Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет icon

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Скачати 339.77 Kb.
НазваПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Дата03.08.2012
Розмір339.77 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету


___________________________________

(П. А. Кравченко)

«» _серпня_2010 р.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року, протокол № 1

Завідувач кафедри ________________ (Л. М. Булава)Робоча програма з навчальної дисципліни


^ СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ТА ОРІЄНТУВАННЯ


Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс навчання: 1

Семестр: ІІ


Укладач: ст. викладач

Федій Олександр Анатолійович


Полтава — 2009

Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л.О. Голуб. ПДПУ імені В.Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — (Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, протокол № 11 від 27 березня 2009 р.
1. Загальні положення


1.1. Мета та завдання курсу


Навчальний курс „Спортивний туризм та орієнтування” вивчається студентами І курсу за спеціальністю „Географія” в 2-му семестрі. Форма контролю — залік.


Мета навчального курсу: сформувати у студентів теоретичні знання щодо туристичної діяльності та уміння організовувати туристичні походи, спортивні змагання.


Завдання курсу:

1. Сформувати знання про об’єкт і предмет вивчення спортивного туризму, його структуру, види;

2. Розвивати уміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;

3. Навчити працювати з географічними картами під час подорожей;

4. Удосконалити фізичну та технічну підготовку студентів при виконанні практичних завдань.

5. Виховувати почуття колективізму, патріотизму засобами гри, змагань, туристичних походів тощо;

6. Пропагувати здоровий спосіб життя.


1.2. Характеристика навчальної дисципліни „Спортивний туризм та орієнтування”


Цикл дисциплін: математичної і природничо-наукової підготовки.


^ Частина циклу: нормативна, варіативна.


Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:


Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістовних модулів

Вид підсумкового контролю

І

2

90

1

14

22

9

9

2

залік

Разом

2

90
14

22

27

27

2


1.3. Розподіл часу на опрацювання модулів


^ НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Практична робота

Самост.

робота

Індиві-дуальна робота

^ Модуль 1 (1 кредит)

Спортивний туризм як вид діяльності

40

6

6

14

14

1. Спортивний туризм: мета, структура, перспективи.

12

2

2

4

4

2.Орієнтування на місцевості. Робота з картографічним матеріалом.

12

2

2

4

4

3.Техніка безпеки. Перша медична допомога.

16

2

2

6

6

^ Модуль 2 (1 кредит)

Організація туристичних походів та змагань

50

8

16

13

13

4. Підготовка до походу.

14

2

4

4

4

5. Організація та проведення походів. Харчування в поході.

12

2

4

3

3

6. Пересування в поході.

12

2

4

3

3

7. Установка польового табору.

12

2

4

3

3

Всього

90

14

22

27

27


1.4. Рекомендації до виконання різних видів навчальної діяльності


Лабораторна робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Лабораторна робота на відміну від лекції вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення.

Підготовка до практичної роботи здійснюється відповідно до планів практичної роботи, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

^ Підготовка до лабораторної роботи включає:

– ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

– вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

– складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, монографій, збірникам науково-популярної літератури, статей в періодичних виданнях; правильно оформляти конспекти, тези тощо.

^ Рекомендації до виконання практичних робіт:

– відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);

– доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

– зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;

– практичні завдання виконуються у письмовій формі, а також на місцевості при участі у спортивних змаганнях, походах.

Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, науково-методичної фахової літератури, написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання, винесені на самостійне вивчення, особисту роботу під час підготовки до практичних робіт та іспиту.

^ Рекомендації до самостійної роботи студентів:

– при вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу приділяти основним термінам та поняттям;

 • при написанні рефератів пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу; студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблему, шляхи та способи їх вирішення;

 • при підготовці до походу, спортивних змагань необхідно ретельно перевірити особисте спорядження, дотримуватися правил техніки безпеки.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою i затвердженим деканом факультету. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, а на старших вони мають науково-дослідний характер.

Види індивідуальної роботи студентів:

консультація;

тестування;

індивідуальне навчально-дослідне завдання (конспект із теми (модуля), реферат, розв'язування та складання задач різного рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, бібліографічний опис, розробка та виконання тестів, розробка конспектів уроків, виконання вправ по підготовці до походу тощо).

^ Рекомендації до індивідуальної роботи студентів:

– при написанні реферату пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу і є результатом самостійного вивчення студентом науково-методичних робіт. Студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблеми, яким присвячена робота, шляхи та способи їх вирішення. Реферат повинен мати чітку структуру: вступ, в якому обґрунтовується важливість даного дослідження; основна частина, яка розкриває зміст роботи, її основні напрямки; висновок, в якому студент коротко представляє основні підсумки. Бажано, щоб реферат був пов’язаний з подальшою курсовою роботою.

– консультації є доброю співпрацею викладача із студентами при умові, якщо є чіткі конкретні запитання або проблематика, які самостійно не можуть бути опрацьовані за певних причин.

^

1.5. Перевірка та оцінювання знань та навчальної діяльності студентівДля перевірки і оцінки знань студентів, аудиторної та позааудиторної самостійної й індивідуальної роботи з кожного модуля дисципліни можуть бути використані такі види контролю:

контрольні роботи, короткий письмовий контроль та тестування з ключових питань курсу під час лекцій чи практичних занять;

усне опитування з питань винесених на обговорення або самостійне вивчення, перевірка завдань під час практичних робіт;

перевірка конспектів з питань, винесених для самостійного вивчення,

перевірка робіт, виконаних самостійно за завданням викладача,

перевірка доповідей та рефератів під час консультацій по організації самостійної роботи студентів.

Програмний матеріал дисципліни включає два змістові модулі, в яких передбачене виконання студентами всіх видів навчальної діяльності.

Система оцінювання спрямована на стимулювання систематичного вивчення студентом матеріалу навчальної дисципліни. Форма підсумкового контролю знань з навчального предмета – залік. Якість засвоєння теоретичного та практичного матеріалу кожного модуля перевіряється протягом семестру, а загальна оцінка знань студентів проводиться за 100 бальною шкалою. Протягом вивчення дисципліни студент накопичує бали в ході поточного й підсумкового (модульного) оцінювання. Для успішного складання заліку студентом повинно бути набрано не менше 60 балів.

Кількість балів, набрана студентом із дисципліни, може бути переведена в традиційну оцінку за такою шкалою:


Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 - 100

відмінно

зараховано

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно (з можливістю повторного складання екзамену)

не зараховано

F

0 - 34

незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)^ 1.7. Розподіл балів за опрацювання видів занять у складі навчальних модулів:


Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, тестування з теми.

^ Модульний контроль: у формі тестування з тем змістовного модуля, або письмові відповіді.

Підсумковий контроль — залік у формі усної перевірки знань. Відповіді на питання додаються у кінці робочої програми.

Для усних відповідей:

– Поточний контроль по темам – від 0 до 5 балів;

– Участь в обговоренні питання – від 0 до 5 балів;

– Доповідь з питань для самостійного вивчення або реферат – від 0 до 5 балів

Для письмових робіт:

– Виконання практичного завдання у повному обсязі (складання конспекту, опрацювання матеріалу періодичних видань, розробка схеми туристичного маршруту) – від 0 до 5 балів;

– Перевірка конспектів (перевіряється за один модуль) – від 0 до 5 балів;

– Написання контрольної роботи – від 0 до10 балів.

Для практичних робіт на місцевості:
 • ^

  Участь у спортивних змаганням та виконання поставлених завдань – від 0 до 10 балів;


 • Виконання обов’язків, розподілених при підготовці до змагання, походу від 0 до 10 балів;

 • Оформлення звітної документації – від 0 до 5 балів;

 • Звіт за виконану роботу – від 0 до 10 балів.

Примітка: для осіб, які не виконали вимог щодо дотримання правил техніки безпеки, порушили режим практики, вживали алкогольні напої, запроваджені штрафи від (–10 балів) до скасування попередніх балів і невиставлення заліку.


І модуль

ІІ модуль
Індивідуальне завдання 20 балів

40 балів (залік)

10 балів

(робота з топографічною картою)

10 балів

(реферат або розроблений туристичний маршрут)

Робота в аудиторії 40 балів

До 12 балів – середня оцінка за виконання усіх видів роботи упродовж вивчення змістовного модуля;

До 8 балів – за тести з кожного модуля.

До 12 балів – середня оцінка за виконання усіх видів роботи упродовж вивчення змістовного модуля;

До 8 балів – за тести з кожного модуля.

Всього 100 балів
^
2. Зміст навчальних модулів

2.2. Навчальний модуль №1

Спортивний туризм як вид діяльності

^ Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

Кількість годин за видами занять

Разом

^ У тому числі

Лекції

Практ.

заняття

Самост.

робота

Індиві-дуал.

робота

40

6

6

14

14

Лекція 1. Спортивний туризм: мета, структура, перспективи:

 • Об’єкт, предмет вивчення;

 • Нормативно-правова база розвитку спортивного туризму;

 • Структура спортивного туризму;

 • Формування географічних знань засобами туризму.

Практична роб. №1. Спортивний туризм як вид діяльності.

Самост. роб. Види екстремального туризму та спорту. Нормативно-правова база туристичної галузі в Україні.

Індивідуал. роб. Шкільні гуртки, клуби. Про шкільний туризм у шкільній освіті.

12

2

2

4

4

Лекція 2. Орієнтування на місцевості. Робота з картографічним матеріалом:

 • Орієнтування як необхідний елемент туристичних походів;

 • Визначення місцезнаходження;

 • Робота з топографічними картами, картами для спортивного орієнтування.

Практична роб. №2. Теоретичні основи орієнтування на місцевості.

Самост. роб. Визначення сторін горизонту за природними об’єктами. Орієнтування за звуком. Орієнтування за світлом. Орієнтування за слідами.

Індивідуал. роб. Особливості орієнтування в різних природних зонах. Спортивні карти та схеми. Рух за азимутами за топографічними картами.

12

2

2

4

4

Лекція 3. Техніка безпеки. Перша медична допомога:

 • Основні напрями інструктажів з техніки безпеки;

 • Природні фактори;

 • Людський фактор;

 • Перша медична допомога.

Практична роб. №3. Техніка безпеки туристичних походів та змагань.

Самост. роб. Поведінка туристів під час стихійних лих (повеней, землетрусів, пожеж, блискавок).

Індивідуал. роб. Перша медична допомога (за видами): особливості, основні заходи.

16

2

2

6

6
п/п

Модуль №1, елемент модуля

Вид контролю

Кількість

залікових балів

1

Теоретична частина:

 • Спортивний туризм: мета, структура, перспективи.

 • Орієнтування на місцевості. Робота з картографічним матеріалом.

 • Техніка безпеки. Перша медична допомога.

Контрольна робота

0-8

2

Практичні заняття:

 • Спортивний туризм як вид діяльності.

 • Теоретичні основи орієнтування на місцевості.

 • Техніка безпеки туристичних походів та змагань.

Усне опитування

Доповнення з місця

Перевірка конспектів

0-5

0-5

0-5

3

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Реферат

Усна доповідь та доповн.

до 5

0-5

Всього за модуль

20,0


^ Тематика та зміст лекцій

(6 годин)

Годи-ни

Література

Обладнан-ня, ресурси

Бали

1

Лекція 1. Спортивний туризм: мета, структура, перспективи:

 • Об’єкт, предмет вивчення;

 • Нормативно-правова база розвитку спортивного туризму;

 • Структура спортивного туризму;

 • Формування географічних знань засобами туризму.

2

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,10,11.

Додаткова література:

13,14,16,17,20,21,

22,23,26,27.

Тексти нормативно-правової бази. Схема структури спортивного туризму.2

Лекція 2. Орієнтування на місцевості. Робота з картографічним матеріалом.

 • Орієнтування як необхідний елемент туристичних походів;

 • Визначення місцезнаходження;

 • Робота з топографічними картами, картами для спортивного орієнтування.

2

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,11,12.

Додаткова література:

14,16,20,21,22,25.

Компаси. Топографіч-ні карти. Малюнки способів орієнтуван-ня місцевості.3

Лекція 3. Техніка безпеки. Перша медична допомога.

 • Основні напрями інструктажів з техніки безпеки;

 • Природні фактори;

 • Людський фактор;

 • Перша медична допомога.

2

Основні джерела:

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

Додаткова література:

18,24.

Плакати першої медичної допомоги.
^ Тематика та зміст практичних робіт (6 годин)

Годи-ни

Література

Обладнан-ня, ресурси

Бали

1

Практична роб. №1 Спортивний туризм як вид діяльності.


2

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,10,11.

Додаткова література:

13,14,16,17,20,21,

22,23,26,27.

Тексти нормативно-правової бази. Схема структури спортивного туризму.

20,0 балів

(диви-тися розподіл балів за видами діяль-ності)

2

Практична роб. №2 Теоретичні основи орієнтування на місцевості.


2

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,11,12.

Додаткова література:

14,16,20,21,22,25.

Компаси. Топографіч-ні карти. Малюнки способів орієнтуван-ня на місцевості.

3

Практична роб. №3

Техніка безпеки туристичних походів та змагань.

2

Основні джерела:

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

Додаткова література:

18,24.

Плакати першої медичної допомоги.


^ Питання для самостійного та індивідуального опрацювання


Теоретичні завдання

Види екстремального туризму та спорту.

Нормативно-правова база туристичної галузі в Україні.

Шкільні гуртки, клуби.

Туризм у шкільній освіті.

Визначення сторін горизонту за природними об’єктами.

Орієнтування за звуком.

Орієнтування за світлом.

Орієнтування за слідами.

Особливості орієнтування в різних природних зонах.

Топографічні карти та особливості їх використання у спортивних походах.

Карти для спортивного орієнтування.

Рух за азимутами за топографічними картами.

Визначення оглядності території.

Техніка безпеки туристичних походів та змагань.

Поведінка туристів під час стихійних лих (повеней, землетрусів, пожеж, блискавок).

Перша медична допомога (за видами): особливості, основні заходи.


^ Практичні завдання

Відпрацювання навичок у роботі з приладами для орієнтування.

Відпрацювання навичок у роботі з топографічними картами.

Відпрацювання навичок у роботі з картами для спортивного орієнтування.


Основні джерела до І модуля:

 1. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. — 304 с.

 2. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навч. пос. — К.: Кондор, 2006. — 576 с.

 3. Коротеев А.В. Первая помощь при несчастных случаях, травмах и внезапных заболеваниях. — М.: Россельхозиздат, 1987. — 61 с.

 4. Костриця М. Ю., Обозний В. В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. — К.: “Вища школа”, 1995. — 223 с.

 5. Костриця М. Ю. Практикум з географічного краєзнавства. — К.: Радянська школа, 1979. — 160 с.

 6. Костриця М. Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі. — К.: Радянська школа, 1985. — 128 с.

 7. Крачило М, П. Краєзнавство і туризм. — К.: “Вища школа”, 1994. — 134 с.

 8. Курилова В.И. Туризм: Учебное пособие для студентов пед. институтов. — М.: Просвещение, 1988. — 224 с.

 9. Правила змагань зі спортивного туризму. — К.: ВІС-А-ВІС, 2008. — 115 с.

 10. Рощин А.Н. Ориентирование на местности. — К.: Вища школа, 1982. — 104 с.

 11. Справочник туриста / Сост. В.В. Онищенко. — Харьков: Фолио, 2007. — 351 с.

 12. 1000 + 1 совет туристу: Школа выживания / Авт.-сост. Н.Б. Садикова. — Минск: Современный литератор, 2005. — 352 с.

 13. Усков А.С. Практика туристских путешествий: Учебное пособие по туризму и краеведению. — Сант-Петербург: Геос, 1999. — 264 с.


Додаткова література до І модуля:


 1. Абрамов В. Про галузеву термінологію в туризмі. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2006. – №35 — С. 3-5.

 2. Благодатний П. Нестандартне обладнання для занять з техніки пішохідного туризму. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2006. – №35 — С. 23-24.

 3. Воронков О. Про туризм у шкільній освіті й виховання. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2005. – №20 — С. 18-21.

 4. Геренчук К. І., Раковська Е. М., Топчієв О. Г. Польові географічні дослідження. —К.: Вища школа, 1975. — 246 с.

 5. Даринский В. А. Вопросы туризма в школьном курсе географии. — М.: Просвещение, 1978.

 6. Кияк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. — Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. — 300 с.

 7. Ковалевич Е., Белікова Н. Зліт юних туристів-краєзнавців (методичні рекомендації) // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2004. – №17 — С. 20-21.

 8. Ковалевич Е., Белікова Н. Пішохідний туризм (Авторська програма) // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2006. – №35 — С. 19-22.

 9. Корнеев И. Г. Полева практика по краеведению и землеведению. — Минск, Вища школа, 1982. — 182 с.

 10. Полевые практики по географическим дисциплинам: Под ред. Исаченкова В. А. — М.: Просвещение, 1980. — 224 с.

 11. Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: Збірник наукових статей. — К.: ІВЦ Словянський діалог, 1995. — 244 .

 12. Серебрій В. Формування здорового способу життя засобами туризму. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2004. – №34 — С. 12-13. 

 13. Скалій О. Рейтингове оцінювання у туристських походах. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2005. – №35 — С. 6-8.

 14. Туристко-краеведческие кружки в школе: Методические указания для руководителей. Под ред. Титова В. В. — М.: Просвещение, 1988. — 160 с.

 15. Черемисин П. Виды современного туризма. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2004. – №25-28 — С. 54-58.
^

2.2. Навчальний модуль №2

Організація туристичних походів та змагань

Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

Кількість годин за видами занять

Разом

^ У тому числі

Лекції

Практ.

заняття

Самост.

робота

Індиві-дуал.

робота

50

8

16

13

13

Лекція 4. Підготовка до походу:

 • Особисте спорядження;

 • Групове спорядження.

 • Особисті документи та матеріали.

Практична роб. №4-5. Особисте та групове спорядження для одноденного та багатоденного пішохідного походу. Укладка рюкзака.

Самост. роб. Велопохід. Водний похід. Гірський похід. Лижний похід.

Індивідуал. роб. Відпрацювання навичок укладки рюкзака. Складання списку індивідуальних речей та групового спорядження.

14

2

4

4

4

Лекція 5. Організація та проведення походів. Харчування в поході:

 • Підготовка документів до походів та змагань;

 • Облаштування кухні;

 • Приготування сніданку, обіду, підвечірку, вечері.

Практична роб. №6-7. Конкурс на приготування перекусу та каші.

Самост. роб. Організація зльотів, змагань. Розрахунок меню для одно-, дво-, багатоденного походу.

Індивідуал. роб. Продукти харчування: властивості, термін зберігання. Вітаміни.

12

2

4

3

3

Лекція 6. Пересування в поході:

 • Техніка пересування: види і специфіка;

 • Режим дня та режим руху;

 • Подолання перешкод (ліси, болота, піски, печери, круті схили, річки).

Практична роб. №8-9. Похід з елементами змагань.

Самост. роб. Страховка та роб. з мотузкою.

Індивідуал. роб. Відпрацювання видів руху по прямій місцевості, нахиленій поверхні.

12

2

4

3

3

Лекція 7. Установка польового табору:

 • Облаштування табору;

 • Облаштування приладів, кухні, господарського двору;

 • Багаття.

Практична роб. №10-11. Установка польового табору.

Самост. роб. Туристичні пісні.

Індивідуал. роб. Підготовка та вивчення туристичних пісень. Організація культурної програми.

12

2

4

3

3
п/п

Модуль №2, елемент модуля

Вид контролю

Кількість

залікових балів

1

Теоретична частина:

 • Підготовка до походу.

 • Організація та проведення походів. Харчування в поході.

 • Пересування в поході.

 • Установка польового табору.

Контрольна робота

0-8

2

Практичні заняття:

 • Особисте та групове спорядження для одноденного та багатоденного пішохідного походу. Укладка рюкзака.

 • Конкурс на приготування перекусу та каші.

 • Похід з елементами змагань.

 • Установка польового табору.

Усне опитування

Доповнення з місця

Перевірка конспектів


0-5

0-5

0-5

0-5

3

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Реферат

Усна доповідь та доповн.

до 5

0-5

Всього за модуль

20,0


^ Тематика та зміст лекцій

(8 годин)

Годи-ни

Література

Обладнан-ня, ресурси

Бали

1

Лекція 4. Підготовка до походу:

 • Особисте спорядження;

 • Групове спорядження.

 • Особисті документи та матеріали.

2

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,10,11.

Додаткова література:

13,14,15,16,17,19,

20,21,23.

Рюкзак. Зразки споряджен-ня.2

Лекція 5. Організація та проведення походів. Харчування в поході

2

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,10,11.

Додаткова література:

13,14,15,16,17,19,

20,21,23.

Плакати, малюнки продуктів харчування.3

Лекція 6. Пересування в поході:

 • Техніка пересування: види і специфіка;

 • Режим дня та режим руху;

 • Подолання перешкод (ліси, болота, піски, печери, круті схили, річки).

2

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,10,11.

Додаткова література:

13,14,15,16,17,19,

20,21,22.

Зразки мотузок та вузлів.4

Лекція 7. Установка польового табору:

 • Облаштування табору;

 • Облаштування приладів, кухні, господарського двору;

 • Багаття.

2

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,10,11.

Додаткова література:

13,14,15,16,17,19,

20,21,22.

Зразки мотузок та вузлів. Малюнки видів багать.
^ Тематика та зміст практичних робіт (16 годин)

Годи-ни

Література

Обладнан-ня, ресурси

Бали

1

Практична роб. №4-5 Особисте та групове спорядження для одноденного та багатоденного пішохідного походу. Укладка рюкзака.

4

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,10,11.

Додаткова література:

13,14,15,16,17,19,

20,21,23.

Рюкзак. Зразки споряджен-ня.

20,0 балів

(диви-тися розподіл балів за видами діяль-ності)

2

Практична роб. №6-7

Конкурс на приготування перекусу та каші.

4

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,10,11.

Додаткова література:

13,14,15,16,17,19,

20,21,23.

Плакати, малюнки продуктів харчування.

3

Практична роб. №8-9

Похід з елементами змагань.

4

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,10,11.

Додаткова література:

13,14,15,16,17,19,

20,21,23.

Зразки мотузок та вузлів.

4

Практична роб. №10-11 Установка польового табору.


4

Основні джерела:

1,4,5,6,7,8,9,10,11.

Додаткова література:

13,14,15,16,17,19,

20,21,23.

Зразки мотузок та вузлів. Малюнки видів багать.


^ Питання для самостійного та індивідуального опрацювання


Теоретичні завдання

Організація велопоходу.

Організація водного походу.

Організація гірського походу.

Організація лижного походу.

Організація зльотів, змагань.

Розрахунок меню для одно-, дво-, багатоденного походу.

Продукти харчування: властивості, термін зберігання.

Вітаміни у поході.

Спорядження для екстремальних видів туризму.

Страховка та робота з мотузкою.

Туристичні пісні.

Організація культурної програми.


^ Практичні завдання

Відпрацювання видів руху по прямій місцевості, нахиленій поверхні.

Відпрацювання навичок укладки рюкзака.

Відпрацювання навичок установки палатки.

Відпрацювання навичок по облаштуванню табору.

Приготування обіду та перекусу.

Складання списку індивідуальних речей та групового спорядження.

Підготовка та вивчення туристичних пісень.


Основні джерела до ІІ модуля:

 1. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. — 304 с.

 2. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навч. пос. — К.: Кондор, 2006. — 576 с.

 3. Коротеев А.В. Первая помощь при несчастных случаях, травмах и внезапных заболеваниях. — М.: Россельхозиздат, 1987. — 61 с.

 4. Костриця М. Ю., Обозний В. В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. — К.: “Вища школа”, 1995. — 223 с.

 5. Костриця М. Ю. Практикум з географічного краєзнавства. — К.: Радянська школа, 1979. — 160 с.

 6. Костриця М. Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі. — К.: Радянська школа, 1985. — 128 с.

 7. Крачило М, П. Краєзнавство і туризм. — К.: “Вища школа”, 1994. — 134 с.

 8. Курилова В.И. Туризм: Учебное пособие для студентов пед. институтов. — М.: Просвещение, 1988. — 224 с.

 9. Рощин А.Н. Ориентирование на местности. — К.: Вища школа, 1982. — 104 с.

 10. Справочник туриста / Сост. В.В. Онищенко. — Харьков: Фолио, 2007. — 351 с

 11. 1000 + 1 совет туристу: Школа выживания / Авт.-сост. Н.Б. Садикова. — Минск: Современный литератор, 2005. — 352 с.

 12. Усков А.С. Практика туристских путешествий: Учебное пособие по туризму и краеведению. — Сант-Петербург: Геос, 1999. — 264 с.Додаткова література до ІІ модуля:


 1. Абрамов В. Про галузеву термінологію в туризмі. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2006. – №35 — С. 3-5.

 2. Благодатний П. Нестандартне обладнання для занять з техніки пішохідного туризму. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2006. – №35 — С. 23-24.

 3. Воронков О. Про туризм у шкільній освіті й виховання. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2005. – №20 — С. 18-21.

 4. Геренчук К. І., Раковська Е. М., Топчієв О. Г. Польові географічні дослідження. —К.: Вища школа, 1975. — 246 с.

 5. Даринский В. А. Вопросы туризма в школьном курсе географии. — М.: Просвещение, 1978.

 6. Кияк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. — Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. — 300 с.

 7. Ковалевич Е., Белікова Н. Зліт юних туристів-краєзнавців (методичні рекомендації) // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2004. – №17 — С. 20-21.

 8. Ковалевич Е., Белікова Н. Пішохідний туризм (Авторська програма) // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2006. – №35 — С. 19-22.

 9. Корнеев И. Г. Полева практика по краеведению и землеведению. — Минск, Вища школа, 1982. — 182 с.

 10. Полевые практики по географическим дисциплинам: Под ред. Исаченкова В. А. — М.: Просвещение, 1980. — 224 с.

 11. Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: Збірник наукових статей. — К.: ІВЦ Словянський діалог, 1995. — 244 .

 12. Серебрій В. Формування здорового способу життя засобами туризму. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2004. – №34 — С. 12-13. 

 13. Скалій О. Рейтингове оцінювання у туристських походах. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2005. – №35 — С. 6-8.

 14. Туристко-краеведческие кружки в школе: Методические указания для руководителей. Под ред. Титова В. В. — М.: Просвещение, 1988. — 160 с.

 15. Черемисин П. Виды современного туризма. // Краєзнавство. Географія. Туризм. — 2004. – №25-28 — С. 54-58.3. Залікові питання для заліку


 1. Нормативно-правова база розвитку спортивного туризму.

 2. Місце спортивного туризму в структурі туристичної індустрії.

 3. Оцінювання в туристських походах та спортивних змаганнях.

 4. Документація в походах та змаганнях. Звіти та їх форми.

 5. Змагання туристських спортивних походів: загальні положення, класифікація змагань.

 6. Права та обов’язки керівника груп спортивних походів.

 7. Права та обов’язки учасників змагань спортивних походів.

 8. Змагання з видів спортивного туризму: загальні положення, класифікація змагань.

 9. Права та обов’язки учасників змагань видів спортивного туризму.

 10. Формування географічних знань засобами туризму.

 11. Фактори, які впливають на розвиток спортивного туризму.

 12. Нормативи туристських походів та вимоги учасників та керівників походів.

 13. Безпека туриста як найважливіша умова туристичних походів та спортивних змагань.

 14. Природні фактори небезпеки у поході.

 15. Людський фактор небезпеки у поході.

 16. Особливості поведінки в надзвичайних ситуаціях: повенях, землетрусах, пожежах, блискавках.

 17. Особливості поведінки при подоланні природних перешкод.

 18. Перша медична допомога постраждалим.

 19. Небезпечні тварини, рослини, комахи, мікроорганізми та допомога при їх контакті з подорожуючими.

 20. Суть орієнтування на місцевості.

 21. Суть спортивного орієнтування.

 22. Види орієнтування.

 23. Прогноз погоди в поході. Ознаки зміни погоди.

 24. Визначення сторін горизонту за допомогою природних об’єктів.

 25. Визначення сторін горизонту за допомогою антропогенних об’єктів, споруд.

 26. Визначення сторін горизонту за допомогою годинника.

 27. Вимірювання відстаней на карті та місцевості.

 28. Вимірювання відстаней на місцевості за допомогою геометричних закономірностей.

 29. Вимірювання площ на топографічній карті.

 30. Визначення крутизни схилу за топографічною картою.

 31. Рух за азимутами.

 32. Визначення оглядовості території між вказаними об’єктами на топографічній карті.

 33. Підготовка до спортивних походів.

 34. Особисте спорядження.

 35. Групове спорядження.

 36. Укладка рюкзака.

 37. Облаштування кухні.

 38. Приготування сніданку, обіду, підвечірку, вечері.

 39. Продукти харчування: властивості, термін зберігання. Вітаміни.

 40. Розрахунок меню для одно-, дво-, багатоденного походу.

 41. Техніка пересування: види і специфіка.

 42. Організація переправ у спортивних походах.

 43. Режим дня та режим руху.

 44. Подолання перешкод (ліси, болота, піски, печери, круті схили, річки).

 45. Страховка та робота з мотузкою.

 46. Руху по прямій місцевості та нахиленій поверхні.

 47. Облаштування табору.

 48. Облаштування приладів, кухні, господарського двору.

 49. Типи багать та види палива в поході.

 50. Організація відпочинку в походах.

Схожі:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Географія промислових комплексів” для студентів географічних факультетів / Укладач С.І. Іщук. Київський університет імені Тараса Шевченка. —...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Картографія з основами топографії” / Укладачі: Г. Ю. Грюнберг, Н. А. Лапіна, Н. В. Малахів, Є. С. Фельдман. Інститут системних досліджень...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Геоекономіка”, розробленої Фідієм Олександром...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Метою курсу “Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства” є формування знань про утворення, склад, властивості, класифікації ґрунтів,...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи