Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/4
Дата03.08.2012
Розмір0.97 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету


___________________________________

(П. А. Кравченко)

«31» _серпня_2010 р.

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 28 серпня 2009 року, протокол № 1


Завідувач кафедри ________________

(Л. М. Булава)Робоча програма з навчальної дисципліни


^ Методика навчання географії


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

^ Курс(и) навчання: ІІІ-IV-й. Семестр(и): 6-8-й


Укладач — кандидат педагогічних наук Вішнікіна Любов Петрівна


Полтава − 2010

_________________________________________________________________________


Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика навчання географії» розроблена на основі:^ Методика навчання географії. Програма навчальної дисципліни / Укладачі: О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.М. Булава, Л.П. Вішнікіна.

Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, протокол № 2 від 24 вересня 2009 р.

Затверджено вченою Лабораторією географічної освіти АПН України, протокол № 21 від 12 вересня 2009 р.

Схвалено науково-методичною комісією з педагогічної освіти МОН України, протокол №3 від 28 жовтня 2009 р.

Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти і науки України.1. Загальні положення


1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни

Навчальна програма дисципліни «Методика навчання географії» для студентів педагогічних вузів України розроблена на основі узагальнення результатів сучасних науково-педагогічних та методико-практичних досліджень і спрямована на реалізацію основних положень концепції шкільної географічної освіти. Вона покликана забезпечувати професійно-методичну підготовку майбутніх учителів географії до навчання і виховання учнів. Зміст програми спрямовано на формування методичної компетентності випускників вищих педагогічних навчальних закладів на підґрунті знань, отриманих при вивченні педагогіки, психології і фахових дисциплін.

Мета навчальної дисциплінисформувати у студентів знання теоретичних засад методики навчання географії, розвивати їхнє творче методичне мислення, вміння раціональної організації власної педагогічної праці та методичні вміння, спрямовані на виконання функцій вчителя сучасної школи.

Завдання навчальної дисципліни:

  1. навчальні: забезпечити засвоєння теоретичних засад методики навчання географії на основі компетентністного підходу до побудови його змісту, психодидактичних засад формування географічних знань, істотного арсеналу технологій навчання;

  2. методичні: навчити самостійно визначати зміст і методичний апарат навчання географії в школі (методи, методичні прийоми, засоби та форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів); вміти диференціювати навчальний матеріал на основний (поняття, причинно-наслідкові зв’язки, закономірності, світоглядні ідеї) та допоміжний;

  3. дослідницькі: сформувати вміння працювати з науково-методичною літературою, самостійно проводити наукові дослідження з методики навчання географії, здійснювати діагностування ефективності процесу формування географічних компетентностей, використовувати психологічні методи дослідження особливостей засвоєння учнями навчальної інформації;

  4. конструктивні: навчити аналізувати шкільні програми, підручники та інші засоби навчання і доцільність застосування дидактичних інструментів у навчально-виховному процесі, проектувати зміст навчання, різні види пізнавальної діяльності учнів і способи їхнього включення у процес навчальної діяльності, планувати педагогічну діяльність учителя (календарно-тематичне планування, проектування уроків, позаурочних заходів тощо)

  5. організаторські: забезпечити оволодіння навичками організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці та коригування в процесі ведення уроку, вивчення ступеня і глибини засвоєння програмного матеріалу та його корекції, рівня сформованості інтелектуальних вмінь школярів та їхнього наукового світогляду;

  6. практичні: виробити вміння користуватися методичним апаратом навчання географії; підготувати майбутніх учителів до здійснення навчально-виховного процесу у всій його різноманітності; забезпечити опанування алгоритмізованими елементами педагогічних технологій та сформувати творче ставлення до їх впровадження.


^ 1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Методика навчання географії»

Цикл дисциплін: математичної і природничо-наукової підготовки

Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів)


^ Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Практичні роботи

(год.)

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

VI

1

36

1

12

6

9

9

1
VII

3

108

4

30

26

26

26

2

залік

VII

3,5

126

4

40

30

28

28

2

екзамен

Разом

7,5

270
82

62

63

63

5


^ Назви змістових модулів:

^ НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом годин

^ У тому числі

Лекції

Практ.

роботи

Самостійна

робота

Індивідуальна

робота

^ Змістовий модуль 1. Теоретичні засади методики навчання географії

1. Вступ.

1

1


2. Компетентнісно-зорієнтоване навчання географії

3

1
2
3. Методи наукового дослідження у методиці навчання географії

8

4

2

2
4. Історія становлення і розвитку шкільної географії та методики її викладання в Україні і за кордоном


6

4
2
5. Професійне самовдосконалення вчителя географії

5

1

2

2
6. Мета і зміст шкільної географічної освіти

4

1

2

1
Всього за модуль 1

27+9

12

6

9

9

^ Всього за VI семестр

36

12

6

9

9

^ Змістовий модуль 2. Формування географічних компетенцій учнів

7. Психодидактичне підґрунтя навчання географії

8

2

4

2
8. Методи навчання географії

6

2

2

2
9. Проблемне навчання

6

2

2

2
10. Методичні прийоми навчання географії

10

4

4

2
11. Методика формування географічних компетенцій учнів

10

4

2

4
Всього за модуль 2

52(38+14)

14

12

12

14

^ Змістовий модуль 3. Форми організації навчання географії

12. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці

4

2
2
13. Урок – основна форма організації навчання географії

14

6

6

2
14. Практичні роботи з географії

6

2

2

2
15. Домашня навчальна робота учнів

4

2
2
16. Уроки нетрадиційної форми

12

2

6

4
17. Позакласні та позашкільні форми організації навчання

4

2
2
Всього за модуль 3

56(44+12)

16

14

14

12

^ Всього за VIІ семестр

108

30

26

26

26

^ Змістовий модуль 4. Засоби навчання географії та контроль навчальних досягнень учнів

18. Різноманітність засобів навчання,

3

2
1
19. Навчальні моделі у їх системі засобів навчання географії

6

2

2

2
20. Карти на уроках географії

8

2

4

2
21. Шкільний підручник з географії

8

2

4

2
22. Методичні прийоми роботи з наочними засобами навчання

3

2
1
23. Комп’ютеризація процесу навчання географії

4

2
2
24. Функції й організаційні форми перевірки та оцінювання компетентності учнів з географії

5

2

2

1
25. Педагогічні вимоги до здійснення контролю і корекції навчальних досягнень учнів з географії.

5

2

2

1
26. Тестовий контроль результатів навчання

6

2

2

2
Всього за модуль 4

62(48+14)

18

16

14

14^ Змістовий модуль 5. Технології навчання та методика навчання окремим курсам географії у загальноосвітніх навчальних закладах

27. Педагогічні технології, спрямовані на організацію та управління пізнавальною діяльністю учнів

3

2
1
28. Педагогічні технології, спрямовані на активізацію та інтенсифікацію навчально-пізнавальної діяльності учнів

5

2

1

2
29. Педагогічні технології, спрямованні на розвиток мислення учнів

4

2

1

1
30. Методика формування географічних уявлень у пропедевтичних курсах, 5-й клас

4

2

1

1
31. Методика вивчання курсу «Загальна географія», 6-й клас

5

2

1

2
32. Методика вивчання курсу «Географія материків і океанів» у 7-му класі

6

2

2

2
33. Методика вивчання курсу «Фізична географія України» у 8-му класі

5

2

2

1
34. Методика вивчання курсу «Економічна і соціальна географія України» у 9-му класі

6

2

2

2
35. Методика вивчання курсу «Соціально-економічна географія світу» у 10-му класі

5

2

2

1
36. Профільне навчання географії у загальноосвітніх навчальних закладах

7

4

2

1
Всього за модуль 5

64(50+14)

22

14

14

14

^ Всього за VIІІ семестр

126

40

30

28

28


  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи