Екологічна культура icon

Екологічна культура
Скачати 123.78 Kb.
НазваЕкологічна культура
Дата05.08.2012
Розмір123.78 Kb.
ТипДокументи


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


Екологічна культура


Бібліографічний покажчик


Укладач: Лесунова І. М.


Полтава, 2011


Термін “екологічна культура” вперше з’явився у 20-х роках XX ст. в роботах представників американської школи “культурної екології”.

Екологічна культура - це такий напрям люд­ської діяльності та мислення, від якого істотним чином залежать нормальне існування сучасної цивілізації, її сталий розвиток у майбутньому.

Екологічна культура має давню історію, вона є атрибутивною, тобто органічною складовою люд­ського життя з часів його виникнення. Водночас вона - феномен XX ст., коли людство дедалі більше усвідомлює необхідність перелаштування свого життя, з тим щоб воно стало безпечним, здоровим, радісним, щоб екологічна культура кож­ного зокрема і всіх разом стала імперативом буття.

Екологічну культуру необхідно розглядати з двох сторін: по-перше, це - сукупність певних дій, технологій освоєння людиною природи, які забезпечують принаймні стійку рівновагу в си­стемі "людина - довкілля"; по-друге, це - те­оретична галузь знань про місце людини в біосфері як істоти діяльної, організуючої її структурні та функціональні блоки, як дедалі зростаючого у своїх можливостях чинника регу­ляції стану біосфери. Без знання кола проблем, що належать до екологічної культури, не можна зрозуміти, наприклад, чому одні спільноти (етно­си) живуть у злагоді з природою, тобто утверд­жуються у світі як етноси екофільні, а інші - залишають по собі руїну як спільноти екофобні, чому в одних випадках людська діяльність по­роджує гармонійні ландшафти та екосистеми, а в інших - довкілля перетворюється на пустку.

В основу концепції екологічної культури покладено діяльнісний підхід. Це - одна з основних мето­дологічних парадигм сучасної науки, яка дає змогу зрозуміти як причини і мотивацію людських вчинків, так і сам механізм перетворення "світу в собі" у "світ для себе", світу натураль­ного, природного у світ трансформований згідно з потребами, цілями та можливостями людини. У цьому контексті екологічна культура є такою життєдіяльністю людини, за якої досягається адаптація (трансформація) навколишнього при­родного світу до людини, а її самої - до дов­кілля. Тому екологічна культура включає коло питань, пов'язаних з використанням людиною природи, перетворенням її у власних інтересах, а також з наслідками такої діяльності.

Вимоги та засади екологічної культури мають стати складовою світогляду і мірилом практич­них дій кожної людини у сфері природоко­ристування, певною запорукою порятунку дов­кілля і забезпечення сталого розвитку та посту­пу людської цивілізації. Досвід розумного при­родокористування відомий не лише з давніх-давен, а й з практики сьогодення, коли посилю­ється усвідомлення необхідності шанобливого ставлення до природи, коли світова спільнота приймає екофільність найвищою цінністю життя.

Незаперечним є лише переконання в тому, що досягненню гармонії відносин людини з довкіл­лям мають слугувати найрізноманітніші напрям­ки людської думки та дії, і екологічна культура тут має посідати своє належне місце.

   Таким чином екологічна культура – це внутрішня суть людини та людського суспільства, що знаходиться “в середині нас” і проявляється в певних діях щодо природи.


Покажчик рекомендовано науковцям, студентам, вчителям та всім хто цікавиться питаннями екологічної культури.


1. Дитячими долоньками зберігай своє майбутнє та рідний край [Текст] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2011. – № 1. – С. 20–36.

Становлення у дошкільників компетентності у сфері "Природа", формування екологічної культури.

2. Бабаніна І. В. Формування екологічної культури молодших школярів [Текст] / І. В. Бабаніна // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 23. – С. 25–30.3. Білявський Г. О. Феномен екологічної культури в оптимізації навчального у вищій школі в контексті парадигми збалансованого розвитку [Текст] / Г. О. Білявський, Т. В. Саєнко // Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 14–16.4. Варв'янський С. М. Значення вчення В. І. Вернадського у формуванні екологічної культури людини [Текст] / С. М. Варв'янський // "Академік В.І.Вернадський і світ у третьому тисячолітті" : матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / Комісія НАН України з розробки наук.спадщини акад. В. І. Вернадського; Полтав.обл.держ.адмін., Полт. держ. пед.ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 10–11.5. Вербицький В. Українознавство в навчально-виховних закладах еколого-натуралістичного спрямування [Текст] / Володимир Вербицький // Освіта і управління. – 2009. – № 1. – С. 150–154.

Роль позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування у формуванні екологічної культури школярів.

6. Волкова Ю. А. Проблемы экологической культуры в детском творчестве [Текст] / Ю. А. Волкова, Е. Н. Касьяненко // Искусство и образование. – 2009. – № 1. – С. 100–109.

Екологическое воспитание в школе на уроках изобразительного искусства.

7. Гарифуллина А. Р. Развитие экологической культуры будущих учителей начальных классов [Текст] / А. Р. Гарифуллина // Начальная школа: Плюс до и после. – 2010. – № 8. – С. 69–73.8. Глущенко О. Завтра начинается сегодня: формирование экологической культуры у детей [Текст] / О. Глущенко, Т. Чугайнова // Воспитательная работа в школе. – 2010. – № 6. – С. 44–52.9. Горопаха Н. Формування у майбутніх вихователів екологічної культури як складової їхньої професійно-практичної підготовки [Текст] / Н. Горопаха // Дитячий садок. – 2011. – № 11. – С. 16.10. Гребенникова И. А. Роль семейного воспитания в формировании экологической культуры учащихся с нарушением интеллекта [Текст] / И. А. Гребенникова // Специальная психология. – 2010. – № 2. – С. 48–51.11. Гриньова М. В. Екологічне виховання - основа формування екологічної культури [Текст] / М. В. Гриньова, П. В. Хоменко, О. М. Робуль // Сьомі Каришинські читання : Всеукр. наук.-метод. конф. : зб. наук. праць / Полтав. дер. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; ПОІПОПП. – Полтава, 2000. – С. 68–71.12. Гуріненко Н. О. Формування елементів екологічної культури школярів [Текст] / Н. О. Гуріненко, Л. О. Смірнова // "Академік В.І.Вернадський і світ у третьому тисячолітті" : матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / Комісія НАН України з розробки наук.спадщини акад. В.І.Вернадського, Полтав.обл.держ.адмін., Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 26–29.13. Деякі аспекти формування екологічної культури студентів з практики виховної роботи на природничому факультеті Полтавського педагогічного університету [Текст] / С. М. Дикун, С. Г. Евланов, А. А. Коваль, О. В. Паляниця // Еколого - натуралістична творчість : тези наук.-практ. конф. студ. природн. ф-ту вузів "Україна на межі тисячоліть". Погляд у майбутнє" : наук.-метод. вісник № 1 / МОН України, Укр. держ. еколого-метод. центр учнівської молоді. – К., 2001. – С. 17–18.14. Калінкіна Н. Виховання екологічної культури [Текст] / Ніна Калінкіна // Директор школи. – 2009. – № 42. – С. 27–28.15. Колесник Т. До високої екологічної культури на уроках географії [Текст] / Т. Колесник // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 3. – С. 11–14.16. Котюк О. Роль екологічних акцій та дослідницької роботи у вихованні екологічної культури школярів [Текст] / О. Котюк // Біологія. – 2011. – № 6. – С. 13–29.17. Левко Л. А. Формування екологічної культури молодших школярів [Текст] / Лариса Афанасіївна Левко // Розкажіть онуку. – 2009. – № 7–8. – С. 4–27.18. Лифанова Т. М. Младший школьный возраст как наиболее значимый этап формирования экологической культуры у учащихся с нарушением интеллекта [Текст] / Т. М. Лифанова, И. А. Гребенникова // Коррекционная педагогика. – 2010. – № 3. – С. 9–17.19. Лучанська В. Екологічна культура в релігії і народних традиціях слов'ян [Текст] / Валентина Лучанська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 45–46.20. Олійник Ю. М. Формування основ екологічної культури молодшого школяра [Текст] / Юлія Миколаївна Олійник // Початкова освіта. – 2009. – № 5–7. – С.6–8.21. Орлова Л. Висячие сады [Текст] / Людмила Орлова // Начальная школа. – 2009. – №16. – С. 22–33.

Начало в №14/2009. Уроки и исследования "Висячие сады от древности до наших дней". Формирование экологической культуры.
22. Пащенко О. В. Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта": 10 років на варті власного майбутнього [Текст] / О. В. Пащенко // Екологічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 2–6.23. Первушевська І. Екологічна культура - відбиток соціалізації? [Текст] / Ірина Первушевська // Позашкілля. – 2008. – № 12. – С. 17–20.

Формування екологічної культури школярів.

24. Пивовар Н. М. Роль сім'ї у формуванні екологічної культури школярів [Текст] / Н. М. Пивовар, О. В. Коваль // Навколишнє середовище і здоров'я людини : II Всеукр. наук.-практ. семінар, 18-19 верес. 2008 р. : зб. матеріалів / ПДПУ ім. В.Г. Короленка, ПОІППО імені М.В. Остроградського, Загальноосвітю навч. закл. №2 м. Кобеляки, Регіональний ландшафтний парк "Нижньоворсклянський". – Полтава, 2009. – С. 205–206.25. Писарева Л. И. Экологическая культура и образование за рубежом [Текст] / Л. И. Писарева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 21–23. – С. 50–53.26. Пономаренко Л. Особливості формування екологічної культури в молодшому шкільному віці [Текст] / Лариса Пономаренко // Початкова освіта. – 2010. – № 14. – С. 2–5.27. Прутченко А. Ключевые компетенции в экологическом воспитании [Текст] / Александр Прутченко // Школьные технологии. – 2008. – № 6. – С. 46–54. 

Повышение экологической культуры личности. Экологическое воспитание подрастающего поколения.
28. Пруцакова О. Л. Духовно-світоглядні орієнтири екологічного виховного ідеалу [Текст] / О. Л. Пруцакова // Екологічний вісник. – 2010. – № 6. – С. 6–8.29. Семенюк Н. Екологічна культура – необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства [Текст] / Н. Семенюк // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 14–21.30. Стецюк Н. Формування екологічної культури студентів - майбутніх учителів фізичного виховання [Текст] / Н. Стецюк, О. Ханнанова // Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України : матеріали міжнар. студент. наук.-практ. конф. / Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Студен. наук. тов-во ф-ту фіз. виховання, Каф. біологіч. основ фіз. виховання. – Полтава, 2010. – С. 313–317.31. Стецюк Н. О. Деякі аспекти формування екологічної культури студентської молоді [Текст] / Н. О. Стецюк, О. Р. Ханнанова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVII Каришинські читання : міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. пр. за участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів, (Полтава, 27-28 трав. 2010 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Полт. нац . пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Ін-т педагогіки НАПН України, Полтавська міська рада та ін. – Полтава, 2010. – С. 287–288.32. Тагієв С. Р. Фізичні особи як суб'єкти екологічних обов'язків за законодавством України [Текст] / С. Р. Тагієв // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2008. – Вип. 41 : Юридичні і політичні науки. – С. 490–497.33. Терешина З. Н. Экологическая культура на уроках математики [Текст] / Зоя Николаевна Терешина, Людмила Николаевна Клепикова. – М. : Чистые пруды, 2009. – 32 с. – (Б-чка "Первого сентябя". Здоровья детей ; Вып. 29).

ЧЗ№1


УДК 51(07)

ББК 74.262.2-0

Т35


34. Теслюк Н. Ю. Виховання екологічної культури учнів через діяльність шкільного екологічного центру [Текст] / Н. Ю. Теслюк, Г. Б. Пінчук // Біологія. – 2010. – № 34–36. – С. 11–13.35. Тягієв С. Р. Система та класифікація екологічних обов'язків фізичних осіб [Текст] / С. Р. Тягієв // Держава і право : зб. наук. праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2008. – Вип. 40. – С. 396–403. – (Юридичні і політичні науки).

Категорії, що формують еколого-правовий статус фізичної особи - зокрема екологіяні обов'язік, засновані на законі і на нього спираються.

Екологічні обов'язки фізичних осіб - це встановлена законодавством та забезпечена державою міра необхідної поведінки забов'язаного суб'єкта у його ставлення до природи, її ресурсів чи умов. Такі обов'язкі можуть складатися у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів ита забезпечення екологічної безпеки.

36. Файрушина С. М. Формирование когнитивного компонента экологической культуры у студентов педагогических вузов при изучении естественнонаучных дисциплин [Текст] / С. М. Файрушина // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 11. – С. 66–69.37. Файрушина С. М. Формирование экологической культуры при организации исследовательской деятельности студентов в педагогическом вузе [Текст] / С. М. Файрушина, И. Т. Гайсин // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 4. – С. 84–88.38. Фортунав А. А. Экоцентрический тип экологического сознания как фактор экологической культуры [Текст] / А. А. Фортунав // Высшее образование сегодня. – 2009. – №6. – С. 66–69.

Экологическое образование призвано стать влиятельным фактором развития экологической культуры и экологического мировоззрения всего общества и каждого человека.
39. Шинкаренко В. І. Екоетика в розбудові сучасної концепції освіти [Текст] / В. І. Шинкаренко, Р. В. Шинкаренко // "Академік В.І.Вернадський і світ у третьому тисячолітті" : матеріали Всеукр.студент. наук.-практ.конф. / Комісія НАН України з розробки наук.спадщини акад. В.І.Вернадського; Полтав.обл.держ.адмін., Полт. держ. пед.ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2003. – С. 33–34.40. Шкура Т. В. Особливості формування екологічної культури студентів вузів при вивченні курсу "Екологія міських систем" [Текст] / Т. В. Шкура // Методика викладання природничих дисциплін у вищий і середній школі. XVI Каришинські читання : зб. наук. праць : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 червн. 2009 року за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т педагогіки АПН України, Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 387–388.41. Ямщикова Н. А. Особенности уровней развития экологической культуры школьников [Текст] / Н. А. Ямщикова // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 2. – С. 48–50.42. Яриго Л. А. Формирование основ экологической культуры в процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возраста [Текст] / Л. А. Яриго // Дошкольная педагогика. – 2010. – № 4. – С. 32–37.
Іменний покажчик

Бабаніна І.В.

2,

Білявський Г.О.

3,

Варв'янський С.М.

4,

Вербицький В.

5,

Волкова Ю.А.

6,

Гайсин И.Т.

37,

Гарифуллина А.Р.

7,

Глущенко О.

8,

Горопаха Н.

9,

Гребенникова И.А.

10, 18,

Гриньова М.В.

11,

Гуріненко Н.О.

12,

Дикун С.М.

13,

Евланов С.Г.

13,

Калінкіна Н.

14,

Касьяненко Е.Н.

6,

Клепикова Л.Н.

33,

Коваль А.А.

13,

Коваль О.В.

24,

Колесник Т.

15,

Котюк О.

16,

Левко Л.А.

17,

Лифанова Т.М.

18,

Лучанська В.

19,

Олійник Ю.М.

20,

Орлова Л.

21,

Паляниця О.В.

13,

Пащенко О.В.

22,

Первушевська І.

23,

Пінчук Г.Б.

34,

Пивовар Н.М.

24,

Писарева Л.И.

25,

Пономаренко Л.

26,

Прутченко А.

27,

Пруцакова О.Л.

28,

Робуль О.М.

11,

Саєнко Т.В.

3,

Семенюк Н.

29,

Смірнова Л.О.

12,

Стецюк Н.

30,

Стецюк Н.О.

31,

Тагієв С.Р.

32,

Терешина З.Н.

33,

Теслюк Н.Ю.

34,

Тягієв С.Р.

35,

Файрушина С.М.

36, 37,

Фортунав А.А.

38,

Ханнанова О.

30,

Ханнанова О.Р.

31,

Хоменко П.В.

11,

Чугайнова Т.

8,

Шинкаренко В.І.

39,

Шинкаренко Р.В.

39,

Шкура Т.В.

40,

Ямщикова Н.А.

41,

Яриго Л.А.

42,
Схожі:

Екологічна культура iconСуми, 2009
Юрченко, Л. І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки [Текст] : монографія / Л. І. Юрченко. – К. Парапан, 2008. – 294...
Екологічна культура iconТести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання»
Яке з наведених тверджень найточніше відповідає визначенню „екологічна культура”
Екологічна культура icon2. Культура Давнього Сходу
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Екологічна культура iconЛітература з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини
Агроекологічний атлас Полтавщини. – Серія «Екологічна бібліотека Полтавщини». – Випуск – Полтава: Оріяна, 2009. – 70 с
Екологічна культура iconЛекція 1 культура мовлення план Основні функції мови. Культура мови І культура мовлення фахівця. Специфіка мови професійного спрямування
Бабич Н. Д. Практична стилістика І культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432с
Екологічна культура iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Ф. Физиология человека: тестовый контроль знаний : методическое пособие для специальностей 032101 Физическая культура и спорт, 032102...
Екологічна культура icon„Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року. Виходить чотири рази на рік. У 2009 році журнал «Екологічна безпека»
Науковий журнал „Екологічна безпека видається в кду імені Михайла Остроградського з 2008 року
Екологічна культура iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Екологічна культура iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Екологічна культура iconНавчальна програма дисципліни «Екологічна геоморфологія»
«Екологічна геоморфологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи