Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет icon

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Скачати 374.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Сторінка1/3
Дата03.08.2012
Розмір374.79 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету


___________________________________

(П. А. Кравченко)

«30» _серпня_2010 р.

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року,

протокол № 1


Завідувач кафедри ________________

(Л. М. Булава)Робоча програма з навчальної дисципліни

«Географія грунтів з основами грунтознавства»


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


^ Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: : 6.040104 Географія

Курс навчання: ІІ-й. Семестри: 3-й.


Укладач: ас. Т.С. Япринець


Полтава − 2010/2011

І. Загальні положення.

1.1. Метою курсу “Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства” є формування знань про утворення, склад, властивості, класифікації ґрунтів, грунтово-географічне районування найпоширеніших типів зональних ґрунтів світу і України, їх раціональне використання, охорону і значення у природі та житті людини.

^ 1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства».

Цикл дисципліни: природничо-наукової підготовки.

Частина циклу: нормативна.

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:СеместрКредити ECTS:


Загальна кількість годин


^ Аудитор

них годин на тиждень


Лекції

(год).

Лабораторні

(практичні)

семінарські заняття

(год.)

Самостійна робота

(год.)

Індивідуа

льна робота

(год.)

Кількість змістовних модулів

Вид підсумкового контролю

ІІІ

2

72

4

24

12

18

18

2

залік

Разом

2

72

4

24

12

18

18

2

Структура кредиту курсу

«Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства»:^ Назва змістовного модуля

теми

Кількість годин за видами занять


Разом годин

У тому числі:

Лекції

Лабораторні роботи

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовний модуль І.

Вступ. Ґрунтознавство як наука. Основи теорії утворення і географії ґрунтів.

Тема 1.

Вступ. Грунтознавство як наука.

8

2

2

2

2

Тема 2.

Основи теорії грунтоутворення.


20


10


2


4


4

Всього за модуль 1

28

12

4

6

6

Змістовний модуль ІІ.

Географія головних типів ґрунтів. Земельні ресурси світу.

Тема 1.

Географія головних типів ґрунтів.

30

8

6

8

8

Тема 2.

Ґрунти України.

8

2

2

2

2

Тема 3.

Ґрунтовий покрив континентів світу. Земельні ресурси та їх охорона.

6

2

-

2

2

Всього за модуль 2

44

12

8

12

12^ 1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів:


Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, тестування з теми заняття, написання географічного диктанту.

^ Модульний контроль: у формі контрольної роботи з тем змістовного модуля.

Підсумковий контроль: залік у формі усної перевірки знань – відповідей на питання, що додаються у кінці робочої програми.


^ 1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів:


Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

^ За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 - 100

відмінно

зараховано

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно

(з можливістю повторного складання екзамену)

не зараховано

F

0 - 34

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням курсу)^ 1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру:

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

20 балів

(Упродовж вивчення дисципліни виконується один навчальний проект, що подається у переліку індивідуальних робіт.)

40 балів = 24 + 16


(два теоретичні питання по 12 балів за кожне = 24;

+ 16 балів за тести)

100 балів

20 балів

20 балів

До 5 балів – середня оцінка за

усну відповідь, виконання практичної роботи упродовж змістовного модуля;

до 3 балів – середня оцінка за виконання самостійної роботи;

до 12 балів – за написання модульної контрольної роботи.^ Перелік видів навчальної діяльності студентів та методичні рекомендації щодо їх виконання:

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. На ній лектором викладається основний зміст програмного навчального матеріалу, переважно в діалоговій формі. Студент у цей час конспектує той матеріал, на якому акцентує головну увагу лектор.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому студент набуває практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, методикою експериментальних досліджень у певній галузі. Ця форма роботи має на меті також закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння. Вона включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.

Підготовка до цього заняття здійснюється відповідно до планів лабораторних робіт, у яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

Підготовка до лабораторної роботи включає:

 • ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

 • вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

 • складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, монографій, збірникам науково-популярної літератури, статей у періодичних виданнях; правильному оформленню конспектів, тези тощо

 • відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми й закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);

 • доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

 • зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;

 • практичні завдання виконуються в письмовій формі.

Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, науково-популярної фахової літератури, написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання, винесених на самостійне вивчення. Вона є основним способом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Самостійна робота виконується після прослуховування лекції, перед практичними заняттями чи модульним контролем – вдома, у бібліотеках, комп’ютерних класах тощо; завдання до неї й методичні рекомендації щодо їх виконання подаються в робочій програмі та розробках до лабораторних занять. Методичним забезпеченням самостійної роботи студентів є: списки рекомендованих джерел, питання для самоконтролю, пакети контрольних завдань, електронні версії лекцій тощо.

При вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу слід приділити основним термінам та поняттями.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через iндивiдуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i творчу діяльність. Перелік індивідуальних завдань, література до їх виконання та шкала оцінювання подаються в робочій програмі та в методичних рекомендаціях до лабораторних занять. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою i затвердженим деканом факультету. Виконуючи завдання індивідуальної роботи слід памۥятати, що:

 • конспективно - довідкова таблиця (КДТ)це одне із видів приладдя для систематизації і класифікації. Основна її ціль – узагальнення і систематизація матеріалу, тобто представлення його в короткій формі, зручній для запам’ятовування і довідок. Форма побудови таблиці – цікава, бо свідчення для її заповнення можуть змінюватися залежно від об’єму матеріалу, від ступеня деталізації, котрий потрібен для певної теми. КДТ особливо корисні у тому випадку, коли необхідно закріпити чітко в пам’яті певні причинно-наслідкові звۥязки;

 • структурно - логічний конспект (СЛК) - це відображення основного матеріалу по мірі викладення. СЛК сприяє усвідомленому сприйманню матеріалу, запам’ятовуванню, розвитку пізнавальної діяльності. У цьому конспекті необхідно зазначити головні поняття, їх ознаки, причинно - наслідкові зв’язки. Підготовка такого конспекту полягає в конструюванні схеми, що висвітлює зміст теми;

 • опорно - інформаційна схема (ОІС) – різновид схематичної наочності. Під нею розуміють сукупність наукових понять, їхніх властивостей, ознак, відповідних фактів. ОІС – це своєрідний графічний конспект, в якому структурно подається найістотніша інформація з конкретної теми або розділу;

 • структурно - логічна схема (СЛС) – це своєрідний план - конспект, що глибоко розкриває причинно-наслідкові зв’язки між явищами, що вивчаються. Вони не потребують спеціальних умовних знаків. Інформація записується словами, які можна скорочувати. Знаки і малюнки, що при цьому застосовуються, є легкозрозумілими, загальноприйнятими. У СЛС обов’язкова наявність стрілок, які показують причинно-наслідкові зв’язки між предметами та явищами, що вивчаються.^ 2. Змістові модулі і їх структура:


Змістовий модуль 1. Ґрунтознавство як наука.

Основи теорії утворення і географії грунтів.


Назва теми 1: Вступ. Ґрунтознавство як наука.

Лекції (2 год.)з/п

Теми лекцій і їх основний зміст:

К-ть год.

1.

^ Вступ. Ґрунтознавство як наука.

Вступ до ґрунтознавства. Ґрунтознавства як наука, його основні положення. Поняття про грунт як особливе природно-історичне тіло. Історія вивчення ґрунту. Методологія і методи вивчення ґрунту. Зв’язок ґрунтознавства з іншими науками.

2

Основна література:

1. Гаркуша И.Ф. Почвоведение - 5-е изд., испр. - Л. - М.: Сельхозгиз, 1961. - С.5-12, 103-185.

2. Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии / И.Ф. Гаркуша,
М.М. Яцюк. - М.: Колос, 1969. - С.88-98.

3. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: Учеб. пособие для студ. геогр. ф-тов пед. ин-тов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1976. - С.7-12, 21-210.

4. Назаренко І.І. Ґрунтознавство: Підручник для студ. природн. спец. вузів /
І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич. - Чернівці, 2003. - С.3-23.

5. Почвоведение / Александрова Л.Н., Антипов - Караев И.Н.; Ред.
Горшенина К.П. - М.: Сельхозгиз, 1958. - С.3-26.

6. Почвоведение: Учеб. для с.-х. вузов / Ред. Куричев И.С. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - С.4-13, 14-70.

7. Чорний І.Б. Географія грунтів з основами ґрунтознавства: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. - С.3-17.

8. Шкварук М.М. Ґрунтознавство: Посібник для с - г. технік. по спец. «Агрохімія», «Плодоовочівництво», «Агрономія» та «Захист рослин» /
М.М. Шкварчук, М.І. Делеменчук. - 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Урожай, 1976. - С.5-11, 48-70.

Додаткова література:

1. Джурка Г.Ф. Визначення фотометричним методом кадмію в грунті /
Г.Ф. Джурка, В.Г. Бенедіс, М.В. Волобуев // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін: Міжнародна науково-практична конференція: Зб. наукових праць: ХІY Каришинські читання. 24-25 травня 2007 року / Ін-т інноваційних технологій та змісту освіти; Ін-т пед. АПН України; Полт. держ. пед. ун-т
імені В.Г. Короленка. - Полтава: Астрая, 2007 .- С.288-290.

2. Добровольський Г. і Нікітін Є.«Глобальні екологічні функції грунтів» // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - № 18-19. - С.26-28.

3. Карпачевський Л.О. Почва, мелиорация и охрана природы. - М.: Знание, 1987. - С.7-18.

4. Ковалишин Д. «Грунт у сучасному розумінні» // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - № 18-19. - С.2-5.

5. Позняк С. «Грунт - феномен природи» // Географія та основи економіки в школі. - 2005. - №2. - С.46-50.

6. Позняк С.П. Чинники грунтоутворення: Навчальний посібник / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха; Львівськиий нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.18-47, 70-156, 237-257.


Назва теми 2: Основи теорії ґрунтоутворення.

Лекції (10 год.)з/п

Теми лекцій і їх основний зміст:

К-ть год.

2-6.

Загальна схема ґрунтоутворення.

Стадійність ґрунтоутворення. Великий геологічний і малий біологічний кругообіги речовин. Їх роль у ґрунтоутворенні.

Ґрунтове повітря. Його склад, динаміка та участь у ґрунтоутворенні.

Роль часу в ґрунтоутворенні.

Морфологія і класифікація ґрунтів.

Фазовий склад ґрунту. Морфологічні ознаки ґрунту.

Ґрунтовий профіль і генетичні горизонти ґрунту.

Структура ґрунту.

Колір ґрунту. Новоутворення ґрунту. Включення ґрунту. Мікробіологія ґрунту.

Фізичні, водні і теплові властивості ґрунту.

Гранулометричний склад ґрунтів. Класифікація механічних елементів ґрунту. Класифікація ґрунту за механічним складом.

Водні властивості ґрунту: вологоємність, водопроникність, водопідйомна здатність. Стан і форми води у грунті.

Теплові властивості ґрунту: теплопоглинання, теплоємкість, теплопровідність.

Вбирна здатність ґрунту та її види.

Кислотність і лужність ґрунтів. Радіоактивність ґрунтів. Поняття про фактори ґрунтоутворення. Проблеми класифікації факторів ґрунтоутворення.

Ґрунтоутворюючі породи і мінеральна частина ґрунту.

Вивітрювання гірських порід. Кори вивітрювання. Мінеральний склад ґрунтоутворюючих порід і ґрунтів. Хімічний склад мінеральної частини ґрунту. Первинні і вторинні мінерали ґрунту. Роль материнської породи в ґрунтоутворенні.

Клімат як фактор ґрунтоутворення.

Сонячна радіація і ґрунтоутворення на різних широтах. Тепловий режим грунту.

Вплив атмосферних опадів на ґрунтоутворення. Водний баланс і типи водного режиму ґрунтів.

Роль вітру в ґрунтоутворенні.

Значення рельєфу в утворенні і географії ґрунтів.

Значення абсолютної висоти рельєфу. Роль форм мега- і макрорельєфу в перерозподілі атмосферної вологи та зміні гідротермічних умов. Автоморфні і гідроморфні ґрунти. Поняття про структуру ґрунтового покриву.

Роль живих організмів у ґрунтоутворенні і органічна частина ґрунту.

Роль мікроорганізмів і нижчих рослин у ґрунтоутворенні. Географія ґрунтових мікроорганізмів. Роль вищих рослин у ґрунтоутворенні. Основні види тварин, які населяють грунт. Їх роль у ґрунтоутворенні. Органічна частина ґрунту і її форми. Гумус, його склад і властивості. Роль гумусу в ґрунтоутворенні.

Значення рельєфу в утворенні і географії ґрунтів.

Значення абсолютної висоти рельєфу. Роль форм мега- і макрорельєфу в перерозподілі атмосферної вологи та зміні гідротермічних умов. Автоморфні і гідроморфні ґрунти. Поняття про структуру ґрунтового покриву.

Діяльність людини як фактор ґрунтоутворення.

10

Основна література:

1. Гаркуша И.Ф. Почвоведение - 5-е изд., испр. - Л.-М: Сельхозгиз, 1961. – С.103-192.

 1. Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии / И.Ф. Гаркуша,
  М.М. Яцюк. -М.: Колос, 1969.-С.103-229.

 2. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: Учеб. пособие для студ. геогр. ф-тов пед. ин-тов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1976. - С.11-124.

4. Назаренко 1.1. Ґрунтознавство: Підручник для студ. природн. спец. вузів /
І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич. - Чернівці, 2003. - С.24-161.

5. Почвоведение / Александрова Л.Н., Антипов - Караев И.Н.; Ред.
Горшенина К.П. - М.: Сельхозгиз, 1958. - С27-176.

6. Почвоведение: Учеб. для с.-х. вузов / Ред. Куричев И.С. - 4-е изд., перераб и доп .- М.: Агропромиздат, 1989. - С. 14-170, 178-193, 196-205.

7. Чорний І.Б. Географія грунтів з основами ґрунтознавства: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. - С.62-111.

8. Шкварук М.М. Ґрунтознавство: Посібник для с-г. технік. по спец. «Агрохімія», «Плодоовочівництво», «Агрономія» та «Захист рослин» /
М.М. Шкварук, М.І. Делеменчук. - 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Урожай, 1976. - С.95-208.


Додаткова література:

1. Голубев И.Ф. Почвоведение с основами геоботаники: Учеб. пособ. для землеустроит. ин-в и фак-в. - М.: Колос, 1964. - С.82-164.

2. Джурка Г.Ф. Визначення фотометричним методом кадмію в грунті /
Г.Ф. Джурка, В.Г. Бенедіс, М.В. Волобуев // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін: Міжнародна науково-практична конференція: 3б. наукових праць: ХІУ Каришинські читання. 24-25 травня 2007 року / Ін-т інноваційних технологій та змісту освіти; Ін-т пед. АПН України; Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. - Полтава: Астрая, 2007. - С.288-290.

3. Канюка О.Ю. Визначення кислотності грунтів як метод розвитку науково-дослідницької діяльності майбутніх екохіміків / О.Ю. Канюка, С.В. Пустовіт // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін:
Міжнародна науково-практична конференція: Зб. наукових праць: ХІУ
Каришинські читання. 24-25 травня 2007 року / Ін-т інноваційних технологій та змісту освіти; Ін-т пед. АПН України; Полт. держ. пед. ун-т
імені В.Г. Короленка. - Полтава: Астрая, 2007. - С.426-428.

 1. Ковалишин Д. «Грунт у сучасному розумінні» // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004.-№ 18-19. - С.2-5.

 2. Миркин Б.М. Что такое "физиология почв" / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова // Экология и жизнь. - 2008. -№3. - С. 14-17.

 3. Новоторопов О.С. Грунти як об'єкти науки // Наука та наукознавство. - 2008. -№2. - С.82-89.

 4. Пенкина С.В. Роль живых организмов в почвообразовании // Биология в школе. - 2007. - №8. - С.8-11.

8. Позняк С. «Грунт - феномен природи» // Географія та основи економіки в школі. - 2005. - №2. - С.46-50.

9. Позняк С.П. Чинники грунтотворення: Навчальний посібник / С.П. Позняк,
Є.Н. Красєха; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. - Львів: ВЦ ЛНУ
імені Івана Франка, 2007. – С. І8-47, 70-156, 237-257.

10. Тарханов О.В. Плодородие без гумуса и удобрений // Химия и жизнь. - 2008. - №3. - С.24-27.


Змістовий модуль ІІ. Географія головних типів ґрунтів. Земельні ресурси світу.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Географія промислових комплексів” для студентів географічних факультетів / Укладач С.І. Іщук. Київський університет імені Тараса Шевченка. —...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Нормативний навчальний курс “Демографія та географія наседлення” передбачений навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Географія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», та навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором Полтавського...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи