Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет icon

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
НазваПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Сторінка1/6
Дата03.08.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету


___________________________________

(П. А. Кравченко)

«» _серпня_2010 р.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року, протокол № 1

Завідувач кафедри ________________ (Л. М. Булава)Робоча програма з навчальної дисципліни


^ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОМИСЛОВОГО ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА


Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

^ Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс навчання: 3

Семестр:


Укладач: ст. викладач

Федій Олександр Анатолійович


Полтава — 2010


Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми „Географія промислових комплексів” для студентів географічних факультетів / Укладач С.І. Іщук. Київський університет імені Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ „Київський університет”, 1992. — 12 с. — (Затверджено Радою географічного факультету. Редактор Н.О. Витвицька).
1. Загальні положення


1.1. Мета та завдання курсу


Мета навчального курсу: сформувати у студентів знання з основ технологій промислового та сільськогосподарського виробництва для глибокого розуміння особливостей територіальної організації господарської діяльності суспільства.


Завдання курсу:

  1. Сформувати знання про об’єкт і предмет вивчення технологій виробництва та розкрити структуру і значення даних знань;

  2. Розкрити особливості технологічних процесів в основних галузях господарства;

  3. Навчити аналізувати фактори розміщення підприємств різних галузей господарства через знання технологій виробництва;

  4. Відтворювати знання з технологій виробництва через моделювання технологічних процесів у промисловому і сільськогосподарському виробництві;

  5. Розвивати уміння застосовувати набуті знання у процесі вивчення інших курсів соціально-економічної географії.1.2. Характеристика навчальної дисципліни „Основи технологій промислового та сільськогосподарського виробництва”


Цикл дисциплін: математичної і природничо-наукової підготовки.


^ Частина циклу: нормативна, варіативна.


Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:


Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістовних модулів

Вид підсумкового контролю4

180

3

54

36

27

27

4

екзамен

Разом

4

180
54

36

45

45

4


1.3. Розподіл часу на опрацювання модулів


^ НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор.

заняття

Самост.

робота

Індиві-дуальна

робота

Модуль 1

Основи організації промислового виробництва

45

12

6

14

13

1. Сутність промислових технологій.

6

22

2

2. Загальна характеристика промисловості.

10

24

4

3. Галузева структура господарства та промисловості.

8

2

2

2

2

4. Фактори розміщення промислових підприємств.

8

2

2

2

2

5. Форми суспільної організації виробництва.

6

22

2

6. Загальні риси технологій видобутку та переробки сировини і палива.

7

2

2

2

1

Модуль 2

Технологічні процеси галузей важкої промисловості (базові галузі)

45

16

12

9

8

7. Технологічні процеси паливної промисловості.

12

4

4

2

2

8. Технологічні процеси електроенергетики.

10

4

2

2

2

9. Технологічні процеси чорної металургії.

6

2

2

1

1

10. Технологічні процеси кольорової металургії.

7

2

2

2

1

11. Технологічні процеси хімічної промисловості.

10

4

2

2

2

Модуль 3

Технологічні процеси галузей важкої та легкої промисловості

45

10

8

14

13

12. Технологічні процеси машинобудування.

12

2

2

4

4

13. Технологічні процеси лісовиробничого комплексу.

11

2

2

4

3

14. Технологічні процеси промисловості будівельних матеріалів.

10

2

2

3

3

15. Технологічні процеси легкої промисловості.

12

4

2

3

3

Модуль 4

Основи агропромислового виробництва та транспорту

45

16

10

8

11

16. АПК: структура, завдання.

6

22

2

17. Технологічні процеси харчової промисловості.

12

4

4

2

2

18. Особливості системи землеробства.

5

21

2

19. Технологічні процеси вирощування рослин.

6

2

2

1

1

20. Технологічні процеси вирощування тварин.

6

2

2

1

1

21. Техніко-економічні показники функціонування транспорту.

10

4

2

1

3

Всього

180

54

36

45

451.4. Рекомендації до виконання різних видів навчальної діяльності


Лабораторна робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Лабораторна робота на відміну від лекції вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється відповідно до планів лабораторної роботи, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

^ Підготовка до лабораторної роботи включає:

– ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

– вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

– складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, монографій, збірникам науково-популярної літератури, статей в періодичних виданнях, правильно оформляти конспекти.

^ Рекомендації до виконання практичних робіт:

– відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);

– доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

– зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;

– практичні завдання виконуються у письмовій формі.

Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, науково-методичної фахової літератури, написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання, винесені на самостійне вивчення, особисту роботу під час підготовки до лабораторних робіт та іспиту.

^ Рекомендації до самостійної роботи студентів:

– при вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу приділяти основним термінам та поняттям;

– при написанні рефератів пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу; студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблему, шляхи та способи їх вирішення.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою i затвердженим деканом факультету. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, а на старших вони мають науково-дослідний характер.

Види індивідуальної роботи студентів:

консультація;

тестування;

індивідуальне навчально-дослідне завдання (конспект із теми (модуля), реферат, розв'язування та складання задач різного рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, бібліографічний опис, розробка та виконання тестів, розробка конспектів уроків тощо).

^ Рекомендації до індивідуальної роботи студентів:

– при написанні реферату пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу і є результатом самостійного вивчення студентом науково-методичних робіт. Студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблеми, яким присвячена робота, шляхи та способи їх вирішення. Реферат повинен мати чітку структуру: вступ, в якому обґрунтовується важливість даного дослідження; основна частина, яка розкриває зміст роботи, її основні напрямки; висновок, в якому студент коротко представляє основні підсумки. Бажано, щоб реферат був пов’язаний з подальшою курсовою роботою.

– консультації є доброю співпрацею викладача із студентами при умові, якщо є чіткі конкретні запитання або проблематика, які самостійно не можуть бути опрацьовані за певних причин.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Картографія з основами топографії” / Укладачі: Г. Ю. Грюнберг, Н. А. Лапіна, Н. В. Малахів, Є. С. Фельдман. Інститут системних досліджень...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Геоекономіка”, розробленої Фідієм Олександром...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Метою курсу “Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства” є формування знань про утворення, склад, властивості, класифікації ґрунтів,...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи