Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет icon

Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Скачати 283.18 Kb.
НазваПолтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Дата03.08.2012
Розмір283.18 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національнийпедагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету


___________________________________

(П. А. Кравченко)

«…» _серпня_2010 р.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року, протокол № 1

Завідувач кафедри ________________ (Л. М. Булава)^ Робоча програма з навчальної дисципліни


Геоекономіка


Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

^ Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс навчання: 2

Семестр: ІV


Укладач: ст. викладач

Федій Олександр Анатолійович


Полтава — 2010


Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Геоекономіка”, розробленої Фідієм Олександром Анатолійовичем. Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, протокол № 3 від 29.10.2009 р.
1. Загальні положення


1.1. Мета та завдання курсу


Метою дисципліни є вивчення закономірностей та принципів територіальної організації світових економічних процесів.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Геоекономіка” виступають:

 — оволодіння теоретичними основами територіальної організації економічних процесів у світі, що пояснюють процес формування різних просторових (територіальних) систем;

 — засвоєння методичних прийомів аналізу світогосподарських процесів, суб’єктів геоекономічного простору;

 — глибокий аналіз структури міжнародних ринків товарів та послуг, ринку міжнародних інвестицій та капіталу, міжнародного фінансового ринку, міжнародного ринку праці;

 — визначення перспектив міжнародної інтеграції та бізнесу.
1.2. Характеристика навчальної дисципліни „Картографія з основами топографії”


Цикл дисциплін: математичної і природничо-наукової підготовки.


^ Частина циклу: нормативна, варіативна.


Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:


Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістовних модулів

Вид підсумкового контролю

ІV

2

72

2

24

12

18

18

2

залік

Разом

2

72
24

12

18

18

2


1.3. Розподіл часу на опрацювання модулів


Назва модуля,

№ теми

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор.

заняття

Самост.

робота

Інд.

робота

Модуль 1

Загальні питання теорії

36

12

6

9

9

Геоекономіка як наука.

1

1

-

-

-

Етапи розвитку світового господарства.

1

1

-

-

-

Економічний розвиток. Економічна інтеграція.

14

4

2

4

4

Циклічність розвитку економіки.

8

2

2

2

2

Міжнародний поділ праці.

12

4

2

3

3

Модуль 2

Міжнародні ринки

36

12

6

9

9

Міжнародна торгівля.

8

2

2

2

2

Світовий ринок праці.

8

2

2

2

2

Світова валютна система.

7

2

1

2

2

Ринок міжнародних інвестицій і капіталу.

6

2

-

2

2

Міжнародний бізнес.

5

2

1

1

1

Суб’єкти світового господарства.

2

2

-

-

-

Всього

72

24

12

18

181.4. Рекомендації до виконання різних видів навчальної діяльності


Лабораторна робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Лабораторна робота на відміну від лекції вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється відповідно до планів лабораторної роботи, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

^ Підготовка до лабораторної роботи включає:

– ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

– вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

– складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, монографій, збірникам науково-популярної літератури, статей в періодичних виданнях; правильно оформляти конспекти, тези тощо.

^ Рекомендації до виконання практичних робіт:

– відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);

– доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

– зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;

– практичні завдання виконуються у письмовій формі.

Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, науково-методичної фахової літератури, написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання, винесені на самостійне вивчення, особисту роботу під час підготовки до лабораторних робіт та заліку.

^ Рекомендації до самостійної роботи студентів:

– при вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу приділяти основним термінам та поняттям;

– при написанні рефератів пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу; студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблему, шляхи та способи їх вирішення.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою i затвердженим деканом факультету. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, а на старших вони мають науково-дослідний характер.

Види індивідуальної роботи студентів:

консультація;

тестування;

індивідуальне навчально-дослідне завдання (конспект із теми (модуля), реферат, розв'язування та складання задач різного рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, бібліографічний опис, обробка статистичних даних, робота з контурною картою).

^ Рекомендації до індивідуальної роботи студентів:

– при написанні реферату пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу і є результатом самостійного вивчення студентом науково-методичних робіт. Студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблеми, яким присвячена робота, шляхи та способи їх вирішення. Реферат повинен мати чітку структуру: вступ, в якому обґрунтовується важливість даного дослідження; основна частина, яка розкриває зміст роботи, її основні напрямки; висновок, в якому студент коротко представляє основні підсумки. Бажано, щоб реферат був пов’язаний з подальшою курсовою роботою.

– консультації є доброю співпрацею викладача із студентами при умові, якщо є чіткі конкретні запитання або проблематика, які самостійно не можуть бути опрацьовані за певних причин.


1.5. Перевірка та оцінювання знань навчальної діяльності студентів


Для перевірки і оцінки знань студентів, аудиторної та позааудиторної самостійної й індивідуальної роботи з кожного модуля дисципліни можуть бути використані такі види контролю:

контрольні роботи, короткий письмовий контроль та тестування з ключових питань курсу під час лекцій чи практичних занять;

усне опитування з питань винесених на обговорення або самостійне вивчення, перевірка завдань під час практичних робіт;

перевірка конспектів з питань, винесених для самостійного вивчення,

перевірка робіт, виконаних самостійно за завданням викладача,

перевірка доповідей та рефератів під час консультацій по організації самостійної роботи студентів.

Програмний матеріал дисципліни включає п’ять змістових модулі, в яких передбачене виконання студентами всіх видів навчальної діяльності.

Система оцінювання спрямована на систематичне вивчення матеріалу навчальної дисципліни та активну самостійну роботу. Протягом вивчення курсу накопичуються бали за поточну роботу. Якість засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля перевіряється протягом семестру та внаслідок написання підсумкової модульної контрольної роботи. Загальна оцінка знань студентів проводиться за 100 бальною шкалою. Протягом вивчення дисципліни студент накопичує бали в ході поточного й підсумкового (модульного) оцінювання. Всього за модулі у процесі аудиторних занять студент може отримати 60 балів, з яких 20 складають індивідуальні завдання, 40 — отримані в аудиторії під час усного опитування, письмових самостійних та контрольних робіт. Кількість балів за індивідуальну, самостійну та аудиторну роботи розподілені по модулям — 20 балів за кожний модуль. В кінці кожного модуля виставляється середній бал. Оскільки форма підсумкового контролю знань з навчального предмета – залік, то на ньому студенти можуть отримати додатково 40 балів.


Поточний і модульний контроль

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Залік

Загальна сума

40 балів

(Ці бали складається із суми балів за всі змістовні модулі. А бали за кожний модуль –

із суми поточних оцінок на заняттях, оцінки самостійної роботи і модульних контролів)

20 балів

40 балів

100 балів


Змістовний

модуль 1

Змістовний

модуль 2

20 балів

(упродовж вивчення дисципліни виконується один навчальний проект: робота на контурній карті, реферати, презентації.

40 балів = 24 + 16


(два теоретичні питання по 12 балів за кожне = 24;

+ 16 балів за тести)

100 балів

20 балів

20 балів

До 12 балів – середня оцінка за виконання усіх видів роботи упродовж вивчення змістовного модуля;

До 8 балів – за тести з кожного модуля.
Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 - 100

відмінно

зараховано

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно (з можливістю повторного складання екзамену)

не зараховано

F

0 - 34

незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)^

2. Зміст навчальних модулів

2.1. Навчальний модуль № 1

Загальні питання теорії

Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор.

заняття

Самост.

робота

Інд.

робота

36

12

6

9

9

Лекція 1. Геоекономіка як наука:

 • Об’єкт, предмет, структура;

 • Місце в системі наук;

 • Понятійно-термінологічний апарат науки;

 • Міжнародна економіка як складова економічних процесів у світі.

1

1

-

-

-

Лекція 2. Етапи розвитку світового господарства:

 • Суть територіальної організації світових економічних процесів;

 • Етапи формування економічних відносин;

 • Критерії виділення структурних підрозділів міжнародної економіки;

 • Системний підхід при вивченні структурних підрозділів міжнародної економіки.

1

1

-

-

-

Лекція 3. Економічний розвиток. Економічна інтеграція:

 • Поняття економічний розвиток та економічне зростання;

 • Фактори розвитку міжнародної економіки;

 • Закони розвитку міжнародної економіки;

 • Глобалізація та її прояв у світі;

 • Моделі економічного розвитку у світі;

 • Економічна інтеграція.

Лабор. роб. № 1. Економічний розвиток.

Економічна інтеграція.

Самост. робота: НТП та економічний розвиток. Позитивні та негативні наслідки глобалізації. Мілітаризація економіки.

Інд. робота: Моделі економічного розвитку країн світу. Тіньовий сектор економіки світу. Міжнародні організації: військово-політичні, економічні, фінансові.

14

4

2

4

4

Лекція 4. Циклічність розвитку економіки:

 • Характеристика циклу та його фаз;

 • Світова економічна рівновага.

Лабор. роб. № 2. Показники розвитку світового господарства.

Самост. роб: Економічні кризи. Велика депресія 1929 року. Ресурсна криза 70-х років.

Інд. роб: Етапи розвитку інтеграції в ЄС.

8

2

2

2

2

Лекція 5. Міжнародний поділ праці:

 • Сутність міжнародного поділу праці;

 • Фактори та показники виміру міжнародного поділу праці;

 • Теорії розвитку міжнародного поділу праці.

Лабор. роб. № 3. Визначення спеціалізації країни у світовому господарстві.

Самост. роб. Територіальний поділ праці. Рівні та масштаби міжнародного поділу праці.

Інд. роб. Роль природного, економічного та соціального чинника в участі країн у міжнародному поділі праці.

12

4

2

3

3
№ п/п

Модуль, елемент модуля

Вид контролю

Кількість

залікових балів
Навчальний модуль № 1. Загальні питання теорії

1

Теоретична частина:

 • Геоекономіка як наука.

 • Етапи розвитку світового господарства.

 • Економічний розвиток. Економічна інтеграція.

 • Циклічність розвитку економіки.

 • Міжнародний поділ праці.

Контрольна робота

0-8

2

Лабораторні заняття:

 • Економічний розвиток. Економічна інтеграція.

 • Показники розвитку світового господарства.

 • Визначення спеціалізації країни у світовому господарстві

Усне опитування

Доповнення з місця

Перевірка конспектів

Контурна карта

0-5

0-5

0-5

0-5

3

Самостійна робота
^
Індивідуальна робота

Реферат

Усна доповідь та допов.

до 5

0-5

Середній бал за модуль

до 12

Всього за модуль = Середній бал за модуль + контрольна робота

20Теми самостійної та індивідуальної роботи до І модуля


НТП та економічний розвиток.

Позитивні та негативні наслідки глобалізації.

Мілітаризація економіки.

Галузева структура світового господарства.

Територіальна структура світового господарства.

Антиглобальні настрої у світі.

Моделі економічного розвитку країн світу.

Тіньовий сектор економіки світу.

Міжнародні організації: військово-політичні, економічні, фінансові.

Економічні кризи.

Велика депресія 1929 року.

Ресурсна криза 70-х років.

Етапи розвитку інтеграції в ЄС.

Територіальний поділ праці.

Рівні та масштаби міжнародного поділу праці.

Роль природного чинника в участі країн у міжнародному поділі праці.

Роль економічного чинника в участі країн у міжнародному поділі праці.

Роль соціального чинника в участі країн у міжнародному поділі праці.


Основна література до І модуля:

 1. Мировая экономика. Под ред. А.С. Булатова – М.: Юристь, 2000. – 734 с.

 2. Міжнародна економіка. За ред. Козака Ю.Г. – К.: АртЕк, 2002. – 436 с.

 3. Світова економіка. За ред. А.С. Філіпенка – К.: Либідь, 2002. – 582 с.


Додаткова література до І модуля:

 1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: ИВД «Маркетинг», 1999. – 264 с.

 2. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для педвузов /Ю.Г. Липец, В.А. Пуляркин, С.Б. Шлихтер. – М.: Владос, 1999. – 400с.

 3. Глобализация: Взгляд с периферии. Агентство Гуманитарных технологий. – К., 2002. – 62 с.

 4. Глобалізація: Навч. посібник. / Пер. з англ. В Алексашина. – К.: Амадей, 2007. – 480 с.

 5. Іванов В. М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: МАУП, 2003. – 232 с.

 6. История мировой экономики: конспект лекций. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 1998. – 288 с.

 7. Ломакин В.К. Мировая экономика. – М., Финансы, 1999 – 727 с.

 8. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран.: Учебник / Под ред. Колесова В.П. – М.: Флинта, Московский психолого-социальный институт, 2000. – 480 с.

 9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського. – К.: Знання, 2005. – 350 с.

 10. Румянцев А. П., Коваленко Ю. О. Міжнародна торгівля послугами: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 112 с.

 11. Спиридонов И.А. Мировая экономика. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 256 с.

 12. Стадник О.Г. Світове господарство. 10-й кл. – Харків: Основа, 2004. – 112 с.

 13. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посібник для студентів вузів. / А.С. Філіпченко та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 14. Україна. Людський розвиток. Звіт. 1998. Програма розвитку ООН. – К., 1999. – 94 с.

 15. Україна на шляху до Європейського союзу. – Варшава, 2006. – 189 с.

 16. Україна на шляху до Європи. Упорядник В.Шкляр, А. Юрченко. – К.: Етнос, 2006. – 496 с.

 17. Україна та міжнародні організації: Ін форм.-довід. видання. – К.: Кондор, 2003. – 212 с.

 18. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. – К.: Геопринт, 2006. – 200 с.
 19. ^

  Шреплер Х.-А. Международные экономические организации.– М.: Международные отношения, 1999 –456 с.
2.2. Навчальний модуль № 2

Міжнародні ринки

Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор.

заняття

Самост.

робота

Інд.

робота

36

12

6

9

9

Лекція 6. Міжнародна торгівля:

 • Міжнародна торгівля: сутність, значення, структура;

 • Торгівельна політика: лібералізм;

 • Торгівельна політика: протекціонізм.

Лабор. роб. № 4. Структура міжнародної торгівлі. Міжнародний ринок послуг.

Самост. робота: Історія ліберальних відносин. Економічні вигоди від політики лібералізму.

Інд. робота: СОТ та її основні принципи діяльності. Наслідки вступу України до СОТ. Структура СОТ.

8

2

2

2

2

Лекція 7. Світовий ринок праці:

 • Світовий ринок праці: сутність, значення, структура;

 • Етапи формування світового ринку праці;

 • Основні центри та напрямки потоків трудових ресурсів;

 • Міжнародна міграція робочої сили.

Лабор. роб. № 5. Світовий ринок праці.

Самост. робота: Трудові ресурси світу. Структура трудових ресурсів світу. Соціальний захист робітників-мігрантів в різних країнах.

Інд. робота: Економічні вигоди від залучення іноземних робітників. Особливості європейського ринку праці. Особливості американського ринку праці. Особливості японського ринку праці.

8

2

2

2

2

Лекція 8. Світова валютна система:

 • Валютний ринок та його види;

 • Система золотого стандарту;

 • Система золотовалютного стандарту;

 • Система плаваючих курсів.

Лабор. роб. № 6. Світова валютна система.

Самост. робота: Валютні курси. Банківська система та її роль у становленні валютних курсів.

Інд. робота: Девальвація та ревальвація валюти. Валютні системи різних країн.

7

2

1

2

2

Лекція 9. Ринок міжнародних інвестицій і капіталу:

 • Ринок міжнародних інвестицій: сутність, значення, структура;

 • Міжнародний кредит як елемент міжнародного ринку капіталів;

 • Міжнародний фінансовий ринок.

Самост. роб: Біржі та їх роль у функціонуванні фінансового ринку. Види бірж.

Інд. роб: Сучасні види фінансової допомоги державам. Світова криза заборгованості.

6

2

-

2

2

Лекція 10. Міжнародний бізнес.

 • Суть та основні риси транснаціоналізації;

 • Транснаціональні корпорації: сутність, масштаби. структура та управління діяльністю ТНК;

 • Технології ТНК.

Лабор. роб. № 7. Міжнародний бізнес та рух капіталу.

Самост. роб: Характеристика найбільших транснаціональних корпорацій світу.

Інд. роб: Офшорні зони світу. Вільні економічні зони.

5

2

1

1

1

Лекція 11. Суб’єкти світового господарства.

 • Високорозвинені країни;

 • Середньорозвинені країни;

 • Країни що розвиваються.

2

2

-

-

-
№ п/п

Модуль, елемент модуля

Вид контролю

Кількість

залікових балів
Навчальний модуль № 2. Міжнародні ринки

1

Теоретична частина:

 • Міжнародна торгівля.

 • Світовий ринок праці.

 • Світова валютна система.

 • Ринок міжнародних інвестицій і капіталу.

 • Міжнародний бізнес.

 • Суб’єкти світового господарства.

Контрольна робота

0-8

2

Лабораторні заняття:

 • Структура міжнародної торгівлі. Міжнародний ринок послуг.

 • Світовий ринок праці.

 • Світова валютна система.

 • Міжнародний бізнес та рух капіталу.

Усне опитування

Доповнення з місця

Перевірка конспектів

Контурна карта

0-5

0-5

0-5

0-5

3

Самостійна робота
^
Індивідуальна робота

Реферат

Усна доповідь та допов.

до 5

0-5

Середній бал за модуль

до 12

Всього за модуль = Середній бал за модуль + контрольна робота

20


Теми самостійної та індивідуальної роботи до ІІ модуля


Історія ліберальних відносин.

Економічні вигоди від політики лібералізму.

СОТ та її основні принципи діяльності.

Наслідки вступу України до СОТ.

Структура СОТ.

Трудові ресурси світу.

Структура трудових ресурсів світу.

Соціальний захист робітників-мігрантів в різних країнах.

Економічні вигоди від залучення іноземних робітників.

Особливості європейського ринку праці.

Особливості американського ринку праці.

Особливості японського ринку праці.

Валютні курси.

Валютні курси різних країн.

Банківська система та її роль у становленні валютних курсів.

Девальвація та ревальвація валюти.

Біржі та їх роль у функціонуванні фінансового ринку.

Види бірж.

Сучасні види фінансової допомоги державам.

Світова криза заборгованості.

Характеристика найбільших транснаціональних корпорацій світу.

Офшорні зони світу.

Вільні економічні зони.


Основна література до ІІ модуля:

 1. Мировая экономика. Под ред. А.С. Булатова – М.: Юристь, 2000. – 734 с.

 2. Міжнародна економіка. За ред. Козака Ю.Г. – К.: АртЕк, 2002. – 436 с.

 3. Світова економіка. За ред. А.С. Філіпенка – К.: Либідь, 2002. – 582 с.


Додаткова література до ІІ модуля:

 1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. – М.: ИВД «Маркетинг», 1999. – 264 с.

 2. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для педвузов /Ю.Г. Липец, В.А. Пуляркин, С.Б. Шлихтер. – М.: Владос, 1999. – 400с.

 3. Глобализация: Взгляд с периферии. Агентство Гуманитарных технологий. – К., 2002. – 62 с.

 4. Глобалізація: Навч. посібник / Пер. з англ. В Алексашина. – К.: Амадей, 2007. – 480 с.

 5. Іванов В. М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: МАУП, 2003. – 232 с.

 6. История мировой экономики: конспект лекций. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 1998. – 288 с.

 7. Ломакин В.К. Мировая экономика. – М., Финансы, 1999 – 727 с.

 8. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран.: Учебник / Под ред. Колесова В.П. – М.: Флинта, Московский психолого-социальный институт, 2000. – 480 с.

 9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В. В. Ковалевського. – К.: Знання, 2005. – 350 с.

 10. Румянцев А. П., Коваленко Ю. О. Міжнародна торгівля послугами: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 112 с.

 11. Спиридонов И.А. Мировая экономика. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 256 с.

 12. Стадник О.Г. Світове господарство. 10-й кл. – Харків: Основа, 2004. – 112 с.

 13. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посібник для студентів вузів. / А.С. Філіпченко та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 14. Україна. Людський розвиток. Звіт. 1998. Програма розвитку ООН. – К., 1999. – 94 с.

 15. Україна на шляху до Європейського союзу. – Варшава, 2006. – 189 с.

 16. Україна на шляху до Європи. Упорядник В.Шкляр, А. Юрченко. – К.: Етнос, 2006. – 496 с.

 17. Україна та міжнародні організації: Ін форм.-довід. видання. – К.: Кондор, 2003. – 212 с.

 18. Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. – К.: Геопринт, 2006. – 200 с.
 19. ^

  Шреплер Х.-А. Международные экономические организации.– М.: Международные отношения, 1999 –456 с.
3. Питання до заліку


 1. Об’єкт, предмет, структура геоекономіки.

 2. Місце геоекономіки в системі наук.

 3. Міжнародна економіка як складова економічних процесів у світі.

 4. Суть територіальної організації світових економічних процесів.

 5. Етапи формування економічних відносин.

 6. Галузева структура світового господарства.

 7. Територіальна структура світового господарства.

 8. Критерії виділення структурних підрозділів міжнародної економіки.

 9. Індекс розвитку людського потенціалу.

 10. Валовий світовий продукт: методи розрахунку.

 11. Фактори розвитку міжнародної економіки.

 12. Закони розвитку міжнародної економіки.

 13. Глобалізація та її прояв у світі.

 14. Наслідки глобалізації.

 15. Моделі економічного розвитку у світі.

 16. Економічна інтеграція.

 17. Характеристика циклу та його фаз.

 18. Світова економічна рівновага.

 19. Сутність міжнародного поділу праці.

 20. Фактори та показники виміру міжнародного поділу праці.

 21. Теорії розвитку міжнародного поділу праці.

 22. Міжнародна торгівля: сутність, значення, структура.

 23. Торгівельна політика: лібералізм.

 24. Торгівельна політика: протекціонізм.

 25. Світовий ринок праці: сутність, значення, структура.

 26. Етапи формування світового ринку праці.

 27. Основні центри та напрямки потоків трудових ресурсів.

 28. Міжнародна міграція робочої сили.

 29. Валютний ринок та його види.

 30. Система золотовалютного стандарту.

 31. Система плаваючих курсів.

 32. Банківська система та її роль у функціонуванні фінансового ринку.

 33. Ринок міжнародних інвестицій: сутність, значення, структура.

 34. Міжнародний кредит як елемент міжнародного ринку капіталів.

 35. Міжнародний фінансовий ринок.

 36. Суть та основні риси транснаціоналізації.

 37. Транснаціональні корпорації: сутність, масштаби. структура та управління діяльністю ТНК.

 38. Суб’єкти світового господарства: Високорозвинені країни.

 39. Суб’єкти світового господарства: Середньорозвинені країни.

 40. Суб’єкти світового господарства: Країни що розвиваються.

Схожі:

Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Географія промислових комплексів” для студентів географічних факультетів / Укладач С.І. Іщук. Київський університет імені Тараса Шевченка. —...
Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Картографія з основами топографії” / Укладачі: Г. Ю. Грюнберг, Н. А. Лапіна, Н. В. Малахів, Є. С. Фельдман. Інститут системних досліджень...
Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Метою курсу “Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства” є формування знань про утворення, склад, властивості, класифікації ґрунтів,...
Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconВ. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра образотворчого мистецтва Полтавський обласний інститут післядиплом
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи