Кафедра географії та краєзнавства icon

Кафедра географії та краєзнавства
Скачати 301.4 Kb.
НазваКафедра географії та краєзнавства
Дата03.08.2012
Розмір301.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

«_____» ____________________2010 р.


(КРАВЧЕНКО П.А.)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства, протокол № 1

від 30 серпня 2010 року


Зав. кафедри ____________________ (БУЛАВА Л.М. )Робоча програма з навчальної дисципліни


ГІДРОЛОГІЯ


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

^ Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс навчання: IІ-й Семестр: 3-й


Укладач:

кандидат педагогічних наук, доцент

Мащенко Ольга Миколаївна


Полтава — 2010


Робоча навчальна програма розроблена на основі:


Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ «Гідросфера». / Укладачі: І.П.Половина, І.І.Волошин, Г.І. Воронова. – К.: РУМК, 1992. - 20 с.

Надзаг.: Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень освіти. Затверджено Управлінням вищих навчальних закладів.

Відповідальна за випуск М.Д. Савицька

  1. Метою вивчення курсу «Гідрологія» є одержання знань про фізичні процеси та явища в гідросфері Землі в їх взаємодії із земною поверхнею та Космосом упродовж характерних проміжків часу (доба, сезон, рік тощо).

^ 1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Гідрологія»

Цикл дисциплін: математичної і природничонаукової підготовки

Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів)

^ Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

3

3

144

3

30

28

43

43

2

екзамен

Разом

3

144

3

30

28

43

43

2
Назви змістових модулів:

^ НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом годин

^ У тому числі

Лекції

Лаборат.

роботи

Сам.

робота

Індивідуал.

робота

Змістовий модуль 1.^ ГІДРОСФЕРА. СВІТОВИЙ ОКЕАН

1. Цілісність і дискретність гідросфери

14

5

4

5
2. Світовий океан

31

9

8

14
Всього за модуль 1

45

14

12

19
Змістовий модуль 2. Водні об’єкти суходолу

3. Поверхневі води суходолу

36

9

12

15
4. Підземні води суходолу. Льодовики. Багаторічна мерзлота

20

7

4

9
Всього за модуль 2

56

16

16

24
^ Всього за курс

144

30

28

43

43


^ 1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, перевірка письмового виконання лабораторних робіт, тестування з теми.

Модульний контроль: у формі тестування з тем змістового модуля.

Підсумковий контроль – екзамен у формі письмової перевірки знань – відповідей на питання, що додаються у кінці робочої програми (згруповані по 2 питання в кожному білеті).

^ 1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів з усіх дисциплін за кожний семестр в ПДПУ імені В.Г.Короленка здійснюється за 100-бальною шкалою.

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:^ Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 - 100

відмінно

зараховано

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно

(з можливістю повторного складання екзамену)

не зараховано

F

0 - 34

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням курсу)

^ 1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру

Поточний і модульний контроль*

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Загальна

с у м а

40 балів

(Ці бали складається із суми балів за всі змістовні модулі. А бали за кожний модуль –

із суми поточних оцінок на заняттях, оцінки самостійної роботи і модульних контролів)

20

40 балів

100 балів

Для практичної частини використовують такі форми контролю:

усна відповідь на питання співбесіди або письмова відповідь на поточний тестовий контроль; виконання завдань (здійснення аналізу графіків, карт, схем, картосхем, таблиць, побудова схем, розв’язування задач тощо) може бути оцінена від 0 до 5 балів. За письмове оформлення комплексу лабораторних робіт кожного модуля можна одержати від 0 до 5 балів.

За виконання завдань самостійної роботи передбачена різна кількість балів. Зокрема, за вивчення об’єктів географічної номенклатури у кожній темі дається від 0 до 5 балів. Завдання самостійної роботи по вивченню окремих питань курсу перевіряються у письмовій контрольній роботі після кожного модуля. За письмову відповідь на кожне з питань контрольної роботи студент може одержати до 1 – 2 балів. Конкретна кількість балів указана для кожного з питань такої контрольної роботи.

Після виконання усіх видів навчальної діяльності по модулю проводиться модульна контрольна робота, за яку студент може одержати до 15 балів. Таким чином, за кожен модуль студент може одержати 5 балів за поточний контроль та 15 балів за модульний контроль, що разом становить 20 балів.

Індивідуальна робота виконується у формі рефератів, презентацій та ілюстративних матеріалів у електронній формі, ілюстративних альбомів на паперових носіях та настінних переносних таблиць, що ілюструють та унаочнюють окремі питання курсу. За виконання завдань індивідуальної роботи у формі рефератів передбачено від 0 до 4 балів. За підготовку презентацій, розробку наочності на паперових носіях студент може одержати ще від 0 до 6 балів. Таким чином, за індивідуальну роботу у кожному модулі можна одержати до 10 балів. За увесь курс студент виконує два індивідуальних навчальних проекти. Сумарна кількість балів за індивідуальну роботу впродовж усього курсу становить 20 балів.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. Екзамен передбачає письмову відповідь на два теоретичних питання та розв’язання задачі. За теоретичні питання виставляється до 14 балів, а за задачу – до 12 балів. За підсумковий контроль у цілому студент може одержати до

40 балів.

^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ ТА ЇХ СТРУКТУРА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГІДРОСФЕРА. СВІТОВИЙ ОКЕАН

Тема 1. Цілісність і дискретність гідросфери

Гідросфера — водна оболонка Землі. Утворення та еволюція гідросфери Землі. Найважливіші властивості природних вод: теплові, оптичні, хімічні. Вода — розчинник, поверхневий натяг води. Географічні наслідки фізико-хімічних властивостей природних вод.

Частини гідросфери. Об’єднання частин гідросфери у цілісність Світовим кругообігом води. Велике, мале та внутрішньоматерикове кола кругообігу води. Світовий водний баланс.

Світовий океан, його частини. Межі океанів. Класифікація морів. Види заток. Протоки Світового океану. Сучасні методи дослідження океану. Рівнева поверхня океанів і морів. Причини її коливання.

Лекції

Тематика і зміст лекцій

К-сть годин

Література (основна, додаткова)

Обладнання ресурси

Тема.№1-2 Гідросфера

- Формування гідросфери

- Фізичні властивості природних вод та їх географічні наслідки

- Хімічні властивості природних вод та їх географічні наслідки

- Світовий кругообіг води

- Світовий водний баланс

Тема. ^ Рівнева поверхня Світового океану та його дослідження

- Частини Світового океану

- Зміни рівневої поверхні океану

- Способи дослідження Світового океану

4


1

А) [1], c.206-214; [2], c.213-221; [3], c.124-126; [4] c.146-149; [5] c. ; [6] c.23-41; 58-82; [7] c.147-154; [8] c.164-170; [9] c. 16-34

Б) [2], [14], [15], [36], [52], [54], [58], [62], [63], [66], [78], [91].


А) [1] c.214-215; [2] c.221-225; [3] c.126-127; [4] c.149-153; [6] c.269-273; 370-344; [7] c.151-154; [8] c.170-172; [9] c.143-145; 169-171

б) [7], [9], [38], [48], [58], [64], [66], [68], [85]

Фізична карта світу; таблиця «світовий кругообіг води»

http/dir.yahoo.com.

/Scince/Geography.


Фізична карта; фізична карта океанів; географічні атласи; ілюстративний матеріал про підводні апарати

http/www/open/web.ru

Лабораторні заняття

Лабораторне заняття № 1-2 Тема: Гідросфера

Самостійна робота

Вивчити номенклатуру річок Європи та Північної Америки і вміти показувати ці об’єкти за указаним переліком. 5 год.

^ За виконання самостійної роботи студент може одержати від 0 до 5 балів.

ТЕМА 2. Світовий океан

Фізичні та хімічні властивості океанічної води. Хімічний склад океанічної води. Постійність сольового складу океанічної води. Формування сучасного складу вод Світового океані. Солоність океанічної води, закономірності її розподілу у поверхневому шарі та з глибиною. Відмінності солоності води в морях.

Уміст кисню в океанічній воді, джерела його надходження, закономірності його розподілу в поверхневих шарах та з глибиною. Уміст вуглекислого газу, азоту, сірководню в океанічній воді.

Густина води Океану та чинники, що її вивчають. Тиск океанічної води та його зміна з глибиною. Прозорість води в океані. Колір води океанів та морів.

Термічний режим Світового океану. Тепловий баланс океанічної води. Закономірності добового та річного ходу температури поверхневих шарів води. Зміна температури в океані з глибиною. Розподіл температур на поверхні Світового океану.

Лід в океані. Утворення льоду в солоній воді. Крижані кристали, сало, склянка, нілас, блинчастий лід, молодик, паковий лід. Поширення океанічної криги.

Динаміка вод Світового океану. Хвилювання води. Елементи хвилі. Класифікація хвиль за походженням. Вітрові хвилі, їх розміри, енергія, рух. Сейсмічні хвилі, їх вплив на узбережжя. Анемобаричні хвилі.

Припливно-відпливні рухи океанічної води. Нерівність припливів. Сигізійні та квадратурні припливи. Внутрішні хвилі.

Течії Світового океану. Класифікація хвиль за походженням. Фрикційні та градієнтні течії. Класифікація течій за глибиною, тривалістю, температурою. Закони Екмана. Узагальнена схема поверхневих течій Світового океану. Кругообіги течій в Атлантичному, тихому, Індійському та Північно Льодовитому океанах.

Поверхневі та глибинні водні маси. Зональні типи поверхневих водних мас. Апвелінг і даунвелінг.

Океан як середовище життя. Поділ органічного світу океану на бентос, планктон, нектон. Продуктивність Світового океану на різних широтах. Природні ресурси Світового океану: біологічні, хімічні, мінеральні, паливні, енергетичні, ресурс води для опріснення, рекреаційні.

Види навчальної діяльності

а) ЛекціїТематика і зміст лекцій

Г

Література (основна,

Обладнання ресурси

4-5


6-7

Тема: ^ Властивості океанічної води

- Фізико-хімічні властивості океанічної води

- Солоність, її розподіл на поверхні та з глибиною

- Зміна густини океанічної води

- Уміст газів у водах океану

- Термічний режим океанічної води

- Лід в океані


^ Динаміка океанічних вод

- Хвилі, їх елементи

- Класифікація хвиль за походженням

- Характеристика вітрових хвиль

- Характеристика сейсмічних хвиль

- Полігенетичні хвилі та їх катастрофічні наслідки

- Течії, їх класифікація за глибиною

- Класифікація поверхневих течій за походженням, тривалістю, температурою

- Закони Екмана

- Загальна схема поверхневих течій Світового океану

4


4

А): [1], c.216-232; [2], c.225-227; 245-246; [3], c.128-131; [4] c.149-153; [6] c.278-307; [7] c.151-155; [8] c.172-173; [9] c. 151-166

Б): [6], [7], [8], [10], [11], [13], [26], [48], [58], [63], [64], [66], [68], [69], [77], [84], [87], [88]

А) [1] c.232-259; [2] c.231-242; [3] c.130-132; [4] c.153-158; [6] c.307-340; [7] c.155-158, [8] c.173-177; [9] c.167-184:

б)[7], [8], [10], [11], [13], [23], [26], [26], [31], [32], [33], [40], [41], [48], [51], [52], [55], [58], [59]

Фізична карта світу; фізична карта океанів, схеми «Меридіональні профілі солоності», «Меридіональні профілі температури», «Меридіональні профілі вмісту кисню»

http/www.geoid.ru


Фізична карта океанів, фізична карта світу, географічні атласи, схеми «Кругообіги поверхневих течій Світового океану»

http/www.geoportat.narod/ru

б) Лабораторні заняття

Лабораторне заняття № 3-4 Тема: Фізико-хімічні властивості океанічної води Лабораторне заняття № 5-6 Тема: Динаміка вод Світового океану

Самостійна робота

Завдання 1. Вивчити географічну номенклатуру річок Азії, Африки, Південної Америки та Австралії та вміти показувати їх на фізичній карті світу за наведеним переліком. 4 год.

Завдання 2. Охарактеризуйте льодові утворення Світового океану 5 год.

Завдання 3. Охарактеризуйте океан як середовище життя 5 год.

За виконання самостійної роботи студент може одержати від 0 до 5 балів.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ВОДНІ ОБ’ЄКТИ СУХОДОЛУ

ТЕМА 3. Поверхневі води суходолу

Класифікація вод суходолу. Поняття річка, її частини. Річкова система, річкова сітка, гідрографічна сітка. Річковий басейн і водозбір. Головні річкові басейни суходолу. Області внутрішнього стоку. Світовий вододіл Землі.

Живий та мертвий водні перерізи річки. Морфометричні характеристики поперечного перерізу річки. Продольний профіль річки, падіння та похил річки. Швидкість руху річкового потоку.

Річковий стік, його показники. Чинники, від яких залежить величина річкового стоку. Джерела живлення річок. Водний режим річок, його фази (повінь, паводок, межінь). Катастрофічні розливи річок. Класифікація водного режиму річок за М.Львовичем. Зональні типи водного режиму річок.

Хімічний склад річкових вод. Тепловий режим річок. Лід на річках, льодостав та льодохід. Біота в річках. Господарське використання та охорона річок.

Поняття «озеро». Класифікація озерних улоговин за походженням. Улоговини ендогенного та екзогенного походження. Морфометричні характеристики озера. Водний баланс озерної води. Відмінності водного балансу проточних та безстічних озер. Класифікація озер за водним режимом.

Хімічний склад озерних вод. Класифікація озер за солоністю. Взаємозв’язок між хімічним складом і солоністю озерної води. Уміст газів у воді озер. Тепловий баланс озер. Пряма та обернена термічна стратифікація озерних вод. Поняття термоклин. Типи термічного режиму озер. Динаміка озерних вод. Вітрові хвилі та сейші. Життя в озерах. Значення озер у житті та діяльності людини.

Поняття «болото». Утворення боліт. Класифікація боліт за багатством мінерального живлення: євтрофні, мезотрофні, оліготрофні. Використання боліт. Поняття «заболочені землі».

Штучні водні об’єкти. Водосховища та ставки. Канали зрошувальні, обводнювальні, судноплавні, комплексного призначення.

Види навчальної діяльності:

а) Лекції

№п\п

Тематика і зміст лекції
Література (основна, додаткова)

Обладнання ресурси

-9


10


11 -12

Тема: ^ Морфометричні характеристики річок та річковий стік

- Елементи річки

- Річкова система, річковий басейн та вододіл

- Річкова сітка та гідрографічна сітка

- Морфометричні характеристики поперечного перерізу

- Повздовжній профіль річки

- Чинники, від яких залежить величина річкового стоку.

Тема: ^ Характеристика параметрів річкової води

- Джерела живлення річок

- Водний режим річок

- Класифікація водного режиму річок

- Типи водного режиму річок

- Хімізм річкових вод

- Термічний режим річок

- Біота річок

- Використання та охорона річок

Тема: Озера

- Поняття озеро, його морфометричні характеристики

- Класифікація озерних улоговин за походженням

- Водний режим озер

- Хімізм озерних вод

- Термічний режим озер


4


2


4

Основна: [1], c.277-286; [2], c.259-271; [3], c.137-142; [4] c.169-172; ; [6] c.127-137; [7] c.158-160; [8] c.177-1799; [9] c.34-42; 50-74

Додаткова:

[5], [20], [22], [34], [37], [39], [46], [49], [58], [61], [67], [70], [72], [76], [80], [81], [80], [82], [86]


Основна:

[1] c.287-297; [2] c.272-279; [3] c.142-147; [4] c.173-176; [6] c.137-154, 185-188; [7] c.161; [8] c.179-181; [9] c.74-87

Додаткова:

[5], [20], [22], [34], [37], [39], [46], [49], [58], [61], [67], [70], [72], [76], [80], [81], [80], [82], [86]


Основна:

[1] c.297-315; [2] c.279-291; [3] c.150-136; [4] c.177-184; [6] c.202-240; [7] c. 162-165; [8] c. 181-184; [9] c.87-109

Додаткова:

[2], [4], [6], [16], [19], [21], [42], [53], [58], [61], [72], [73]

Фізична карта океанів (із басейнами стоку); фізична карта світу; кліматична карта світу, географічні атласи

http/www.national – geog – rahpic – news.info


Фізична карта півкуль; кліматична карта світу; географічні атласи, таблиця «Типи водного режиму річок», роз даткові матеріали «Класифікація водного режиму річок»

http/dir.yahoo.com./Scince/Geography


Фізична карта світу; географічні атласи

http/www/open/web.ruЛабораторні заняття

Лабораторне заняття № 7-8 Тема: Повздовжній профіль річок та річковий стік

Лабораторне заняття № 9-10 Тема: Живлення та водний режим річок

Лабораторне заняття № 11-12 Тема: Озера

Самостійна робота

Завдання 1. Вивчіть географічну номенклатуру озер Європи та Північної Америки та умійте показувати їх на фізичній карті світу за визначеним переліком. 4 год.

Завдання 2. Охарактеризуйте болота як особливі поверхневі водні об’єкти. 5 год.

Завдання 3. Охарактеризуйте штучні водні об’єкти. 6 год.

ТЕМА 4. Підземні води. Льодовики. Багаторічна мерзлота

Поняття «підземні води». Властивості гірських порід (пористість, вологоємність, водопроникність). Форми води в ґрунтах. Класифікація підземних вод за умовами залягання. Води зони аерації, ґрунтові води, між пластові води. Зональні типи ґрунтових води. Артезіанські басейни. Хімічний склад підземних вод за температурою. Джерела, Гейзери. Використання та охорона підземних вод.

Поняття «льодовики». Хіоносфера, снігова лінія. Утворення і розвиток льодовиків. Морфологічні типи льодовиків. Гірські льодовики. Гірсько-покривні та покривні льодовики.

Поняття «багаторічна мерзлота». Утворення та поширення багаторічної мерзлоти. Підземні води в умовах багаторічної мерзлоти.

п\п

Тематика і зміст лекції

г

Література (основна,додатк.)

Обладнання ресурси

К-сть балів14-15Тема: ^ Підземні води

- Поверхневий та підземний стік

-Чинники формування та географічний розподіл стоку

-Водно-фізичні властивості гірських порід

- Форми води в ґрунтах

- Класифікація підземних вод за умовами залягання

- Джерела

- Значення підземних вод у географічній оболонці

- Використання підземних вод

- Охорона підземних вод

Тема: ^ Багаторічна мерзлота. Льодовики

- Багаторічна мерзлота

- Утворення і поширення багаторічної мерзлоти

- Хіоносфера та снігова лінія

- Умови виникнення, живлення та рух льодовиків

- Морфологічні типи льодовиків

- Закономірності поширення льодовиків та зледеніння

- Значення льодовиків у

географічній оболонці

2


4Основна:

[1], c.266-277; [2], c.298-304; [3], c.132-137; [4] c.164-169; [6] c.99-126; [7] c.165-168; [8] c.184-187; [9] c.125-143.

Додаткова:

[36], [54], [55], [58], [60], [61]


Основна:

[1] c.322-332; [2] c.312-329; [3] c.161-170; [6] c.82-98; [7] c.168-174; [8] c.189-195; [9] c.116-125

Додаткова

[9], [36], [54], [55], [58], [60], [61]

Фізична карта півкуль, географічні атласи

http/www.geoportat.

narod/ru


Фізична карта півкуль; кліматична карта світу; географічні атласи, ілюстративний матеріал «Морфологічні типи льодовиків»

http/www.national – geog – rahpic – news.infoЛабораторне заняття № 13-14. Тема: Льодовики


Самостійна робота

Завдання 1. Вивчіть географічну номенклатуру озер Азії, Африки, Південної Америки та Австралії та вмійте показувати їх на фізичній карті світу за визначеним переліком. 4 год.

Завдання 2. Охарактеризуйте утворення та поширення багаторічної мерзлоти. 5 год.

Індивідуальна робота

Написати реферати про гідросферу, властивості природних вод, водні об’єкти суходолу за визначеним переліком тем та підготувати електронні презентації або комплекти наочності на паперових носіях до обраної теми. 43 год.

^ СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Ч.1. — М.: Просвещение, 1976. — 336 с.

 2. Шубаев Н.П. Общее землеведение. Ч.ІІ. — М.: Просвещение, 1977. — 451 с.

 3. Фоменко А.П., Хихлуха В.И. Общая физическая география и геоморфология. — М.: Наука, 373 с.

 4. Ратобыльский Н.С., Лярский П.А. Землеведение и краеведение. — М.: Высшая школа, 1987. — 215 с.

 5. Судакова С.С. Общее землеведение. — М.: Просвещение, 1987. — 243 с.

 6. Михайлов В.Н. Общая гидрология. — М.: Просвещение, 1991. — 368 с.

 7. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. — К.: Вища школа, 1995. — 223 c.

 8. Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г. Загальне землезнавство. — К.: Знання-Прес, 2003. — 247 с.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

(Із бібліотеки ПДПУ)

 1. Cousteau J.Jean-Michel Cousteau's World. Cities under the Sea: Coral Reefs. – Jean-Michel Cousteau's Prodactions Inc., 1999. – Disk 1. Низинные болота, верховные болота.. Н/а

 2. Авакян А.Б. Водні проблемі: мифі и реальность. – М.: Знание, 1991. – 48 с. – (Новое в жизни , науке , технике.Сер."Науки о Земле".; №9 (Н/а)

 3. Авакян А.Б. Водохранилища/ А.Б.Авакян, В.П.Салтанкин, В.А.Шарапов. – М.: Мысль, 1987. – 325 с.: ил. – (Природа мира). – Библиогр.: с.319-323. ЧЗ№1

 4. Антипчук А.Ф. Водна мікробіологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ А.Ф.Антипчук, І.Ю.Кірєєва. – К.: Кондор, 2005. – 256 с. ЧЗ№1

 5. Басейновий принцип управління водними ресурсами// Екологічний вісник. – 2007. – №2. – С.31.

 6. Бевзюк В. Мертве море: міфи та реальність// Краєзнавство.Географія.Туризм. – 2005. – №1. – С.18-19.

 7. Брукс Ф. Моря и океаны: Энциклопедия окружающего мира: Пер. с англ. – М.: Росмэн, 1988. – 32 с. ЧЗ№1

 8. Вершинин А. Тайны Черного моря// В мире животных. – 2006. – №10. – С.2-9.

 9. Волков А. Льды, зной и числа Миланковича// Знание-сила. – 2006. – №8. – С.75-81.

 10. Вронский В.А. Биологические ресурсы мирового океана// Биология в школе. – 2005. – №8. – С.13-16.

 11. Вронский В.А. Экологическое состояние южных морей России// География и экология в школе ХХI века. – 2007. – №1. – С.21-25.

 12. Галалюк Н.А. Океани. 7 клас// Географія : науково-методичний журнал. – 2006. – №18. – С.9-20.

 13. Гвоздев Ю.А. Агония Черного моря. Новые проекты спасения экосистемы региона// Экология и жизнь. – 2004. – №4. – С.53-54.

 14. Гвоздяк П. Біологічні аномалії води, або чотири запитання для обміркування// Вісник НАН України. – 2005. – №4. – С.45-52.

 15. Гвоздяк П. Біохімія води як перспективний науковий напрям// Вісник НАН України. – 2006. – №9. – С.21-23. Яким чином біота впливає на воду.

 16. Гельман З.Е. Сибиряк и Мертвое море// Химия и жизнь. – 2006. – №11. – С.52-53. Новомейский М.А. занимался разработкой минеральных богатств Мертвого моря.

 17. Гожик П. Вивчення Південного океану в 7 класі/ П.Гожик, В.Корнєєв// Краєзнавство.Географія.Туризм. – 2004. – №38. – С.4-8.

 18. Гончаренко О.М. Сучасні проблеми гідросфери// Екологічна газета (укр. пош). – 2007. – №12. – С.8. Екологічні проблеми України.

 19. Горєв Л.М. Гідрохімія України: Підручник/ Л.М.Горєв, В.І.Пелешенко, В.К.Хільчевський. – К.: Вища шк., 1995. – 307 с.: іл. – Бібліогр.:с.307.

 20. Дарницький В. Злочин проти Славутича. Екологічна безпека водосховищ дніпровського каскаду та басейну Дніпра// Науковий світ. – 2005. – №4. – С.2-5.- №5.-С.8-11.

 21. Денисик Г.І. "Нестандартний" Сиваш// Український географічний журнал. – 2006. – №2. – С.70-72.

 22. Дідух М.Я. Мальовнича річка Рось. Результати експедиції/ М.Я.Дідух, О.Г.Зарубич// Квіти України. – 2005. – №4. – С.31-33. О цунами..

 23. Дозье Т. Опасные морские создания: Пер. с англ./ Под ред. А. В. Яблукова. – М.: Мир, 1985. – 129 с.: ил. – (Удивительный мир диких животных). – Библиогр.: с.129. ЧЗ№1

 24. Евграшкина Г.П. Закономерности изменения гидрологических условий в зоне влияния прудов-накопителей сбросных шахтных вод в Западном Донбассе/ Г.П.Евграшкина, Н.Н.Харитонов// Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2007. – №1. – С.16-20.

 25. Загора Л.М. Океани. 7 клас. Підсумковий урок// Географія : науково-методичний журнал. – 2005. – №3. – С.12-13.

 26. Зайцев А. Свет в глубине океана// Знание-сила. – 2007. – №2. – С.103-105. В глубине Океана таится неведомая нам жизнь. В кромешной тьме вспыхивает странный, призрачный свет..

 27. Зощенко Т. Н. Карта півкуль. Океани. Материки. Інтегрований урок із природознавства, географії, англійської мови, 4-й клас/ ЗоценкоТ, Н.Ваганова, Т.Замниус// Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – №1-2. – С.80-84.

 28. Калиниченко О.В. Тепловое загрязнение водоемов// Биология в школе. – 2006. – №3. – С.45-47.

 29. Кендзера О. Планета у форс-мажорі?/Підготував А.Чирва// Урядовий кур'єр. – 2005. – №11. – С.8-9 Трагедія в Південно-Східній Азії - цунамі

 30. Кінько Т.А. Земля- планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи. Кн.1/ Т.А.Кінько, М.Т.Кінько. – К.: ТОВ "ВПЦ "Літопис-ХХ", 2004. – 287 с. ЧЗ№1, Н/а

 31. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992 року (Від 21 квітня 1994 року)// Офіційний вісник України. – 2006. – №44. – С.432-447. Міжнародні договори України, що набрали чинності; Європейські конвенції.

 32. Константинова Т.В. Тема "Волны в океане": Материалы для подготовки к уроку. 6 класс// География: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2005. – №7. – С.27-29.

 33. Короновский Н. Волна, несущая смерть// Наука и жизнь. – 2005. – №3. – С.16-19 Землетрясение. Цунами 26 декабря 2004 г. у берегов Индонезии.

 34. Красновська О. Річки України. Річка Дніпро - символ і любов України : Конспект інтегрованого уроку з географії, укр.літ., українознавства/ О.Красновська, В.Криворучко// Краєзнавство.Географія.Туризм. – 2003. – №42-43. – С.43-47.

 35. Куліш О. Урок на тему "Атлантичний океан" у 7 класі// Географія та основи економіки в школі. – 2006. – №1. – С.19-22.

 36. Кульский Л.А. Вода знакомая и загадочная/ Л.А.Кульский, В.В.Даль, Л.Г.Ленчина. – К.: Рад. шк., 1982. – 120 с.: ил. – Библиогр.: с.118. ЧЗ№1

 37. Куценко М.В. Оптимізація стану малих річок // Український географічний журнал. – 2003. – №3. – С.27-33.

 38. Куше Л.Д. Бермудский треугольник: Мифы и реальность. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1978. – 352 с. Н/а

 39. Лазаревич К.С. Большие реки России. Длина рек// География: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2006. – №5. – С.21-27.

 40. Лантух Т. Моря України// Краєзнавство.Географія.Туризм. – 2004. – №5. – С.14-17

 41. Лобковский Л.И. Великие волны/ Л.И.Лобковский, Д.Я.Фащук// Химия и жизнь. – 2005. – №7. – С.38-41.

 42. Лямичева В. Озера, лимани, болота, штучні водойми України. 8-й клас// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – №40. – С.15-19.

 43. Максимчук П.Я. Нові дані про геологічну будову та перспективи нафтогазоносності українського сектору Азовського моря// Доповіді НАН України. – 2004. – №6. – С.127-133.

 44. Манулик О. Хвилями Світового океану. Виховний захід із циклу "Я і навколишнє середовище"// Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – №13-14. – С.100-104.

 45. Мартынов В.Л. Сайменский канал// География: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2006. – №4. – С.4-7 Научно обоснованные пути восстановления природных. Азовского моря комплексов

 46. Миронюк Н. Когда река упала с горы// GEO. – 2004. – №3. – С.38-50 Водопады -уникальные природные памятники. Великие водопады..

 47. Михайлов В.Н. Общая гидрология: Учеб. для геогр. спец. вузов./ В.Н.Михайлов, А.Д.Добровольский. – М.: Высш. шк., 1991. – 367 с.: ил. – Библиогр.: с. 355-356. (Абон. Підр.)

 48. Моря и океаны. – М.: Росмэн, 1997. – 192 с.: ил. – (Мир дикой природы). ЧЗ№1

 49. Муранов О.П. Великі, могутні, живі...: Розповідь про найголовніші річки світу: Наук.-худож. кн. для серед. та ст. шк. віку/ Пер з рос. Г.М.Тищенко. – К.: Веселка, 1984. – 262 с.: іл. ЧЗ№1

 50. Низовцев В.А. Болота// География в школе. – 2005. – №7. – С.51-56

 51. Никонов А.А. Цунами века с близкого расстояния. Актуальные заметки палеосейсмолога.// География: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2005. – №4. – С.17-22.

 52. Нові невідомі науці захворювання прийдуть на Землю не з космосу, а з морських глибин// Валеологія. – 2007. – №9-10. – С.24-26.

 53. Озера, пруды и болота: Пер. с фр. – М.: Росмэн, 1998. – 168 с.: ил. – (Мир дикой природы). ЧЗ№1

 54. Ольчедаєвська В.М. Забруднення навколишнього середовища, вода - необхідна складова життєзабезпечення людини/ В.М.Ольчедаєвська, К.М.Венжега// Безпека життєдіяльності. – 2007. – №4. – С.43-44.

 55. Опреснение вод в природе и хозяйстве. – М.: Знание, 1983. – 96 с. – (Нар. ун-т. Ф-т Человек и природа; №9). ЧЗ№1

 56. Основи загальної гідрології: Навч. посіб. для студ. геогр.спец. ун-тів/ За ред. Левковського С.С. – К.: Вища шк., 1975. – 192 с. Аб. Підр.

 57. Паталаха Є. Цунамі в Індійському океані: геодинаміка й уроки для України/ Є.Паталаха, В.Трегубенко// Вісник НАН України. – 2005. – №2. – С.40-52

 58. Пелешенко В.І. Загальна гідрологія: Підруч. для студ. географ., геолог., біолог. та гідрометереолог. фак. вузів./ В.І.Пелешенко, В.К.Хільчевський. – К.: Либідь, 1997. – 384 с. – бібліогр. с. 378. ЧЗ№1

 59. Підвисоцький В. На підступах до таємниць хвиль-шатунів і гідролокації// Голос України. – 2007. – №59. – С.14.

 60. Розанов Л.Л. Воздействие человека на гидросферу// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – №23-24. – С.14-18.

 61. Романенко В. Гідроекологічні проблеми України// Українсько-македонський науковий збірник. Вип.1. – К., 2005. – С.132-146.

 62. Самсонов А.Л. Вселенная воды// Экология и жизнь. – 2006. – №5. – С.42-48. Свойства и память воды.

 63. Світовий океан як стабілізатор клімату землі/ В.Іванов, С.Богуславский, О.Совга, В.Жоров// Вісник НАН України. – 2004. – №3. – С.32-37.

 64. Світовий океан: Нариси про природу і економіку :Посібник для вчителів. – К.: Рад. шк., 1975. – 216 с: іл. – Бібліогр.: с.214-215. ЧЗ№1

 65. Сердюк А.М. Підтоплення земель- важлива гігіенична проблема// Довкілля та здоров"я. – 2004. – №1. – С.3-6.

 66. Степанов В.Н. Природа Мирового океана: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.: ил. ЧЗ№1

 67. Стьопкін Є. Дунайський вузол// Політика і час. – 2005. – №1. – С.64-74 Економічні, правові та екологічні проблеми дельти Дунаю. Економічні інтереси України і Румунії в дельті Дунаю...

 68. Сузюмова Е.М. Открывая тайны океана/ Е.М.Сузюмова, М.И.Ципоруха. – М.: Знание, 1991. – 192 с. ЧЗ№1

 69. Супруненко Ю. Пора, братцы, переходить на айсберговку!// Техника молодежи. – 2007. – №4. – С.10-13. Различные способы полезного употребления айсбергов.

 70. Суржик Л. Кринице, де води напитись// Дзеркало тижня. – 2007. – №9. – С.13. Стан питних вод в Україні.

 71. Таволжанова Т.І. Формування радіоактивного забруднення каскаду Дніпровських водосховищ/ Т.І.Таволжанова, О.В.Петренко, К.В.Розова// Безпека життєдіяльності. – 2006. – №1. – С.19-21.

 72. Таран М.К. Тварини наших водойм. – К.: Рад. шк., 1971. – 136 с.: іл. – Бібліогр.: с.135. ЧЗ№1

 73. Тахтеев В.В. Феномен Байкала// Экология и жизнь. – 2005. – №4. – С.60-65.

 74. Терепищий С.О. Стихійні лиха планети Земля// Країна знань (укр. пошта). – 2006. – №7. – С.35-39. Виникнення та наслідки землетрусів.

 75. Термена Б.К. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: Навч. посібн. для студ. біолог. фак. вищих навч. закл./ Б.К.Термена, С.Г.Літвіненко. – Чернівці: Книги - ХХI, 2005. – 168 с. – Бібліогр.: с. 166-167. Аб. підр, ЧЗ№1, ЧЗ№3, ЧЗ№4

 76. Тисячоліття Подніпров'я// Краєзнавство.Географія.Туризм. – 2003. – №42-43. – С.30-42 Розділ з кн."Гармонія життєвих сил Дніпра"..

 77. Токарева В. Азовское море: дефицит фосфора, избыток азота// Экология и жизнь. – 2006. – №1. – С.56-58.

 78. Фащук Д.Я. Сок жизни на Земле// Химия и жизнь. – 2007. – №5. – С.48-51. В рамках гипотезы открытого гидрологического цикла потоп на Земле в результате глобального потепления нереален.

 79. Філіппов Е.М. Людина і океан. – К.: Т-во "Знання" УРСР, 1990. – 48 с. – (Сер.12 "Природа- людина-здоров'я", №10). ЧЗ№1, Н/а

 80. Флюк О. Річка Прут - краса і біль Прикарпаття/ О.Флюк, В.Горук// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – №40. – С.13-15.

 81. Хільчевський В. Басейн Дніпра: стан, проблеми, перспективи оздоровлення/ В.Хільчевський, С.Дубняк// Краєзнавство.Географія.Туризм. – 2003. – №42-43. – С.4-9.

 82. Хільчевський В.К. До питання моніторінгу важких металів у поверхневих водах басейну Дніпра/ В.К.Хільчевський, М.І.Ромась, С.О.Сілевич// Людина і довкілля. Проблеми неоекології. Вип.4. – Х., 2003. – С.50-53

 83. Хлевной Г.О. Бермудський еліум. – К.: Знання України, 1991. – 64 с. – (Сер. 5 Вдумливим, допитливим, кмітливим (ВДК) №7. ЧЗ№1

 84. Хрипунков Г.М. Таємниці океанів. – К.: Знання України, 1991. – 48 с. – (Сер. 5 "Вдумливим, допитливим, кмітливим" №3). ЧЗ№1

 85. Цунами...// Наука и религия. – 2005. – №11. – С.12-16 Мир Жана-Мишеля Кусто. Город на дне моря: коралловые рифы..

 86. Цыбко В. Днепр взывает о помощи// Екологічна газета– 2007. – №11. – С.4-5.

 87. Человек и океан. – М.: Знание, 1985. – 96 с. – (Нар. ун-т фак. "Человек и природа" №11). ЧЗ№1

 88. Черное море// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – №18-19. – С.33-35 Экологические проблемы Черного моря...

 89. Шевченко В. Засновник океанографії (До 200-річчя з дня народження Метью Фонтейна Морі)// Географія та основи економіки в школі. – 2006. – №1. – С.46-49.

 90. Яковлева Н.М. Дефицит пресной воды. Вода твоей земли: Урок-конференция// Химия: Прилож. к газ. "Первое сентября". – 2007. – №1. – С.39-48.

 91. Яцик А. Київське водосховище : спускати чи почекати// Краєзнавство.Географія.Туризм. – 2003. – №42-43. – С.16-18.Питання до підсумкового контролю

 1. Утворення та еволюція гідросфери Землі.

 2. Теплові властивості природних вод.

 3. Хімічні властивості природних вод. Класифікація природних вод за солоністю.

 4. Фізичні властивості природної води (крім теплових).

 5. Географічні наслідки фізико-хімічних властивостей природних вод.

 6. Структура та цілісність гідросфери.

 7. Світовий кругообіг води.

 8. Світовий водний баланс.

 9. Частини Світового океану.

 10. Класифікація морів.

 11. Сучасні методи дослідження вод Світового океану.

 12. Рівнева поверхня океанів і морів.

 13. Хімічний склад океанічної води та постійність її сольового складу.

 14. Закономірності розподілу солоності океанічної води у поверхневому шарі та з глибиною.

 15. Уміст кисню в океанічній воді та закономірності його розподілу.

 16. Густина, тиск, прозорість та колір океанічної води.

 17. Тепловий баланс океану та його відмінності на різних широтах.

 18. Розподіл температур на поверхні Світового океану.

 19. Зміна температури води Світового океану з глибиною.

 20. Види льодових утворень в океані та їх поширення.

 21. Класифікація хвиль за походженням.

 22. Сейсмічні, анемобаричні та внутрішні хвилі.

 23. Припливно-відпливні в океанах і морях.

 24. Класифікація океанічних течій за глибиною та походженням.

 25. Закони Екмана. Класифікація течій за температурою та тривалістю.

 26. Узагальнена схема поверхневих течій Світового океану.

 27. Зональні типи поверхневих водних мас.

 28. Океан як середовище життя. Продуктивність океану на різних широтах.

 29. Біологічні та енергетичні ресурси Світового океану.

 30. Хімічні, мінеральні та паливні ресурси Світового океану.

 31. Кругообіги поверхневих течій Індійського океану.

 32. Поняття «річка», її частини та швидкість.

 33. Спільне та відмінне у поняттях «річка», «річкова система», річкова сітка. Кількісні показники, що характеризують ці поняття.

 34. Поняття «річковий басейн». Головні річкові басейни суходолу. Світовий вододіл Землі.

 35. Морфометричні характеристики поперечного перерізу річки.

 36. Продольний профіль річки та його показники.

 37. Річковий стік та його показники.

 38. Джерела живлення річок.

 39. Водний режим річок, його фази.

 40. Класифікація водного режиму річок за М.Львовичем.

 41. Зональні типи водного режиму.

 42. Біота в річках. Використання і охорона річок.

 43. Класифікація озерних улоговин за походженням.

 44. Відмінності водного балансу проточних та безстічних озер.

 45. Класифікація озер за водним режимом.

 46. Класифікація озер за солоністю. Залежність хімічного складу від солоності озерної води.

 47. Типи термічного режиму озер.

 48. Хімічний склад озерних вод. Уміст газів в озерах.

 49. Морфометричні характеристики озер (з прикладами рекордів).

 50. Утворення та поширення боліт.

 51. Класифікація боліт за багатством мінерального живлення.

 52. Штучні водні об’єкти.

 53. Водні властивості гірських порід.

 54. Форми води в ґрунтах.

 55. Класифікація підземних вод за умовами залягання.

 56. Джерела та гейзери.

 57. Утворення та поширення багаторічної мерзлоти.

 58. Поняття «хіоносфера» та «снігова лінія».

 59. Утворення і живлення льодовиків.

 60. Рух льодовиків. Пульсуючі льодовики.

 61. Види гірських льодовиків.

 62. Види гірських-покривних льодовиків.

 63. Види покривних льодовиків.

 64. Закономірності поширення льодовиків різних типів

За підсумковий контроль студент може одержати від 0 до 40 балів.

Схожі:

Кафедра географії та краєзнавства iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації
Разом з тим, дисципліна виконує організаційно-методичні функції стосовно студентів-першокурсників, які навчаються в умовах кредитно-модульної...
Кафедра географії та краєзнавства iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації
Дисципліна вивчається в 5, 6, 7 семестрах, тому робоча програма розроблена в трьох частинах
Кафедра географії та краєзнавства iconРобоча програма Вступ до географії для студентів за напрямом підготовки
Розробник: Булава Леонід Миколайович, завідувач кафедри географії та краєзнавства, професор, кандидат географічних наук
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ...
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділи...
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство: Для студентів географічних факультетів педагогічних інститутів. Розділ...
Кафедра географії та краєзнавства iconКафедра географії та краєзнавства
Програми педагогічних інститутів. Загальне землезнавство. Розділ «Атмосфера»: Для студентів географічних факультетів педагогічних...
Кафедра географії та краєзнавства iconВ. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації
Плани лабораторних занять І методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи
Кафедра географії та краєзнавства iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
Кафедра географії та краєзнавства iconШевчук Сергій Миколайович кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства заступник декана історичного факультету з навчальної роботи
В. Г. Короленка за спеціальністю «Географія, історія та основи економіки. Організація краєзнавчо-туристичної роботи». З 2005 по 2008...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи