Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/6
Дата03.08.2012
Розмір1.01 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету


___________________________________

(П. А. Кравченко)

«31» _серпня_2010 р.

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 28 серпня 2009 року, протокол № 1


Завідувач кафедри ________________

(Л. М. Булава)Робоча програма з навчальної дисципліни


^ Фізична географія материків та океанів


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

^ Курс(и) навчання: ІІ-й. Семестр(и): 3-й


Укладач — кандидат педагогічних наук, Вішнікіна Любов Петрівна


Полтава − 2010

_________________________________________________________________________


Робоча програма з навчальної дисципліни «Фізична географія материків та океанів» розроблена на основі:


Програми педагогічних інститутів. Фізична географія материків та океанів / Укладачі: І.П. Половина, В.Д. Панасенко, В.Ю. Пестушко / Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень освіти. – К.: Ін-т системних досліджень освіти, 1993. − 30 с. (Затверджено Управлінням вищих навчальних закладів).


1. Загальні положення

1.1. Мета та завдання курсу

Мета навчального курсу: сформувати знання про загальні закономірності просторової диференціації географічної оболонки та прояву їх особливостей у межах окремих океанів, материків та фізико-географічних регіонів.

Завдання курсу:

1. Сформувати цілісне уявлення про загальні закономірності просторової диференціації географічної оболонки.

2. Вивчити особливості природи материків і океанів.

3. Сформувати наукове розуміння загальних географічних закономірностей формування природних умов Землі на основі вивчення подібних і відмінних рис природи материків та океанів.

4. Проаналізувати особливості екологічних проблем в різних регіонах Землі.


^ 1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Фізична географія материків та океанів»

Цикл дисциплін: математичної і природничо-наукової підготовки

^ Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів) − підкреслити

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

V

4,5

162

4

44

32

43

43

3

екзамен4

144

4

54

36

27

27

3

екзамен

VІI

2

72

3

24

14

17

17

1

залік

Разом

10,5

378
122

82

87

87

7


^ РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ:


НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ,

№ теми

^ Кількість годин за видами занять

Разом годин

У тому числі

Лекції

Лабор.

заняття

Самост.

робота

Індив-ідуал.

робота

Модуль 1


Вступ. Фізична географія океанів

40

8

6

13

13

1. Предмет, завдання та зміст ФГМО

5

2

-

1

2

2. Комплексна фізико-географічна характеристика Атлантичного океану.

10

2

1

4

3

3. Комплексна фізико-географічна характеристикаТихого океану.

12

2

2

4

4

4. Комплексна фізико-географічна характеристика Індійського океану та Північного Льодовитого океану.

13

2

3

4

4

Модуль 2


Природа Європи

62

18

14

15

15

5. Фізико-географічне положення Євразії та Європи.

4

1

2

1
6. Основні етапи формування території Європи. Тектонічна будова

6

1

1

2

2

7. Рельєф та корисні копалини.

7

1

1

1

4

8. Клімат Європи.

5

2

2

1
9. Внутрішні води Європи..

5

2

2

1
10. Ґрунтовий покрив, рослинний та тваринний світ. Екологічні проблеми.

6

2
2

2

Регіональний огляд Європи
11. Європейський сектор Арктики та Субарктики.

4

1
1

2

12. Феноскандія

4

1

-

1

2

13. Герцинське середньогір’я та Урал

6

2

2

1

1

14. Альпійська Європа

6

2

2

1
15.Східно-Європейська рівнина

6

2

2

1

1

16. Середземномор’я.

4

1
2

1Модуль 3


Природа Азії60

18

12

15

15

17. Загальні відомості про Азію як частину світу. Фізико-географічне положення (ФГП) Азії. Історія дослідження.

5

2

2

-

1

18. Історія формування території. Загальні риси рельєфу. Корисні копалини.

6

2

2

2

-

19. Клімат Азії.

6

2

2

2

-

20. Внутрішні води.

6

2

2

2

-

21.Грунти, рослинність і тваринний світ. Географічні пояси та природні зони.

6

2

-

-

4

22. Фізико-географічне районування Азії.

5

1

2

1

1

Регіональний огляд 2
23. Західний та Середній Сибір

5

1

-

2

2

24. Північно-Східний Сибір та гори півдня Сибіру.

5

1

-

2

2

25. Центральна Азія. Турансько-Казахська фізико-географічна країна (ФГК). Монгольська ФГК. Паміро-Тянь-Шаньська, Високогірно-Тібетська ФГК.

6

2

-

2

2

26. Західна Азія та Східна Азія.

5

2

-

1

2

27. Південна та Пвіденно-Східна Азія

5

1

2

1

1

^ Всього за 5й семестр (ІІІ курс) –

екзамен

162

44

32

43

43

Модуль 4


Природа Північної Америки

48

18

12

9

9

28. Загальні відомості про Північну Америку. Фізико-географічне положення (ФГП). Історія дослідження.

6

2

-
2

29.Основні етапи формування природи. Тектонічна будова.

8

2

2

2

2

30. Рельєф та корисні копалини.

6

2

-

2

2

31. Клімат Північної Америки.

6

2

2

2

2

32. Внутрішні води.

6

2

-

2

2

33.Грунти, рослинність і тваринний світ. Географічні пояси та природні зони.

6

2

-

2

-

34.Фізико-географічне районування. Людина в Північній Америці. Американський сектор Арктики.

6

2

-

2

2

35. Позакордильєрський Схід.

6

4

2

-

2

36. Кордильєрський Захід. Центральна Америка.

8

2

2

2

2

Модуль 5


Природа Південної Америки

48

18

12

9

9

37. ФГП Південної Америки. Історія дослідження. Основні етапи розвитку природи. Рельєф.

8

2

4

1

1

38. Клімат Південної Америки .

6

2

2

1

1

39. Внутрішні води.

7

2

2

2

1

40. Грунти, рослинність і тваринний світ, природні зони.

7

2

2

1

2

41.Фізико-географічне районування. Позаандійський Схід: Льянос Оріноко, Гвіанське нагір’я, Амазонія

6

2

2

1

1

42. Позаандійський Схід: Бразильське плоскогір’я. Внутрішні рівнини, Патагонія.

8

4

-

2

2

43. Андійський Захід.

6

4

-

1

1

Модуль 6


Природа Африки

48

18

12

9

9

44. ФГП Африки. Основні етапи розвитку природи. Рельєф та корисні копалини.

8

2

6

-

-

45. Клімат Африки та внутрішні води.

8

3

4

1

-

46. Грунти, рослинність і тваринний світ, природні зони.

8

3

-

2

3

47. Фізико-географічне районування. Людина в Африці. Північна Африка.

8

3

2

2

1

48. Центральна Африка.

8

4

-

2

2

49. Східна Африка та Південна Африка.

8

3

-

2

3

^ Всього за 6-й семестр (III курс) - екзамен

144

54

36

27

27

Модуль 7


Природа Австралії, Антарктиди та Океанії

72

24

12

17

17

50. ФГП Австралії. Основні етапи розвитку природи. Рельєф та корисні копалини.

6

2

2

2

2

51. Клімат Австралії та внутрішні води.

6

2

2

-

2

52. Грунти, рослинність і тваринний світ, природні зони. Антропогенний вплив .

6

2

2

-

2

53. Фізико-географічне районування. Західна Австралія.

6

2

-

2

2

54. Східна Австралія.

4

2

-

2

-

55. Океанія.

6

2

2

-

2

56. ФГП Антарктиди, історія дослідження природи. Етапи формування території. Рельєф. Льодовий покрив.

6

2

-

2

-

57. Клімат, органічний світ та фізико-географічне районування Антарктиди.

4

2

-

2

-

^ Всього за 7-й семестр (IV курс) - залік

72

24

14

17

17

Всього

378

122

82

87

87


^ 1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів

Для перевірки і оцінки знань студентів, аудиторної та позааудиторної самостійної й індивідуальної роботи з кожного модуля дисципліни можуть бути використані такі види контролю: поточний, модульний та підсумковий.

^ Поточний контроль з дисципліни "Фізична географія материків та океанів" містить:

 • поточні короткі контрольні роботи та тестування з ключових питань курсу під час лекцій чи лабораторних занять;

 • усне опитування з питань винесених на обговорення або самостійне вивчення, перевірка завдань під час практичних робіт;

 • перевірка індивідуальних робіт робіт студентів;

 • перевірка рівня засвоєння номенклатури;

 • перевірка практичних завдань лабораторних робіт.

Модульний контроль полягає у проведенні модульних письмових контрольних робіт з елементами тестування для ґрунтовного оцінювання рівня знань та вмінь студентів.

^ Підсумковий контроль здійснюється заліках або екзаменах у кожному семестрі. Максимальна оцінка, яку може отримати студент на заліку або екзамені – 40 балів. Студент може бути допущеним до заліку або екзамену, якщо він має позитивні оцінки за підсумками поточного та модульного контролю із загальною сумою балів не менше 20. Заліки та екзамени проводяться в усній формі.

Контроль у кожному семестрі здійснюється за модульно-рейтинговою системою у вигляді поточного та модульного контролю (до 60 балів) та підсумкового контролю (до 40 балів) у формі заліку або екзамену.


^ 1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів з усіх дисциплін за кожний семестр в ПДПУ імені В.Г.Короленка здійснюється за 100-бальною шкалою

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:


Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 - 100

відмінно

зараховано

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно

(з можливістю повторного складання екзамену)

не зараховано

F

0 - 34

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням курсу)Якщо форма підсумкового контролю знань з навчального предмета – залік

то кількість балів, набрана студентом із дисципліни, переводиться за такою шкалою:

^ Шкала відповідності отриманих балів оцінкам


^ За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відмінно

зараховано85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

не зараховано


^ 1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру


Поточний та модульний контроль

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Загальна с у м а

Бали за кожний модуль:

а) середня поточна оцінка за усні відповіді, самостійне виконання лабораторних робіт, контроль знання географічної номенклатури;

б) оцінка за модульну контрольну роботу.

Кількість балів за різні види роботи залежить від кількості модулів на семестр і виду підсумкового контролю (екзамен чи залік)

15-20 балів (залежно від кількості модулів на семестр)

40 балів

(екзамен чи залік)

100 балів

3 модулі на семестр

^ 1 модуль на семестр

Упродовж семестру виконується одне індивідуальне завдання

Репродуктивні питання чи завдання - 12 б., проблемні - 16 б.

100 балів

45 балів

40 балів^ Рекомендації до виконання різних видів навчальної діяльності

Лабораторна робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Лабораторна робота на відміну від лекції вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення та виконання практичних завдань.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється відповідно до планів лабораторної роботи, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

^ Підготовка до лабораторної роботи включає:

– ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

– вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

 • складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;

 • ознайомлення з практичними завданнями.

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, монографій, збірникам науково-популярної літератури, статей в періодичних виданнях; правильно оформляти конспекти, тези тощо.

^ Рекомендації до виконання лабораторних робіт:

– відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);

– доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

– зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;

 • практичні завдання виконуються у письмовій формі.


Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, науково-методичної фахової літератури, написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання лабораторних робіт, виконання практичних завдань лабораторних робіт, особисту роботу під час підготовки до модульних контрольних робіт, заліку або іспиту.

^ Рекомендації до самостійної роботи студентів:

 • при вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу приділяти основним термінам та поняттям, причинно-наслідковим зв’язкам і закономірностям, географічній номенклатурі;

 • при написанні рефератів пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу; студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблему, шляхи та способи їх вирішення.


Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою i затвердженим деканом факультету. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, а на старших вони мають науково-дослідний характер.

Види індивідуальної роботи студентів:

консультація;

 • індивідуальне навчально-дослідне завдання (конспект із теми (модуля), реферат, розв'язування та складання задач різного рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, створення моделей географічних об’єктів), презентація.


^ Рекомендації до індивідуальної роботи студентів:

 • при написанні реферату пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу і є результатом самостійного вивчення студентом наукових робіт. Студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблеми, яким присвячена робота, шляхи та способи їх вирішення. Реферат повинен мати чітку структуру: вступ, в якому обґрунтовується важливість даного дослідження; основна частина, яка розкриває зміст роботи, її основні напрямки; висновок, в якому студент коротко представляє основні підсумки. Бажано, щоб реферат був пов’язаний з подальшою курсовою роботою;

 • графічні моделі повинні відбивати найсуттєвіші риси географічних об’єктів чи процесів, що моделюються;

 • опрацювання матеріалів періодичних видань повинно відповідати наступним вимогам: відповідність обраному питанню; сучасність та актуальність; реферативне викладення;

 • презентація повинна вміщувати основні положення дослідження: концептуальні, фактологічні, структурні, висновки та основні джерела інформації;

 • консультації є доброю співпрацею викладача із студентами при умові, якщо є чіткі конкретні запитання або проблематика, які самостійно не можуть бути опрацьовані за певних причин.


Програмний матеріал дисципліни включає вісім змістових модулі, в яких передбачене виконання студентами всіх видів навчальної діяльності.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи