Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 243.86 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата03.08.2012
Розмір243.86 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

«_____» _____________________2010 р.


(КРАВЧЕНКО П.А.)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства, протокол № 1

від 30 серпня 2010 року


Зав. кафедри ____________________ (БУЛАВА Л.М. )^ Робоча навчальна програма дисципліни

для студентів 5-го курсу 9-10-й семестр,


Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія та історія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Розробник:


Шуканова Анжела Анатоліївна


Полтава — 2010-2011 н.р.


^ Робоча навчальна програма розроблена

на основі:


Програми курсу “Методика навчання економіки” для студентів історичного факультету спеціальності 6.040104 Географія / Укладач А. Шуканова – Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2010. – 15 с.

 1. ^ ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс :

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

Модулів: 3

Загальна кількість годин: 180 год.

Тижневих годин:

Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: ^ 6.040104 Педагогіка і методика середньої освіти. Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Рік підготовки: 5

Семестр: 9,10

Лекції: 42 годин

Лабораторні: 26 годин

Самостійна робота:

56 годин.

Індивідуальна робота:

56 годин;Мета навчальної дисципліни — сформувати у студентів систему знань і практичних вмінь про зміст і методику формування економічних знань учнів, підготувати майбутніх вчителів до викладання шкільного курсу економіки.

Завдання навчальної дисципліни:

 1. розкрити науково-теоретичні та методичні основи шкільного курсу економіки

 2. сформувати знання про зміст і структуру економічної освіти учнів;

 3. ознайомитись з передовим світовим та вітчизняним досвідом навчання економіки;

 4. сформувати практичні вміння і навички здійснення економічної освіти школярів.

^ Після опанування курсом студент повинен:

Знати: науково-теоретичні та методичні основи процесу навчання економіки; передовий світовий і вітчизняний досвід з формування економічних знань.

Уміти: планувати і реалізовувати економічну освіту учнів в конкретних умовах навчального процесу в школі; творчо підходити до організації процесу навчання по конкретній темі шкільного курсу економіки.


Програмний матеріал дисципліни поділений на 3 змістових модуля. Кожний модуль складається із теоретичної, практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З КУРСУ

Назва модуля,

№ теми

^ Кількість годин за видами занять

Ра-зом

У тому числі

Лекції

Лабор.

заняття

Самост.

робота

Інд.

робота

9 семестр

Модуль 1.

Дидактичні особливості шкільної економічної освіти

72

16

8

24

24

^ РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ

ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКИ В ШКОЛІ

30

6

--

12

12

Вступ. Тема 1.1. Нормативно-правова база викладання економіки в середній школі.

13

1

-

12

-

Тема 1.2. Аналіз навчально-методичного забезпечення курсу „Економіка”.

13

1

-
12

Тема 1.3. Закономірності і принципи навчання економіки.

2

2

-Тема 1.4. Методичні особливості формування системи економічних знань і вмінь.

2

2

-

-
^ РОЗДІЛ ІІ. УРОК – ОСНОВНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЕКОНОМІКИ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ УРОКУ.

42

10

8

12

12

Тема 2.1. Модель прямого викладання.

4

2

2Тема 2.2. Моделювання.

4

2

2Тема 2.3. Дослідження.

4

2

2Тема 2.4. Коопероване навчання (партнерство у навчанні).

4

2

2Тема 2.5. Сучасні методи і методичні прийоми.

1212
Тема 2.6. Управління класом.

7

16

Тема 2.7. Підготовка вчителя економіки до уроку.

7

16

10 семестр

^ РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ НОРМАТИВНИХ ТЕМ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ЕКОНОМІКИ

Модуль 2.

56

16

12

14

14

Тема 3.1. Вступ до економічної теорії.

24

4

6
14

Тема 3.2. Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура.

24

6

4

14
Тема 3.3. Підприємство та підприємництво.

8

6

2Модуль 3.

52

10

6

18

18

Тема 3.4. Національна економіка як ціле.

20

6

4

10
Тема 3.5. Світова економіка.

12

4

-

8
Тема 3.6. Методика проведення позаурочних форм роботи з учнями.

20

--

2

-

18

Всього

180

42

26

56

56
^

Теми лекцій, лабораторних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи

Змістовий модуль № 1. Дидактичні особливості шкільної економічної освіти.


Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор. заняття

Самост.робота

Інд. робота

72

16

8

24

24

Лекція 1. Вступ. Завдання курсу. Історія становлення економічної освіти в школах України. Структура курсу.

Тема 1.1. Нормативно-правова база викладання економіки в середній школі.

Тема 1.2. Аналіз навчально-методичного забезпечення курсу „Економіка”.

Самост. робота: Ознайомлення з нормативно-правовими документами навчання економіки.

Інд. робота: Порівняльний аналіз навчальних програм і Держстандарту.

26

2

-

12

12

Лекція 2. Тема 1.3. Закономірності і принципи навчання економіки.

1. Мета, задачі, загальнодидактичні та конкретні принципи шкільної економічної освіти.

2. Принцип науковості. Розкриття змісту економічної науки відповідно до стилів пізнання.

3. Ідеї розвиваючого навчання у викладанні економіки.

4. Стратегічні напрямки шкільної економічної освіти економічно розвинутих країн світу.

2

2

-

-

-

Лекція 3. Тема 1.4. Методичні особливості формування системи економічних знань і вмінь.

1. Структура економічних знань.

2. Погляд вітчизняних і зарубіжних педагогів на класифікацію методів навчання.

3. Параметри стилів пізнання. „Піраміда навчання”.

2

2-

-

Лекція 4. Тема 2.1. Модель прямого викладання.

1. Основні елементи уроку.

2. Форми подання нового матеріалу

3. Способи перевірки розуміння нового матеріалу.

4. Оцінка ефективності моделі прямого викладання.

Лабор. роб. № 1.1. Модель прямого викладання на уроках економіки.

4

2

2Лекція 5. Тема 2.2. Моделювання.

1. Основні елементи уроку

2. Методика проведення і аналізу моделюючої гри.

3. Оцінка ефективності моделювання.

Лабор. роб. № 1.2. Метод моделювання на уроках економіки.

4

2

2Лекція 6. Тема 2.3. Дослідження.

1. Елементи уроку.

2. Методика формулювання проблеми та її розв’язання.

3. „Економічні загадки” як приклад дослідження.

4. Оцінка ефективності моделі дослідження.

Лабор. роб. № 1.3. Модель дослідження на уроках економіки.

4

2

2Лекція 7. Тема 2.4. Коопероване навчання (партнерство у навчанні).

1. Основні елементи моделі кооперованого навчання.

2. Роль вчителя при кооперованому навчанні.

3. Варіанти моделей кооперованого навчання.

4. Оцінка ефективності моделі кооперованого навчання.

Лабор. роб. № 1.4. Коопероване навчання (партнерство у навчанні).

4

2

2Тема 2.5. Сучасні методи і методичні прийоми.

^ Самост. роб. Характеристика сучасних методів і методичних прийомів навчання економіки.

1212
Лекція 8. Тема 2.6. Управління класом.

1. Організація самоуправління.

2. Форми та методи перевірки знань, умінь і навичок з економіки.

Тема 2.7. Підготовка вчителя економіки до уроку.

1. Планування навчального процесу та його види.

2. Основні вимоги до сучасного уроку економіки.

Інд. робота: 1. Розробка поурочного планування теми. 2. Розробка завдань для тематичного оцінювання знань учнів.

14

2

-

-

12^

Змістовий модуль № 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ НОРМАТИВНИХ ТЕМ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ЕКОНОМІКИ


Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лаб.

заняття

Сам. робота

Інд.

робота

58

16

10

16

16

Лекція 1. Тема 3.1. Вступ до економічної теорії.

1. Предмет економічної науки. Суб’єкти і об’єкти економічних відносин.

2. Фундаментальні концепції і поняття.

3. Методика формування в учнів навичок свідомого вибору.

Лабор. роб. № 2.1. Методика вивчення розділу 1. “Вступ до економічної теорії”

Інд. робота: 1. Доберіть методи і сформулюйте поняття до теми. 2. Проведіть оцінювання вмінь учнів.

18

2

2

-

14

Лекція 2. Потреби споживача й закономірності його економічної поведінки. Закономірності економічної поведінки виробника.

1. Потреби та їх класифікація.

2. Поведінка споживача на ринку. Методика формування понять з теми..

3. Виробництво та його фактори.

4. Проблема вибору та альтернативна вартість.

Лабор. роб. № 2.2. Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника.

Лабор. роб. № 2.3. Типи економічних систем.

6

2

4

-

-

Лекція 3. Тема 3.2. Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура.

1. Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання.

2. Моделювання різних типів конкурентних умов на уроці.

2

2

-

-
Лекція 4. Попит, пропозиція, ринкова ціна.

1. Закон попиту. Моделююча вправа „Купуємо чарівну паличку”.

2. Закон пропозиції. Моделююча вправа „Наймаємось на роботу”

3. Методика розв’язування задач на визначення коефіцієнту еластичності попиту за ціною, на знаходження рівноважної ціни і кількості..

Лабор. роб. № 2.4. Методика вивчення розділу “Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура”..

^ Самост. робота: Використовуючи моделюючі вправи, ситуаційні завдання сформулюйте поняття до тем розділу..

11

2

2

7

-

Лекція 5. Гроші: їх функції та види. Різні види ринків та особливості формування цін.

1. Функції грошей. Види грошей. Демонстрація „Обмін”.

2. Рена, заробітна плата, відсоток, курс валюти, курс акцій як особливі ціни, що формуються на різних ринках.

Лабор. роб. № 2.5. Доходи у ринковій економіці.

Самост. робота: Розробіть фрагменти уроків до теми.

11

2

2

7

-

Лекція 6. Тема 3.3. Підприємство та підприємництво.

1. Функції підприємства та роль підприємця.

2. Методика організації екскурсії на підприємство.

3. Виробництво та продуктивність праці.

4. Економічна гра „Книжкова фабрика”.

2

2

-

-

-

Лекція 7. Підприємницький дохід..

1. Структура виробничих витрат. Економічна гра „Виробництво розвиваючих іграшок”.

2. Прибуток: економічний і бухгалтерський. Підприємницький дохід.

3. Умови максимізації прибутку. Розв’язування задач на знаходження оптимального обсягу виробництва..

Лабор. роб. № 2.6. Методика вивчення розділу ,,Підприємство та підприємництво”..

4

2

2

-

-

Лекція 8. Підприємництво і власність.

1. Організаційні форми приватних підприємств.

2. Економічна гра „Права власності”.

3. Організаційні форми приватних підприємств, їх переваги і недоліки.

2

2

-

-

-
^

Змістовий модуль № 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ НОРМАТИВНИХ ТЕМ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ЕКОНОМІКИ


Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лаб.

заняття

Сам. робота

Інд.

робота

52

10

6

18

18

Лекція 1. Тема 3.4. Національна економіка як ціле.

1. Суб’єкти макроекономічних відносин. Методика проведення економічної гри „Еконоленд”

2. Як забезпечується макроекономічна рівновага: три погляди. Методика організації і проведення дискусії з теми: „Як забезпечується макроекономічна рівновага”

3. ВНП та інші макроекономічні показники. Способи розрахунку ВНП. Розв’язування задач на обрахунок ВНП.

Лабор. роб. № 3.1. Методика вивчення Моделі кругообігу економічної діяльності (Вступ до макроекономіки).


4

2

2

-

-

Лекція 2. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги. Інфляція як макроекономічне явище

1. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне.

2. Методика організації перевірки знань учнів з теми „ Види безробіття”.

3. Види інфляції. Рівень і темпи інфляції..

4. Методика проведення моделюючої гри „Інфляційний аукціон”. Розв’язування задач з теми „Інфляція”.

Лабор. роб. № 3,2. Методика вивчення розділу „Національна економіка як ціле”

Самост. робота: Розробіть фрагменти уроків різних типів до тем розділу.

14

2

2

10
Лекція 3. Податково-бюджетна політика. Як держава регулює грошовий обіг

1. Функції і види податків. Податково-бюджетна політика держави.

2. Інструменти монетарної політики.

3. Методика використання структурно-логічних конспектів при вивченні теми „Як держава регулює грошовий обіг”.

4. Розв’язування задач із використанням „Рівняння обміну”..

Самост. робота: Вивчення географічної номенклатури до теми.

2

2-2Лекція 4. Тема 3.5. Світова економіка.

1. Світова торгівля. Торгівельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі.

2. Міжнародний поділ праці і фактори, що його визначають.

3. Методика проведення моделюючої гри „Переваги від торгівлі”. Розв’язування задач на визначення абсолютних та порівняльних переваг..

2

2

-

-

-

Лекція 5. Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші.

1. Зміст міжнародних валютних відносин, чинники попиту на іноземну валюту та її пропозиції.

2. Валютний курс та платіжний баланс.

3. Методика проведення практичної роботи на визначення змін валютного курсу..

^ Самост. роб. Розробити ситуаційне завдання із використанням економічної інформації періодичних видань, телебачення, Інтернету на уроках з теми.

6

2

2

2

-

Тема 3.6. Методика проведення позаурочних форм роботи з учнями.

Лабор. роб. № 3.3. Методика позаурочної роботи з учнями.

Індивід. роб. Розробити сценарій позаурочного заходу з економіки.

20

-

2

-

18


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ:


Семестр

Кількість модулів

Поточний контроль за змістовий модуль

Індивідуальне

завдання

Підсумковий контроль,

Сума

9-ий

один

50

20

30 (контр. робота)

100

10-ий

два

50

20

30 (іспит)

100

^ Розподіл балів за опрацювання різних видів занять у складі навчальних модулів:

Для усних відповідей:

– Поточний контроль по темам – від 0 до 5 балів;

– Участь в обговоренні питання – від 0 до 5 балів;

– Доповідь з питань для самостійного вивчення або реферат – до 10 балів.

Для письмових робіт:

– Виконання практичного завдання у повному обсязі – від 0 до 3 балів;

– Перевірка конспектів (перевіряється за один модуль) – від 0 до 3 балів;

– Перевірка практичних робіт на контурній карті – від 0 до 5 балів;

– Написання контрольної роботи, тестування – від 0 до 10 балів.

Набрана кількість балів із дисципліни переводиться в традиційну оцінку за такою шкалою:

Бали

Національна шкала

Шкала ECTS
90-100

5 – відмінно

А – відмінно – відмінне виконання роботи з

незначною кількістю помилок.

75-89

4 – добре

^ В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома

помилками.

С – добре – загалом правильна робота з кількома

грубими помилками.

60-74

3 – задовільно

^ D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю

недоліків.

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні

критерії оцінки.

1-59

2 – незадовільно

^ FX – незадовільно – для одержання кредиту

потрібне певне доопрацювання.

F – незадовільно – необхідна серйозна подальша

робота.


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Економіка) // „Освіта України ”. – 2004. – №5 від 20 січня. або // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – № . – С.2-7.

 2. Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 341 с.

 3. Радіонова І.Ф. та ін. Основи економіки (підручник) 11 клас. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 223 с.

 4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г.О.Ковальчук, В.Г. Мельничук, В.О.Огнев’юк. – К.: Навч. книга, 2003. – 352 с.

 5. Економіка: Навч. посіб. для 10-11 кл. шкіл з поглибленим вивчення економіки та вступників до вузів / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Либідь, 1999. – 384 с.

 6. Экономическая теория в школе: Кн. для учителя / Науч. ред. .Ю.Мамедов – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 544 с.

 7. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. І.Є. Тимченко. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002.

 8. Горленко Г.О. Збірник задач з економіки. 10-11 класи з поглибленим вивченням економіки. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2001. – 168 с.

 9. Горленко Г. О. Практикум з економіки. 10-11 клас. – Кам’янець-Подільский, “Абетка-НОВА”, 2001. –76 с.

 10. Матеріали програми курсів підвищення кваліфікації вчителів економіки // www.ucee.com.ua.

 11. Солонько А.В. Современный урок географии. Ч. 4. Методические разработки уроков географии в 9 классе: Деловые игры / Под. Ред. И.И.Бариновой. – М.: Школьная Пресса, 2002. – 96 с. (Библиотека журнала «География в школе». Вып. 7). –95 с.

 12. Травин Е.Н. Уроки экономики в школе. Пособие для учителей экономики и обществознания – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003. – 160 с.: ил.— (Учитель года России). –160 с.

 13. Економіка для середньої школи. Навчально-методичний посібник. Мері Суітер, Йоанна Демпсі, Мері Енн Петіт, Мері Лін Рейсер /Переклад з англ. – К.: Амадей, 2001. – 214 с.

 14. Економіка в дії. 14 найпопулярніших уроків з економіки для викладання в середній школі. За редакцією Джейн С.Лопус, Емі М.Вілліс /Переклад з англ. – К.: Амадей, 2004. – 184 с.

 15. Пустовіт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. посібник. – Вид.2-е. – К.: Кондор, 2005. – 102 с.

Додаткова:

 1. Інформаційно-методичний лист „Про вивчення економіки в загальноосвітніх навчальних закладах у 2003/04 навчальному році” // Географія та основи економіки в школі. – 2003. – № 3 (33). –С. 5-8.

 2. Бєскова Н., Проценко В. Шкільна економічна освіта у 2004-2005 навчальному році. Інформаційно-методичний лист// Географія та основи економіки в школі. – 2004. – №4.

 3. Пархоменко І. Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів до проведення тестування з економіки // Географія та основи економіки в школі. – 2003. – № 4 (34). – С. 4-8.

 4. Бєлякова О. Використання схем-конспектів на уроках з курсу „Основи економіки” // Географія та основи економіки в школі.—.2003. – № 1 (31). – С. 23-25.

 5. Волкова Н. Опорні конспекти в курсі „Основи економіки” // Географія та основи економіки в школі. – 2003. – № 3 (33). – С. 12-15.

 6. Ковальчук Г. Використання економічних казок як засобу мотивації у процесі вивчення економіки // Географія та основи економіки в школі. – 2003. – № 1 (31), № 3 (33). – С. 38-41.

 7. Бицюра Ю. Модульно-рейтингова система навчання економіки // Географія та основи економіки в школі. – 2002. – №6 . – С. 24-25.

 8. Спецвипуск: Економічна освіта у школі: проблеми і перспективи // Директор школи. – 2001. – № 46-47 (190-191).

 9. Мойсеєва С. Методика проведення залікових уроків з економіки // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – № 6. – С. 20.
Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи