Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 337.54 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата03.08.2012
Розмір337.54 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

«_____серпня____________2010 р.


(КРАВЧЕНКО П.А.)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства, протокол № 1

від 30 серпня 2010 року


Зав. кафедри ____________________ (БУЛАВА Л.М. )Робоча програма з навчальної дисципліни


^ ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

^ Курс навчання: I-й Семестр: 1-й


Укладач:

кандидат педагогічних наук, доцент

Мащенко Ольга Миколаївна


Полтава — 2010


Робоча навчальна програма розроблена

на основі:


Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів / Укладачі: І.П.Половина, І.І.Волошин, Г.І. Воронова. – К.: РУМК, 1992. - 20 с.

Надзаг.: Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень освіти. Затверджено Управлінням вищих навчальних закладів.

Відповідальна за випуск М.Д. Савицька


1.1 Мета навчальної дисципліни: сформувати цілісне уявлення про середовище існування людства у різних масштабах – від географічної оболонки до Всесвіту – та методологічні засади географічного пізнання.

^ 1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Загальне землезнавство»

Цикл дисциплін: математичної і природничонаукової підготовки

Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів)

^ Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

1

5

180

4

40

30

55

55

4

екзамен

Разом

5

180

4

40

30

55

55

4


Назви змістових модулів:

^ НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом годин

^ У тому числі

Лекції

лаборат.

роботи

Самост.

робота

Індивідуал.

робота

Змістовий модуль 1.^ ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ЗЕМЛЕЗНАВСТВА

1. Історія розвитку землезнавства

15

4

--

11
2. Теоретичні засади землезнавства

16

6

--

10
Всього за модуль 1

31

10

--

21
Змістовий модуль 2.^ ЗЕМЛЯ У ВСЕСВІТІ

3. Всесвіт. Сонячна система

18

6

4

8
4. Особливості Землі як планети

12

6

2

4


Всього за модуль 2

30

12

6

12
Змістовий модуль 3.^ РУХИ ЗЕМЛІ

5. Осьовий рух Землі

16

4

10

2
6. Орбітальний рух Землі

16

6

8

2
Всього за модуль 3

32

10

18

4
Змістовий модуль 4.^ ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

7. Географічна оболонка та її загальні закономірності

16

4

4

8
8. Сучасний етап розвитку географічної оболонки

16

4

2

10
Всього за модуль 4

32

8

6

18
^ Всього за курс

180

40

30

55

55


^ 1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, перевірка письмового виконання лабораторних робіт, тестування з теми.

Модульний контроль: у формі тестування з тем змістового модуля.

Підсумковий контроль – екзамен у формі письмової перевірки знань – відповідей на питання, що додаються у кінці робочої програми (згруповані по 2 питання та 1 задача в кожному білеті).

^ 1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів з усіх дисциплін за кожний семестр в ПДПУ імені В.Г.Короленка здійснюється за 100-бальною шкалою.

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

^ Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 - 100

відмінно

зараховано

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно

(з можливістю повторного складання екзамену)

не зараховано

F

0 - 34

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням курсу)

^ 1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру

Поточний і модульний контроль*

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Загальна с у м а

40 балів

(Ці бали складається із суми балів за всі змістовні модулі. А бали за кожний модуль –

із суми поточних оцінок на заняттях, оцінки самостійної роботи і модульних контролів)

20 балів

40 балів

100 балів


Усна відповідь на питання співбесіди або письмова відповідь на поточний тестовий контроль; виконання завдань (здійснення аналізу графіків, карт, схем, картосхем, таблиць, побудова схем, розв’язування задач тощо) може бути оцінена від 0 до 3 балів на кожному занятті. За письмове оформлення комплексу лабораторних робіт кожного модуля можна одержати від 0 до 3 балів. Наприкінці вивчення кожного модуля нами виводиться середня оцінка за виконання усіх видів навчальної діяльності (від 0 до 3 балів).

За виконання завдань самостійної роботи передбачена різна кількість балів. Завдання самостійної роботи по вивченню окремих питань курсу перевіряються у складі модульної контрольної роботи після кожного модуля. За письмову відповідь на кожне з питань контрольної роботи студент може одержати 1 – 2 бали. Конкретна кількість балів указана для кожного з питань такої контрольної роботи.

Після виконання усіх видів навчальної діяльності по модулю проводиться модульна контрольна робота, за яку студент може одержати до 7 балів. Таким чином, за кожен модуль студент може одержати 3 бали за поточний контроль та 7 балів за модульний контроль, що разом становить 10 балів.

Індивідуальна робота виконується у формі рефератів, презентацій та ілюстративних матеріалів у електронній формі, ілюстративних альбомів на паперових носіях та настінних переносних таблиць, що ілюструють та унаочнюють окремі питання курсу. За увесь курс студент виконує один індивідуальний навчальний проект. За індивідуальну роботу студент може одержати до 20 балів.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. Екзамен передбачає письмову відповідь на два теоретичних питання та розв’язання задачі. За теоретичні питання виставляється до 13 балів, а за задачу – до 14 балів. За підсумковий контроль у цілому студент може одержати до 40 балів.

2. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ ТА ЇХ СТРУКТУРА
^

Змістовий модуль 1. Теоретико-історичні засади землезнавства


Тема 1. Вступ. Історія розвитку землезнавства

Об’єкти і предмет вивчення землезнавства, його місце в системі географічних наук. Античне землезнавство в системі знань. Спадщина видатних європейських землезнавців. Землезнавство новітнього часу.

Види навчальної діяльності студентів:

а) ЛекціїТематика і зміст лекцій
Література

Обладнання, ресурси

1.

Лекція №1-2 Тема «Історія землезнавства»

- Об’єкт і предмет землезнавства, його місце в системі географічних наук;

- Зародження і розвиток знань про Землю та Всесвіт у давньому світі;

- Географія у середні віки та епоху Відродження;

- Розвиток землезнавчих ідей у Європі в ХУІІІ-ХІХ століттях;

- Землезнавство найновішого часу (кінець ХІХ ст.- початок ХХ ст.);

- Сучасний етап розвитку загального землезнавства

4 год.а) основна:

1; 3; 4; 5; 7; 9; 11; 13; 14; 16; 20; 22; 23; 24; 25

б) додаткова:

1; 7; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 21; 23; 24

Фізична карта світу, глобус Землі, таблиця «Географічна оболонка», зразки підручників, посібників та науково-популярної літератури з курсу, географічні атласи;

http/dir.yahoo.com.

/Scince/Geography.

Самостійна робота

Завдання 1. Охарактеризуйте внесок В.І.Вернадського у розвиток землезнавчих ідей. 5 год.

Завдання 2. З’ясуйте основні напрямки розвитку та досягнення загального землезнавства на сучасному етапі. 6 год. Форма контролю: письмова відповідь на питання модульної контрольної роботи

^ Тема 2. Теоретичні засади землезнавства

Парадигми землезнавства : хорологічна, систематична, модельна, системна, екологічна. Методологічні засади землезнавства: історизм, уніформізм, емерджентність. Методи землезнавства: емпіричні підходи, теоретичні підходи.

Лекція 3-4 Тема.

Парадигми землезнавства

-Хорологічна парадигма

-Систематична парадигма

- Модельна парадигма

- Системна парадигма

-Екологічна парадигма


4

год.а) основна: 1; 3; 5; 7; 9; 10; 11; 23; 24; 25; 26

б)додаткова: 1; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24

Фізична карта світу, карта географічних поясів і природних зон, таблиця «Періодичний закон географічної

зональності», зразки географічних моделей;

http/www/open/web.rи

Лекція №5.

Тема Методологічні засади землезнавства

- Методологічна засада генетизму

- Методологічна засада емерджентності

- Методологічна засада уніформізму2 год.

а) основна: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28;

б) додаткова: 1; 2; 3; 11; 15; 16; 18; 19; 20; 23;


Фізична карта півкуль, карта ґрунтів, карта рослинності, таблиця «Географічна оболонка», геохронологічна таблиця;

http/www.geoid.ru

Самостійна робота

Завдання 1. Вивчіть номенклатуру півостровів та мисів Європи та Азії за визначеним переліком. 5 год. Форма контролю: усне індивідуальне опитування

Завдання 2. Розкрийте сутність екологічної парадигми у землезнавстві. 5 год. Форма контролю: письмова відповідь на питання модульної контрольної роботи

^

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Земля у Всесвіті


Тема 3. Всесвіт. Сонячна система

Форми існування матерії у Всесвіті. Загальна характеристика Всесвіту Еволюція Всесвіту . Небесні тіла: зірки, планети, комети, астероїди, метеорити. Структура Всесвіту: галактики, наша Галактика. Сонячна система. Характеристики Сонця. Планети Сонячної системи

Види навчальної діяльності студентів
^

а) Лекції


Тематика і зміст лекцій

Год.

Література

Обладнання, ресурси

1

Лекція №6. Тема «Загальна характеристика Всесвіту»

- Склад Всесвіту

- Будова Всесвіту

- Класифікація небесних тіл

- Наша Галактика

2 год.

а) основна: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 16; 17; 20; 21; 22

б)додаткова: 3; 6; 7; 21; 23

Ілюстративний матеріал «Небесні тіла», глобус Землі;

http/www.geoportat.narod/ru

2

Лекція №7-8. Тема «Сонячна система»

- Загальна характеристика Сонця

- Склад та будова Сонячної системи

- Закони руху планет

- Походження Сонячної системи

- Обертання Сонячної системи навколо центру Галактики

- Характеристика планет Сонячної системи

4 год.

а) основна: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 22

б)додаткова: 2; 4; 5; 6; 7; 9

Модель Сонячної системи, глобус Землі, таблиця «Сонячна система», географічні атласи;

http/www.national – geog – rahpic – news.info

б) Лабораторні заняття

№№

Тематика і зміст лабораторних занять

К-ть годин

Л-ра (основна і додаткова)

Обладнання, ресурси
1.

Лабораторне заняття №1-2

Тема: Характеристика планет Сонячної системи

- Склад Всесвіту

- Склад та будова нашої Галактики.

- Закони Кеплера.

- Складання моделі. Сонячної системи.

- Порівняльний аналіз характеристик планет Сонячної системи

4 год.

a) основна:

1, с.7-34; 3, с.7-17; 4, с.14-16; 5, с.45-48; 6, с.9-37; 8, с.9-37; 16, с.22-29; 20, с.183-195.

б) 3; 6

Фізична карта світу, глобус Землі, географічні атласи, практикуми із загального землезнавства Н.П.Неклюкової;

http/dir.yahoo.com./Scince/Geography

3

Самостійна робота

Завдання 1 Охарактеризуйте зірки за температурою, світимістю та блиском. 3 год.

Завдання 2. З’ясуйте особливості всіх планет Сонячної системи ( за зразком характеристики планет Меркурія та Венери, що давалася на лекції). 5 год. Форма контролю: письмова відповідь на питання модульної контрольної роботи


^ Тема 4. Особливості Землі як планети

З’ясуйте основні ознаки таких видів небесних тіл: комети, астероїди, метеорити.

. Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі. Гравітаційне поле Землі. Магнітосфера Землі. Географічні наслідки параметрів Землі як планети. Космічний вплив на Землю. Сонячно-земні зв’язки.

а) Лекції:

3

Лекція №9. Тема: «Форма, будова та гравітаційне поле Землі»

- Гравітаційне поле Землі

- Географічне значення гравітаційного поля Землі

- Фігури та розміри Землі

- Внутрішня будова Землі

2

а) основна: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 20; 22.

б)додаткова:

2; 5; 7; 8; 9; 14; 18; 21; 23.

Фізична карта світу, глобус Землі, географічні атласи;

http/www/open/web.ru


4

Лекція №10 Тема: «Земний магнетизм»

- Магнітосфера та її показники

- Зміни геомагнітного поля

- Магнітні бурі та полярні сяйва

- Будова магнітосфери

- Значення геомагнітного поля

2

а) основна:

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 16; 20; 22.

б)додаткова:

2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 19.

Фізична карта світу, глобус Землі, ілюстративний матеріал про полярні сяйва;

http/www.geoid.ru


5

Лекція №11 Тема «Географічні наслідки параметрів Землі як планети»

- Участь Землі у рухах Сонячної системи у Всесвіті

- Сонячно-земні взаємодії

- Вплив Місяця на Землю

- Географічні наслідки параметрів Землі як планети
а) основна: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 22; б)додаткова:

2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 19


Фізична карта світу, глобус, географічні атласи;

http/www.geoportat.

narod/ru


б) Лабораторні заняття

№3Тема: Визначення дальності видимого горизонту

- Фігура та розміри Землі.

- Географічні наслідки параметрів Землі як планети.

- Побудова графіка дальності видимого горизонту.

- Визначення дальності видимого горизонту для різних географічних об’єктів за побудованим графіком

2 год.

А) основна: 1, с.34-40, 57-65; 3, с.18-29; 4, с.16-19, 25-31; 5, с.45-54; 6, с.37-44; 8, с.30-48; 16, с.52-67; 20, с.195-208; 22, с.71-85

б) додаткова

2; 4; 8; 9; 14

Фізична карта півкуль, глобус Землі, географічні атласи, практикуми із загального землезнавства Н.П.Неклюкової;

http/www.national – geog – rahpic – news.info


Самостійна робота

Завдання 1. Вивчіть географічну номенклатуру: півострови та миси Північної та Південної Америки, Австралії, Африки. 4 год. Форма контролю: усне індивідуальне опитування

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Рухи Землі

Тема 5. Осьовий рух Землі

Параметри обертання Землі навколо своєї осі. Докази осьового обертання Землі. Географічні наслідки обертання Землі: полярне стиснення фігури Землі, сила Коріоліса, періодичність припливів та відпливів, зміна дня і ночі, добова періодичність у процесах географічної оболонки. Доба – природна одиниця часу. Види часу.

Види навчальної діяльності:

а) Лекції

№№

Тематика і зміст лекцій

год

Література

Обладнання, ресурси

1

Лекція №12-13. Тема: «Осьове обертання Землі та його географічні наслідки»

- Показники руху Землі навколо своєї осі

- Нерівномірність гравітаційного поля Землі

- Полярне стиснення фігури Землі

- Періодичність припливів

- Зміна дня і ночі

- Сила Коріоліса

- Добова ритміка у географічній оболонці

- Прив’язка системи географічних координат

- Доба - одиниця часу

4 год.

а) основна:

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 17; 18; 20; 21; 22.

б)додаткова:

2; 4; 8; 9; 16; 18; 21; 23.

Глобус землі, телурій, фізична ката світу, географічні атласи, картосхеми «Годинні пояси», таблиці «Схилення Сонця», модель «Небесна сфера»;

http/dir.yahoo.com./Scince/

Geography

б) Лабораторні заняття

№№

Тематика і зміст лабораторних занять

К-ть

год.

Література (основна,додатк.)

Обладнання, ресурси

Балив

1.

Лабораторне заняття №4

Тема: Осьове обертання Землі та його географічні наслідки

- Характеристики осьового руху Землі.

-Географічні наслідки осьового руху Землі.

-Обчислення лінійної швидкості осьового обертання Землі.

-Обчислення величин сили Коріоліса

2

а) основна:

1, с.40-47; 3, с.67-72; 4, с.19-23; 5, с.62-64; 6, с.44-49, 53-59; 8, с.67-72; 16, с.67-72; 20, с.208-214; 22, с.5-90

б) додаткова

2; 4; 8; 9; 16; 18; 21; 23.

Фізична карта півкуль, глобус Землі, географічні атласи, практикуми із загального землезнавства Н.П.Неклюкової, модель «Небесна сфера»;

http/www/open/web.ru


3,0

2.

Лабораторне заняття №5-6

Тема: Розв’язування задач на час

- Основні види часу.

- Задачі на визначення місцевого часу.

- Задачі на перехід від місцевого часу до поясного.

- Прикладні задачі на визначення часу

4 год.

а) основна:

1, с.4-47; 3, с.67-72

б) додаткова

2; 9

Фізична карта світу, глобус Землі, географічні атласи, роз даткові матеріали «Годинні пояси», модель «Небесна сфера»;

http/www.geoid.ru


3,0

3.

Лабораторне заняття №7 - 8

Тема: Визначення висоти Сонця над горизонтом, тривалості дня і ночі

- Пояси освітленості на Землі.

-Визначення висоти Сонця та тривалості дня

4 год.

а) основна:

1, с.51-53; 3, с.76-78; 4, с.23-35

б) додаткова

2; 9

Телурій, глобус Землі, фізична карта світу, модель «Небесна сфера»;

http/www.geoportat.

narod/ru


3,0

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1.Вивчити номенклатуру морів і заток Північного Льодовитого океану та вміти показувати їх на карті 4 год. Форма контролю: усне індивідуальне опитування

^ Тема 6. Орбітальний рух Землі

Параметри орбітального руху Землі. Екліптика, дні рівнодення і сонцестояння. Географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця: зміна пір року, пояси освітленості, рік природна одиниця часу. Прецесії тривалістю 26 000 і 40 000 років. Рух Землі і календар.

Види навчальної діяльності:

а) Лекції

Лекція №14 Тема: «Параметри орбітального руху»

- Характеристики орбітального руху Землі

- Географічні наслідки зміни ексцентриситету земної орбіти

- Причини різної тривалості пір року

- Прецесія тривалістю 40700років

2

а) 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.

б)1; 2; 5; 8; 9; 14; 16; 21; 23; 24.

Телурій, глобус Землі, фізична карта півкуль, таблиці «Схилення сонця», та «Графіки тривалості полярного дня і ночі»;

http/www.geoportat.

narod/ru


15-16 «Географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця»

- Зміна висоти Сонця над горизонтом

- Зміна пір року

-Прецесія тривалістю 2600 років

- Тропічний рік - одиниця часу

- Регулювання літочислення у сонячному календарі

- Пояси освітленості

4

а) основна:

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 20; 21; 22.

б)додаткова:

1; 2; 5; 8; 9;

14;16;21;23.

Телурій, небесна сфера, фізична карта світу, глобус, таблиця «Схилення Сонця», «Графіки тривалості полярного дня і ночі»;

http/www.national – geog – rahpic – news.info

б) Лабораторні заняття

4

№ 9 Параметри орбітального руху Землі

- Параметри орбітального руху Землі.

- Різна тривалість пір року.

- Аналіз графіків полудневої висоти Сонця.

- Моделювання явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь.

- Аналіз графіків тривалості полярного дня і ночі

2

а) основна:

1, с.46-53; 3, с.72-78; 4, с.23-35; 5, с.59-62; 6, с.49-53; 8, с.34-38; 10, с.16-18, 75; 16, с.72-77; 20, с.208-214; 22, с.90-96.

б) 2; 9;

Телурій, глобус Землі, фізична карта півкуль, географічні атласи, модель «Небесна сфера», роз даткові матеріали «Графіки полудневої висоти Сонця»;

http/dir.yahoo.com./Scince/Geography


3

5.№10 – 11 Зміна пір року

- Послідовність зміни пір року у північній та південній півкулі

- Причини зміни пір року

- Характеристика астрономічної весни

- Характеристика астрономічного літа

- Характеристика астрономічної осені

- Характеристика астрономічної зими

4

а) основна:

1. с. 46-53;

3. с. 72-78;

4. с. 23-35;

5. с. 59-62;

6. с. 49-53;

8. с. 34-38;

10. с.16-18, 75;

16. с. 72-77;

20. с. 208-214;

22. с. 90-96;

б) 2; 9;

Глобус Землі, телурій, географічні атласи, роздаткові матеріали «Схилення Сонця», схеми «Графіки полудневої висоти Сонця», роздаткові матеріали «Графіки тривалості полярного дня і ночі»;

http/www/open/web

3

6.

№12 Географічні наслідки руху Землі навколо Сонця.

- Характеристика географічних наслідків орбітального руху Землі.

- Система літочислення - сонячний календар.

- Характеристика поясів освітленості Землі.

- Моделювання явищ прецесії тривалістю 26000 років

2

а) 1. с. 46-53;

3. с. 22-78;

4. с. 25-35;

5. с. 59-62;

6. с. 49-53;

8. с. 34-38;

10. с. 16-18,75;16. с. 72-77;20. с. 208-214;22. с. 90-96;

б) 2; 9;

Фізична карта світу, географічні атласи, глобус, роздаткові матеріали «Графіки полудневої висоти сонця», та «Графіки тривалості полярного дня і ночі»;

http/www.geoid.ru


3


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 7. Географічна оболонка та її загальні закономірності

Співвідношення основних понять, що відображають глобальний рівень організації природи Землі. Географічний простір, географічна оболонка, біосфера, ландшафтна сфера. Склад, межі та будова географічної оболонки. Джерела енергії у географічній оболонці. Закономірності географічної оболонки: цілісності, кругообігів речовин та енергії, ритмічності, зональності, азональності, полярної асиметрії, дискретності, неперервності та нерівномірності розвитку.

Види навчальної діяльності студентів:

а) ЛекціїТематика і зміст лекцій

год

Література

Обладнання, ресурси
1-2

Лекція №17-18 Тема: Загальні закономірності географічної оболонки

- Склад, межі та будова географічної оболонки

- Закономірність цілісності

та кругообігів речовини та енергії

- Закономірність ритмічності та безперервності й нерівномірності розвитку

- Закономірність зональності

та азональності

4

а) основна: 2; 3; 4; 7; 9; 10; 16.

б)додаткова:

1; 2; 11; 12; 17; 19; 21.Таблиця «Географічна оболонка», фізична карта світу, карта географічних поясів і природних зон, таблиця «Періодичний закон географічної зональності», геохронологічна таблиця;

http/www.national – geog – rahpic – news.info
б) лабораторні заняття:

Тематика і зміст лабораторних занять

г

Література (основна і додаткова)

Обладнання, ресурси

К-сть

балів

1-2

Лабораторне заняття №13-14

Тема: Прояви загальних закономірностей географічної оболонки Землі.

- Склад та будова географічної оболонки

- Закономірності цілісності та кругообігів речовини

- Хорологічні закономірності географічної оболонки

- Хронологічні закономірності ритмічності географічної оболонки

4

а) 2. с. 134-159;

3. с. 81-90, 392-3944,4. с. 203-206, 215-218;5. с. 20-444

6. с. 242-253;

7; 8. с. 48-49, 208-211, 296-305; 9; 10; 16. с. 203-206, 215-218;20. с. 220-345;

22. с. 40-46, 69-71, 215-227

б)1; 2; 11; 12; 17; 19; 21

Таблиця «Географічна оболонка», фізична карта світу, кліматична карта світу, карта «Будова земної кори», карта географічних поясів і природних зон, географічні атласи, глобус;

http/dir.yahoo.com./Scince/

Geography


3,0

^ САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1. Вивчіть моря і затоки Атлантичного океану за поданим переліком та вмійте показувати їх на карті 4 год. Форма контролю: усне індивідуальне опитування

Завдання 2. Охарактеризуйте закономірність полярної асиметрії у географічній оболонці.

4 год. ^ Форма контролю: письмова відповідь на питання модульної контрольної роботи

Тема 8. Сучасний етап розвитку географічної оболонки

Людство як компонент географічної оболонки. Природне середовище існування людини. Поняття про природні умови та ресурси. Вплив природного середовища на здоров’я людини. Вплив діяльності людини на довкілля: його позитивні та негативні наслідки. Поняття про антропосферу та ноосферу. Сучасна екологічна криза та її прояви. Екологічні стратегії людства. Концептуальні принципи сталого розвитку і глобального природокористування. Основні шляхи екологізації природокористування. Принципи екологічного гуманізму. Теорія екологічної етики.

Види навчальної діяльності студентів:

а) Лекції

1Лекція 19 Сучасний етап розвитку географічної оболонки

- Природне середовище існування людства

- Негативні впливи суспільства на природу Землі

-- Конструктивні впливи суспільства на природу Землі

- Поняття про антропосферу та ноосферу.

- Особливості сучасної екологічної кризи

2

а) основна: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26.


б)додаткова: 1; 2; 5; 7; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22.

Фізична карта світу, карта рослинності, карта географічних поясів природних зон, географічні атласи, ілюстративний матеріал

http/www.geoid.rи

2Лекція 20 Екологічні стратегії людства

- Технократичний тип екологічних стратегій людства

- Соціально- реформістський тип екологічних стратегій людства

- Концептуальні принципи збалансованого розвитку та глобального природокористування

- Основні шляхи екологізації природокористування

2

а) основна: 2; 3; 5; 7; 9; 12; 13; 14; 16; 20; 22; 23; 24; 25; 26.

б)додаткова:

1; 2; 5; 7; 11; 12; 14; 17; 19; 20; 21; 22;

Відео матеріали «Екологічні проблеми людства та шляхи їх подолання», географічні атласи, фізична карта світу;

http/www.geoportat.

narod/ru


б) Лабораторні заняття

1

^ 1 Сучасна екологічна криза та шляхи її вирішення

- Особливості сучасної екологічної кризи та її прояви

- Екологічні стратегії людства

- Шляхи вирішення сучасної екологічної кризи Обґрунтування ресурсозберігання як одного із головних шляхів вирішення екологічної кризи.

- Охорона геосфер від забруднення – один із основних способів вирішення сучасної екологічної кризи

2

а) основна:

2. с. 160-183;

3. с.414-427;

4. с. 10-13;

5. с.293-322;

6. с.300-302;

16.с.198-213; 20. с. 413-452;

22. с. 227-244; 23; 24; 26.

б)додаткова:

1; 2; 5; 7; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25.

Фізична карта світу, таблиця «Географічна оболонка», ката географічних поясів і природних зон, карта рослинності світу, географічні атласи;

http/dir.yahoo.com.

/Scince/ Geography


3


Самостійна робота

Завдання 1. Охарактеризуйте принципи екологічного гуманізму. 5 год.

Завдання 2. Розкрийте сутність теорії екологічної етики. 5 год.

^ Форма контролю: письмова відповідь на питання модульної контрольної роботи


Індивідуальна робота

Підготуйте реферати та презентації, комплекти наочності з указаного переліку тем про історію та методологію землезнавства, Всесвіт та Сонячну систему, особливості Землі як планети, географічну оболонку та сучасний етап її розвитку 55 год.

^ Форма контролю: перевірка представлених рефератів у рукописному варіанті , презентацій на дисках або наочності на паперових носіях за два-три тижні до закінчення вивчення курсу.


ЛІТЕРАТУРА:

Список основної літератури:

 1. Багров М. В., Боков В. О., Черваньов І. Г. Землезнавство.- К.: Либідь, 2000. – 464с.

 2. Волошин І. І. Загальне землезнавство .Навчальний посібник .- Ніжин: Видавництво НДПУ ім.. М. Гоголя. – 2002. – 294с.

 3. Волошин І. І., Уварова А. Є. Загальне землезнавство. Практикум . – К.: видавництво КДПУ, 2000. – 268с.

 4. Географический атлас ( для учителей средней школы). М.: Картография, 1982. – 238с.

 5. Географический энциклопедический словарь.- Термины и определения. М. : Наука, 1989. – 602с.

 6. Геренчук К. И. , Боков В. А. , Черванев И. Г. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1984.- 255с.

 7. Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. – М. : Мысль, 1970. – 283с.

 8. Короткий тлумачний словник з географії. - К.: Либідь , 20001. – 135с.

 9. Мащенко О.М. Технологія формування цілісних знань про географічні об’єкти //Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій та післядипломній освіті. — Полтава: ПОІППО, 2006. — С.17-22.

 10. Медина В. С. Загальна фізична географія. – К. : Рад. школа, 1974. – 212с.

 11. Мельчаков Л. Ф. Общее землеведение с основами краеведения. – М. : Просвещение, 1990.- 314с.

 12. Мильков Ф. Н. Общее землеведение. – М. : Высшая школа , 1990.- 335с.

 13. Мольчак Я. О., Ільїн Л. В. Загальне землезнавство. – Луцьк, - 1997 – 386с.

 14. Неклюкова Н. П. Общее землеведение. Ч.І. – М. Просвещение, 1976.- 336с.

 15. Неклюкова Н. П. Общее землеведение. Ч.ІІ. – М. Просвещение, 1975.- 224с.

Прес, 2003. – 247.

 1. Ратобыльський Н. С. , Лярский П.А. Землеведение и краеведение. – М. : Высшая школа, Олійник Я. Б., Федорищак Р. П. , Шищенко П. Г. Загальне землезнавство. - К.: Знання - 1987. – 215с.

 2. Скуратович О. Я. Коваленко Р. Р. Круглик Л. І. Географія. Підр. для 6 кл. загальноосвітньої шк.. – К. : Зодіак - Еко , 1998. – 192с.

 3. Судакова С.С. Общее землеведение. – М.: Недра, 1987. – 325 с.

 4. Фоменко А.Н., Хихлуха В.И. Общая физическая география и геоморфология. – М. : Недра, 1987. – 373с.

 5. Шубаев Л.П. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1977. – 455 с.

Список додаткової літератури:

 1. Булава Л.М., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Загальна географія: Підр. Для 6 кл. загальноосвітн. навч. закл. — Полтава: Довкілля. — К., 2006. — 224с.

 2. Буянов М.І. Чи загрожує Землі катастрофа //Український географічний журнал. — 1999. — №2. — С.64-66.

 3. Голишкін В. Біосфера. Географічна оболонка// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. - №16. – C. 3-6.

 4. Дергачев В. Великий океан географии // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002 – 325-28.- C. 4-5.

 5. Жекулин В.С. Введение в географию. — Л.: Гидрометеоиздат, 1989.

 6. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.: Просвещение, 1999 — 366с .

 7. Ісаченко А. Г. Образне сприйняття у географічному пізнанні світу //Краєзнавство. Географія. Туризм. -2003. - №5. – С.1-7.

 8. Казаков В.Л. Досвід викладання курсу «Загальне землезнавство» в педагогічному ВНЗ за принципами кредитно-модульного навчання //Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій та післядипломній освіті. — Полтава: ПОІППО, 2006. — С.80-85.

 9. Куликов К. А. Планета Земля. – М. : Просвещение, 1985. – 122с.

 10. Лантух Г. Всесвіт та його будова //Краєзнавство. Географія. Туризм. —2000. — №4. — С.12-13.

 11. Мазур Л., Туринська О. Географічне середовище та національна самоідентифікація // Краєзнавство. Географія. Туризм.- 2003. - №11.

 12. Мащенко О. М. Формування цілісних знань про природу при вивченні курсу «Загальне землезнавство» // Проблеми безперервної географічної освіти. зб. наук. праць. – Вінниця : 2002. – C. 257-261.

 13. Мащенко О.М. Технологія формування цілісних знань про географічні об’єкти //Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій та післядипломній освіті. — Полтава: ПОІППО, 2006. — С.17-22.

 14. Мельничук І. Метеорити бомбардують Землю // Краєзнавство. Географія. Туризм. 2003. - №13. – С. 2-5.

 15. Мизун Ю. Г. Полярные сияние. – М.: Наука,1983. – 144с.

 16. Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. — М.: Просвещение, 1989. — 66с.

 17. Пащенко В.М. Туризм. — К.: УГТ, 2000. — 395с.

 18. Подаль В.Р. Явление в верхней атмосфере // География в школе, 2000. - №3.

 19. Позденеева Н. Современний взгляд на глобальные екологические изменения // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2002. - №25-28. – C. 8-10.

 20. Сафронов В.С. Происхождение Земли. — М.: Знание, 1987 — 48с.

 21. Сухарев С.М., Чундаков С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони довкілля. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 394с.

 22. Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства: Зб. наук. праць. — Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. — 214с.

 23. Филиппов Е.М. Земля в развитии. — К.: Наука, 1989 — 211с.

 24. Формування системи фізико-географічних знань у студентів географічних спеціальностей //Географія і сучасність. зб. наук. праць, НДПУ ім.. Драгоманова. – К. : 2002. – C. 210-217.

 25. Шевченко В. золотий переріз Землі // Краєзнавство. - № 4. – C.6-7. Географія. Туризм. – 2002.Питання для підсумкового контролю

 1. Об’єкт і предмет землезнавства.

 2. Основні напрямки формування просторових «географічних» уявлень про навколишній світ.

 3. Розвиток загального землезнавства в античності.

 4. Географія у середні віки.

 5. Розвиток ідей загального землезнавства в епоху Відродження.

 6. Внесок Олександра Гумбольдта у землезнавство.

 7. Географічні ідеї К.Ріттера і Ф.Ратцеля.

 8. Наукові дослідження наукового спрямування О.І. Воєйкова.

 9. Внесок В.В. Докучаєва у розвиток землезнавчих ідей.

 10. Значення досліджень В.І. Вернадського для землезнавства.

 11. Землезнавчі дослідження на сучасному етапі.

 12. Відмінності хорологічної парадигми у давнину та в сучасності.

 13. Сутність та форми реалізації систематичної парадигми у землезнавстві.

 14. Особливості географічних моделей та їх види.

 15. Сутність системної парадигми в землезнавстві та приклади її використання у географічних дослідженнях.

 16. Значення екологічної парадигми в землезнавстві.

 17. Методологічні засади землезнавства.

 18. Види та здобутки космічного землезнавства.

 19. Склад та будова Всесвіту.

 20. Відмінності зірок за температурою , світимістю та блиском.

 21. Види Галактик. Характеристика нашої Галактики.

 22. Характеристика Сонця та його випромінювання.

 23. Склад та будова Сонячної системи.

Закони руху планет Кеплера.

 1. Відмінності планет земної групи та планет – гігантів.

 2. Теорії про походження Сонячної системи.

 3. Характеристика супутника Землі – Місяця.

 4. Фігура та розміри Землі.

 5. Внутрішня будова Землі.

 6. Параметри гравітаційного поля Землі.

 7. Значення гравітаційного поля Землі для формування особливостей її природи.

 8. Магнітосфера, її показники та будова.

 9. Зміни магнітного поля Землі. Магнітні бурі і полярні сяйва.

 10. Сонячно-земні взаємодії.

 11. Вплив Місяця на природу Землі.

 12. Географічні наслідки параметрів Землі як планети.

 13. Параметри осьового обертання Землі.

 14. Географічні наслідки осьового обертання Землі.

 15. Сила Коріоліса та її значення для географічної оболонки..

 16. Зміна дня і ночі.

 17. Доба – природна одиниця часу.

 18. Види часу. Поясний час.

 19. Добова ритміка у географічній оболонці.

 20. Характеристики орбітального руху Землі.

 21. Причини різної тривалості пір року.

 22. Явище прецесії тривалістю 40700 років та його географічні наслідки.

 23. Зміна висоти Сонця над горизонтом.

 24. Зміна пір року.

 25. Явище прецесії тривалістю 26000 років та її географічні наслідки.

 26. Пояси освітленості.

 27. Явище полярного дня і полярної ночі.

 28. Межі, склад та будова географічної оболонки.

 29. Закономірності цілісності та дискретності у географічній оболонці.

 30. Закономірності кругообігів речовини та полярної асиметрії у географічній оболонці.

 31. Закономірність зональності та азональності у географічній оболонці.

 32. Закономірності ритмічності та неперервності розвитку географічної оболонки.

 33. Спільні і відмінні ознаки понять антропосфера та ноосфера.

 34. Поняття про природні умови та природні ресурси.

 35. Вплив діяльності людини на довкілля.

 36. Особливості сучасної екологічної кризи.

 37. Екологічні стратегії людства.

 38. Концепція збалансованого (сталого) розвитку.

 39. Основні шляхи екологізації природокористування.

 40. Задачі на визначення часу.

 41. Задачі на визначення висоти Сонця.

 42. Задачі на визначення часу сходу та заходу Сонця і тривалості дня.

 43. Задачі на визначення дальності видимого горизонту.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи