Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 430.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка1/3
Дата03.08.2012
Розмір430.53 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ПОГОДЖЕНО

На засіданні методичної комісії історичного факультету


___________________________________

Голова методичної комісії Н.Я.Цехмістро

«31» _серпня_2010 р.

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року, протокол № 1


Завідувач кафедри ________________

(Л. М. Булава)Робоча програма з навчальної дисципліни

^ Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Курс навчання: ІІІ-й. Семестр: 5-й


Укладач:

кандидат географічних наук, доцент

Булава Леонід Миколайович


Полтава - 2010

Загальні положення


1.1. Головною метою курсу «Фізична географія України» є формування системи фізико-географічних знань про територію нашої країни (природні умови і природні ресурси та їх комплексне і раціональне використання), як невід'ємної складової частини загальної системи знань про природу − природничонаукової картини світу. Методологічною основою природничонаукової освіти є екологічний реалізм, який ставить умовою істинності знань про дійсність перевірку її (істинності) у безпосередньому спілкуванні з довкіллям.

Основними результатами вивчення курсу є вміння аналізувати географічні закономірності поширення природних компонентів та виявляти складні взаємозв’язки в них; формування знань про природні комплекси; визначати екологічні наслідки антропогенного впливу на довкілля в межах України; розуміти складні взаємозв’язки в системі «природа – населення – господарство».

1.2. Характеристика навчальної дисципліни:

^ Цикл професійно-орієнтованої підготовки (науково-предметна підготовка).

Частина циклу: нормативна.

Загальний обсяг годин, види навчальної діяльності:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабора-торні


Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

V

3

108

3

34

24

25

25

2

екзамен

Разом

9,5

342
114

80

74

74

8
Дисципліна вивчається в 5, 6, 7 семестрах, тому робоча програма розроблена в трьох частинах.


► У 5 семестрі дисципліна включає три змістовні модулі:

1. Загальні відомості про територію України

2. Геологічна будова України

3. Геоморфологічна будова України.


1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів:


Поточний контроль: усне опитування на практичних заняттях, тестування.

Модульний контроль: тестування з тем модуля – для перевірки самостійних завдань і знань, отриманих під час лекцій; а також перевірка індивідуальних завдань (у формі рефератів, анотацій, тестів наукових доповідей).

Підсумковий контроль – екзамен у формі усної перевірки знань – відповідей на питання, що додаються у кінці робочої програми (згруповані по 2 питання в кожному білеті), та підсумкове тестування.

^ 1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів:

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

^ Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу
За національною шкалою

A

90 - 100

відмінно

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

Незадовільно (з можливістю повторного складання)

F

0 - 34

Незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)


1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів за семестр:

Змістовий

модуль 1

Змістовні

модулі 2-3

20 балів

(Упродовж вивчення дисципліни виконується один навчальний проект – розробка презентації), або два реферати

40 балів = 24 + 16


(два теоретичні питання по 12 балів

за кожне = 24;

+ 16 балів за тести)

100 балів

10 балів

15+15 балів

^ Оцінка за модуль – це середній бал із поточних оцінок (+5 балів за модульні роботи зі змістових модулів 2 і 3)

* Кожний із видів навчальної діяльності студента (усні відповіді, лабораторні завдання, самостійні роботи викладач оцінює за 10-бальною шкалою). У кінці кожного модуля виставляється підсумкова оцінка (за модуль 1 – це середній бал за всі види роботи; за модулі 2 і 3 – такий же середній бал + до 5 балів за модульну контрольну роботу у вигляді п’яти тестів ІІ-го рівня складності).


^ РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ:

НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми з початку вивчення дисципліни

^ Кількість годин за видами занять

Разом

годин


У тому числі

Лекції

Лаборатор.

роботи

Самост.

робота

Індивіду-

альна робота

Модуль 1. Загальні відомості про територію України,

її географічне положення та історія досліджень природи

  1. Вступ. Фізична географія України: предмет, мета, завдання, методи вивчення. Джерела географічних знань при вивченні території України

6

2

-

2

2

2. Загальні відомості про територію і кордони України, її фізико-географічне положення. Поясний і місцевий час

16

4

4

4

4

3. Фізико-географічні дослідження на території України

14

2

2

5

5

^ Всього ЗА МОДУЛЬ

36 (1)

8

6

11

11
Модуль 2. Геологічна будова України

4. Загальні риси орографії

8

2

2

2

2

5. Тектонічна будова

10

4

2

2

2

6. Історія розвитку земної кори, геологічна будова

10

4

2

2

2

7. Корисні копалини

20

6

6

4

4

^ Всього ЗА МОДУЛЬ

48

16

12

10

10

Модуль 3. Геоморфологічна будова України

8. Неотектоніка, геотектури, морфоструктури

8

4

2

1

1

9. Палеогеографія антропогенового періоду

8

2

2

2

2

10. Морфоскульптури, геоморфологічне районування

8

4

2

1

1

^ Всього ЗА МОДУЛЬ

24

10

6

4

4

Р А З О М

108

34

24

25

25
  1. Зміст навчальних модулів


Модуль 1. Загальні відомості про Україну, її географічне положення

та історія досліджень природи


Тема 1. ВСТУП (фізична географія України: предмет, мета, завдання, методи вивчення. Джерела географічних знань при вивченні України)

^ Зміст теми: Завдання курсу «Фізична географія України», його місце у формуванні географічної картини світу в свідомості студентів-географів. Зв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами. Структура курсу і послідовність його вивчення. Методи сучасних фізико-географічних досліджень. Методи викладення фізико-географічної інформації, які будуть застосовуватися в даному курсі. Практичне значення фізико-географічних знань про територію України. Завдання вивчення курсу в середній школі. Джерела для вивчення курсу. Вимоги до організації навчальної діяльності студентів при вивченні курсу “Фізична географія України” та до виконання завдань модуля 1.


Види навчальної діяльності студентів з теми 1

ЛекціяТематика і зміст

лекцій

Годи-ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

1

Вступ. Фізична географія України: предмет, мета, завдання, методи вивчення.

Джерела географічних знань при вивченні території України.

Вимоги до організації навчальної діяльності студентів

2

А) Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. Підручник. – К.: Знання, 2003. – С. 9−12.

Булава Л.М. Вступ, фізико-географічне положення, історія географічних досліджень. Електронний навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 3−5.

Б) Булава Л.М. Фізична географія України. Підручник для учнів 8 класу. – Харків: Ранок, 2008. – С.4-15, 20-23.

Булава Л., Мащенко О. Яким бути підручнику «Фізична географія України»? // Географія [Наук.-метод. журнал]. - 2008. - №1. – С. 7−10.

Фізична карта України. Зразки джерел знань при вивченні курсу. Таблиця «Структура курсу ФГУ»

Самостійна робота (2 години): Ознайомлення з джерелами для вивчення навчальної дисципліни.

Форма контролю - Тестова перевірка знань на лабораторному занятті №1.

Індивідуальна робота №1. Приклади індивідуальних завдань:

  1. Анотації науково-популярних видань про природу України. 2) Каталог сайтів фізико-географічної інформації про Україну та її екологічні проблеми, їх анотація.

  1. Анотація публікацій з фізичної географії України у періодичних виданнях за попередні 3 роки (Географія; Краєзнавство, географія, туризм; Український географічний журнал; Географія та основи економіки в школі та інших).

^ Подається після лабораторної роботи №1.

Оцінка: до 12 балів за відмінно виконане завдання.


Тема 2. Загальні відомості про територію і кордони України,

її фізико-географічне положення. Поясний і місцевий час

^ Зміст теми: Загальні відомості про територію України, її місце серед країн світу і Європи. Державні кордони на суходолі й морські, їх проходження відносно природних об’єктів.

Послідовність вивчення фізико-географічного положення країни: у межах материка і частин світу, широтне, довготне, відносно морів і океанів, літосферних плит і великих форм рельєфу, басейнів великих річок. Крайні географічні точки і географічні центри України (визначені за різною методикою). Загальна оцінка природних умов України для життя і господарської діяльності населення.

Час на території України (поясний і місцевий). Розв’язок задач на визначення різниці у поясному й місцевому часі.

Види навчальної діяльності студентів з теми 2

Лекції^ Тематика і зміст лекцій

Годи-ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

2

Загальні відомості про територію і кордони України, її фізико-географічне положення

4

А) Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. Підручник. – К.: Знання, 2003. – С. 13−17. Булава Л.М. Географічне положення, рельєф і геологічна будова України. Електронний навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2008. – С. 5—8.

Б) Заставний Ф.Д. Фізична географія України. – Львів, 1996. – С.5–30. Шевченко В.О. Центризм та центричність в географії. – К.: Ніка-Центр, 2006. – С. 95–126. Дітчук І. Дещо про крайні точки України. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. – № 34. – С.2–6. Городецький Є.М., Ісаєв О.В. До проблеми визначення географічного центру України: нові підходи. // Укр. географічний журнал. – 2004. – №2. – С.38–46. Шкуро О. То де ж знаходиться центр Європи? Чи потрібен він Україні? // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2003. – № 6. – С. 24. Сосса Р., Заєць І., Трюхан М. До проблеми визначення державного кордону України // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 44. – С.3-8.

Фізична карта України. Електронна презентація. Фото географічних центрів і крайніх точок

3

Поясний і

місцевий час на території України

2

А) Булава Л.М. Географічне положення України. Електронний навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 11-13.

Б) Булава Л.М. Готуємося до географічних олімпіад. – Харків: Основа, 2008. – 196 с.

Перейко К. Розв’язування задач на визначення місцевого часу//Географія та основи економіки в школі. – 1998. - № 2. – С.26-28.

Збірник задач, зразки виконання задач, карти України

Лабораторні роботи:Тематика і зміст лабораторних робіт

Год.

Література:

а) основна;

б) додаткова

Обладнання, ресурси

1

Аналіз фізико-географічного положення території України

2

Див. список

до лекції №2

^ Фізична карта, атлас України

2

Розв’язок задач на визначення різниці у поясному й місцевому часі на території України

2

Див. список

до лекції №3

^ Фізична карта, атлас України. Збірники задач

Самостійна робота (4 години): самостійний розв’язок задач на поясний і місцевий час.

Форма контролю - Тестова перевірка знань на лаборатор. занятті №1 (оцінка – до 12 балів).

Перевірка самостійного розв’язку і складання задач на лаборатор. зан. № 2-3 (оцінка – до 12 балів).

Індивідуальна робота №2. Приклади індивідуальних завдань: 1) Законодавство України про державну територію, територіальні води, виключну (морську) економічну зону. 2) Проблеми, пов’язані з проведенням державних кордонів України (їх делімітацією й демаркацією). 3) Погляди різних авторів на точність встановлення крайніх точок і географічного центру України. 4) Історія визначення часу (місцевого поясного, декретного, літнього, всесвітнього). 5) Складання і розв’язок серії із 10 задач на визначення різниці в поясному та місцевому часі.

^ Оцінка: до 12 балів за відмінно виконане завдання.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи