Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації icon

Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації
Скачати 336.48 Kb.
НазваШуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації
Дата03.08.2012
Розмір336.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавстваЗатверджено на засіданні кафедри географії та краєзнавства

___ ”______________ 2010 року (протокол № ___ )


Завідувач кафедри БУЛАВА Л.М. (____________________)

Робоча навчальна програма

для студентів 5 курсу

групи ІС-51


^ Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Розробник –

Шуканова Анжела Анатоліївна

_____________________________ (Підпис)


Полтава

2010/2011 навчальний рік

Анотація

робочої програми навчального курсу

^ Суспільна географія світу”

та методичні рекомендації до його викладання


Дисципліна „Суспільна географія світу” передбачена структурою навчального плану спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та суспільствознавство”. Вона вивчається студентами V курсу в 9-му та 10-му семестрах.

Робоча програма складена на основі авторської програми для студентів історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

^ Мета навчальної дисципліни: сформувати систему знань про територіальну організацію життєдіяльності суспільства на глобальному, регіональному та країнознавчому рівнях.

^ Завдання курсу:

 1. Розкрити науковий статус суспільної географії світу, підкреслюючи її комплексний та інтегральний характер, вивчити основні категорії науки.

 2. Основну увагу приділити вивченню динамічних просторових взаємозалежностей природи – населення – господарства на глобальному, регіональному та країнознавчому рівнях.

 3. Сформувати знання про особливості та закономірності просторової диференціації природного середовища, населення та його господарської діяльності.

 4. Сформувати уявлення про найбільш актуальні напрямки суспільно - географічних досліджень.

Програмний матеріал дисципліни поділений на 3 змістових модуля. Кожний модуль складається із теоретичної, практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З КУРСУ
п/п

Назва теми

Кількість годин за видами занять

Ра

зом

В тому числі

Лекції

Лабор.заняття

Сам.

робота

Інд.

робота

9 семестр
МОДУЛЬ 1

Загальна суспільна географія

72

16

8

24

24

1

Становлення суспільної географії як науки

2

2

--

-
2

Політична карта світу

14

2

2

10
3

Сучасна типологія країн світу

6

2

--

4
4

Географія населення світу

4

2

2

-
5

Природне середовище у життєдіяльності суспільства.

2

2

--

-
6

Світове господарство

8

2

2

-

4

7

Географія галузей промисловості світу.

7

2

-

5
8

Сільське господарство: етапи та географічні особливості розвитку

7

2

-

5
9

Міжнародні економічні зв’язки

10

-

--

-

10

10

Глобальні проблеми людства

12

-

2

-

10
10 семестр
МОДУЛЬ 2

Країни і субрегіони Західної Центральної, Східної Європи, Північної і Центральної Азії. Східна Азія.

60

16

14

15

15

1

Вступ. Суспільна географія регіонів і країн: об’єкт, предмет, завдання. Історико-географічні регіони світу.


5

10

2

Країни Північної Європи
2

2


Країни Середньої Європи
2

23

Країни Південної Європи
2


4

Країни Центральної Європи.
2

25

Країни Східної Європи, Північної і Центральної Азії
2

2
5

6

Характеристика господарства Росії
2

2


Загальний огляд країн Східної Азії.

Японія.
2

2

5Китай
2

2

5
МОДУЛЬ 3

Суспільна географія країн Південно-Східної, Південної та Південно-Західної Азії. Суспільна географія країн Англо-Америки Латинської Америки, Африки, Австралії та Океанії

66

16

14

18

18
Загальний огляд країн Південно-Східної Азії. Регіональні особливості НІК Азії
2

2

6Загальний огляд країн Південної Азії.
2

Суспільно-географічна характеристика Індії2


Загальний огляд країн Південно-Західної Азії.
2

2


Загальний огляд країн Північної Америки Характеристика природних ресурсів, населення і господарства США
2

2


Загальна суспільно-географічна характеристика Канади
2

Загальний огляд країн Латинської Америки
2

2

6Загальна суспільно-географічна характеристика БразиліїСуспільно-географічна характеристика країн Північної Африки2
9
Суспільно-географічна характеристика країн Тропічної Африки
2

Австралія
2
6Суспільно-географічна характеристика країн Океанії2
9
Всього

198

48

36

57

57
Розділи курсу і теми лекцій.

Основні питання лекцій

Кільк.

год.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентів

Кільк.

год.

Література:

а) основна

б) додаткова

^ Тема І. Становлення суспільної географії як науки

Об’єкт, предмет і структура курсу. Етапи розвитку світової суспільної географії. Видатні економ-географи світу. Джерела географічних знань. Методи суспільно-географічних досліджень. Зв’язки суспільної географії з іншими науками.

2

Видатні економ-географи світу. Внесок українських вчених у вивчення соціально-економічної географії світу.


2

а)5 [с.5-35 ]

12 [с.177-198 ]

б)3

^ Тема 2. Політична карта світу.

Суть і визначення основних понять. Елементи політичної карти світу. Етапи формування політичної карти світу. Кількість і групування країн світу: за розмірами, чисельністю, формами державного правління і устрою, особливостями СГП. Категорія суспільно-географічного і політико-географічного положення.

2

Етапи формування політичної карти світу.


2

а)4[с1-8 ]

5 [с.36-57 ]

7 [с.5-31 ]

12[с.362-392 ]

б)1 Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Политическая анатомия мира //География: Приложение к газете “1 сентября”. — №12. — 1997.

2. Изменение границ на южных рубежах СНГ //География, 2002. — №23. — С.19.

3). Десять самых больших и самых маленьких стран мира (по площади) //География. — 2002. — №21. — С.11-12.

4). Восточный Тимор. — 192-е независимое государство //География, 2002. — №22. — С.16.


Тема 3. Сучасна типологія країн світу

Політичні та економічні системи країн. Теоретико-методичні підходи і критерії типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Методологія ООН, Світового банку та прийнята в економічній і соціальній географії. Варіанти типологій за В.В.Вольським, Ю.П.Грицаком, Б. Яценком.

2

Варіант типології країн світу за рівнем соціально-економічного розвитку за Ю.П.Грицаком

2

а) 4[с.6-8 ];5 [с.47-57 ]

7 [с.20-27 ]

б)1. Страны, входившие в разные годы в первую тридцатку по индексу человеческого развития //География. — 2002. — №38. — С.18: табл.

2.Человеческое развитие и его составляющие в странах мира //География. — 2002. — №40. — С.28-55.

Тема 4. Географія населення світу

Динаміка чисельності, відтворення, народжуваності, смертності і тривалості життя населення. Теорія демографічного переходу. Структура населення за статтю і віком. Расовий, мовний і етнічний склад населення світу. Основні релігійні напрями (конфесії) та їх географія. Розміщення населення. Причини нерівномірного заселення. Форми розселення. Темпи, рівні, форми урбанізації, особливості сучасного її етапу.


2

Ареали найбільшої густоти населення та причини їх виникнення.

Розташування: а) найбільших агломерацій світу, в яких проживає по 10 млн. чол. і більше

б) мегаполісів.

4

а) 4[с.9-13 ];5 [с.67-91 ]

7 [с.36-55 ]

12[с.264-356 ]

б)1 Голубчиков Ю.Н. Население земного шара //География в школе. — 2000. — №2. — С.10-12.

2.Колосов Е.Н. Динамика численности населения регионов мира в 2001-2050 гг. //География. —2002. — №15. — С.6.

2.Суханин С.А. Демографические задачи //География. — 2002. — №15. — С.26.

4.Тысячи демографических пирамид //География. — 2002. — №6. — C. 23-26.

Тема 5. Природне середовище у життєдіяльності суспільства.

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Класифікація природних ресурсів: екологічна; за господарським призначенням; за генетичними ознаками. Ресурсозабезпеченість та методика її оцінки. Природокористування: раціональне і нераціональне. Закономірності розміщення світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних.

2 год.

Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох країн (за вибором)

4

а) 4[с.14-19 ]; 5 [с.96-110 ]

7 [с.59-73 ]

12[с.199-257]


^ Тема 6. Світове господарство як економіко-географічна система

Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці та інтеграція праці. Їх роль у формуванні і розвитку світового господарства. Етапи формування світового господарства. Основні форми та етапи розвитку міжнародної інтеграції та глобалізації. Міжнародні економічні організації. Структура світового господарства. Вплив НТР на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва. Транснаціоналізація світового господарства.

2

Діяльність міжнародних організацій і ТНК

6

а) 4[с.8 ]; 5 [с.111-149 ]

7 [с.77-91 ]

12 [с.396-493 ]


б) Максаковский В.П. Научно-техническая революция и мировое хозяйство //География (Приложение к газете “1 сентября”). — 1993. — №17. — №6.


Тема 7. Географія галузей промисловості світу

Масштаби, галузева структура та міжрегіональний розподіл світового промислового виробництва. Чинники розміщення виробництва.

Тема 7.1. Паливно-енергетична промисловість.

Паливно-енергетичний баланс світу та тенденції його зміни. Географія запасів, видобутку і споживання нафти, природного газу, вугілля, урану. Територіальний розподіл світового виробництва електроенергії. Головні риси розміщення теплоенергетики, гідроенергетики, атомної енергетики.

Тема 7.2. Металургійна промисловість.

Паливно-сировинна база чорної металургії (запаси, видобуток, споживання). Територіальний розподіл світового виробництва сталі. Географія споживання чорних металів і міжнародна торгівля ними. Кольорова металургія. Етапи розвитку галузі та особливості формування галузевої та територіальної структури. Географія алюмінієвої, та мідної промисловості.

Тема 7.3. Машинобудування світу.

Машинобудування – провідна галузь обробної промисловості. Внутрішньогалузева структура та зміни в ний під впливом НТР. Особливості формування територіальної структури. Регіональний розподіл ведучих галузей: верстатобудування, транспортного машинобудування, електротехнічної промисловості.

Тема 7.4. Хімічна промисловість.

Внутрішньогалузева структура та структурні зрушення під впливом НТР. Чинники розміщення та особливості формування територіальної структури. Головні райони зосередження галузі. Специфіка розвитку хімічної промисловості в країнах різних соціально-економічних типів.

Тема 7.5. Інші галузі промисловості.

Лісова промисловість. Географія лісозаготівлі (північний і південний лісові пояси), обсяги лісозаготівель. Провідні країни – експортери ділової деревини і лісоматеріалів. Географія споживання продукції лісової промисловості.

Текстильна промисловість – головна галузь легкої промисловості. Структура галузі. Особливості розміщення виробництва (дрібнодисперсне в розвинених країнах, концентрація у великих і портових містах в країнах, що розвиваються).


4

Географія атомної та гідроенергетики світу.


4

а) 4[с.20-24 ]; 5 [с.120-135 ]

7 [с.96-110 ]


б)

 1. Добыча нефти по странам и регионам мира, 1965-2002 гг.//География. — 2003. — №12. — С.29-31.

 2. . Максаковский В.П. Пути развития мировой энергетики //География. — 2002. — №31. — С.9-10.

 3. Спецвыпуск: Черная металлургия //География. — 1998. — №42.

 4. Спецвыпуск: Алюминий //География. — 1998. — №22.

 5. Спецвыпуск: Медь //География. — 1999. — №31.

 6. Спецвыпуск: Никель //География. — 2000. — №23.

 7. Крупнейшие экспортеры и импортеры продукции машиностроения, электроники, автомобилестроения //География — 2002. — №24. — С.26-28.

 8. Крупнейшие экспортеры и импортеры продукции текстильной промышленности //География. — 2002. — №29. — С.27-28.
Тема 8. Сільське господарство: етапи та географічні особливості розвитку

Соціально-географічні, природно-ресурсні і екологічні чинники розвитку сільського господарства. Внутрішньогалузева структура і міжгалузеві зв’язки. НТР і сільське господарство в країнах різних соціально-економічних типів. Аграрні відносини. Рослинництво. Головні галузі і типи. Зернове господарство (структура і динаміка виробництва). Технічні культури і особливості їх розміщення. Головні цукроносні і волокнисті культури. Особливості плантаційного виробництва чаю, кави, какао. Плодові культури. Основні риси географії тваринництва. Географічні особливості. Інтенсивне і екстенсивне тваринництво.

2

Географія вирощування окремих сільськогосподарських культур та розведення окремих видів тварин.


4

а) 4[с.24-25 ]; 5 [с.135-142 ]

7 [с.110-119 ]


 1. б) Л.А.Аксенова Рис //География. — 2002. — №19. — С.11-20.

 2. Максаковский В.П. Пути решения глобальной продовольственной проблемы //География. — 2002. — №37. — С.23-25
Тема 9. Географія сфери послуг

Туризм – найбільш динамічна галузь сфери послуг. Головні райони туристської спеціалізації.

Транспорт як матеріальна основа міжнародного географічного поділу праці. Поняття про світову і регіональні транспортні системи. Структура світового вантажообігу, пасажирообігу. Сучасні тенденції розвитку транспорту. Наземний транспорт. Територіальний розподіл світової залізничної, автомобільної, трубопровідної мережі і перевезень. Водний транспорт. Особливості географії морського транспорту, найбільші порти. Основні риси географії внутрішнього водного транспорту. Повітряний транспорт. Сфера його діяльності, основні напрямки міжнародний авіаліній.

2

Міжнародний туризм


4

а) 4[с.26-28 ]; 5 [с.135-149 ]

7 [с.119-127 ]

12[с.499-547 ]


 1. б) Максаковский В.П. Мировое морское судоходство //География. — 2002. — №3. — С.25-26.

 2. Лукоянова М.В. География современных видов связи //География. — 2002. — №35. — С.4-6.
Тема 10. Міжнародні економічні зв’язки

Поняття „міжнародні економічні зв’язки” (МЕЗ) та їх форми. Світова торгівля: товарообіг, товарна структура, географічний розподіл. Особливості участі країн різних соціально-економічних типів у світовій торгівлі. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. Міжнародні валютні, фінансово-розрахункові відносини. Вивіз капіталу та міжнародний кредит як одна із форм МЕЗ. Географія руху капіталу. Міжнародне науково-технічне співробітництво: купівля-продаж науково-технічних знань, здійснення спільних проектів і розробок. Міграція трудових ресурсів. Мета, форми і наслідки для країн різних соціально-економічних типів.

2

Поняття: “світове господарство”, “міжнародний географічний поділ праці”, „світовий ринок”, “міжнародні економічні зв’язки”, “капітал”, “інвестиції”, “ноу-хау”, “міжнародна кооперація”, „економічна інтеграція”, „глобалізація”, „ТНК”, „офшорні зони”, „фондова біржа”.


3

а) 4[с.28 ]5 [с.149-153 ]

7 [с.132-139 ]

б)

 1. Товарный экспорт по регионам и странам мира, 1980-2000 гг. //География. — 2002. — №16, 17, 18. — С.27-28

 2. Крупнейшие экспортеры и импортеры коммерческих услуг //География. — 2002. — №32. — С.26-27.

 3. Крупнейшие экспортеры и импортеры продовольства // География. — 2002. — №20. — С.20-28.
Тема 11. Глобальні проблеми людства

Поняття про глобальні проблеми людства. Класифікація проблем. Географічні аспекти прояву глобальних проблем людства: політичних. економічних, демографічних, соціальних, екологічних. Роль світової громадськості у їх розв’язанні. Глобальні прогнози.


2

Характеристика однієї з глобальних проблем людства за планом:

І. Сутність проблеми. Масштабність прояву.

ІІ. Причини виникнення.

ІІІ. Можливі шляхи розв’язання.


6

а) 4[с.29-31 ]; 5 [с.153-175 ]

7 [с.334-344 ]

12[с.88-94 ]

б) 1. Шлихтер С.Б. Станет ли мировое развитие устойчивым? //География. Приложение к газете “1 сентября”. — 1996. — №16.

2 В.П.Максаковский. Глобальная продовольственная проблема и ее географические аспекты //География. — 2002. — №19. — C.23-26.

3 В.П.Максаковский. пути решения глобальной продовольственной проблемы //География. — 2002. — №27 — С.23-25.

4 В.П.Максаковский. Социально-экономические диспропорции как глобальная проблема //География. — 2002. — №23. — С.23-28.

5В.П.Максаковский. Конфликтные ситуации //География. — 2002. — №39. — С.7-9.

6 Стан світу 2001 / Л.Браун та інші, переклад з англійської: ВГО „Україна. Порядок денний на ХХІ століття” та Інститут сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 2001. – 308 с.Теми лабораторних робіт
^ Теми лабораторних робіт

Кільк.год.

Технічні засоби та наочн. посібники

1.

Політична карта світу

2

Політична карта світу

2

Населення світу

2

Карти атласу: „Народжуваність”, „Смертність”, ”Природний приріст”, „Тривалість життя”

3

Світове господарство. Енергетична промисловість світу

2

Карти атласу: „Міжнародні організації” Карти атласу: „Нафтова та газова промисловість”, „Вугільна та уранодобувна промисловість”, „Електроенергетика”

4

Глобальні проблеми людства

2

Карти атласу: „Політична напруженість”, „Калорійність харчування. Охорона здоров’я ”, „Екологічні проблеми”, „Неграмотність”
^ Розділ ІІ. Суспільна географія регіонів і країн


Розділи курсу і теми лекцій.

Основні питання лекцій

Кільк.

год.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентів

Кільк.

год.

Література:а) основна

б) додаткова

^ Тема І. Суспільно-географічна макрорегіоналізація світу. Країни і субрегіони Західної Європи.

Лекція 1. Вступ

1. Суспільна географія регіонів і країн: об’єкт, предмет, структура, понятійно-термінологічний апарат науки.

2. Історико-географічні регіони світу.

Лекція 2. Суспільно-географічна характеристика Західної Європи (загальний огляд).

1. Загальні відомості про регіон. Макрорегіоналізація Європи.

2. Природні умови і ресурси західноєвропейських держав.

3. Населення країн Західної Європи.

4. Загальна характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні.

4

Історико-географічні субрегіони світу

Варіанти регіонального поділу Європи.

Етапи формування сучасної політичної карти Європи.

Варіанти суспільно-географічного районування Західної Європи

4

а) 1, 2, 3, 4, 6, 9

б) Чаковський С.Н. Спец. выпуск: Федеративная Республика Германия. Экономическая география / География, 2002, № 27-28

И.О. Джеймс, Н.А. Слука, Лондон: мировой город со стажем / География, 2002, № 34, 36, 38

Файбусевич Э.Л. Десять дней в Англии / География, 2002, № 45, 47

А.Е. Слука, Районы Франции / География, 2002, № 2 стор. 9 – 12

Спец. выпуск: Италия / География, 1996, № 23

Д.Н. Замятин, Н.Ю. Замятина, Италия: наследница великой империи / Краєзнавство. Географія. Туризм № 24 (317) Червень, 2003 стор. 10 - 12

Тема 2. Суспільна географія країн Центральної Європи.

Лекція 3. Країни Центральної Європи (загальний огляд).

1. Склад регіону. Сучасна політична карта. Особливості ЕГП країн регіону.

2. Спільні риси політичної та економічної історії.

3. Загальні риси господарства країн індустріально-аграрного типу.

4. Специфіка проходження та результати реформ, класифікація країн за рівнем соціально – економічного розвитку.

2

Суспільно-географічна характеристика Польщі

5

а) 1, 2, 3, 4, 6

б) Е.А. Плисецкий. Россия и страны с переходной экономикой: география внешнеэкономических связей / География, 2002, № 25 с. 25 – 26


Тема 3. Суспільна географія країн Східної Європи, Північної і Центральної Азії

Лекція 4. Країни Східної Європи, Північної і Центральної Азії (загальний огляд).

1. Склад регіону, особливості суспільно-географічного положення, вибір напрямів інтеграції.

2. Характеристика природних умов і ресурсів.

3. Демографічна ситуація та особливості розміщення населення.

4. Рівень соціально-економічного розвитку країн регіону.

Лекція 5. Характеристика господарства Росії.

1. Загальний рівень соціально-економічного розвитку країни, структура господарства.

2. Галузева структура та географія промисловості Росії.

3. Агропромисловий комплекс Росії та його територіальна спеціалізація.

4. Економіко-географічне районування країни.

4

Суспільно-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення Росії.

Країни Центральної Азії.

Країни Закавказзя

5

а) [2], [3], [4], [6], [9].

б) 1. Плисецкий Е.Л. Россия и страны СНГ: география внешнеэкономических связей //География. — 2002. — №30. — С.23-24.

2. Зиядулов Н. Экономика стран Содружества в условиях глобализации //Вопросы экономики. — 2002. — №3. — С.113-123.

3. Бабурин В.Л. Некоторые результаты реформ в России — конца ХХ- начала ХХI века //География. — 2002. — №48. — С.3-8.

4. Лаппо Г.М. Территориальная структура России в начале ХХI века //География. — 2002. — №33. — С.3-13.

5. Балабанов Г. Сучасна Росія //Географія та основи економіки в школі. — 2002. — № 5-6. — С.49-53, 44-48.

Тема 4. Суспільна географія країн Східної Азії

Лекція 6. Загальний огляд країн Східної Азії.

1. Склад регіону. Сучасна політична карта. Особливості ЕГП країн регіону.

2. Історико-географічні особливості Східноазіатського регіону.

3. Класифікація країн за рівнем і моделями соціально – економічного розвитку.

Лекція 7. Характеристика господарського комплексу Китаю.

1. Китайська модель розвитку економіки.

2. Галузева і територіальна структура господарства Китаю.

3. Структура, динаміка та особливості розміщення промисловості.

4. Сільськогосподарське районування Китаю.

3. Внутрішні відмінності соціально-економічного розвитку країни.

4

Характеристика природних ресурсів, населення і господарства сучасної Японії.

Особливості географічного положення, населення та природно-ресурсного потенціалу Китаю.

5

основна: 1, 2, 3, 4, 7, 9

б) додаткова: У.В. Мизеровская Азиатско – Тихоокеанское Экономическое сотрудничество / География, 2002, № 32 стр. 5 – 10

Яценко Б. Науково – технічний прогрес, як рушійна сила господарства Японії / Географія та основи економіки в школі, 2001, № , стор. 30 – 33

Спец. выпуск: Япония / География, 2002, № 46

Спец. выпуск: Япония / География, 1995, № 8

Економіка зарубіжних країн. Навч.посібник / За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 352 с.

Тема 5. Суспільна географія країн Південно-Східної Азії

Лекція 8. Загальний огляд країн Південно-Східної Азії.

1. Особливості географічного положення та склад території.

2. Господарська оцінка природних умов і ресурсів регіону.

3. Демографічні, етнічні і релігійні особливості населення.

4. Головні риси господарства та причини диференціації країн регіону за рівнем економічного розвитку.

2

Особливості землеробства в умовах мусонного клімату, плантаційне господарство.

5

а) 1, 2, 3, 4, 9.

б) 1. Костинский Г.Д. Спецвыпуск: Сингапур //География. — 1998. — №32.

2. Иванова И.С., Куликова М.О., Мацулевич Н.Е. Индонезия: география нестабильности //География — 2002. — №44. — С.4-9.

2. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник/ Львів. нац. ун- т ім . І.Франка. – 2- е вид. – Л.: Панорама, 2003. – 580 с.

3. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посібник. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2004. – 384 с. – Бібліогр.: в кінці тем.


Тема 6. Суспільна географія країн Південної Азії

Лекція 9. Загальний огляд країн Південної Азії..

1. Склад регіону. Сучасна політична карта.

2. Історико-географічні особливості і значення природно-ресурсного потенціалу країн регіону.

3. Характеристика населення.

4. Промисловість: традиційні і нові галузі. Сільське господарство.

3. Класифікація країн регіону за рівнем соціально – економічного розвитку.

2

Загальна суспільно-географічна характеристика Індії.

5

а):1, 2, 3, 4, 9.

б) 1.Страны мира: Энциклопедический справочник. — Минск: Миринда, Родиола-плюс, 2000.

2. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996. — 328с.

3. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посібник. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2004. – 384 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

4. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2003.—352 с.

Тема 7. Суспільна географія країн Південно-Західної Азії

Лекція 10. Загальний огляд країн Південно-Західної Азії.

1. Політична карта регіону, основні етапи її формування. Політичні проблеми.

2. Характеристика населення. Вплив ісламу на соціальне життя регіону.

3. Загальна характеристика господарства.

4. Диференціація країн регіону за рівнем соціально-економічного розвитку.

2

Країни Аравійського півострову.

Туреччина

5

а):1, 2, 3, 4, 9.

б) 1.Страны мира: Энциклопедический справочник. — Минск: Миринда, Родиола-плюс, 2000.

2. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посібник. – Чернівці: Книги- ХХІ, 2004. – 384 с. – Бібліогр.: в кінці тем.

3. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2003.—352 с.

Тема 8. Суспільна географія країн Англо-Америки

Лекція 11. Господарство США. Участь країни у МГПП.

1 Масштаби та основні риси сучасного господарства.

2. Промисловість. Структура. Високотехнологічні виробництва..

3. Агропромисловий комплекс.

4. Транспортна система і нематеріальна діяльність.

5. Характер, структура і географія зовнішніх економічних зв’язків.

Лекція 12. Загальна суспільно-географічна характеристика Канади.

1. Географічне положення. Державний устрій. Англо-французький дуалізм.

2. Природно-ресурсний потенціал як основа участі у МПП.

3. Основні демографічні та соціальні характеристики населення.

4. Подвійний характери економіки країни. Структура господарства.

3. Зовнішні економічні зв’язки.

4

Характеристика природних ресурсів і населення США.

Суспільно-географічне районування США.

Територіальні відмінності Канади

5

а) 1, 2, 3, 4, 9.

б) 1.Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2003.—352 с.

2. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія/ Г.Блій, П.Муллер, О.Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.: іл. – Бібліогр.: с.690- 694.-Глосарій:с.695

3. Костинский Г.Д. Серия статей “Штат за штатом” (о США) //География. — 1999-2000.

4. Спецвыпуск: Канада //География. — 1996. — №11, 24.

Тема 9. Суспільна географія країн Латинської Америки

Лекція 13. Загальний огляд країн Латинської Америки.

1. Політична карта і особливості її формування.

2. Латинська Америка як культурний регіон. Населення.

3. Внутрішній і експортний сектори господарства. Відмінності структури господарства.

3. Типологія латиноамериканських держав за рівнем соціально-економічного розвитку.

4. Транспорт. Трансконтинентальні шляхи. Зовнішні економічні зв’язки.

Лекція 14. Загальна суспільно-географічна характеристика Бразилії.

1 Загальні відомості.

2. Природні умови і ресурси.

3. Населення.

4. Особливості розвитку і загальна характеристика господарства.

5. Внутрішні відмінності країни.

4

Мексика.

Загальна суспільно-географічна характеристика країн «Південного конусу».

Загальна суспільно-географічна характеристика Центральної Америки і Вест-Індії.

5

а) 1, 2, 3, 4, 7, 9.

б) 1.Страны мира: Энциклопедический справочник. — Минск: Миринда; Родиола-плюс, 2000.

2. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. — К., 1996.

3. Е.А.Швец. Страны Меркосур: природные ресурсы-энергетика-интеграция //География — 2003. — №14. — С.3-10.

4. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія/ Г.Блій, П.Муллер, О.Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.: іл. – Бібліогр.: с.690- 694.-Глосарій:с.695

Тема 10. Суспільна географія країн Африки

Лекція 15. Суспільно-географічна характеристика країн Африки.

1. Географічне положення і склад території. Субреґіони Африки.

2. Історико-географічні особливості розвитку.

3. Суспільно-географічна характеристика Єгипту.

2

Суспільно-географічна характеристика країн Тропічної Африки.

Суспільно-географічна характеристика ПАР.

5

а) 1, 2, 3, 4, 9

б) Заяц Д.В. Африканский Союз пришел на смену Организации Африканского Единства //География. — 2002. — №11

Тема 11. Суспільна географія Австралії та країн Океанії

Лекція 16. Австралійський Союз.

1. Географічне положення. Природний потенціал.

2. Структура і розміщення населення.

3. Експортні галузі сільського господарства і гірничої промисловості.

2

Особливості розвитку держав Меланезії.

Особливості розвитку держав Полінезії.

Особливості розвитку держав Мікронезії.

5

а) 1, 2, 3, 4, 7, 9.

б) 1.Страны мира: Энциклопедический справочник. — Минск: Миринда; Родиола-плюс, 2000.

2. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. — К., 1996.

3. Е.А.Швец. Страны Меркосур: природные ресурсы-энергетика-интеграция //География — 2003. — №14. — С.3-10.

4. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія/ Г.Блій, П.Муллер, О.Шаблій. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.: іл. – Бібліогр.: с.690- 694.-Глосарій:с.695Теми лабораторних робіт
Теми лабораторних робіт

Кільк.год.

^ Технічні засоби та наочн. посібники

1.

Країни Західної Європи

4

Політична карта світу. Карта «Країни Європи»

2

Країни Центральної Європи

2

Карти атласу. Карта «Країни Європи»

3

Країни східної Європи, Північної і Центральної Азії

4

Карти атласу. Карта «Країни Євразії»

4

Загальний огляд країн Східної Азії. Японія

2

Карти атласу. Карта «Країни Євразії»

5

Суспільно-географічна характеристика Китаю

2

Карти атласу. Карта «Країни Євразії»

6

Країни Південно-Східної та Південної Азії

4

Карти атласу. Карта «Країни Євразії»

7

Країни Південно-Західної Азії

2

Карти атласу. Карта «Країни Євразії»

8

Країни Північної Америки

2

Карти атласу. Карта «Північна Америка»

9

Країни Латинської Америки

2

Карти атласу.

10

Країни Африки

2

Карти атласу.

11

Австралія та країни Океанії

2

Карти атласу.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

ОСНОВНА

 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира: Общий обзор. Уч. пособ. — М.: «Гардарики», 2002.

 2. Булава Л.М. Соціальна і економічна географія світу: Навч. посібник для учнів 10 кл. Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 72с.

 3. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для педвузов /Ю.Г.Липец, В.А.Пуляркин, С.Б.Шлихтер. — М.: Владос, 1999. — 400с.

 4. Економічна і соціальна географія світу: Атлас для 10-11 класів. — Київ: ЗАТ “Інститут передових технологій”, 2006. — 48с.

 5. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. Кузика С.П. — Львів: Світ, 2003. — 672с.

 6. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. для учнів 10 кл. та абітурієнтів вузів екон. профілю /За ред. Є.П.Качана. — Тернопіль: СМП “Астон”, 1999. — 368с.

 7. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П.Яценко, В.М.Юрківський, О.О.Любіцева та ін.; За ред.Б.П.Яценка. — К.: Форум, 2004. — 351с.

 8. Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн. 1: Общая характеристика мира. – М.: Дрофа, 2003. – 496 с.: ил., карт

 9. Родионова И.А., Холина В.Н. Пособие по географии для поступающих в вузы. Население и мировое хозяйство.  — М.: Уникум-центр, 1998. — 116с.

 10. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу /П.О.Масляк, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. — К.: Лібра, 1996. — 328с.

 11. Социально-экономическая география зарубежного мира: Учебник для вузов / Под общей ред. В.В.Вольского. – М.: Дрофа, 2001.

 12. Топчієв О.Г.Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

 13. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебник /Под. ред. С.Б.Лаврова, Н.В.Каледина. —М.: Гардарики, 2002. — 928с.

ДОДАТКОВА

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. — М.: Мысль, 1983. — 290c.

 2. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «География». — М.: Аспект Пресс, 2002. — 470с.

 3. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник /А.П.Голіков, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. — К.: Либідь, 1997. — 319с.

 4. Економіка зарубіжних країн: Підручник /За ред.А.С.Філіпенка. — К.: Либідь, 1998. — 416с.

 5. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загально освіт. навч. зал. / За ред. П.О.Масляка. – К.: Вежа, 2003. – 280 с.: іл..

 6. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія в опорних схемах та таблицях. 10 клас. Навчально-методичний посібник. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. — 72с.

 7. Копылов В.А. География населения: Учеб. пособие /Моск. пед. ун-т. — М.: Маркетинг, 1999. — 124с.

 8. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 “каналов углубления” к курсу “Экономическая и социальная география мира” (10 кл.). — Ярославль: Верхняя Волга.

Ч.1. Общая характеристика мира. — 1998, 320с.

Ч.2. Региональная характеристика мира. — 1998, 560с.

Ч.3. Глобальные проблемы человечества. — 1996, 160с
Схожі:

Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconШуканова Анжела Анатоліївна закінчила Харківський державний університет у 1993 році за спеціальністю «географія»
Викладає дисципліни суспільно-географічного циклу («Суспільна географія світу», «Країнознавство», «Географія культури», «Політична...
Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки України
Шуканова А. А. Загальна суспільна географія світу. Програма навчальної дисципліни. — Полтава, Полтавський державний педагогічний...
Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки України
Програми курсу “Методика навчання економіки” для студентів історичного факультету спеціальності 040104 Географія / Укладач А. Шуканова...
Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо укладання робочої програми
Методичні рекомендації щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни:...
Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до складання. Форми № н 03, н 04 дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...
Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconПро підготовку звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік Для організації І забезпечення підготовки звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік наказую
Сергієнко В. П., заступник першого проректора з науково-методичної роботи – голова робочої групи
Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconА. С. Макаренка Затверджую: Проректор з науково педагогічної (навчальної) роботи Підпис Прізвище та ініціали 200 р. Робоча програма
Робоча програма складена на основі робочої програми з курсу «Економічна географія України» Київ, національного педагогічного університету...
Шуканова Анжела Анатоліївна (Підпис) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації iconНавчальний рік 2011/2012
Вступ до курсу. Мета, завдання, наукова та суспільна значимість дослідження урбанізованих територій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи