Кафедра географії та краєзнавства icon

Кафедра географії та краєзнавства
Скачати 317.63 Kb.
НазваКафедра географії та краєзнавства
Дата03.08.2012
Розмір317.63 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

«_____» _____________________2010 р.


(КРАВЧЕНКО П.А.)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства, протокол № 1

від 30 серпня 2010 року


Зав. кафедри ____________________ (БУЛАВА Л.М. )Робоча навчальна програма дисципліни


^ МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ


для студентів 1-го курсу

(групи Г-14)


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: Гуманітарні науки

^ Напрям підготовки: 6.000101 Історія

Курс навчання: І-й Семестр: 1-й


Розробник:

кандидат педагогічних наук, доцент

Мащенко Ольга Миколаївна


Полтава — 2010

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена

на основі:

Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство. Розділ «Атмосфера»: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ «Атмосфера»./ Укладачі: І.П.Половина, І.І.Волошин, Г.І. Воронова. – К.: РУМК, 1992. - 20 с.

Надзаг.: Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень освіти. Затверджено Управлінням вищих навчальних закладів.

Відповідальна за випуск М.Д. Савицька


  1. Метою вивчення курсу «Метеорологія і кліматологія» є одержання знань про фізичні процеси та явища в атмосфері Землі в їх взаємодії із земною поверхнею та Космосом упродовж характерних проміжків часу (доба, сезон, рік, кліматична епоха тощо).

^ 1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Метеорологія і кліматологія»

Цикл дисциплін: математичної і природничонаукової підготовки

Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів)

^ Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

1

2,5

90

3

24

18

24

24

2

екзамен

Разом

2,5

90

3

24

18

24

24

2

екзамен


Розподіл часу на опрацювання навчальних модулів


^ Назва модуля, № теми

Кількість годин за видами занять

Разом

Лекції

Лаборатзаняття

Самост. робота

Індив.

.робота

Модуль 1. Атмосфера, її тепловий режим та водна компонента

Тема 1. Сонячна радіація в атмосфері та її термічний режим

Тема 2. Вологість повітря. Конденсація і сублімація на земній поверхні та в атмосфері18

116

46

46

3Разом за модуль

29

10

10

9
Модуль 2. Атмосферна циркуляція і клімат

Тема 3. Атмосферний тиск та опади

Тема 4. Атмосферна циркуляція і клімат


16

21


6

8


4

4


6

9
Разом за модуль

37

14

8

15
^ УСЬОГО ЗА КУРС

90

24

18

24

24


1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, перевірка письмового виконання лабораторних робіт, тестування з теми.

Модульний контроль: у формі тестування з тем змістового модуля.

Підсумковий контроль – екзамен у формі письмової перевірки знань – відповідей на питання, що додаються у кінці робочої програми (згруповані по 3 питання в кожному білеті).

^ 1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів з усіх дисциплін за кожний семестр в ПДПУ імені В.Г.Короленка здійснюється за 100-бальною шкалою.

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

^ Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 - 100

відмінно

зараховано

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно

(з можливістю повторного складання екзамену)

не зараховано

F

0 - 34

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням курсу)

^ 1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру

Поточний і модульний контроль*

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Загальна с у м а

40 балів

(Ці бали складається із суми балів за всі змістовні модулі. А бали за кожний модуль –

із суми поточних оцінок на заняттях, оцінки самостійної роботи і модульних контролів)

20 балів

40 балів

100 балів

Для практичної частини використовують такі форми контролю:

Контроль на лабораторних заняттях: усна відповідь на питання співбесіди або письмова відповідь на поточний тестовий контроль; виконання завдань (здійснення аналізу графіків, карт, схем, картосхем, таблиць, побудова схем, розв’язування задач тощо) може бути оцінена від 0 до 5 балів. За письмове оформлення комплексу лабораторних робіт кожного модуля можна одержати від 0 до 5 балів.

Контроль за самостійною роботою. За виконання завдань самостійної роботи передбачена різна кількість балів. Зокрема, за вивчення об’єктів географічної номенклатури у кожній темі дається від 0 до 5 балів. Завдання самостійної роботи по вивченню окремих питань курсу перевіряються у письмовій контрольній роботі після кожного модуля. За письмову відповідь на кожне з питань контрольної роботи студент може одержати до 1 – 2 балів. Конкретна кількість балів указана для кожного з питань такої контрольної роботи.

Після виконання усіх видів навчальної діяльності по модулю проводиться модульна контрольна робота, за яку студент може одержати до 15 балів. Таким чином, за кожен модуль студент може одержати 5 балів за поточний контроль та 15 балів за модульний контроль, що разом становить 20 балів.

. Контроль індивідуальної роботи. Індивідуальна робота виконується у формі рефератів, презентацій та ілюстративних матеріалів у електронній формі, ілюстративних альбомів на паперових носіях та настінних переносних таблиць, що ілюструють та унаочнюють окремі питання курсу. За увесь курс студент виконує один індивідуальний навчальний проект. За індивідуальну роботу студент може одержати до 20 балів, котрі виставляються як сума балів за реферат та наочність.

За виконання реферату передбачено від 0 до 6 балів. Якщо студент подав роботу передбаченого об’єму, правильно оформлену, із повним розкриттям сутності проблеми, вона заслуговує на 6 балів. При невеликих недоліках оформлення або упущенні незначних деталей змісту теми виставляється 5 балів. При неповному розкритті проблеми та недостатньому обсязі оцінка знижується до 3 – 4 балів. Якщо подана робота коротка, розкриває лише деякі аспекти теми, відсутні необхідні структурні частини, використано 1-2 літературних джерела, реферат оцінюється в 1 - 2 бали.

За підготовку електронних презентацій та комплектів наочності на паперових носіях можна одержати до 14 балів. Оцінювання комплектів наочності на паперових носіях: 0 балів – робота не виконана, 1 бал – представлена одна таблиця з помилками у змісті та неякісним оформленням; 2 бали – підготовлена одна таблиця належного змісту та оформлення; 3-5 балів – підготовлено дві таблиці належної якості; 6-8 балів – представлено три таблиці добре підібраного змісту та достатньої якості оформлення; 9-11 балів – чотири таблиці належного змісту та якості оформлення; 12-14 – п’ять таблиць без істотних недоліків змісту та дизайну.

Оцінювання електронних презентацій: 0 балів – робота не виконана; 1-3 бали – представлена презентація до 5 сторінок із помилками у змісті або з інформацією, що не повністю відповідає темі, неадекватний ілюстративний матеріал; 4-7 балів - презентація включає 6-10 сторінок, є помилки у змісті, нерепрезентативний або недостатній ілюстративний матеріал; 8-10 балів – у презентації 11-16 сторінок, можливі незначні помилки у змісті та неістотні недоліки у підборі та оформленні ілюстративного матеріалу; презентація включає 17-20 сторінок, можливі окремі незначні недоліки у підборі змісту та наочності до теми індивідуальної роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. Екзамен передбачає письмову відповідь на два теоретичних питання та розв’язання задачі. За теоретичні питання виставляється до 14 балів, а за задачу – до 12 балів. За підсумковий контроль у цілому студент може одержати до

40 балів.


^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ ТА ЇХ СТРУКТУРА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Атмосфера, її тепловий режим та водна компонента

Тема 1. Сонячна радіація в атмосфері та її термічний режим

Походження та еволюція атмосфери. Склад та будова атмосфери. Значення атмосфери для географічної оболонки. Взаємодія атмосфери з іншими геосферами.

Склад сонячної радіації. Надходження сонячного випромінювання на верхню межу атмосфери. Сонячна стала. Перетворення сонячної радіації в атмосфері. Закон Буге. Пряма, розсіяна і сумарна сонячна радіація. Закономірності географічного розподілу сумарної радіації.

Радіаційний та тепловий баланси. Трансформація сонячної радіації на підстильній поверхні. Альбедо. Відбита сонячна радіація. Ефективне випромінювання, географічні закономірності його розподілу, тепличний (оранжерейний) ефект атмосфери. Радіаційний баланс підстильної поверхні. Тепловий баланс суходільної та водної поверхні.

Термічний режим тропосфери

Зміна температури ґрунту, гірських порід з глибиною. Солярні температури. Чинники формування реальних температур повітря. Закономірності географічного розподілу температури приземного шару повітря. Карти ізотерм січня та липня. Відмінності термічного режиму північної та південної півкуль

Зміна температури повітря з висотою і в часі. Закономірності добового ходу температури повітря у межах однієї повітряної маси.. Типи річного ходу температури повітря. Зміна температури повітря з висотою. Типи термічної стратифікації в тропосфері. Типи термічної інверсії атмосфери. Приморозки та способи запобіганням їм.

Види навчальної діяльності студентів:

а) лекції:

№№

^ Тематика і зміст лекцій

К-сть годин

Література (основна, додаткова)

Обладнання, ресурси

^ К-сть балів

1.

Лекція 1-2. Тема: Сонячна радіація на планеті Земля

- Сонячна стала.

Перетворення сонячної радіації в атмосфері.

- Сумарна радіація та її розподіл

- Альбедо різних видів земної поверхні.

- Ефективне випромінювання Землі та закономірності його розподілу.

- Тепличний (оранжерейний) ефект атмосфери.

Радіаційний баланс підстильної поверхні та атмосфери

4

А) основна:

1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16


Б) додаткова:

2; 3; 8; 10; 11; 12; 24; 25; 26

Фізична карта світу, географічні атласи, картосхеми «Географічний розподіл

річної сумарної сонячної радіації»
2.

Лекція №3. Тема: Термічний режим приземного шару повітря

- Тепловий баланс різних видів земної поверхні

- Солярні температури повітря.

- Чинники формування температури повітря.

- Добовий хід температури повітря у межах однієї повітряної маси.

- Типи річного ходу температури повітря.

- Типи термічної стратифікації в тропосфері.


2

А) основна:

1; 2; 8; 10; 11; 13; 15; 16

Б) додаткова:

1; 2; 3; 4; 15; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 26

Фізична карта світу, географічні атласи, таблиця «Схема теплового балансу підстильної поверхні»
б) лабораторні заняття :
№№

^ Тематика і зміст лабораторних занять

К-сть годин

Література(основна, додаткова)

Обладнання, ресурси

^ К-сть

балів
1.

Лабораторне заняття №1. Тема: Сонячна радіація на планеті Земля

- Сонячна стала.

- Залежність інтенсивності сонячної радіації від кута падіння сонячних променів.

- Перетворення сонячної радіації в атмосфері. Закон Буге

- Задачі на визначення інтенсивності прямої сонячної радіації на верхній межі атмосфери та біля земної поверхні.


2

А) основна:

1. С.78-86;

2. С.96-103;

3. С.59-60;

4. С.88-89;

5. С.189-192;

6. С.109-111;

7. С.91-93;

10. С.41-63;

11. С.117-119;

12. С276-279;

13. С.53-59;

14. С.128-130;

15. С.66-79;

16. С.11-18

Б) додаткова:

1; 3; 10; 12; 17; 18; 19; 20

Фізична карта світу, глобус Землі,

роздаткові матеріали «Географічний розподіл сумарної сонячної радіації», практикуми із загального землезнавства

0-5

№№

^ Тематика і зміст лабораторних занять

К-сть годин

Література (основна, додаткова)

Обладнання, ресурси

^ К-сть балів
2.

Лабораторне заняття №2. Тема: Географічні закономірності розподілу температури повітря біля підстильної поверхні

- Солярні температури повітря та їх розподіл.

-Чинники, якими обумовлюються реальні температури повітря.

- Характеристика розподілу середньомісячних температур повітря січня.

- Характеристика розподілу середньомісячних температур повітря липня

2

А) основна:

1. С.105-112;

2. С.119-121;

3. С.64-69;

4. С.92-94;

5. С.196-198;

6. С.117-119;

7. С.94-96;

10. С.124-131;

11. С.122-125;

12. С288-292;

13. С.70-75;

14. С.132-134

Б) 1; 2; 3; 4; 8; 9; 10; 12; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Фізична карта світу, кліматична карта світу, глобус Землі, географічні атласи, роз даткові матеріали «Карта ізотерм січня» та «Карта ізотерм липня»

0-5
3.

^ Лабораторне заняття №3. Тема: Зміна температури повітря у часі та з висотою

- Закономірності добового ходу температури повітря.

- Типи річного ходу температури повітря.

- Типи термічної стратифікації атмосфери.

- Визначення типів та підтипів річного ходу температури повітря за даними таблиці.

- Визначення типів термічної стратифікації атмосфери.

- Задачі на зміну температури з висотою

2

А) основна:

1. С.98-99;

2. С.116-117;

3. С.64-65;

4. С.90-91;

6. С.117-120;

7. С.94-95;

10. С.75-88;

11. С.123-124;

13. С.65-67;

14. С.132-133;

15. С.101-113;

16. С.28-33

Б) додаткова:

1;. 2; 3; 8; 10; 22

Фізична карта півкуль, кліматична карта світу, таблиця «Добовий та річний хід температури повітря», географічні атласи, практикуми із загального землезнавства

0-5


Питання для самостійної роботи до теми 1

1. Склад та будова атмосфери.

2. Походження та еволюція атмосфери.

3. Взаємодія атмосфери з гідросферою, з літосферою, з біосферою.

4. Значення атмосфери у географічній оболонці.

5. Зміна температури ґрунту та гірських порід з глибиною.

6. Відмінності термічного режиму північної та південної півкуль.

Форма контролю: письмова відповідь на питання у модульній контрольній роботі


^ Тема 2 . Вологість повітря. Конденсація і сублімація на земній поверхні та в атмосфері.

Основні характеристики вологості повітря. Залежність характеристик вологості від температури повітря. Добовий хід вологості повітря на різних широтах.

Випаровування та випаровуваність, їх географічній розподіл. Закон Дальтона.

Поняття про конденсацію та сублімацію. продукти сублімації та конденсації. Наземні гідрометеори: роса, іній паморозь ожеледь, ожеледиця, рідкий та твердий наліт. Тумани, їх типи. Смог.

Адіабатичний процес в тропосфері. Хмари, умови їх утворення, Міжнародна класифікація хмар. Генетичні типи хмар.


^ Види навчальної діяльності студентів

а) лекції№№

^ Тематика і зміст лекцій

К-сть годин

Література (основна, додаткова)

Обладнання, ресурси

^ К-сть балів

1.

Лекція №4. Тема: Вологість повітря та випаровування

- Основні характеристики вологості повітря

- Випаровування та випаровуваність, їх географічний розподіл

- Поняття про конденсацію і сублімацію, їх продукти

- Наземні гідрометеори

-Тумани, їх типи


2

А) основна:

1; 2; 8; 9; 10; 15; 16


Б) додаткова:

1; 2; 3; 4; 10; 11; 15; 22; 24; 25; 26

Фізична карта світу, географічні атласи

--

2.

Лекція №5. Тема: Адіабатичний процес в атмосфері. Хмари.

- Адіабатичний процес в тропосфері та його географічні наслідки

- Міжнародна класифікація хмар.

- Генетичні типи хмар

2

А) основна:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 14; 15; 16


Б) додаткова:

1; 2; 5; 6; 8; 9; 10; 22; 24; 25; 26

Фізична карта світу, атлас хмар
б) лабораторні роботи:

№№

^ Тематика і зміст лабораторних занять

К-сть годин

Література (основна, додаткова)

Обладнання, ресурси

^ К-сть балів

1.

Лабораторне заняття №4. Тема: Визначення показників вологості повітря

- Показники вологості повітря.

- Залежність характеристик вологості від температури повітря.

- Задачі на визначення показників вологості повітря

- Задачі на передбачення туману й роси

2

А) основна:

1. С.98-100;

2. С.117-118;

3. С.66, 91-96;

4. С.94-95;

5. С.199-202;

10. С.105-110;

11. С.142-144;

12. С.290;

13. С.75-89;

б) додаткова:

1;. 2; 3; 8; 10; 11; 15; 22

Фізична карта півкуль, кліматична карта світу, географічні атласи, психрометричні таблиці

0-2б

2.

Лабораторне заняття №5. Тема: Адіабатичний процес в тропосфері та його географічні наслідки

- Поняття «конденсація» і «сублімація».

- Суходіабатичний процес.

- Вологоадіабатичний процес.

- Задачі на адіабатичний процес

2

А) основна:

1. С.99-100;

2. С.117-118;

3. С.66, 91-96;

4. С.94-95;

5. С.199-202;

10. С.105-110;

11. С.142-144;

12. С.290;

13. С.75-89;

15. С.144-161

Фізична карта світу, психрометричні таблиці

0-4


Питання для самостійної роботи

 1. Залежність фактичної та максимальної пружності водяної пари від температури повітря. Добовий хід зазначених показників.

 2. Відносна вологість повітря та її залежність від температури повітря. Особливості добового ходу.

Форма контролю: питання у модульній контрольній роботі


Модуль 2. Атмосферна циркуляція і клімат

^ Тема 3. Атмосферний тиск та опади

Одиниці виміру атмосферного тиску. Причини зміни тиску. Зміна атмосферного тиску з висотою. Барична ступінь. Планетарні закономірності розподілу атмосферного тиску. Карти ізобар січня і липня. Баричний градієнт. Вітер, його показники.

Морфологічні види опадів. Зонально-регіональні закономірності розподілу опадів. Атмосферне зволоження, його показники. Планетарні закономірності зволоження, його зв’язок з природною зональністю.


^ Види навчальної діяльності студентів.

а)лекції:

№№

^ Тематика і зміст лекцій

К-сть годин

Література (основна, додаткова)

Обладнання, ресурси

^ К-сть балів

1.

Лекція №6 Тема: Атмосферний тиск. Вітер

- Зміна атмосферного тиску в латеральному напрямку та з висотою

- Причини зміни атмосферного тиску

- Планетарні закономірності розподілу атмосферного тиску

- Постійні та сезонні баричні центри дії атмосфери

- Вітер, його показники


2

А) основна:

1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 12; 13; 14;,15; 16


Б) додаткова:

1; 2; 6; 8; 7; 9;10; 11; 13; 14; 21; 22;

Фізична карта півкуль, кліматична карта світу, таблиця « Баричні мінімуми та максимуми у північній півкулі»

--

2.

Лекція №7-8. Тема: Атмосферні опади. Зволоження

- Морфологічна класифікація опадів

- Режим випадання атмосферних опадів

- Зональний розподіл атмосферних опадів

- Чинники регіонального розподілу атмосферних опадів

- Атмосферне зволоження та його географічні наслідки

4

А) основна:

1; 2; 8; 4; 9;,10; 15; 16


Б) додаткова:

1; 2; 3; 4; 6; 8; 19; 10; 14; 21; 22; 24; 25; 26

Фізична карта півкуль, кліматична карта світу, таблиця «Зональний розподіл атмосферних опадів», роз даткові матеріали «Атмосферні опади».
б) ^ Лабораторні заняття:

№№

Тематика і зміст лабораторних занять

К-сть годин

^ Література (основна, додаткова)

Обладнання, ресурси

К-сть балів

1.

Лабораторне заняття № 6-7 Тема: Атмосферні опади

- Чинники, які визначають кількість атмосферних опадів та їх географічний розподіл

- Типи річного ходу опадів

- Аналіз зонального розподілу атмосферних опадів за графіком

- Характеристика регіонального розподілу атмосферних опадів

- Визначення типів річного ходу опадів за даними діаграм.

4

А) основна:

1.С.125-129.

2. С.179-190.

3. С.99-102.

4. С.97-99.

5. С.205-209.

7. С.103-105.

10. С.229-252.

Б) додаткова:

1; 2; 3; 6; 8.


Роздаткові матеріали «Атмосферні опади» та «Діаграми атмосферних опадів», фізична карта світу, кліматична карта світу

0-4


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ТЕМИ 3


Завдання 1. Користуючись роздатковими матеріалами “Атмосферний тиск у січні” та «Атмосферний тиск у липні»,проаналізуйте географічний розподіл атмосферного тиску біля земної поверхні в січні та липні.

^ Форма контролю: перевірка письмового виконання завдання у зошиті для самостійної роботи.

Завдання 2. Користуючись роздатковими матеріалами ”Атмосферний тиск у січні” та “Атмосферний тиск у липні” нанесіть на контурні карти світу основні центри дії атмосфери (баричні центри) та підпишіть їх назви.

^ Форма контролю: перевірка письмового виконання завдання на контурних картах, вклеєних у зошит для самостійної роботи.

Завдання 3. Визначення типів річного ходу атмосферних опадів за даними таблиці

^ Форма контролю: перевірка письмового виконання завдання у зошиті для самостійної роботи.

Завдання 4. Визначення показників зволоження та їх впливу на поширення природних зон

^ Форма контролю: перевірка письмового виконання завдання у зошиті для самостійної роботи.

Тема 4. Атмосферна циркуляція і клімат

Повітряні маси й атмосферні вихори. Поняття про повітряну масу. Ознаки теплих та холодних повітряних мас. Погодні явища при надходженні теплих та холодних мас. Географічні типи та підтипи повітряних мас.

Поняття про атмосферний фронт. Теплий фронт, холодні фронти 1-го та 2-го роду, зміна погоди при їх проходженні. Фронти оклюзії. Головні кліматичні фронти.

Поняття про циклон. Фронтальні циклони позатпропічних широт. Тропічні циклони. Малі атмосферні вихори ( смерчі, тромби, торнадо). Поняття про антициклон. Антициклональна термічна інверсія. генетичні типи циклонів. Планетарна система розподілу тиску і переважаючі вітри. Основні ланки атмосферної циркуляції. Схеми циркуляції атмосфери на основі циклонів та антициклонів.

Азональна ланка атмосферної циркуляції. Мусони позатропічних широт. Тропічні мусони. Місцева циркуляція: бризи, фени , бора, стокові та гірсько-долині вітри. Циркуляція у вільній атмосфері. Струмінні течії.

Погода й клімат.

Поняття погода, її показники. Класифікація погод. Служба погоди. Прогноз погоди. Місцеві ознаки передбачення погоди. Значення прогнозів погоди для життя і діяльності людей.

Поняття клімат, його показники. Кліматотвірні чинники: широтний розподіл сонячної радіації, характер підстильної поверхні, циркуляція атмосфери. Генетична класифікація кліматів Землі. Характеристика кліматичних поясів та областей. Кліматодіаграми. Поняття мікроклімат.


Види навчальної діяльності студентів

а) лекції:

№№

^ Тематика і зміст лекцій

К-сть годин

Література (основна, додаткова)

Обладнання, ресурси

^ К-сть балів

1.

Лекція №9 Тема: Повітряні маси та атмосферні вихори

- Географічні типи та підтипи повітряних мас

- Теплий та холодний атмосферні фронти

- Фронти оклюзії

- Типи циклональних атмосферних вихорів

- Генетичні типи антициклонів

2

А) основна:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14;,15; 16


Б) додаткова:

1; 2; 3; 5; 6; 7; 14; 22; 24; 25; 26

Фізична карта світу, кліматична карта світу, практикуми із загального землезнавства

0-2б

2.

Лекція №10-11 Тема: Загальна та місцева циркуляція атмосфери

- Схема переважаючих вітрів.

- Схема циркуляції атмосфери на основі циклонів та антициклонів

- Азональна ланка атмосферної циркуляції. Мусони

- Класифікація місцевих вітрів

4

А) основна:

1; 2; 3; 6; 8; 11; 14; 15; 16


Б) додаткова:

1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 14; 15; 21; 22; 24; 25; 26

Фізична карта півкуль, кліматична карта світу.

--

3.

Лекція №12 Тема: Погода та клімат

- Поняття «погода», її показники

- Поняття «клімат», його показники.

- Кліматотвірні чинники

- Генетична класифікація кліматів

2

А) основна:

1; 2; 3; 4; 9; 11; 13; 14; 16


Б) додаткова:

2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 21; 22; 24; 25; 26

Фізична карта півкуль, кліматична карта світу, карта кліматичних поясів і областей (за Б.П.Алісовим)
б) ^ Лабораторні заняття:

1

8 Клімат

- Кліматотвірні чинники.

- Генетична класифікація кліматів.

- Закономірності розташування кліматичних поясів і областей.

- Аналіз схеми «Клімат».

- Складання узагальнюючої таблиці «Типи та підтипи кліматів Землі».


4

А) основна:

1. С.185-189; 191-197;

2. С.195-207;

3. С.109-121;

4. С.114-122;

5. С.233-238;

14. С.156-164.

Б) додаткова:

2: 3; 4; 5; 8; 14; 21; 22

Фізична карта світу, кліматична карта світу, карта кліматичних поясів та областей світу, практикуми , географічні атласи, схеми «Клімат», роздаткові матеріали «Типи клімату. Кліматодіаграми»


2

2.

9 Визначення типів та підтипів клімату за річним ходом його показників

- Характеристика кліматів низьких широт

- Характеристика клімату помірного поясу

- Характеристика кліматів високих широт

- Визначення клімату за даними таблиці

2

А) основна:

1. С.185-189; 191-197;

2. С.195-207;

3. С.109-121;

4. С.114-122;

5. С.233-238;

14. С.156-164.

Б) додаткова:

2: 3; 4; 5; 8; 14; 21; 22


Фізична карта світу, кліматична карта світу, карта кліматичних поясів та областей світу, практикуми , географічні атласи.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ТЕМИ 4

 1. Погодні явища при надходженні теплих та холодних повітряних мас.

 2. Головні кліматичні фронти та їх сезонні переміщення.

 3. Фронтальний циклон позатропічних широт, стадії його розвитку.

 4. Тропічні циклони.

 5. Малі атмосферні вихори.

 6. Місцеві вітри.

 7. Показники погоди. Класифікація погод.

 8. Служба погоди та прогноз погоди.

 9. Народні прикмети передбачення погоди.

 10. Характеристика екваторіального та субекваторіального кліматичних поясів.

 11. Характеристика тропічного та субтропічного кліматичних поясів.

 12. Характеристика помірного кліматичного поясу.

 13. Характеристика арктичного та антарктичного кліматичних поясів.

Форма контролю: питання у модульній контрольній роботі

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота виконується у формі рефератів, презентацій та ілюстративних матеріалів у електронній формі, ілюстративних альбомів на паперових носіях та настінних переносних таблиць, що ілюструють та унаочнюють окремі питання курсу. Передбачено теми індивідуальних проектів, котрі стосуються структури атмосфери, сонячної радіації та її перетворень на планеті Земля, різних метеопоказників, атмосферних явищ та погодно-кліматичних умов. За увесь курс студент виконує один індивідуальний навчальний проект. За індивідуальну роботу студент може одержати до 20 балів.


^ ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Склад, будова та еволюція атмосфери.

 2. Взаємодія атмосфери з іншими геосферами, її значення для географічної оболонки.

 3. Сонячна стала та перетворення сонячної радіації в атмосфері.

 4. Річний розподіл сумарної сонячної радіації та чинники, що на нього впливають.

 5. Трансформація сонячної радіації на підстильній поверхні.

 6. Радіаційний баланс підстильній поверхні: рівняння, чинники, річний розподіл.

 7. Тепловий баланс суходольної та водної поверхонь, його вплив на формування температур повітря.

 8. Ефективне випромінювання та його розподіл. Сутність парникового ефекту атмосфери.

 9. Закономірності добового ходу температури підстильної поверхні. Зміна температури повітря ґрунту з глибиною.

 10. Солярні температури повітря. Чинники формування температури повітря.

 11. Розподіл температур повітря у січні та у липні.

 12. Закономірності добового ходу температури повітря.

 13. Типи річного ходу температури приземного шару повітря.

 14. Типи термічної стратифікації атмосфери.

 15. Типи термічної інверсії в атмосфері. Приморозки.

 16. Основні характеристики вологості повітря.

 17. Залежність показників вологості повітря від температури. Добовий хід вологості повітря на суходолі та над океаном.

 18. Випаровування та випаровуваність, їх географічний розподіл. Закон Дальтона.

 19. Поняття «конденсація» та «сублімація», їх продукти.

 20. Наземні гідрометеори.

 21. Тумани, їх типи. Смоги.

 22. Адіабатичний процес в тропосфері.

 23. Міжнародна класифікація хмар.

 24. Генетичні типи хмар.

 25. Звукові, світлові та оптичні явища в атмосфері.

 26. Одиниці виміру атмосферного тиску. Барична ступінь і баричний градієнт. Системи ізобар.

 27. Причини зміни атмосферного тиску. Планетарна схема розподілу атмосферного тиску.

 28. Вітер, його показники.

 29. Умови та механізми утворення атмосферних опадів. Морфологічна класифікація опадів.

 30. Зональні закономірності розподілу атмосферних опадів.

 31. Регіональні закономірності розподілу опадів та чинники, що їх визначають.

 32. Атмосферне зволоження, його показники і вплив на приронду зональність.

 33. Типи річного ходу атмосферних опадів.

 34. Сезонні та постійні баричні центри.

 35. Розподіл атмосферного тиску в січні.

 36. Розподіл атмосферного тиску.

 37. Поняття про повітряну масу, географічні типи та підтипи повітряних мас.

 38. Погодні явища при надходженні теплих і холодних повітряних мас.

 39. Теплий фронт, холодні фронти 1-го та 2-го роду, зміна погоди при їх проходженні.

 40. Фронти оклюзії. Головні кліматичні фронти.

 41. Циклон, типи циклональних атмосферних вихорів та відмінності між ними.

 42. Фронтальні циклони позатропічних широт.

 43. Тропічні циклони.

 44. Малі атмосферні вихори.

 45. Антициклони, їх генетичні типи. Антициклональна термічна інверсія.

 46. Схеми циркуляції атмосфери на основі розподілу атмосферного тиску та на основі циклонів і антициклонів.

 47. Азональна ланка атмосферної циркуляції.

 48. Місцеві вітри.

 49. Погода, її показники. Класифікації погод. Прогноз погоди.

 50. Поняття «клімат». Кліматотвірні чинники.

 51. Генетична класифікація кліматів (за Б.П Алісовим).

 52. Характеристика кліматичних поясів (за вказівкою викладача).

 53. Мікроклімат та чинники, що його визначають.

 54. Задачі на визначення інтенсивності сонячної радіації у залежності від кута падіння сонячних променів.

 55. Задачі на перетворення сонячної радіації в атмосфері.

 56. Задачі на типи термічної стратифікації атмосфери.

 57. Задачі на зміни температури повітря з висотою.

 58. Задачі на визначення показників вологості повітря.

 59. Задачі на прогноз утворення туману і роси.

 60. Задачі на адіабатичний процес.
^
СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Земля как планета. Атмосфера. Гидросфера. — М.: Просвещение, 1977. — 336с.


 2. Шубаев Л.П. Общее землеведение. — М.: Высшая школа, 1977. — 455с.

 3. Судакова С.С. Общее землеведение. — М.: Недра, 1987. — 325с.

 4. Фоменко А.П., Хихлуха В.И. Общая физическая география и геоморфология. — М.: Недра, 1987. — 373с.

 5. Ратобыльский Н.С., Лярский П.А. Землеведение и краеведение. — М.: Изд-во «Университетское», 1987. — 414с.

 6. Геренчук К.И., Боков В.А., Череваньов И.Г. Общее землеведение. — М.: Высшая школа, 1984. — 255с.

 7. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. — М.: Высшая школа, 1990. — 335с.

 8. Хромов С.П. Метеорология и климатология. — Л.: Гидрометеоиздат, 1983. — 404с.

 9. Алисов Б.П., Полтораус М.И. Климатология. — М.: Наука, 1985. — 264с.

 10. Гуральник И.И. Метеорология. — Л.: Гидрометеоиздат, 1982. — 334с.

 11. Давыдов Л.К., Дмитриеева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. — Л.: Гидрометеоиздат, 1973. — 462с.

 12. Основи загальної гідрології. — К.: Вища школа, 1975. — 192с.

 13. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. — М.: Высшая школа, 1991. — 368с.

 14. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. — К.: Вища школа, 1995. — 223с.

 15. Багров М.В., Боков В.О., Череваньов І.Г. Землезнавство. — К.: Либідь, 2002. — 464с.

 16. Волошин І.І. Загальне землезнавство. — Ніжин: вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. — 294с.

Список додаткової літератури:

 1. Алисов Б.П. Климатология / Б.Алисов, М. Полтораус. — М. : Наука, 1985. — 264 с.

 2. Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології : Навчальний посібник / Віл Сергійович Антонов. — Чернівці: « Рута », 2004. — 336 с.

 3. Баландин Р.К. Цивилизация против природы : что происходит с погодой и кліматом. / Роман Константинович Баландин. — М. : Вече, 2004. — 378 с.

 4. Вайсберг Дж. Погода на Земле / Джон Вайсберг. — Л. : Гидрометеоиздат, 1990. — 224 с. (каф. географии).

 5. Волошин І.І. Загальне землезнавство: Навчальний посібник / Іван Іванович Волошин. — Ніжин, 2002. — 294 с.

 6. Волошина А.П. Руководство к лабораторным занятиям по метеорологии и климатологии / Волошина А.П., Евневич Т.В, Земцова А.И. — М. : изд-во МГУ, 1975. — 144 c.

 7. Географический атлас для учителей средней школы / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. — / [ отв. ред. Л.Н. Колосова]. — М. : Картография ГУГК, 1982. — 238 с.

 8. Гончаренко С.У. Физика атмосферы / Семён Устинович Гончаренко. — К. : Техника, 1991. — 154 с.

 9. Гончарова Л.Д. Клімат і загальна циркуляція атмосфери : [ Навч. посібник ] / Гончарова Л.Д., Серга Е.М., Школьний Є.П. — К. : КНТ, 2005. — 251 с.

 10. Горбань Л.И. Народный календарь погоды. Секреты долгосрочного прогноза / Леонид Иванович Горбань. — К. : Знания Украины, 2006. — 208 с. (каф. географії).

 11. Ґуральник И.И. Метеорология / Ґуральник И.И., Дубинський Г.П., Ларин В.В. — Л. : Гидрометеоиздат, 1982. — 334 с.

 12. Ефимова В.М. Основы антропоклиматологии / В.Ефимова, А. Ярош. — Сімферополь : Таврия-Плюс, 2003. — 202 c.

 13. Жаков С.И. Общие климатические закономерности Земли / Степан Іванович Жаков. — М. : Просвещение, 1984. — 159 с.

 14. Жарков С.Н. Народні прикмети і завбачення погоди / Сергій Миколайович Жарков. — К. : Рад. школа, 1986. — 160 с.

 15. Захаревская Н.Н. Метеорология и климатология / Наталья Николаевна Захаревская. — М. : Колос, 2005. — 128 с. (каф. географії).

 16. Колесник П.И. Метеорология / Пётр Иванович Колесник. — К. : Вища школа, 1986. — 175 с.

 17. Краткие психрометрические таблицы для агрометеорологических постов (по данням наблюдений психрометром аспирационным) [під ред. Руднєва Г.В.]. — Л. : Гидрометеорологическое издательство, 1982. — 78 с.

 18. Лосев К.С. Климат : вчера, сегодня… и завтра? / Ким Семёнович Лосев. — Л. : Гидрометеоиздат, 1985. — 176 с.

 19. Любар І.Г. Народ завбачує погоду / Інна Георгіївна Любар. — К. : Т-во «Знання» УРСР, 1990. — 32 с.

 20. Народні прикмети / упоряд. : М.К. Дмитренко, В.М. Колодніцький. — К. : Народознавство, 1997. — 24 с.

 21. Остапенко П.Д. Вопросы о погоде / Петро Дмитрович Остапенко. — Л. : Гидрометеоиздат, 1982. — 240 с.

 22. Прох Л.З. Словарь ветров / Леонид Зусьевич Прох. — Л. : Гидрометеоиздат, 1983. — 312 с. (каф. географії).

 23. Ушаков С.А. Дрейф материков и климаты Земли / С. Ушаков, Н. Ясаманов. — М. : Мысль, 1984. — 206 с.

 24. Хромов С.П. Метеорология и климатология / Сергей Петрович Хромов. — Л. : Гидрометеоиздат, 1983. — 404 с.

 25. Чернюк Г.В. Метеорологія і кліматологія / Г. Чернюк, В. Лихолат. — Тернопіль : «Підручники і посібники», 2005. — 112 с.

 26. Ясаманов Н.А. Занимательная климатология / Николай Александрович Ясаманов. — М. : Знание, 1989. — 192 с

Схожі:

Кафедра географії та краєзнавства iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації
Разом з тим, дисципліна виконує організаційно-методичні функції стосовно студентів-першокурсників, які навчаються в умовах кредитно-модульної...
Кафедра географії та краєзнавства iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації
Дисципліна вивчається в 5, 6, 7 семестрах, тому робоча програма розроблена в трьох частинах
Кафедра географії та краєзнавства iconРобоча програма Вступ до географії для студентів за напрямом підготовки
Розробник: Булава Леонід Миколайович, завідувач кафедри географії та краєзнавства, професор, кандидат географічних наук
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ...
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ...
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ...
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділи...
Кафедра географії та краєзнавства iconВ. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації
Плани лабораторних занять І методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи
Кафедра географії та краєзнавства iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
Кафедра географії та краєзнавства iconШевчук Сергій Миколайович кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства заступник декана історичного факультету з навчальної роботи
В. Г. Короленка за спеціальністю «Географія, історія та основи економіки. Організація краєзнавчо-туристичної роботи». З 2005 по 2008...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи