30. Садова Е. Знання - капітал, інновації - валюта [Текст] / Е. Садова, Л. Швидун // Директор школи. – 2010. – № 31. – С. 1, 3–5.

Модернізація освітнього процесу.

31. Бойко А. М. Інноваційний характер сучасної освіти [Текст] / А. М. Бойко // Філософські обрії. – 2008. – №19. – С. 223–234.32. Шемет О. В. Пространственная организация компетентносно ориентированного образовательного процесса в вузе [Текст] / О. В. Шемет // Педагогика. – 2010. – № 6. – С. 40–44.33. Строкова Т. А. Подготовка и проведение мониторинга педагогических нововведений [Текст] / Т. А. Строкова // Педагогическая диагностика. – 2010. – № 3. – С. 64–83.34. Гергокова Ж. Х. Роль образования в формировании национальной инновационной системы [Текст] / Ж. Х. Гергокова // Педагогика. – 2010. – № 7. – С. 22–29.35. Лазарев В. С. О национальной инновационной системе в образовании и задачах научного обеспечения ее развития [Текст] / В. С. Лазарев // Педагогика. – 2010. – № 7. – С. 12–22.36. Пометун О. Освіта для стійкого розвитку - інновація ХХІ століття [Текст] / О. Пометун // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – С. 12–17.37. Титаренко В. Інновації у трудовому навчанні: стан і перспективи [Текст] / В. Титаренко // Інновації в педагогічній освіті європейського простору / Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Полт. обл. ін-т післядипломної пед. освіти імені М. В. Остроградського. – Полтава, 2009. – С. 58–60.38. Запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес [Текст] // Школа. – 2010. – № 10. – С. 5–26.39. Карпенко О. М. Мега-університет - инновационный вуз ХХI века [Текст] / О. М. Карпенко // Социология образования. – 2010. – № 9. – С. 13–35.40. Клеха Л. Управління інноваціями [Текст] / Л. Клеха // Директор школи. – 2010. – № 40. – С. 24–28.41. Гладко М. П. Інноваційна політика сільської школи [Текст] / М. П. Гладко // Управління школою. – 2010. – № 31. – С. 8–21.42. Маркелова Т. В. Использование инновационных технологий в модульно-рейтинговой системе [Текст] / Т. В. Маркелова, Т. С. Монина // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 7. – С. 18–21.43. Паращенко Л. Акмеологія та діяльнісний підхід як філософсько-методологічні засади модернізації шкільної освіти [Текст] / Л. Паращенко // Освіта і управління. – 2010. – № 2-3. – С. 22–28.44. Якухно І. Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти [Текст] / І. Якухно // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 5. – С. 3–5.

Педагогічні інновації.

45. Коновальчук І. Сутність, чинники та особливості інноваційного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / І. Коновальчук // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 5. – С. 26–28.46. Аксёнова Э. А. Педагогические инновации в зарубежной школе [Текст] / Э. А. Аксёнова // Школьные технологии. – 2010. – № 4. – С. 121–125.47. Алексієнко С. Інноваційна школа у просторі наукового знання [Текст] / С. Алексієнко // Школа. – 2010. – № 11. – С. 5–15.48. Руденко О. Методичний конструктор [Текст] / О. Руденко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 12. – С. 46–48.

Готовність вчителя до інноваційної діяльності.

49. Большакова О. Н. Исследования самостоятельной деятельности инновационной направленности студентов и возможности ее развития [Текст] / О. Н. Большакова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 11. – С. 53–56.50. Хоружий Г. Інноваційність як принцип діяльності вищої школи [Текст] / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – № 11. – С. 14–25.51. Назаренко Т. Інноваційні методи навчання першокласників [Текст] / Т. Назаренко // Завуч. – 2010. – № 36. – Вкладка.52. Гребенюк О. Педагогічні технології та інновації [Текст] / О. Гребенюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 1. – С. 25–27.53. Раєвнєва О. Розвиток інноваційної діяльності ВНЗ: формування сучасних фахівців на засадах державно-приватного партнерства [Текст] / О. Раєвнєва // Вища школа. – 2010. – № 12. – С. 37–49.54. Козлова Н. В. Акмеориентированные технологии в практике инновационного образования [Текст] / Н. В. Козлова, Т. Г. Бохан // Психология обучения (Журнал). – 2010. – № 12. – С. 39–52.

Психология обучения студентов вуза в условиях инноваций.

55. Медведев А. М. Генетико-моделирующий метод и диагностика новообразований учебной деятельности [Текст] / А. М. Медведев // Психологическая наука и образование. – 2010. – № 4. – С. 91–99.56. Пучкова Т. Директор школи - інноваційний менеджер [Текст] / Т. Пучкова // Директор школи. Україна. – 2011. – № 2. – С. 11–14.57. Василенко Н. Інновації в освіті [Текст] / Н. Василенко // Директор школи. – 2011. – № 7. – С. 3–6.58. Семенов И. Н. Рефлексивно-деятельностная педагогика как социокультурный фактор развития инновационного образования [Текст] / И. Н. Семенов // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 7–11.59. Краснов С. И. Гуманитарная экспертиза иновационной деятельности образовательных учреждений [Текст] / С. И. Краснов, Р. Г. Каменский // Педагогика. – 2011. – № 1. – С. 48–56.60. Якухно І. Якісні зміни в стилі діяльності [Текст] / І. Якухно // Управління освітою. – 2011. – № 4. – С. 21–23.

Освітні інновації : теретичний і практичний аспекти.

61. Чичановський А. А. Методологічний аспект аналізу інновацій у системі освіти [Текст] / А. А. Чичановський // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4. – С. 11–15.62. Монастирний А. П. Інформаційні технології підтримки педагогічних інновацій у системі освіти Республіки Білорусь [Текст] / А. П. Монастирний, І. А. Дзюба // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4. – С. 25–30.63. Воротникова І. Соціальна адаптація педагогів до ІКТ [Текст] / І. Воротникова // Директор школи. – 2011. – № 12. – С. 21–22.64. Кремень В. Інновація - alter ego глобалізації [Текст] / В. Кремень // Рідна школа. – 2011. – № 3. – С. 3–9.

Інноваційна система освіти ХХI століття..

65. Горовая В. И. Инновационная педагогическая деятельность как фактор развития современной образовательной практики [Текст] / В. И. Горовая, Н. Ф. Петрова // Мир образования- образование в мире. – 2011. – № 1. – С. 133–138.66. Андрушкевич Ф. Інновації в польській та українській освіті як наслідок підписання європейських освітніх декларацій (порівняльний аналіз) [Текст] / Ф. Андрушкевич // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 2. – С. 32–40.67. Ибрагагимов Г. И. Инновационные технологии обучения в условиях реализации компетентностного подхода [Текст] / Г. И. Ибрагагимов // Инновации в образовании. – 2011. – № 4. – С. 4–14.68. Двуличанская Н. Н. Инновационные компетентностно-ориентированные педагогические технологии в естественно-научном образовании [Текст] / Н. Н. Двуличанская // Инновации в образовании. – 2011. – № 4. – С. 26–40.69. Ключарев Г. А. Роль негосударственной системы образования в стимулировании инноваций [Текст] / Г. А. Ключарев // Социология образования. – 2011. – № 6. – С. 14–27.70. Країна інноватія [Текст] // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 7. – С. 2–55.

Повчальна пригодницька повість про інновації в освіті.

71. Федірко Ж. В. Інноваційна освітня діяльність : структура і зміст [Текст] / Ж. В. Федірко // Управління школою. – 2011. – № 19-21. – С. 68–73.72. Романенко Н. А. Управління якістю освіти в умовах інноваційних перетворень у сучасній школі [Текст] / Н. А. Романенко // Управління школою. – 2011. – № 19-21. – С. 82–92.73. Пискун О. Сталь - інноваційна форма позанавчальної роботи студентів [Текст] / О. Пискун // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 6. – С. 22–25.

Досвід організації студентських творчих авторських лабораторій (СТАЛь) як форми позанавчальної роботи студентів у галузі декоративно-ужиткового мистецтва, які працюють на технологічному факультеті Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.

74. Сєдова Т. Що є першоосновою в інноваційній діяльності. Моніторинг в управлінській діяльності [Текст] / Т. Сєдова, В. Зибіна, Л. Ампілогова // Управління освітою. – 2011. – № 16. – С. 19–22.

Управлінський моніторинг процесу розвитку інноваційного середовища закладу освіти.

75. Пуліна А. А. Педагогічне проектування як методологічна основа інноваційного розвитку школи [Текст] / А. А. Пуліна // Управління школою. – 2011. – № 25-27. – С. 24–33.76. Пастух С. Упровадження інноваційних технологій у шкільну практику [Текст] / С. Пастух // Завуч. – 2011. – № 25. – С. 13–19.

Проект педагогічної майстерні.

77. Шолом Г. І. Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики [Текст] / Г. І. Шолом // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2011. – № 5. – С. 11–13.78. Бойко А. Упровадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної теорії і практики [Текст] / А. Бойко // Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 15–22.79. Жилінська О. Університет: генеза ідеї та трансформація діяльності від класичної до інноваційної моделі [Текст] / О. Жилінська // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 82–95.80. Даниленко Л. Інноваційні педагогічні технології [Текст] / Л. Даниленко // Директор школи. – 2011. – № 44. – Вкладка.81. Кириченко О. Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу [Текст] / О. Кириченко, Ю. Вигівська // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 29–38.82. Ильина Н. Ф. Особенности методического обеспечения инновационной педагогической деятельности [Текст] / Н. Ф. Ильина // Инновации в образовании. – 2011. – № 10. – С. 49–56.83. Бесарабов О. В. Концептуальні засади інноваційної моделі "Школа як світ" [Текст] / О. В. Бесарабов // Світ виховання. – 2011. – № 6. – С. 31–33.84. Левчук О. Тенденції інноваційного розвитку навчального закладу [Текст] / О. Левчук // Завуч. – 2012. – № 3. – Вкладка.85. Африна Е. И. ИКТ в исследовательской деятельности школьников [Текст] / Е. И. Африна, А. И. Крылов // Народное образование. – 2012. – № 1. – С. 176–183.
  1   2   3   4

Схожі:

Вища педагогічна освіта iconІнженерно-педагогічна освіта термінологічний аспект
Постановка проблеми. Інженерна–педагогічна освіта – це окрема освітянська галузь, зміст якої визначається задачами технологічної...
Вища педагогічна освіта iconДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Вища освіта України І болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік І аудит” денної...
Вища педагогічна освіта iconГоловань м. С
Вища освіта України – Додаток 4, том VIІ (25). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського...
Вища педагогічна освіта iconВища освіта І Болонський процес
Дисципліна „Вища освіта І болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну...
Вища педагогічна освіта iconContents Secondary School Pedagogy
«Education and Pedagogical Sciences» («Освіта та педагогічна наука»). Освіта Донбасу. 2013, №1 (56)
Вища педагогічна освіта iconВихватенко М. Науково-педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Я. Б. Рєзника / М. Вихватенко
Вихватенко М. Науково-педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Я. Б. Рєзника / М. Вихватенко // Освіта Донбасу – Науково–методичне...
Вища педагогічна освіта iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта»
Вища педагогічна освіта iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Дошкільна освіта»
Педагогічна освіта спеціальності 010101 Дошкільна освіта, навчальних програмах дисциплін
Вища педагогічна освіта iconУдосконалення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання постановка проблеми
Аїні ці навчальні заклади належать до вищих відповідно 1 та 2 рівнів акредитації. Технікуми здійснюють підготовку фахівців освітнього...
Вища педагогічна освіта iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи