Кафедра географії та краєзнавства icon

Кафедра географії та краєзнавства
Скачати 330.27 Kb.
НазваКафедра географії та краєзнавства
Дата03.08.2012
Розмір330.27 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

«_____» _____________________2010 р.


(КРАВЧЕНКО П.А.)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства, протокол № 1

від 30 серпня 2010 року


Зав. кафедри ____________________ (БУЛАВА Л.М. )Робоча програма навчальної дисципліни


^ ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

^ Курс навчання: III-й Семестр: 5-й


Укладач:

кандидат педагогічних наук,доцент

Мащенко Ольга Миколаївна


Полтава — 2010


Робоча програма навчальної дисципліни розроблена

на основі:


Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділи «Жива речовина у географічній оболонці» та «Географічна оболонка». / Укладачі: І.П.Половина, І.І.Волошин, Г.І. Воронова. – К.: РУМК, 1992. - 20 с.

Надзаг.: Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень освіти. Затверджено Управлінням вищих навчальних закладів.

Відповідальна за випуск М.Д. Савицька


Географічна оболонка і ландшафтна сфера Землі. Програма розділу навчального курсу «Загальне землезнавство». Мащенко О.М./ Географія + . – Полтава: ПДПУ ім.. В.Г. Короленка, 2002. – С. 37-46.

Затверджено Вченою радою Полтавського державного педагогічного університету ім.. В.Г.Короленка, протокол № 3 від 31 жовтня 2002 року.


1. Загальні положення.

  1. Метою вивчення курсу «Основи ландшафтознавства» є одержання знань про основні поняття глобального рівня організації природи Землі, географічну оболонку та її закономірності і природні комплекси Землі регіонального та локального рівнів.

Досягнення мети забезпечується шляхом виконання таких завдань:

 • З’ясувати співвідношення і сутність основних понять глобального рівня організації природи Землі.

 • Охарактеризувати склад меж та будову географічної оболонки, її хорологічні та хронологічні закономірності.

 • Пояснити систему фізико-географічного районування і вивчити його одиниці.

 • Вивчити класифікації природних ландшафтів Землі, типи, підтипи, класи, підкласи і види ландшафтів.

 • Охарактеризувати класифікації антропогенних ландшафтів Землі та вивчити особливості їх класів та підкласів.

1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Основи ландшафтознавства»

Цикл дисциплін: математичної і природничонаукової підготовки

Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів)

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

4

3

108

3

32

18

29

29

2

екзамен

Разом

3

108

3

32

18

29

29

2
Назви змістових модулів:

^ НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом годин

^ У тому числі

Лекції

Лаборат.роботи

Самост.

робота

Індивідуал.

робота

Змістовий модуль 1.^ ГЛОБАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

1. Основні поняття глобального рівня організації природи Землі

17

8

2

7
2. Хорологічні та хронологічні закономірності географічної оболонки

27

10

8

9
Всього за модуль 1

44

18

10

16
Змістовий модуль 2.^ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ЗЕМЛІ

3. Природні комплекси регіонального та локального рівнів

18

8

4

5
4. Класифікації природних та антропогенних ландшафтів

17

6

4

8
Всього за модуль 2

35

14

8

13
^ Усього за курс

108

32

18

29

29


1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, перевірка письмового виконання лабораторних робіт, тестування з теми.

Модульний контроль: у формі тестування з тем змістового модуля.

Підсумковий контроль – екзамен у формі письмової перевірки знань – відповідей на питання, що додаються у кінці робочої програми (згруповані по 2 питання в кожному білеті).

^ 1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів з усіх дисциплін за кожний семестр в ПДПУ імені В.Г.Короленка здійснюється за 100-бальною шкалою.

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

^ Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 - 100

відмінно

зараховано

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно

(з можливістю повторного складання екзамену)

не зараховано

F

0 - 34

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням курсу)

^ 1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру

Поточний і модульний контроль*

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Загальна с у м а

40 балів

(Ці бали складається із суми балів за всі змістовні модулі. А бали за кожний модуль –

із суми поточних оцінок на заняттях, оцінки самостійної роботи і модульних контролів)

20 балів

40 балів

100 балів

Поточний контроль: Усна відповідь на питання співбесіди або письмова відповідь на поточний тестовий контроль; виконання завдань (здійснення аналізу графіків, карт, схем, картосхем, таблиць, побудова схем, розв’язування задач тощо) може бути оцінена від 0 до 5 балів на кожному занятті. За письмове оформлення комплексу лабораторних робіт кожного модуля можна одержати від 0 до 5 балів. Наприкінці вивчення кожного модуля нами виводиться середня оцінка за виконання усіх видів навчальної діяльності (від 0 до 5 балів).

За виконання завдань самостійної роботи передбачена різна кількість балів. Завдання самостійної роботи по вивченню окремих питань курсу перевіряються у складі модульної контрольної роботи після кожного модуля. За письмову відповідь на кожне з питань контрольної роботи студент може одержати 1 – 2 бали. Конкретна кількість балів указана для кожного з питань такої контрольної роботи.

Модульний контроль: Після виконання усіх видів навчальної діяльності по модулю проводиться модульна контрольна робота, за яку студент може одержати до 15 балів. Таким чином, за кожен модуль студент може одержати до 5 балів за поточний контроль та 15 балів за модульний контроль, що разом становить 20 балів.

Контроль за індивідуальною роботою: Індивідуальна робота виконується у формі рефератів, презентацій, ілюстративних альбомів та настінних переносних таблиць, що ілюструють та унаочнюють природні комплекси Землі та інші питання дисципліни. За увесь курс студент виконує один індивідуальний навчальний проект, за який може одержати до 20 балів.

Підсумковий контроль: Екзамен проводиться у формі письмової контрольної роботи, котра охоплює увесь зміст курсу. У білеті по два теоретичних питання, кожне з яких оцінюється у 20 балів. Таким чином, за підсумковий контроль можна одержати до 40 балів.


^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ ТА ЇХ СТРУКТУРА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГЛОБАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛЬНОГО РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

Поняття про природні комплекси. Поділ природних комплексів на природно-аквальні та природно-територіальні. Спільні та відмінні ознаки природних комплексів і геосистем. Поняття про функціонування, саморегуляцію та стійкість геосистем.

Рівні природних комплексів ( геосистем ) за розмірами. Поняття про комплексні фізико – географічні науки ( загальне землезнавство і ландшафтознавство ) та їх місце в системі географічних наук. Об`єкт, предмет і завдання курсу « Основи ландшафтознавства».

Історія розвитку ландшафтознавства. Етапи розвитку ландшафтознавства

1 – й етап - створення передумов фізико – географічного синтезу ( ХІХ ст.). Дослідження О. Гумбольдта, К. Ріхтера, А. Геттнера, З. Пасаргу.

2 – й етап - виникнення ландшафтознавства ( початок ХХ століття). Дослідження В.В. Докучаєва, Л.С. Берга, А.Н. Краснова, Г.Н. Висоцького.

3 – й етап – розвиток польової ландшафтної зйомки, введення принципу провінціальності та ідея морфології ландшафту. ( 20 – 30 рр. ХХ ст.). Дослідження Л.Г. Раменського, В.І. Вернадського, А.А. Григор`єва.

4 – й етап – розробка ієрархії природно-територіальних комплексів (ПТК), основ геохімії ландшафту, диференціації географічної оболонки ( 40-50 рр. ХХ ст.). Дослідження Б.Б. Полинова, М.А. Глазовської, Д.Л. Арманда).

5 – й етап – розробка вчення про функціонування та динаміку ландшафтів, основ геофізики ландшафту, розробка вчень про геосистеми, антропогенні та культурні ландшафти ( 60-70 рр. ХХ ст.). Дослідження В.Б. Сочави, В.Ф. Мількова, А.Г. Ісаченка. Функціонально – динамічні дослідження геосистем. Географічні стаціонари.

6 – й етап – дослідження функціонування геосистем. Ландшафтно-географічне прогнозування. Прикладні ландшафтні дослідження (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

^ Основні поняття, що відображають глобальний рівень організації природи Землі. Поняття про географічний простір, географічну оболонку та ландшафтну сферу. Склад та межі географічної оболонки, її вертикальна та горизонтальна будова. Три трактовки поняття «біосфера». Спільні та відмінні ознаки географічної оболонки та біосфери. Джерела енергії процесів у географічній оболонці. Екзогенна та ендогенна енергія Землі. Вертикальна ярусність географічної оболонки.

^ Загальні закономірності географічної оболонки. Закономірність цілісності географічної оболонки. Взаємодія і взаємопроникнення геосфер та інших частин географічної оболонки – сутність закономірності цілісності. Контактні зони у географічній оболонці. Берегова контактна зона.

Кругообіги речовини і перетворення енергії як механізм забезпечення цілісності оболонки. П`ять видів кругообігів: кругообіг гірських порід, загальна циркуляція атмосфери, світовий кругообіг води, океанічна циркуляція, біологічні кругообіги.

Закономірність ритмічності у географічній оболонці. Ритміка періодична і циклічна. Види ритмів за походженням і за тривалістю. Ритмічність як основа цілісності географічної оболонки в часі. Закономірність дискретності у географічній оболонці, її рівні. Прояви закономірностей цілісності, кругообігів речовин, ритмічності та дискретності у геосферах.

а) Лекціїп/п

Лекція / тема
Література

Обладнання

Ресурси

1-2

^ Вступ. Глобальний рівень організації природи Землі

- Поняття про природні комплекси та геосистеми

- Місце землезнавства та ландшафтознавства в системі наук

- Об`єкт, предмет і завдання курсу

- Співвідношення основних понять, що відображають глобальний рівень організації природи Землі

- Межі, склад, будова та джерела енергії у географічній оболонці.

4

а)основна

[1] c.134-137; [2] c. 35-45; [4] c.20-40;[5] c.3-15; [7] c.5-23; [8] c.5-16; [9] c.5-12 [10] c.7-16; [11];[12];[13]

[14] c.229-271;274-279;[15] c.199-202; [17];[18];[19];[20] c.69-71

б)додаткова

[4];[6];[12];[19].

Фізична карта світу, зразки підручників та посібників, таблиця «Географічна оболонка», роз- даткові матеріали «Склад та будова географічної оболонки.

3-4

^ Закономірності цілісності та дискретності у географічній оболонці

- Закономірність цілісності географічної оболонки

- Закономірність кругообігів речовини та перетворення енергії

- Закономірність ритмічності у географічній оболонці

- Закономірність дискретності у географічній оболонці

4

а) основна

[1] c.137-140

[2] c.45-50;

[4] c.40-48;

[7] c.23-28;

[8] c.57-90;

[11];[12];[13];

[14] c.279-325; [17];[19]

б) додаткова

[1];[3];[8];

[19]

Фізична карта світу, таблиця «Географічна оболонка», роз даткові матеріали «Склад та будова географічної оболонки.
Б) Лабораторні заняття


1.

^ Географічна оболонка. Закономірності цілісності та дискретності

-Характеристика проявів закономірності цілісності

- Аналіз проявів закономірності кругообігів речовини та перетворення енергії у геосферах

- Узагальнення проявів закономірності дискретності

- Заповнення узагальнюючої таблиці «Загальні закономірності географічної оболонки»

2

а) основна

[1] c.137-140[2] c.45-50;[4] c.40-48;[7] c.23-28;[8]c.57-90;[11]; [12]; [13];[14] c.279-325; [17]; [19]

б) додаткова

[1]; [3]; [8]; [19]

Фізична карта світу, таблиця «Географічна оболонка», роз- даткові матеріали «Склад та будова географічної оболонки»

Самостійна робота

 1. Коротка історія розвитку землезнавства і ландшафтознавства 5год.

2. Типи вертикальної ярусної географічної оболонки 2год.

Форма контролю: тести у модульній контрольній роботі.

Література: а): [1]; [2]; [4]; [5]; [7]; [10]; [14] ; [17]; б) : [4]; [5]; [12]; [19].

ТЕМА 2.

^ ХОРОЛОГІЧНІ ТА ХРОНОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

Зональність як закономірність просторової організації природи Землі. Причини зональності. Ланцюжок прояву зональності у природних компонентах: приземному шарі повітря з властивими погодно-кліматичними умовами, живих організмах, воді, ґрунті та гірських породах. Комплексні прояви зональності – зональні природно-територіальні та природно-аквальні комплекси. Поясно-зональні структури на суходолі та в океані. Поняття про географічні пояси і природні зони. Періодичний закон географічної зональності. Характеристика географічних поясів світу та природних зон.

Азональність як закономірність просторової організації географічної оболонки. Чинники фізико-географічної диференціації азонального характеру: форми рельєфу, висота місцевості, глибина ділянок водних об`єктів, склад гірських порід. Ланцюжок прояву азональності в природних компонентах: гірські породи з властивим їм рельєфом, грунт, вода, живі організми, повітря.

Комплексні прояви азональності: циркумокеаничні структури (в т.ч. секторність природи материків), циркумконтенинтальні структури, висотна поясність, ефект бар`єрності на передгірних рівнинах; морфоструктурна диференціація природних комплексів, обумовлена складом гірських порід. Причина висотної поясності, асиметрія висотної поясності, чинники різноманітності висотної поясності.

Полярна асиметрія як хорологічна закономірність географічної оболонки. Прояви полярної асиметрії у природних компонентах . Асиметрія фігури Землі.

Неперервність та нерівномірність розвитку як хронологічна закономірність географічної оболонки. Поняття динаміки та розвитку, їх відмінність. Інтегральна спрямованість (тренди) розвитку географічної оболонки, зростання складності, контрастності та різноманітності. Основні етапи розвитку географічної оболонки. Сутність добіогенного, біогенного та антропогенного етапів. Коротка історія розвитку географічної оболонки як планетарного природного комплексу. Взаємопов`язаність розвитку усіх геосфер у складі географічної оболонки. Поняття про антропосферу та ноосферу. Людство як компонент географічної оболонки. Деструктивні та конструктивні впливи людства на природу Землі.

а) Лекції

5

^ Зональність як закономірність просторової організації географічної оболонки

- Причини зональності

 • Зональність природних компонентів

 • Поясно-зональні структури на суходолі і в океані

 • Періодичний закон географічної зональності

2

а)основна література:

[1]c.140-142;

82-92;[3] c.18-56;[4] c.235-264;[7] c. 56-69;

[8] c. 90-161;[12], [13], [14]c.333-345[15] c.199-203;[18], [19]c. 215-217.

б) додаткова література:

[4];[5];[12];[15];

[19]

Фізична карта світу, карта географічних поясів і природних зон, географічний атлас учителя, таблиця «Географічна оболонка»,таблиця «Періодичний закон географічної зональності».

6-

7

^ Азональність як закономірність просторової організації географічної оболонки

- Чинники фізико-географічної диференціації азонального характеру.

- Секторність природи материків.

- Висотна поясність

- Вертикальна ярусність на рівнинах

- Ефект бар`єрності на передгірних рівнинах

- Морфоструктурна диференціація природних комплексів.

4

а)основна література:

[1]c.142-146;

[2]c.50-53;

[3]c.56-60; [4]c.270-278;

[7]c.69-101;

[8]c.160177;

[12];[13];[14]

c.326-333,345-348;

[15]c.203-204;

[17],[18],[19]c.217-219.

б)додаткова література:

[4];[5];[12]


Фізична карта світу, карта географічних поясів і природних зон, географічний атлас зон, географічний атлас учителя, таблиця «Географічна оболонка», таблиця «Структура висотної поясності у при океанічних секторах материків», таблиця «Структура висотної поясності у континентальних секторах материків», карта рослинності світу, зоогеографічна карта світу.

8

^ Закономірності полярної асиметрії та неперервності й нерівномірності розвитку географічної оболонки

- Асиметрія фігури Землі

- Прояви полярної асиметрії у геосферах

- Інтегральна спрямованість (тренди) розвитку географічної оболонки

- Основні етапи розвитку географічної оболонки

- Поняття про антропосферу та ноосферу

2

а)основна література:

[1]c.142-146;

[2]c.50-53;

[3]c.56-60; [4]c.270-278;

[7]c.69-101;

[8]c.160177;

[12];[13];[14]

c.326-333,345-348;

[15]c.203-204;

[17],[18],[19]c.217-219.

б)додаткова література:

[4];[5];[12]

Фізична карта світу, карта географічних поясів і природних зон, карта кліматичних поясів і областей, карта рослинності світу й зоогеографічна карта світу

Лабораторні заняття

2-3

^ Закономірності просторової організації географічної оболонки

- Характеристика проявів закономірності зональності у геосферах

- Аналіз проявів закономірності азональності у геосферах

- Характеристика проявів закономірності полярної асиметрії у геосферах

- Заповнення узагальнюючої таблиці по темі

4

а)[1] c.82-92,140-146;

[2] c.50-53;[3] c.18-60;

[4] c.235-264;270-278;

[7] c. 56-101;[8] c.16-177;[12], [13], [14] c.333-348;[15] c.199-204;[18],[19], c. 215-219

б) [4];[5];[7];[10];

[12];[15];[19]

Фізична карта світу, карта географічних поясів і природних зон, кліматична карта, карта грунтів світу, географічні атласи для 7 класу, таблиця «Географічна оболонка»

4

^ Періодичний закон географічної зональності

- Аналіз закономірності поширення географічних поясів

- Аналіз субширотної закономірності поширення природних зон

- Характеристика субмеридіальної закономірності поширення природних зон

- Порівняння зональної структури приокеанічних та континентальних секторів материків

2

а)основна література:

[1]c.140-142;

82-92;

[3]c.18-56;

[4]c.235-264;

[7]c. 56-69;

[8] c. 90-161;

[12],[13],[14]

c.333-345;

[15] c.199-203;

[18], [19] c. 215-217.

б) додаткова література:

[4];[5];[12];[15];

[19]

Фізична карта світу, карта географічних поясів і природних зон, географічний атлас учителя, таблиця «Географічна оболонка»,таблиця «Періодичний закон географічної зональності».

5

^ Висотна поясність

- Характеристика причин висотної поясності

- Аналіз чинників, що визначають відмінності систем висотної поясності

- Порівняння спектрів висотної поясності у континентальних та при океанічних секторах материків

2

а)основна література:

[1]c.142-146;

[2]c.50-53;

[3]c.56-60; [4]c.270-278;

[7]c.69-101;

[8]c.160177;

[12];[13];[14]

c.326-333,345-348;

[15]c.203-204;

[17],[18],[19]c.217-219.

б)додаткова література:

[4];[5];[12]

Фізична карта світу, карта географічних поясів і природних зон, географічні атласи, таблиця «Структура висотної поясності у континентальних секторах материків», «Структура висотної поясності у приокеанічних секторах материків»


Самостійна робота

Завдання 1. Охарактеризуйте прояви полярної асиметрії в атмосфері, гідросфері, літосфері та біосфері 3 год.

Завдання 2. З’ясуйте сутність феномену циркумокеанічних та циркумконтинентальних структур 2 год.

.Завдання 3. Охарактеризуйте людство як компонент географічної оболонки 4 год.


Література: а): [1]; [2]; [4]; [8]; [17]; [19]; б): [1]; [3]; [6]; [7]; [8]; [10]; [12]; [19].

Форма контролю: тести у модульній контрольній роботі.

Змістовий модуль 2. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ЗЕМЛІ

^ ТЕМА 3. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ РЕГІОНАЛЬНОГО

ТА ЛОКАЛЬНОГО РІВНІВ

Фізико-географічні регіони — природні комплекси регіонального рівня. Теоретичні основи фізико-географічного районування. Принципи фізико-географічного районування: об’єктивності, відносної однорідності, територіальної спільності, генетичний, порівняльності результатів. Методи фізико-географічного районування: провідного чинника, за комплексом ознак (аналіз природних компонентів), накладання карт галузевого районування, аналізу комплексних карт.

Одиниці фізико-географічного районування. Зональний ряд одиниць районування: географічні пояси, природні зони, природні підзони. Азональний ряд фізико-географічного районування — материк, фізико-географічний сектор; фізико-географічна країна, фізико-географічна провінція, фізико-географічна область.

Схеми фізико-географічного районування: однорядні азональні, однорядні, комплексні, трьохрядні.

Ландшафтний (локальний) рівень диференціації географічного оболонки. Поняття ландшафт, його загальна, регіональна та типологічна трактовки.

Компоненти ландшафту: вода, повітря, гірські породи, грунт, живі організми. Класифікація природних компонентів за їх функцією у ландшафті. Чинники ландшафтоутворення: радіаційний, циркуляційний, тектонічний, стоку, часу. Морфологічні одиниці ландшафту: фації, урочища, місцевості. Чинники формування фацій: рельєф, склад гірських порід, глибина залягання ґрунтових вод. Типологічна класифікація фацій (Б.Б. Полинов, М.А. Глазовська). Фації елювіальні, супераквальні та субаквальні.

Поняття урочище, чинники формування урочищ. Урочища основні й другорядні. Поняття підурочище. Місцевості як природні комплекси локального рівня, чинники їх виділення.

Структура ландшафту: просторовий і часовий аспекти. Внутрішні та зовнішні зв’язки ландшафту. Поняття про інваріант ландшафту. Функціонування ландшафту, його складові. Вологообмін, мінеральний обмін (геохімічний кругообіг) та енергообмін. Біогенний обіг речовин. Абіотична міграція речовини.

Поняття про динаміку ландшафту. Види динамічних змін: сукцесійні зміни, зміни, обумовлені переходом до виконання інших соціально-економічних функцій, зміни під дією зовнішніх чинників ритмічного характеру. Поняття про стійкість ландшафту.

Розвиток (еволюція) ландшафту. Механізми розвитку ландшафту. Релікти, консервативні та прогресивні елементи ландшафту. Прогноз тенденцій розвитку ландшафту.

А) Лекції
9


^ Фізико-географічне районування

- Сутність фізико-географічного районування

- Принципи фізико-географічного районування

- Одиниці фізико-географічного районування

- Схеми фізико- географічного районування

2

а)[1] c. 146-154

[2] c.77-78;

[3] c. 90-98;

[4] c. 154-156;

[5] c. 90-105;

[7] c.275-314;

[9],[10],[11],[14]

c. 172-183;

[17],[18]

б)[5];[10];[11];[12]

Фізична карта світу, карта природних зон, географічний атлас учителя, таблиця «Географічна оболонка»
10-11

^ Ландшафтний рівень диференціації географічної оболонки

- Трактування поняття ландшафт

- Компоненти ландшафту

- Чинники ландшафтоутворення

- Морфологічні одиниці ландшафту

- Типологічна класифікація фацій

- Урочища та їх типологія

4

а) [1] c. 154-159; [3] c. 85-94; [4] c.141-235; [5] c. 32-43;

[6],[7] c. 110-163;

[9];[10];[12];[13];

[16];[17];[19] c.224-227

б) [4];[6];[7];[10];

[11];[12];[18];[19]

Фізична карта світу, географічний атлас учителя.
12

^ Функціонування, динаміка та розвиток ландшафту

- Структура ландшафту

- Функціонування ландшафту

- Динаміка ландшафту

-Розвиток ландшафту

2

а)[2] c.107-167;[3] c. 165-181;[4] c. 167-170;[5] c. 81-88;[7] c.163-231;[9];[10];[11];[14] c.358-393; [16];[17]

б) [4];[6];[7];[10];[11];[12];[18];[19]

Фізична карта світу, географічний атлас учителя.
^ Лабораторні заняття
6-7

Ландшафтний рівень диференціації географічної оболонки

- Характеристика морфологічних одиниць ландшафту

- З`ясування фаціального складу річкової долини

- Виділення урочищ за фаціальним складом

- Побудова ландшафтного профілю за поєднанням природних компонентів

4

а) [1] c. 154-159; [3] c. 85-94; [4] c.141-

235; [5] c. 32-43;

[6],[7] c. 110-163;

[9];[10];[12];[13];

[16];[17];[19] c.224-

227

б) [4];[6];[7];[10];

[11];[12];[18];[19]

Фізична карта світу, роз даткові матеріали «Фаціальний склад схилу річкової долини», «Комплексний фізико-географічний профіль», «Природно територіальні комплекси лесової рівнини», посібники

«Методика польових ландшафтних досліджень».

4
Самостійна робота

Завдання 1. Охарактеризуйте методику польових ландшафтних досліджень 5 год.

Література: а) [5];[9];[10];[11];[17]; б) [11];[13];[18].

Форма контролю: тести у модульній контрольній роботі.

^ ТЕМА 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ

Класифікація природних ландшафтів. Критерії виділення типів ландшафтів. Підтипи ландшафтів та критерії їх виділення. Рівнинний та гірські класи ландшафтів. Підкласи ландшафтів. Види ландшафтів та критерії їх виділення. Серії типів ландшафтів за теплозабезпеченістю та ряди типів ландшафтів за умовами зволоженості.

Структурно-динамічні закономірності ландшафтів, що піддаються антропогенним впливам. Основні чинники нестійкості ландшафтів до антропогенних упливів. Поняття про антропогенні модифікації первинних (природних) ландшафтів. Умови стійкості антропогенних змін у структурі ландшафтів.

Класифікація ландшафтів за ступенем антропогенної зміненості. Поняття про культурний ландшафт. Напрямки оптимізації ландшафтів. Принципи організації території культурного ландшафту.

Поняття про антропогенні ландшафти. Класифікація антропогенних ландшафтів. Сільськогосподарські, промислові, селитебні, водогосподарські, лісогосподарські, белігеративні, сакральні та тафальні ландшафти.


А) Лекції

13

^ Систематика природних ландшафтів Землі

- Класифікація природних ландшафтів Землі

- Критерії виділення таксономічних одиниць класифікації ландшафтів

- Основні типи ландшафтів: серії теплозабезпеченості та ряди вологозабезпеченості

2


а)[5] c.101-135;

[6];[7] c.231-275;

[9];[10];[12];[13];[16];

[17];[18]

б) [4];[6];[7];[10];[12];

[18];[19]


Фізична карта світу, кліматична карта світу, таблиця «Основні типи ландшафтів Землі», роздаткові матеріали, «Систематика природних ландшафтів Землі», карта географічних поясів і природних зон

14-15

^ Ландшафти, змінені під впливом діяльності людини

- Основні чинники нестійкості ландшафту до антропогенних впливів

- Поняття про антропогенні модифікації природних комплексів

- Види ландшафтів за ступенем антропогенної трансформації

- Поняття про культурний ландшафт

- Поняття про антропогенний ландшафт

- Основні класи антропогенних ландшафтів

4

а)[1] c.160-183;

[2] c.196-204, 211-224; [3] c. 293-322;

[4];[5] c. 172-184;

[7] c. 314-359;

[8] c. 205-253;

[12];[13];[14] c. 393-452;

[16] c. 161-197,226-243; [17] c. 93-110;

[19] c. 225-227

б) [2];[4];[6];[11];[13];

[14];[15];[16];[17];[19];

[20]

Фізична карта світу, географічний атлас учителя

Б) Лабораторні заняття
7

^ Систематика природних ландшафтів Землі

- Аналіз серій та рядів типів ландшафтів Землі

- Моделювання взаємозв`язків арктичних та антарктичних, бореальних та суббореальних типів ландшафтів

- Створення моделей взаємозв’язків субтропічних, тропічних, субекваторіальних та екваторіальних ландшафтів

4

а)[5] c.101-135;

[6];[7] c.231-275;

[9];[10];[12];[13];[16];

[17];[18]

б) [4];[6];[7];[10];[12];

[18];[19]


Фізична карта світу, кліматична карта світу, карта природних зон світу, географічні атласи, таблиця «Основні типи ландшафтів Землі».

4


Самостійна робота

Завдання 1. З’ясуйте елементи фізико-географічного районування і ландшафтознавства у шкільній географії 8 год.

Література: а): [1];[3];[4];[5];[7];[9];[10];[15];[17];[19]; б): [5];[12];[15]

Форма контролю: тести у модульній контрольній роботі.


^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Підготовка рефератів, електронних презентацій або комплектів наочності на паперових носіях до вибраних тем про розвиток ландшафтознавства, поняття глобального рівня організації природи Землі, географічну оболонку та її закономірності, фізико-географічне районування, природні ландшафти, антропогенні ландшафти, методику польових ландшафтних досліджень.

Література: А) [1];[3];[4];[6];[7];[12];[13];[16];[18];Б)[9];[11];[13];[14];[16];[17];[20] 29 год.

За виконання завдань індивідуальної роботи студент може одержати до 20 балів.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Литосфера. Біосфера. Географическая оболочка / Нина Петровна Неклюкова. — М.: Просвещение, 1975. — 224 с.

 2. Геренчук Г.И. Общее землеведение / Геренчук К.И., Боков В.А., Черванёв И.Г. — М.: Высшая школа, 1984. — 255 с.

 3. Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая зональность / Фёдор Николаевич Мильков. — Воронеж: изд-во ВГУ, 1986. — 328 с.

 4. Мильков Ф.Н. Общее землеведение / Фёдор Николаевич Мильков. — М.: Высшая школа, 1990. — 335 с.

 5. Юренков Г.И. Основные проблемы физической географии и ландшафтоведения / Григорій Іванович Юренков. — М.: Просвещение, 1982. — 218 с.

 6. Исаченко А.Г. Ландшафты / А. Исаченко, А. Шляпников. — М.: Мысль, 1989. — 204 с.

 7. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование / Анатолій Григорьевич Исаченко. — М.: Высшая школа, 1991. — 366 с.

 8. Калесников С.В. Общие географические закономерности Земли / Станислав Викентиевич Калесник. — М.: Мысль, 1970. — 283 с.

 9. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения / Виктор Михайлович Чупахин. — М.: Просвещение, 1987. — 204 с.

 10. Марцинкевич Г.И. Основы ландшафтоведения / Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К., Мотузко А.Н. — Минск: Высшая школа, 1986. — 206 с.

 11. Галицький В.И. Методические рекомендации по ландшафтным исследованиям территории УССР в целях рационального природопользования / Галицький В.И., Гриневецкий В.Т., Давыдчук В.С. — К.: изд-во МГИ, 1982. — 28 с.

 12. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. / отв. ред. В.С. Преображенский. — М.: Прогресс, 1982. — 272 с.

 13. Александрова Т.Д. Понятия и термины в ландшафтоведении / Татьяна Дмитриевна Александрова. — М.: Изд-во ИГ АН СССР, 1986. — 112 с.

 14. Багров М.В. Землезнавство / Багров М.В., Боков В.О., Череваньов І.Г. — К.: Либідь, 2000. — 464 с.

 15. Волошин І.І. Загальне землезнавство / І. Волошин, А. Уварова. — К.: НПУ, 2000. — 238 с.

 16. Ландшафти і сучасність: [ зб. наук. Праць / відп. ред. Г.І. Денисик ]. — Київ – Вінниця: Гіпаніс, 2000. — 289 с.

 17. Основи ландшафтознавства / Сергій Володимирович Міхелі. — Київ – Кам’янець-Подільський: Абетка Нова, 2002. — 184 с.

 18. Мащенко О.М. Географічна оболонка і ландшафтна сфера Землі // Географія +. — Полтава, ПДПУ, 2002. — С. 37-44.

 19. Олійник Я.Б. Загальне землезнавство / Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г. — К.: Знання-Прес, 2003. — 247 с.

 20. Мисник Г.А. Основи меліорації і ландшафтознавства / Г. Мисник, Б. Куліковський. — К.: Інкос, 2005. — 465 с.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гангнус А.А. Ритмы нашого мира (о цикличности природных процессов)

/ Александр Александрович Гангнус. — М. : Мысль, 1971. — 142 с.

 1. Котлов Ф.В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека / Фёдор Васильевич Котлов. — М. : Недра, 1978. — 263 с.

 2. Ритмичность природных явлений : доклады на ежегодных чтениях памяти Л.С. Берга 1967 – 1971 / отв. ред. А.В. Шнитников и В.А. Зубаков. — Л.: Наука, 1973. — 255 с.

 3. Круть И.В. Введение в общую теорию Земли: Уровни организации геосистем / Игорь Васильевич Круть. — М.: Мысль, 1978. — 367 с.

 4. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование / Николай Иванович Михайлов. — М. : изд-во МГУ, 1995. — 183 с.

 5. Преображенский В.С. Ландшафты в науке и практике / Владимир Сергеевич Преображенский. — М. : Знание, 1991. — 48 с.

 6. Рельеф и ландшафты: [ зб. наук. Праць / под. ред. Н.А. Гвоздецкого]. — М.: изд-во МГУ, 1987. — 208 с.

 7. Ритмы и цикличность в природе: [ зб. наук. праць / отв. ред. Г.К. Тушинский ].  — М.: Мысль, 1990. — 224 с.

 8. Влияние человека на ландшафт: [ сборник статей / отв. ред. К.Н. Дьяконов]. — М. : Мысль, 1987. — 206 с.

 9. Вопросы географии / [ под. ред. В.С. Преображенского]. — М.: Мысль, 1976. — сб. 102. Ландшафт и воды. — 1996. — 207 с.

 10. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение / Анатолий Григорьевич Исаченко. — Л.: изд-во ЛГУ, 1986. — 149 с.

 11. Мильков Ф.Н. Ландшафтная сфера Земли / Фёдор Николаевич Мильков. — М. : Мысль, 1990. — 207 с.

 12. Крупеников И.А. Некоторые проблемы рекультивации земель ( создание новых культур ландшафтов ) / И. Крупеников, А. Холмецкий. — М. : Знание, 1999. — 48 с.

 13. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты / Фёдор Николаевич Мильков. — М. : Мысль, 1973. — 222 с.

 14. Денисик Г.І. Лісополе України / Григорій Іванович Денисик. — Вінниця : Тезис, 2001. — 284 с.

 15. Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія з основами урбоекології ( ландшафтознавчий аспект ) / Олександр Юрійович Дмитрук. — К. : вид-во, КГУ, 2000.— 140 с.

 16. Дмитрук О.Ю. Урбанізація і екологічний туризм : теорія і практика конструктивно-географічного дослідження / Олександр Юрійович Дмитрук. — К. : Впц «Київський університет», 2002. — 76 с.

 17. Колбовский Е.Ю. Изучаем ландшафты / Евгений Юлисович Колбовский. — Ярославль : Академія развития, 2004. — 288 с.

 18. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки / Анатолий Григорьевич Исаченко. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 400 с.

 19. Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії і ландшафтознавства: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції 5 – 8 жовтня 2005 р. / МОіНУ, Українське географічне товариство, В ДПУ, КТУ. — Кривий Ріг: видавничий дім, 2005. — 214 с.

 20. Гриневецький В.Т. Про закон ландшафтної організованості географічної оболонки / В.Т. Гриневецький // Український географічний журнал. — 2007. — №2. — С. 65-74.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Поняття про природні комплекси та геосистеми.

 2. Об’єкт та предмет вивчення землезнавства та ландшафтознавства.

 3. Співвідношення основних понять, що відображають глобальний рівень організації природи Землі.

 4. Історія розвитку землезнавства і ландшафтознавства.

 5. Межі, склад та будова географічної оболонки.

 6. Джерела енергії процесів у географічній оболонці.

 7. Типи вертикальної ярусності та контактні зони у географічні оболонці.

 8. Хорологічні та хронологічні закономірності будови та розвитку географічної оболонки.

 9. Закономірність цілісності географічної оболонки та її прояви у геосферах.

 10. Кругообіги речовини та перетворення енергії як механізми забезпечення цілісності географічної оболонки.

 11. Закономірність ритмічності та її прояви у геосферах.

 12. Закономірність дискретності та її прояви у геосферах. Рівні горизонтальної диференціації географічної оболонки (локальний, регіональний).

 13. Зональність як закономірність просторової організації географічної оболонки.

 14. Поясно-зональні структури на суходолі та в океані.

 15. Періодичний закон географічної зональності.

 16. Азональність як закономірність просторової організації географічної оболонки.

 17. Циркумокеанічні та циркумконтинентальні структури.

 18. Висотна поясність, її залежність від комплексу чинників.

 19. Закономірність полярної асиметрії.

 20. Інтегральна спрямованість (тренди) та основні етапи розвитку географічної оболонки.

 21. Людство як компонент географічної оболонки.

 22. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи.

 23. Поняття про антропосферу та ноосферу.

 24. Принципи та методи фізико-географічного районування.

 25. Одиниці та схеми фізико-географічного районування.

 26. Різні трактовки поняття “ландшафт”.

 27. Компоненти ландшафту

 28. Чинники ландшафтоутворення.

 29. Морфологічні одиниці ландшафту.

 30. Структура і функціонування ландшафту.

 31. Динаміка ландшафту.

 32. Розвиток ландшафту.

 33. Класифікація природних ландшафтів Землі: таксономічні одиниці, критерії їх виділення.

 34. Основні типи ландшафтів Землі (за І.Г.Ісаченком). Моделі різних типів ландшафтів.

 35. Основні чинники нестійкості ландшафтів до антропогенних впливів.

 36. Екологічні кризи минулого.

 37. Сучасна екологічна криза.

 38. Поняття про антропогенні модифікації природних геосистем.

 39. Види ландшафтів за ступенем антропогенної трансформації.

 40. Поняття “культурний ландшафт”, основні вимоги до його формування.

 41. Поняття про антропогенні ландшафти, їх класифікація.

 42. Чинники диференціації географічної оболонки азонального характеру.

 43. Зональні природні комплекси.

 44. Азональні природна комплекси.

Схожі:

Кафедра географії та краєзнавства iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації
Разом з тим, дисципліна виконує організаційно-методичні функції стосовно студентів-першокурсників, які навчаються в умовах кредитно-модульної...
Кафедра географії та краєзнавства iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації
Дисципліна вивчається в 5, 6, 7 семестрах, тому робоча програма розроблена в трьох частинах
Кафедра географії та краєзнавства iconРобоча програма Вступ до географії для студентів за напрямом підготовки
Розробник: Булава Леонід Миколайович, завідувач кафедри географії та краєзнавства, професор, кандидат географічних наук
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ...
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ...
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ...
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство. Розділ «Атмосфера»: Для студентів географічних факультетів педагогічних...
Кафедра географії та краєзнавства iconВ. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації
Плани лабораторних занять І методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи
Кафедра географії та краєзнавства iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
Кафедра географії та краєзнавства iconШевчук Сергій Миколайович кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства заступник декана історичного факультету з навчальної роботи
В. Г. Короленка за спеціальністю «Географія, історія та основи економіки. Організація краєзнавчо-туристичної роботи». З 2005 по 2008...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи