Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 233.8 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата03.08.2012
Розмір233.8 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

«_____» _____________________2010 р.


(КРАВЧЕНКО П.А.)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства, протокол № 1

від 30 серпня 2010 року


Зав. кафедри ____________________ (БУЛАВА Л.М. )^ Робоча навчальна програма дисципліни

для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр,


Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Розробник:

ст. викладач

Шуканова Анжела Анатоліївна


Полтава — 2010-2011 н.р.


Робоча навчальна програма розроблена

на основі:


^ Шуканова А.А. Загальна суспільна географія світу. Програма навчальної дисципліни. — Полтава, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2009, 9 с

 1. ^ ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс :

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

Модулів: 3

Загальна кількість годин: 180 год.

Тижневих годин:

Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: ^ 6.040104 Педагогіка і методика середньої освіти. Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Рік підготовки: 3

Семестр: 5,6

Лекції: 56годин

Лабораторні: 30 годин

Самостійна робота:

47годин.

Індивідуальна робота:

47 годин;Мета навчальної дисципліни: сформувати систему знань з соціальної і економічної географії світу, що охоплюють загальнотеоретичні, світогосподарські та галузеві питання про форми геопросторової організації суспільства в цілому та його складових частин; підготувати майбутніх вчителів до викладання курсу «Економічна і соціальна географія світу».

Завдання курсу:

1. Розкрити науковий статус суспільної географії світу і вивчити основні категорії науки.

2. Основну увагу приділити вивченню динамічних просторових взаємозалежностей економічних і соціальних явищ і процесів на глобальному, регіональному та країнознавчому рівнях.

3. Розкрити сучасні тенденції в розвитку світового господарства, показати місце в них України.

Нормативний навчальний курс «Загальна суспільна географія світу» передбачений державним стандартом спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».


Програмний матеріал дисципліни поділений на 3 змістових модуля. Кожний модуль складається із теоретичної, практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З КУРСУ

Назва модуля,

№ теми

^ Кількість годин за видами занять

Ра-зом

У тому числі

Лекції

Лабор.

заняття

Самост.

робота

Інд.

робота

5 семестр

Модуль 1.

52

16

6

15

15

1. Становлення соціально-економічної географії як науки

19

415

2. Політична карта світу

21

4

2

15
3. Сучасна типологія країн світу

6

4

24. Географія населення світу

6

4

2МОДУЛЬ 2.

56

16

12

14

14

5. Взаємодія суспільства і природи. Географія світових природних ресурсів.

18

2

2
14

6. Світове господарство як економіко-географічна система

20

4

2

14
7. Географія галузей промисловості світу.

18

10

86 семестр

Модуль 3.

72

24

12

18

18

7. Географія галузей промисловості світу (продовження)

6

4

28. Сільське господарство: етапи та географічні особливості розвитку.

30

8

4

18
9. Географія сфери послуг.

6

4

210. Міжнародні економічні зв’язки

6

4

211. Глобальні проблеми людства

24

4

2
18

Всього

180

56

30

47

47
^

Теми лекцій, лабораторних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи

Змістовий модуль № 1.


Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор. заняття

Самост.робота

Інд. робота

52

16

6

15

15

Лекція 1. Вступ. Тема І. Становлення соціально-економічної (суспільної) географії як науки.

1 Об’єкт, предмет і структура курсу.

2. Етапи розвитку світової економічної і соціальної географії.

3. Видатні економ-географи світу.

Інд. робота: Підготувати реферат-повідомлення про одного з видатних економіко-географів..

17

2

-

-

15

Лекція 2. Методологія і методика суспільно-географічних досліджень

1. Функції суспільної географії.

2. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень.

3. Дослідження просторових закономірностей в суспільній географії.

2

2

-

-

-

Лекція 3. Тема 2. Політична карта світу.

1. Політична географія як суспільно-географічна наука.

2. Елементи політичної карти світу..

3. Етапи формування політичної карти світу.

Самост. роб. Скласти таблицю “Етапи формування політичної карти світу”

17

215

-

Лекція 4. Політична карта світу..

1. Кількість і групування країн світу.

2. Категорія економіко-географічного і політико-географічного положення.

3. Міжнародні (міждержавні) організації, їх функціональний і територіальний розподіл..

Лабор. роб. № 1.1. ^ ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

4

2

2Лекція 5. Тема 3. Сучасна типологія країн світу.

1. Політичні та економічні системи країн

2. Теоретико-методичні підходи і критерії типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

Лабор. роб. № 1.2.^ ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ

4

2

2Лекція 6. Сучасна типологія країн світу.

1. Варіанти типології країн за В.В. Вольським, Ю.П. Грицаком, Б. Яценком..

2. Диференціація країн світу за рівнем економічного розвитку.

3. Диференціація країн і регіонів світу за рівнем людського розвитку.

2

2


Лекція 7. Тема 4. Географія населення світу.

1. Динаміка чисельності, відтворення, народжуваності, смертності і тривалості життя населення.

2. Теорія демографічного переходу..

3. Структура населення за статтю і віком. ання.

Лабор. роб. № 1.3.^ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

4

2

2Лекція 8. Географія населення світу

1. Расовий, мовний і етнічний склад населення світу.

2. Основні релігійні напрями (конфесії) та їх географія.

3. Розміщення населення.

2

2

-

-


^

Змістовий модуль № 2.


Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лаб.

заняття

Сам. робота

Інд.

робота

56

16

12

14

14

Лекція 1. Тема 5. Взаємодія суспільства і природи. Географія світових природних ресурсів

1. Класифікація природних ресурсів: екологічна; за господарським призначенням; за генетичними ознаками..

2. Ресурсозабезпеченість та методика її оцінки.

3. Природокористування: раціональне і нераціональне

Лабор. роб. № 2.1.^ ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Інд. робота: Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох країн (за вибором)

18

2

2

-

14

Лекція 2. Тема 6. Світове господарство як економіко-географічна система

1. Міжнародний географічний поділ праці та інтеграція праці..

2. Світовий ринок як складова частина світового господарства.

3. Етапи формування світового господарства.

2

2
-

-

Лекція 3. Світове господарство як економіко-географічна система

1. Основні форми та етапи розвитку міжнародної інтеграції та глобалізації.

2. Міжнародні економічні організації..

3. Вплив НТР на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.

Лабор. роб. № 2.2.^ СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Самост. робота: Підготувати письмове повідомлення про діяльність однієї з міжнародних організацій та ТНК.

18

2

2

14
Лекція 4. Тема 7. Географія галузей промисловості світу.

Тема 7.1. Паливно-енергетична промисловість.

1. Паливно-енергетичний баланс світу та тенденції його зміни.

2. Географія запасів, видобутку і споживання нафти, природного газу, вугілля, урану

3. Територіальний розподіл світового виробництва електроенергії.

Лабор. роб. № 2.3.^ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

4

2

2

-

-

Лекція 5. Тема 7.2. Металургійна промисловість.

1. Паливно-сировинна база чорної металургії.

2. Територіальний розподіл світового виробництва сталі.

3. Географія споживання чорних металів і міжнародна торгівля ними.

2

2

-

-

-

Лекція 6. Кольорова металургія..

1. Етапи розвитку галузі та особливості формування галузевої та територіальної структури.

2. Географія алюмінієвої, та мідної промисловості.

Лабор. роб. № 2.4.^ МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

4

2

2

-

-

Лекція 7. Тема 7.3. Машинобудування світу.

1. Внутрішньогалузева структура та зміни в ний під впливом НТР.

2. Особливості формування територіальної структури.

3. Регіональний розподіл ведучих галузей:

Лабор. роб. № 2.5.^ МАШИНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ..

4

2

2

-

-

Лекція 8. Тема 7.4. Хімічна промисловість.

1. Внутрішньогалузева структура та структурні зрушення під впливом НТР.

2. Сировинна база розвитку хімічної промисловості..

3. Чинники розміщення та особливості формування територіальної структури.

4. Специфіка розвитку хімічної промисловості в країнах різних соціально-економічних типів.

Лабор. роб. № 2.6. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

4

2

2

-

-
^

Змістовий модуль № 3.


Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лаб.

заняття

Сам. робота

Інд.

робота

72

24

12

18

18

Лекція 1. Тема 7.5. Інші галузі промисловості.

Лісова промисловість.

1. Географія лісозаготівлі (північний і південний лісові пояси), обсяги лісозаготівель.

2. Провідні країни – експортери ділової деревини і лісоматеріалів.

3. Географія споживання продукції лісової промисловості.

2

2

-

-

-

Лекція 2. Легка промисловість.

1. Текстильна промисловість – головна галузь легкої промисловості.

2. Структура галузі.

3. Особливості розміщення виробництва.

Лабор. роб. № 3,1.^ ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ

4

2

2

-
Лекція 3. Тема 8. Сільське господарство: етапи та географічні особливості розвитку.

1. Соціально-географічні, природно-ресурсні і екологічні чинники розвитку сільського господарства.

2. Внутрішньогалузева структура і міжгалузеві зв’язки.

3. Історичні форми господарювання (латифундії, ранчове скотарство, плантації, фермерські господарства)

2

2-Лекція 4.. Сільське господарство в період НТР

1. НТР і сільське господарство в країнах різних соціально-економічних типів..

2. Аграрні відносини.

3. Типи ведення сільського господарства.

2

2

-

-

-

Лекція 5. Рослинництво.

1. Головні галузі і типи.

2. Зернове господарство (структура і динаміка виробництва).

3. Технічні культури і особливості їх розміщення. Особливості плантаційного виробництва.

4. Плодові культури.

Лабор. роб. № 3.2.^ ГЕОГРАФІЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Самост. роб. Описати географію вирощування окремих культур.

13

2

2

9

-

Лекція 6. Тваринництво.

1. Провідні галузі.

2. Основні риси географії тваринництва.

3. Системи тваринництва. Інтенсивне і екстенсивне тваринництво.

Лабор. роб. № 3.3. ТВАРИННИЦТВО.

Самост. роб. Описати географію розведення окремих видів тварин

13

2

2

9

-

Лекція 7. Тема 9. Географія сфери послуг.

1. Туризм – найбільш динамічна галузь сфери послуг..

2. Головні райони туристської спеціалізації..

3. Банківсько-фінансові центри світу.

2

2


Лекція 8. Транспорт.

1 Поняття про світову і регіональні транспортні системи.

2. Структура світового вантажообігу, паса жирообігу.

3. Сучасні тенденції розвитку транспорту.

Лабор. роб. № 3.4.^ ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ СВІТУ

4

2

2Лекція 9. Тема 10. Міжнародні економічні зв’язки

1. Поняття „міжнародні економічні зв’язки” (МЕЗ) та їх форми..

2 Світова торгівля: товарообіг, товарна структура, географічний розподіл.

3. Особливості участі країн різних соціально-економічних типів у світовій торгівлі.

4. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі.

2

2


Лекція 10. Міжнародні економічні зв’язки.

1. Міжнародні валютні, фінансово-розрахункові відносини.

2. Вивіз капіталу та міжнародний кредит як одна із форм МЕЗ. Географія руху капіталу.

3. Міжнародне науково-технічне співробітництво: купівля-продаж науково-технічних знань, здійснення спільних проектів і розробок.

4. Міграція трудових ресурсів. Мета, форми і наслідки для країн різних соціально-економічних типів.

Лабор. роб. № 3.5.^ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ.

4

2

2Лекція 11. Тема 11. Глобальні проблеми людства

1 Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, хворобами).

2. Класифікація проблем.

3. Глобальні прогнози

Індивід. роб. Підготувати реферат-повідомлення про одну із глобальних проблем людства.

20

218

Лекція 12. Глобальні проблеми людства.

1. Географічні аспекти прояву глобальних проблем людства: політичних. економічних, демографічних, соціальних, екологічних..

2. Глобальні моделі світового розвитку.

Лабор. роб. № 3.6.^ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

4

2

2
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ:


Семестр

Кількість модулів

Поточний контроль за змістовий модуль

Індивідуальне

завдання

Підсумковий контроль,

Сума

5-ий

один

50

20

30 (контр. робота)

100

6-ий

два

50

20

30 (іспит)

100

^ Розподіл балів за опрацювання різних видів занять у складі навчальних модулів:

Для усних відповідей:

– Поточний контроль по темам – від 0 до 5 балів;

– Участь в обговоренні питання – від 0 до 5 балів;

– Доповідь з питань для самостійного вивчення або реферат – до 10 балів.

Для письмових робіт:

– Виконання практичного завдання у повному обсязі – від 0 до 3 балів;

– Перевірка конспектів (перевіряється за один модуль) – від 0 до 3 балів;

– Перевірка практичних робіт на контурній карті – від 0 до 5 балів;

– Написання контрольної роботи, тестування – від 0 до 10 балів.

Набрана кількість балів із дисципліни переводиться в традиційну оцінку за такою шкалою:

Бали

Національна шкала

Шкала ECTS
90-100

5 – відмінно

А – відмінно – відмінне виконання роботи з

незначною кількістю помилок.

75-89

4 – добре

^ В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома

помилками.

С – добре – загалом правильна робота з кількома

грубими помилками.

60-74

3 – задовільно

^ D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю

недоліків.

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні

критерії оцінки.

1-59

2 – незадовільно

^ FX – незадовільно – для одержання кредиту

потрібне певне доопрацювання.

F – незадовільно – необхідна серйозна подальша

робота.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

 1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира: Общий обзор. Уч. пособ. — М.: «Гардарики», 2002.

 2. Булава Л.М. Соціальна і економічна географія світу: Навч. посібник для учнів 10 кл. Полтава: ПОІПОПП, 1999. — 72с.

 3. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для педвузов /Ю.Г.Липец, В.А.Пуляркин, С.Б.Шлихтер. — М.: Владос, 1999. — 400с.

 4. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн /За ред.Є.П.Качана; Тернопільська АНГ. — Тернопіль, 1997. — 200с.

 5. Економічна і соціальна географія світу: Атлас для 10-11 класів. — Київ: ЗАТ “Інститут передових технологій”, 2002. — 48с.

 6. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. для учнів 10 кл. та абітурієнтів вузів екон. профілю /За ред. Є.П.Качана. — Тернопіль: СМП “Астон”, 1999. — 368с.

 7. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П.Яценко, В.М.Юрківський, О.О.Любіцева та ін.; За ред.Б.П.Яценка. — К.: Форум, 2004. — 351с.

 8. Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн. 1: Общая характеристика мира. – М.: Дрофа, 2003. – 496 с.: ил., карт

 9. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу /П.О.Масляк, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. — К.: Лібра, 1996. — 328 с.

 10. Социально-экономическая география зарубежного мира: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Вольского. – М.: Дрофа, 2003. – 560 с.

 11. Соціально-економічна географія світу: Навч. посібник / За ред. С.П. Кузика — Львів: Світ, 2003. — 672с.

 12. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны: Учебник /Под. ред. С.Б.Лаврова, Н.В.Каледина. —М.: Гардарики, 2002. — 928с.

ДОДАТКОВА

 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. — М.: Мысль, 1983. — 290c.

 2. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «География». — М.: Аспект Пресс, 2002. — 470с.

 3. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник /А.П.Голіков, Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко. — К.: Либідь, 1997. — 319с.

 4. Економіка зарубіжних країн: Підручник /За ред.А.С.Філіпенка. — К.: Либідь, 1998. — 416с.

 5. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загально освіт. навч. зал. / За ред. П.О.Масляка. – К.: Вежа, 2003. – 280 с.: іл..

 6. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія в опорних схемах та таблицях. 10 клас. Навчально-методичний посібник. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. — 72с.

 7. Копылов В.А. География населения: Учеб. пособие /Моск. пед. ун-т. — М.: Маркетинг, 1999. — 124с.

 8. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 “каналов углубления” к курсу “Экономическая и социальная география мира” (10 кл.). — Ярославль: Верхняя Волга.

Ч.1. Общая характеристика мира. — 1998, 320с.

Ч.2. Региональная характеристика мира. — 1998, 560с.

Ч.3. Глобальные проблемы человечества. — 1996, 160с

 1. О.М.Топузов, Л.В.Тименко Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 208 с.: іл..

 2. Родионова И.А., Холина В.Н. Пособие по географии для поступающих в вузы. Население и мировое хозяйство.  — М.: Уникум-центр, 1998. — 116с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи