Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет icon

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Скачати 374.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Сторінка2/3
Дата03.08.2012
Розмір374.79 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ Назва теми 1: Географія головних типів ґрунтів.

Лекції (8 год.)з/п

Теми лекцій і їх основний зміст:

К-ть год.

7-

10

Основні закономірності географічного поширення ґрунтів: горизонтальна зональність, вертикальна зональність, закон фаціальності ґрунтів, закон аналогічних топографічних ґрунтів.

Грунтово-географічне районування. Поняття про ґрунтову область зону, провінцію, округ, район.

Ґрунти полярного (холодного) поясу.

Зона арктичних ґрунтів. Умови ґрунтоутворення. Морфологія і класифікація ґрунтів. Генетичні особливості арктичних ґрунтів. Народногосподарське значення.

Зона тундрових ґрунтів. Умови ґрунтоутворення. Морфологія і класифікація. Генетичні особливості. Народногосподарське значення.

Ґрунти бореального поясу.

Грунтово-географічне районування. Ґрунти Європейсько-Західно-Сибірської тайгово-лісової області. Умови утворення. Морфологія і класифікація грунтів підзолистого типу. Генетичні особливості підзолистих ґрунтів.

Дерново-карбонатні ґрунти. Гідроморфні ґрунти тайгово-лісової області. Ґрунти річкових заплав.

Ґрунти Східно-Сибірської мерзлотно-тайгової області. Морфологія і класифікація мерзлотно-тайгових ґрунтів.

Ґрунти Далекосхідної тайгово-лісової області. Умови ґрунтоутворення попелово-вулканічних та буро-тайгових ґрунтів. Особливості їх будови та генезису.

Ґрунти суббореального поясу.

Особливості і поширення. Грунтово-географічне районування. Ґрунти буроземно-лісових областей. Особливості ґрунтоутворення: клімат, ґрунтоутворюючі породи, рослинність, рельєф. Морфологія і класифікація бурих лісових ґрунтів. Гідроморфні ґрунти буроземно-лісових областей, їх генетичні особливості.

Ґрунти Лісостепу. Умови формування сірих лісових ґрунтів. Морфологія і класифікація. Генетичні особливості сірих лісових ґрунтів, їх географія.

Чорноземні ґрунти Лісостепу і Степу. Поширення чорноземів на земній кулі. Морфологія і класифікація чорноземів.

Лучно-чорноземні ґрунти.

Ґрунти сухих степів і напівпустинь. Поширення каштанових і бурих ґрунтів. Умови ґрунтоутворення: клімат, ґрунтоутворюючі породи, рельєф, рослинність, водний режим. Морфологія і класифікація каштанових і бурих ґрунтів. Генетичні особливості: вміст і склад гумусу, наявність карбонатних і гіпсових новоутворень, вміст водорозчинних солей, рН ґрунтового розчину.

Гідроморфні ґрунти степів. Умови утворення солонців і солодей, їх морфологія і генетичні особливості.

Ґрунти суббореальних пустинь. Умови утворення солончаків, їх морфологія і класифікація.

Такири.

Ґрунти річкових долин.

Освоєння і використання ґрунтів пустинь. Гіпсування. Штучне зрошування. Боротьба з вітровою ерозією.

Ґрунти субтропічного поясу. Особливості поширення. Грунтово-географічне районування. Червоноземи і жовтоземи вологих субтропічних лісів. Області поширення. Умови ґрунтоутворення. Морфологія і генетичні особливості.

Ґрунти субтропічних посушливих областей. Поширення. Умови формування коричневих і сіро-коричневих ґрунтів. Генетичні особливості і сільськогосподарське значення.

Ґрунти субтропічних напівпустинь і пустинь. Поширення. Умови ґрунтоутворення.

Морфологія сіроземів і сіро-бурих ґрунтів, їх генетичні особливості.

Гіпсування і боротьба з вітровою ерозією.

Ґрунти тропічного поясу.

Грунтово-географічне районування. Загальні риси ґрунтоутворення в тропічних і екваторіальних областях.

Ґрунти тропічних вологих лісових областей. Поширення і умови ґрунтоутворення червоно-жовтих фералітних ґрунтів. Морфологія і генетичні особливості. Охорона. Сільськогосподарське використання.

Ґрунти тропічних саванних областей. Поширення, умови ґрунтоутворення. Червоно-бурі ґрунти сухих саван.

Коричнево-червоні ґрунти сухих тропічних рідколісь і чагарників. Особливості кліматичних умов. Морфологія, використання.

Чорні тропічні ґрунти, особливості їх формування.

Червонувато-бурі ґрунти тропічних напівпустинь.

Ґрунти тропічних пустинь.

Ґрунти гірських областей.

Поширення гірських ґрунтів на континентах земної кулі. Особливості формування. Висотна поясність ґрунтового покриву гірських країн.

Загальні риси будови гірських ґрунтів. Гірсько-лучні ґрунти.

8


Основна література:

1. Гаркуша И.Ф. Почвоведение - 5-е изд., испр. - Л.-М.: Сельхозгиз, 1961. -
С. 93-279, 287-306, 320-327.

2. Гаркуша И.Ф. Почвоведение с основами геологии / И.Ф. Гаркуша,
М.М. Яцюк. - М: Колос, 1969. - С.237-328.

3. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: Учеб. пособие для студ. геогр. ф-тов пед. ин-тов. - 2-в изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1976. - С. 153-161, 171-226, 228-237.

4. Назаренко І.І. Ґрунтознавство: Підручник для студ. природн. спец. вузів /
І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич. - Чернівці, 2003. – С.І93-208, 210-313.

5. Полевой определитель почв / Южное отд. ВАСХНИЛ, Укр. науч.-исследов. ин-т почвоведения и агрономии им. А.Н. Соколовского; Под. ред.
Н.И. Полупана и др. - К.: Урожай, 1981. - С. 21-30, 39-168, І78-221, 252-254.

6. Почвоведение / Александрова Л.Н., Антипов - Караев И.Н.; Ред.
Горшенина К.П. - М: Сельхозгиз, 1958. – С.І79-286, 289-347, 370-382.

7. Почвоведение с основами геоботаники / Л.П. Груздева, А.А. Яскин,
В.В. Тимофеев и др.; Под ред. Л.П. Груздевой, А.А. Яскина. - М.: Агропромиздат, 1991. - С.202-245, 307-377.

8. Почвоведение: Учеб. для с.-х. вузов / Ред. Куричев И.С. - 4-е изд., перераб и доп.-М.: Агропромиздат, 1989. - С.206-213, 320-342, 362-381, 383-395.

9. Цыганенко А.Ф. География почв. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1972. - С. 95-191, 242-248, 256-265, 225-234.

10. Чорний І.Б. Географія грунтів з основами ґрунтознавства: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1995. – С.12-120, 157-184, 198-204, 209-290.


Додаткова література:

1. Голубев И.Ф. Почвоведение с основами геоботаники: Учеб. пособ. для землеустроит. ин-в и фак-в. - М.: Колос, 1964. - С.82-164, 215-288, 314-327

  1. Ковалишин Д. «Грунт у сучасному розумінні» // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. -№ 18-19. - С.2-5.

  2. Миркин Б.М. Что такое "физиология почв". Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова // Экология и жизнь. - 2008. - №3. - С.14-17.

  3. Новоторопов О.С. Грунти як об'єкти науки // Наука та наукознавство. - 2008. -№2. - С.82-89.

  4. Позняк С. «Грунт - феномен природи» // Географія та основи економіки в школі. - 2005. - №2. - С.46-50.

6. Позняк С.П. Чинники грунтотворення: Навчальний посібник / С.П. Позняк,
Є.Н. Красєха; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. - Львів: ВЦ ЛНУ
імені Івана Франка, 2007. - С.224-236.

7. Полька І. Вивчення теми «Грунти» в курсі «Фізична географія України» //
Географія та основи економіки. - 2003. - № 5. - С.28-29.


Назва теми 2: Грунти України.

Лекції (2 год.)з/п

Теми лекцій і їх основний зміст:

К-ть год.

11.

Умови ґрунтоутворення.

Грунтово-географічне районування України.

Ґрунтоутворюючі породи на території України. Ґрунти Українського Полісся. Ґрунти Лісостепу і Степу. Ґрунти Українського Криму та Карпат.

2

Основна література:

1. Булава Л.М., Мащенко О.М. Методика викладання фізичної географії
України. Випуск III / Грунти. Рослинний покрив. Тваринний світ.
Несприятливі фізико-географічні процеси. / - Полтава, 1994. – С.2-24.

2. Назаренко 1.1. Ґрунтознавство: Підручник для студ. природн. спец. вузів /
І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич. - Чернівці, 2003. - С.206-209, 310-321.

3. Полевой определитель почв / Южное отд. ВАСХНИЛ, Укр. науч.-исследов. ин-т почвоведения и агрономии им. А.Н. Соколовского; Под. ред. Н.И. Полупана и др. - К.: Урожай, 1981. - С.257-310.

4. Чорний І.Б. Географія грунтів з основами ґрунтознавства: Навч. посібник. - К.:Вища шк., 1995. - С.185-197.

5. Шкварук М.М. Ґрунтознавство: Посібник для с-г. технік. по спец. «Агрохімія», «Плодоовочівництво», «Агрономія» та «Захист рослин» / М.М. Шкварук,
М.І. Делеменчук. - 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Урожай, 1976. - С.284-348.


Додаткова література:

1. Докучаєв В.В. і Полтавщина: факти, документи, бібліографія / Уклад.:
В. М. Самородов, С. Л. Кигим; Наук. ред. К.М. Ситник; Полт. держ. аграрна академія; Полт. краєзнавчий музей; Полт. відділення укр. ботаніч. тов-ва. - Полтава: Верстка, 2007. - 172 с: іл. - (Історико-бібліографічна сер. "Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія"; Кн. 2). - Бібліогр. в кінці ст.

2. Костюк В. Грунти України (Шляхи підвищення родючості й заходи для їх охорони): Урок–прес-конференція у 8-9 класах // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2005. - №4. – С.11-12.

3. Лавріненко А. Фізико-географічна характеристика Полтавщини (геологічна будова, корисні копалини, рельєф, грунти, водні ресурси): проспект тематичної екскурсії // Полтавський краєзнавчий музей: 3б. наук. ст.
2004 р.. Маловідомі стор. іс, музеєзнавство, охорона пам'яток / Упр. культ. Полтав. облдержадмін.; Полтав. краєзнавчий музей. - Полтава: Дивосвіт, 2005. - С.483-511.

4. Полька І. Вивчення теми «Грунти» в курсі «Фізичної географії України» // Географія та основи економіки в школі. - 2003. - № 5. - С.28-29.

5. Почвы Украины и повышение их плодородия: В 2-х т. Т.1. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные аспекти / Южн. отд. ВАСХНИЛ, Укр. науч. - исслед. ин-т. почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского; Ред. Н.И. Полупан. - К.: Урожай, 1988. - Т.1. - С.7-285.

  1. Пуговиця М. Ніж у гумус // Літературна Україна. - 2007. - №15. - С.З.

  2. Тараріко О.Г. Подолання опустелення та деградації земель як базова основа

збалансованого розвитку сільського господарства // Екологічний вісник. - 2007.-№5.- С.20-21.


Назва теми 3: Грунтовий покрив континентів світу. Земельні ресурси та їх охорона.


Лекції (2 год.)з/п

Теми лекцій і їх основний зміст:

К-ть год.

12.

Особливості зональності ґрунтів. Головні грунтові зони. Ґрунтовий покрив Європейського континенту. Ґрунтовий покрив Азії. Ґрунтовий покрив Північної та Південної Америк. Ґрунтовий покрив Африки. Ґрунтовий покрив Австралії.

Загальні відомості про земельні ресурси світу.

Земельний фонд світу та його структура. Грунтово-меліоративна характеристика земельного фонду земної кулі.

Принципи раціонального землекористування. Ерозія ґрунтів. Причини вітрової і водної ерозії. Райони поширення ерозійних явищ. Заходи боротьби з ерозією ґрунтів. Охорона ґрунтів.

2

Основна література:

1. Афанасьева Т.В. Почвы СССР. - «Мысль», 1979 – С.43-52.

2. Голубев И.Ф. Почвоведение с основами геоботаники: Учеб. пособ. для землеустроит. ин-в и фак-в. - М.: Колос, 1964. – С.348-354.

3. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: Учеб. пособие для студ. геогр. ф-тов пед. ин-тов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1976. - С.138-152, 274-280.

4. Почвоведение / Александрова Л.Н., Антипов-Караев И.Н.; Ред.
Горшенина К.П. - М: Сельхозгиз, 1958. – С.343-402.

5. Почвоведение с основами геоботаники / Л.П. Груздева, А.А. Яскин,
В.В. Тимофеев и др.; Под ред.
Л.П. Груздевой, А.А. Яскина. - М: Агропромиздат, 1991. – С.390-439.

6. Почвоведение: Учеб для с.-х. вузов / Ред. Куричев И.С. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Агропромиздат, 1980. – С.196-205, 343-359.

7. Розанов Б.Г. Почвенный покров земного шара. - М., Изд-во Моск. ун-та, 1977. – С.65-241.

8. Цыганенко А.Ф. География почв. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1972. – С.203-256.

9. Шкварук М.М. Ґрунтознавство: Посіб для с.-г. технік. по спец. "Агрохімія", "Плодоовочівництво" та "Захист рослин" / М.М. Шкварук,
М.І. Делеменчук. - 2-е вид. перераб і доп. - К.: Урожай, 1976. – С.258-349.

Додаткова література:

1. Болдышев В.С. Охрана почв: Словарь-справочник. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Университетское, 1989. – С.109-129.

2. Горлачук В. Проблеми збереження родючості грунтів фермерських господарств // Економіка України. - 2007. - №3. - С.74-79.

3. Дикань С.А. Зсуви грунту як надзвичайна ситуація: особливості прогнозування і попередження / С.А. Дикань, О.В. Борт // Безпека життєдіяльності - 2006. - № 18-19. - С.34-37.

4. Забалуєв В. Техногенні території: рекультивація, оптимізація ландшафтів, раціональне використання // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - №18-19. – С.23-25.

5. Забруднення грунту хімічними елементами: фактори ризику, негативний вплив на здоров'я // Довкілля та здоров'я. - 2007. - №3. - С.22-28.

6. Зубець М. Ерозія грунтів - загроза їх родючості // Голос України. - 2008. - №32. - С.9.

7. Карпачевський Л.О. Почва, мелиорация и охрана природы. - М.: Знание, 1987. – С.28-60.

8. Марутовський Р. Шляхи реалізації конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням в Україні / Р. Марутовський, В. Підліснюк,
М. Слободенюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2004. - №18-19. - С-19-20.

9. Перминова И.В. Гуминовые вещества - вызов химикам XXI века // Химия и жизнь. - 2008. – № 1. - С.51-55

10. Тараріко О.Г. Подолання опустелення та деградації земель як базова основа збалансованого розвитку сільського господарства // Екологічний вісник. - 2007. - №5.-С.20-21.

11. Тарханов О.В. Плодородие без гумуса и удобрений // Химия и жизнь. - 2008. -№3. - С.24-27.

12. Титаренко В.П. Охорона і раціональне використання грунтів – найгостріша екологічна проблема // Навколишнє середовище і здоров'я людини. 28 вересня 2007 р.: Всеукраїнський науково-практичний семінар. Збірник матеріалів / ПДПУ імені В.Г. Короленка; ПОІППО
імені М.В. Остроградського; Загальноосвітній навч. заклад №12
м. Кременчук; Регіональний ландшафтний парк "Нижньоворсклянський". - Полтава, 2007. - С.58-60.

13. Титаренко О.О. Грунт як об'єкт охорони // «Роль довкілля у валеологічній освіті і вихованні». - Полтава: Друкарська майстерня, 2005. – С.85-88.


Лабораторні заняття (12 год.):

з/п

Т е м и

К-ть год.

1.

Ґрунтознавство як наука.

2

2.

Основи теорії ґрунтоутворення.

2

3-5.

Географія головних типів грунтів.

6

6.

Ґрунти України.

2


Обладнання, ресурси: карта «Почвенная карта мира», карта «Ґрунти України», атлас почв Украинской ССР, атласи України, атлас Полтавської області, таблиця «Коротка характеристика деяких основних типів ґрунтів», схема «Загальна схема ґрунтоутворення», схема «Ґрунтознавство в системі природничих наук», схема «Хронологія появи і розвитку деяких ґрунтів», відеофільми «Южная Америка», «Амазония», «Дикая Австралазия», «Дикая Африка.».


Самостійна робота:

п/п

Зміст завдання:

1.

Значення ґрунтознавства для фізичної та економічної географії.

2.

В.В. Докучаєв – основоположник наукового ґрунтознавства.

3.

Методи вивчення ґрунтів.

4.

Буферність ґрунтів.

5.

З’ясуйте відмінність складу атмосферного та ґрунтового повітря.

6.

Принципи грунтово-географічного районування.

7.

Основні закономірності розміщення ґрунтів на земній поверхні.

8.

Генетичні особливості та народногосподарське значення ґрунтів підзолистого типу.

9.

Сутність процесів оглеєння та торфоутворення.

10.

Особливості тропічного ґрунтоутворення.

11.

Наслідки розорювання прируслових заплавних ґрунтів.

12.

Ґрунти Полтавської області.

13.

Роль ґрунту в природі і житті людини.

14.

Висвітлення питань ґрунтознавства і географії ґрунтів у середній школі.

15.

Екологічне значення гумусу.

16.

Вік основних типів ґрунтів України.

17.

Залежність родючості ґрунту від фізичних, водних і теплових властивостей.

18.

Меліорація кислих та засолених ґрунтів на Україні.

19.

Охорона ґрунтів від радіоактивного забруднення.

20.

Контроль за станом ґрунтів.

^ Форми контролю за самостійною роботою: тестова перевірка знань, співбесіда. (до 3б)


Індивідуальна робота:

п/п

Зміст завдання:

1.

Складіть конспективно-довідкову таблицю (формат А-1).

.

п.п.

Чинники ґрунтоутворення

Наслідки впливу чинника

Приклад

1.

Діяльність людини

Змінюються властивості ґрунтів

Оранка, зрошення, осушення, внесення добрив.
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Географія промислових комплексів” для студентів географічних факультетів / Укладач С.І. Іщук. Київський університет імені Тараса Шевченка. —...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Нормативний навчальний курс “Демографія та географія наседлення” передбачений навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Географія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», та навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором Полтавського...
Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи