Укладач В. Г. Чирка icon

Укладач В. Г. Чирка
Скачати 312.16 Kb.
НазваУкладач В. Г. Чирка
Дата03.08.2012
Розмір312.16 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

«_____» _____________________2010 р.


__________________

(КРАВЧЕНКО П.А.)

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства, протокол № 1

від 30 серпня 2010 року


Зав. кафедри ____________________ (БУЛАВА Л.М. )Робоча програма навчальної дисципліни

^ Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс навчання: 1-й. Семестр: 1-й

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Укладач:

канд. геогр. наук, доцент

Булава Леонід Миколайович


Полтава — 2010

Робоча навчальна програма розроблена на основі:


Програми педагогічних інститутів. Вступ до спеціальності: Для спеціальності 01.18.00 «Географія і біологія»

/ Укладач В. Г. Чирка. – К.: Ін-т системних досліджень освіти, 1993. - 8 с.

Надзаголовок: Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень освіти. Затверджено Управлінням вищих навчальних закладів.

Відповідальна за випуск М.Д. Савицька.


Загальні положення


1.1. Мета і завдання вивчення дисципліни. Пропедевтичний навчальний курс „Вступ до спеціальності” передбачений проектом державного стандарту спеціальності 6.040104 Географія за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, та робочим навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (2009 рік). Він вивчається студентами І-го курсу в 1-му семестрі.

Робоча навчальна програма складена також на основі розробленої викладачем програми навчального предмета “Вступ до географії” (Полтава, 2004). При розробці програми враховувалися вимоги державного стандарту спеціальності: Педагогіка і методика середньої освіти. Географія (за освітньо-кваліфікаційним рівнем 6.010100 “бакалавр”).

Шифри змістовних модулів: ПФ.Д.159. ПР.О.01.489; ПФ.Д.166.ПР.О.01.522; ПФ.Д.167.ПР.О.01.527; ПФ.Д.171.ПР.О.01.543; ПФ.Д.173.ПР.Н.01.549; ПФ.С.180.ПР.Р.01.568; ПФ.Е.182.ПР.Р.02.582.

Мета навчального курсу: сформувати систему знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її структуру й найважливіші наукові засади, основні етапи її розвитку; місце у формуванні наукової картини світу.

Завдання курсу:

1. Сформувати знання про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її структуру й місце в формуванні наукової картини світу.

2. Ознайомитися з історією розвитку географії як науки, внеском у науку найбільш видатних вчених-географів, основними джерелами географічних знань;

3. Сформувати уявлення про найважливіші теоретичні й методологічні засади сучасної географії та ознайомити з основними формами самостійної науково-дослідницької роботи студентів з обраної спеціальності.

^ 1.2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Вступ до географії»


Курс: Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліф. рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

3 кредити ECTS


Модулів: 1


Загальна кількість годин: 108


Тижневих годин - 1

Напрям підготовки:

0401 Природничі науки


Спеціальність:

6.040104 Географія


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Цикл дисциплін: професійної та практичної підготовки.

Професійна науково-предметна підготовка


Нормативна частина циклу


Рік підготовки:^ 1-й

Семестр: 1-


Лекції – 14 годин

Лабораторні роботи

8 годин;

Самостійна робота

70 години;

Індивідуальна робота

16 години

Форма підсумкового контролю знань – залік.^ 1.3. Перелік видів навчальної діяльності студентів:

 • лекції (лектором викладається основний зміст програмного навчального матеріалу, переважно в діалоговій формі. Студент конспектує той матеріал, на якому акцентує головну увагу лектор);

 • практичні заняття (реалізуються кілька навчальних завдань: практичні роботи, перевірка виконання самостійних завдань і засвоєння матеріалу лекційного курсу, за наявністю часу – індивідуальних завдань);

 • самостійна робота (виконується студентами в час після прослуховування лекції, перед практичними заняттями чи модульним контролем – вдома, у бібліотеках, комп’ютерних класах тощо; завдання для самостійної роботи й методичні рекомендації щодо їх виконання подаються в робочій програмі та розробках до практичних занять). Самостійна робота є основним способом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вальний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів: списки рекомендованих джерел, питання для самоконтролю, тести, пакети контрольних завдань, електронні версії лекцій тощо.

 • індивідуальна робота (спрямована на поглиблення знань з курсу; перелік індивідуальних завдань, література до їх виконання та шкала оцінювання подаються в робочій програмі та в методичних рекомендаціях до практичних занять).

Iндивiдуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає ство-рення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через iндивiдуально-спрямо-ваний розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i творчу діяльність. Iндивiдуальнi заняття прово-дяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою i затвердженим деканом факультету. Iндивiдуальнi заняття на першому курсі спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін.

Види індивідуальної роботи студентів: консультація; тестування; iндuвiдуальне навчально-дослiдне завдання (конспект із теми чи модуля, реферат, розв'язування та складання задач різного рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, бібліографічний опис, розробка та виконання тестів, розробка конспектів уроків тощо).


^ 1.4. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів:

Поточний контроль: усне опитування на практичних заняттях.

Модульний контроль: контрольна робота – для перевірки самостійних завдань і знань, отриманих під час лекцій; перевірка індивідуальних завдань (у формі усних виступів або рефератів).

Підсумковий контроль для студентів, які набрали більше 60 балів – це остаточна оцінка, яка складається з усіх балів, отриманих під час поточного й модульного видів контролю. Для студентів, які набрали менше 60 балів за цими видами контролю передбачається додаткове, – усне – опитування за переліком завдань.


^ 1.5. Шкала оцінювання. Оскільки підсумкова форма контролю – залік:


Максимальна семестрова рейтингова оцінка – 100 балів.

60 i більше балів - "зараховано";

59 i менше балів - "не зараховано" .^ 1.6. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів:

Протягом вивчення дисципліни студент накопичує бали в ході поточного й підсумкового (модульного) оцінювання.

√ За присутність на кожному аудиторному занятті додається до 2 балів.

√ За виконання практичних завдань – до 5 балів.

√ Форма перевірки знань і виконання самостійних завдань – модульна контрольна робота (орієнтовний розподіл балів – у таблиці).

√ Індивідуальна робота (реферати, бібліографічні описи, анотації) - до 12 балів.


Програмний матеріал дисципліни включає один змістовий модуль, в якому передбачене виконання студентами всіх видів навчальної діяльності.

^ 1.7. Рекомендації до виконання різних видів навчальної діяльності


Практична робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої –закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Практична робота вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення.

Підготовка до практичної роботи здійснюється відповідно до планів практичних робіт, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

^ Підготовка до практичної роботи включає:

- ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

 • вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

 • складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, монографій, збірникам науково-популярної літератури, статей в періодичних виданнях; правильно оформляти конспекти, тези тощо

^ Рекомендації до виконання практичних робіт:

 • відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);

 • доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

 • зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;

 • практичні завдання виконуються у письмовій формі.

Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, науково-популярної фахової літератури, написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання, винесені на самостійне вивчення.

^ Рекомендації до самостійної роботи студентів:

 • при вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу приділяти основним термінам та поняттям.

Упродовж вивчення даного курсу передбачене виконання трьох індивідуальних завдань (головним чином, рефератів).

^ Рекомендації до індивідуальної роботи студентів:

 • при написанні реферату пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу і є результатом самостійного вивчення студентом науково-методичних робіт. Студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблеми, яким присвячена робота, шляхи та способи їх вирішення.

Реферат повинен мати чітку структуру: вступ, в якому обґрунтовується важливість даного дослідження; основну частину, яка розкриває зміст роботи, її основні напрямки; висновок, в якому студент коротко представляє підсумки.

^ Перевірка та оцінювання знань та навчальної діяльності студентів.

Для перевірки і оцінки знань студентів, аудиторної та позааудиторної самостійної й індивідуальної роботи з кожного модуля дисципліни можуть бути використані такі види контролю:

► контрольні роботи, короткий письмовий контроль та тестування з ключових питань курсу під час лекцій чи практичних занять;

► усне опитування з питань винесених на обговорення або самостійне вивчення, перевірка завдань під час практичних робіт;

► перевірка конспектів з питань, винесених для самостійного вивчення, перевірка робіт, виконаних самостійно за завданням викладача, перевірка доповідей та рефератів під час консультацій по організації самостійної роботи студентів.


^ ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ЧАСУ Й КІЛЬКОСТІ БАЛІВ НА ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ та ІСТОРІЇ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ”


РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ:

^ НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Практ.

роботи

Самост.

робота

Індивід.

робота

Модуль 1 “ОСНОВИ ТЕОРІЇ та ІСТОРІЇ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ”

ВСТУП. Освітньо-кваліфікаційна характеристика й навчальний план підготовки фахівця

4

2

2


2


2

-

Тема 1. ^ ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

34

2

8

4

Тема 2.^ КОРОТКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ

60

8

4

40

8

Тема 3. ^ МЕТОДОЛОГІЯ і МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

28

2
20

4

Всього

108

14

8

70

16


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ:

^ НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість балів за видами занять

Разом

^ У тому числі

Поточний контроль

Модульний контроль

Відвід.

лекцій

Практ.

РОБОТИ

Самост.

робота

Індивід.робота

Модуль 1 “ОСНОВИ ТЕОРІЇ та ІСТОРІЇ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ”

ВСТУП. Освітньо-кваліфікаційна характеристика й навчальний план підготовки фахівця

4

2
2

-

40

Тема 1. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК

50

2

4

8

12

Тема 2. КОРОТКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ

46

8

4

8

12
Тема 3. МЕТОДОЛОГІЯ і МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2

Всього

100

14

8

18

20

40

2. Зміст навчальних модулів


Модуль 1 “ОСНОВИ ТЕОРІЇ та ІСТОРІЇ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ”


^ Тема 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) спеціальності й навчальний план підготовки фахівця – бакалавра, учителя географії


Зміст теми. Ознайомлення з ОКХ й змістом навчального плану підготовки фахівця – бакалавра, учителя географії. Основні форми навчальної діяльності студентів-географів. Міжнародна хартія географічної освіти. Особливості вивчення географії в цілому та навчального курсу ”Вступ до спеціальності” за кредитно-модульною системою навчання.


^ Види навчальної діяльності студентів:

ЛекціяТематика і зміст лекцій

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

Бали за тему

1.

^ ВСТУП


Ознайом-лення з ОКХ й змістом навчаль-ного плану підготовки фахівця

2

Основні джерела:

1. Державний стандарт спеціальності: “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія”. Освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.010100 Бакалавр. - К.: МОіН, 2002. – 846 с. 2. Шищенко П. Г. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти: Монографія /  П. Г. Шищенко, Я. Б. Олійник, О. Ю. Дмитрук. – Київ: Тандем, 2000. – 588 с.

Додаткова література:

Міжнародна хартія географічної освіти//Географія та основи економіки в школі. – 2000. – № 2. – С. 3 - 12.

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка / Укладачі В.О.Пащенко, П.В.Киридон, О.М.Ніколенко, Л.Л.Безобразова. – Полтава, 2006. – 24 с.

Навчальний план спеціальності: 6.040104 Географія Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. (ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2008).

4

Самостійна робота – 1 година (ознайомтеся з Міжнародною хартією географічної освіти). Форма контролю за самостійною роботою – питання на контрольній роботі (оцінка – до 2 балів).

Тема 1. ^ ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СТРУКТУРА СИСТЕМИ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК


Зміст теми. Об’єкт і предмет вивчення сучасної географії. Суть географічного мислення. Місце географії в системі наук. Місце географічної картини світу в загальнонауковій картині світу. Структура системи географічних наук, їх зв’язок з іншими науками (природничими, суспільними тощо). Завдання вивчення географії у педагогічному вузі й загальноосвітній школі.


^ Види навчальної діяльності студентів:

ЛекціяТематика і зміст лекцій

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

Бали за тему

2

Об’єкт і предмет вивчення сучасної географії. Структура географіч-ної науки

2

Основна література

1. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. – К., 2001. - 249с.

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 8 – 33.

Додаткова література:

3. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.:Academia, 2004. - С.19-24.

4. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – С. 10-48.

5. Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. С. 208-219.

6. Маринич О.М. Структура географічної науки та її сучасний стан в Україні // УГЖ. – 1993. № 1.

7. Олещенко В. Географічна наука на межі століть//Краєзнавство. Географія. Туризм. 2000. - №16. С. 8-11

Таблиця “Структура географічної науки”


Самостійна робота – 2 години.

^ Самостійне завдання: За рекомендованою основною літературою ознайомтеся з поглядами різних вчених на класифікацію географічних наук. Форма контролю за самостійною роботою – питання на контрольній роботі (оцінка – до 6 балів).


Індивідуальна робота студентів (2 години).

Анотація статей (за списком додаткової літератури).

Диференціація в географічній науці (реферат: 4, с. 14-16, підібрані джерела).

Інтеграція в географічній науці та міжгалузеві напрями (реферат: 4, с.17-22).

Наскрізні напрямки в географії (реферат: 4, с. 22-24; 5 - 6)

Форма контролю за індивідуальною роботою – перевірка реферату, анотацій (оцінка – до 12 балів).


Тема 2. ^ КОРОТКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ


Зміст теми. Основні етапи в історії розвитку географічної науки. Поняття про наукові школи в географії. Географічні уявлення в первісних суспільствах. Географічні знання давніх культурних народів. Географія в античний час. Географія середньовіччя й епохи Великих географічних відкриттів. Західноєвропейські наукові географічні школи ХVІІІ – ХІХ століть. Географічні школи в Росії (ХІХ – початок ХХ століття). Географічні школи в СРСР. Зарубіжна географія ХХ – початку ХХІ століття. Основні напрями географічних досліджень в Україні, наукові центри й наукові школи. Географічна освіта в сучасній Україні.


^ Види навчальної діяльності студентів:

Лекції (8 годин).Тематика і зміст лекцій

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

Бали за тему

4


5


6


7

Географія в стародавньому світі

Географія

середньовіччя

Географія нового часу нового часу

Географія новітнього часу. Географічна наука в Україні

2


2


2


2

Основна література

1. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 37 – 102.

Додаткова література:

2. Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. - С. 3 - 207.

3. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. – Л.: ЛГУ, 1979. – 202 с.

4. Дитмар А.Б. География а античное время. – М., 1980.

5. Дитмар А.Б. Родосская параллель Жизнь и деятельность Эратосфена. – М., 1965.

6. Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантиды. Жизнь и путешествия Геродота. М., 1961.

7. Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. Эволюция географических представлений и идей. – М., 1985.

8. Забелин И.М. Возвращение к потомкам (Об А. Гумбольдте). – М., 1988.

9. Скурла Г. Александр Гумбольдт. – М., 1985.

10. Есаков В.А. Д.Н.Анучин и создание русской университетской географической школы. – М., 1955.

11. Молявко Г.И. и другие. Геологи. Географы. Биографич. справочник. – К.: Наукова думка, 1985.

12. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем. – М., 1980.

13. Григорьев А.А. // География. Прил. к газете «Первое сентября». – 1998. - № 11. – С. 2-3, 11.

14. Научные школы в географии. – М., 1983.

15. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. – Львів: ЛНУ, 1997.

16. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.:Academia, 2004. - С.55-70

Портрети видатних географів різних епох.

Зразки літератури

Види навчальної діяльності студентів з теми 4. Історія географії (продовження)

Практичне заняттяТематика і зміст

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

Бали

2

^ ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧ-НОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2

Основна література

1. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. - С. 37 – 102.

Додаткова література:

2. Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. – С. 3-207.

3. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. - Л.: ЛГУ, 1979. - 202 с.

4. Дитмар А.Б. География а античное время. - М., 1980.

5. Дитмар А.Б. Родосская параллель Жизнь и деятельность Эратосфена. - М., 1965.

6. Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантиды. Жизнь и путешествия Геродота. М., 1961.

7. Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. Эволюция географических представлений и идей. - М., 1985.

8. Забелин И.М. Возвращение к потомкам (Об А. Гумбольдте). - М., 1988.

9. Скурла Г. Александр Гумбольдт. - М., 1985.

10. Есаков В.А. Д. Н. Анучин и создание русской университетской географической школы. - М., 1955.

11. Молявко Г.И. и другие. Геологи. Географы. Биографич. справочник. - К.: Наукова думка, 1985.

12. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем. - М., 1980.

13. Григорьев А.А. // География. Прилож. к газете "Первое сентября". - 1998. - № 11. - С. 2-3, 11.

14. Научные школы в географии. - М., 1983.

15. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. - Львів: ЛНУ, 1997.

16. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. - М.:Academia, 2004. - С. 55-70

Портрети видатних географів різних епох.

ВІДЕО-ФРАГМЕНТИ.

2


Самостійна робота – 4 години.

Питання для самостійної підготовки студентів:

1. Географічні знання давніх культурних народів (шумерів і вавілонян, стародавніх єгиптян тощо).

2. Географія у Стародавній Греції.

3. Географія у Стародавньому Римі.

4. Географія в середньовіччі (в Європі й арабському світі).

5. Німецька географічна школа.

6. Географічні школи в Російській імперії ХІХ - початку ХХ століття.

7. Географія в СРСР (12, 13, 14).

8. Сучасні напрямки географічних досліджень.

9. Центри розвитку географічної науки в Україні (15).

Форма контролю за самостійною роботою: питання на контрольній роботі (оцінка - до 12 балів).


Індивідуальна робота з теми 4 «Історія географії» ( 5 годин ).


Теми для підготовки рефератів:

1. Геродот - засновник країнознавства.

2. Ератосфен - "батько" географії.

3. Порівняльна характеристика творчості А.Гумбольдта й К.Ріттера.

4. Французька географічна школа (Поль Відаль де ла Бланш, Елізе Реклю та інші).

5. Школа Російського географічного товариства.

6. Московська і Санкт-Петербурзька наукові географічні школи (16, с. 62-66).

7. Суть сучасної географії в уявленні представників різних наукових шкіл (16, с. 19-25)

8. Самостійно складіть кросворд або чайнворд "Історія географічної науки".

^

Науково-популярна література для опрацювання й складання анотацій


1. Карпенко М. Universut sapiens (Вселенная разумная). - М.: Мир географии, 1992. - 400 с.

2. Очеретенко Ю.Е. Надприродне в світлі досягнень сучасного природознавства. - К, 1991. - 48 с.

3. Кульский А.Л. На перекрестках Вселенной. - Донецк: Сталкер, 1997. - 437 с.

4. Фурдуй Р., Швайдан Ю. Прелесть тайны. - К.: Лыбидь, 1992. - 200 с.

5. Мир географии. Занимательные рассказы о физической географии. - СПб: МиМ-Экспресс, 1995. - 176 с.

6. Муранов А.П. В мире необыкновенных и грозных явлений природы. - М., 1979.

7. Хефлинг Г. Все чудеса в одной книге. - М., 1984.

8. Крик мамонта. - М., 1991. - 224 с.

9. Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. - К.: Веселка, 1989.

10. Швебс Г.И. Введение в эниогеографию. - Книга 1.: Эниоземлеведение. - Одесса, 2000. - 256 с.


Форма контролю за індивідуальною роботою – перевірка реферату (оцінка – до 12 балів).

Тема 3. МЕТОДОЛОГІЯ і МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зміст теми. Методологія як процес отримання нового знання. Загальне уявлення про принципи, підходи, концепції, закони й теорії сучасної географії. Методи сучасних географічних досліджень. Прикладне значення географічних знань.

^ Види навчальної діяльності студентів:

ЛекціяТематика і зміст лекцій

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

Бали за тему

3

МЕТОДОЛОГІЯ

І МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2

Основна література

1. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. - К., 2001. – С.73-223.

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 103 – 160.

3. Методичні рекомендації щодо написання курсових і дипломних робіт з циклу географічних дисциплін / Укладач Л.М.Булава. – Полтава: ПДПУ, 2002. – 28 с.

Додаткова література:

4. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – С. 51-228.

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.:Academia, 2004. - С.55-143.

6. Боков В.А., Черванёв И.Г. Введение в физическую географию и рациональное природопользование. – Харьков, 1989. – С. 20 – 30.

7. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. – С. 252 – 281

8. Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.

9. Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. – М.: Просвещение, 1993. – С. 28-38.

10. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 540 с.

Перегляд відеофільму про методи географічних досліджень.”

Практичне заняттяТематика і зміст

Години

Література: а) основна; б) додаткова

Обладнання, ресурси

Бали

1

СУЧАСНА ГЕОГРАФІЯ: ОБ'ЄКТ і ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ, СТРУКТУРА НАУКИ

і МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2

Основна література:

1. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. - К., 2001. - С. 73-223.

2. Жекулин В.С. Введение в географию. - Л.: ЛГУ, 1989. - С. 8 - 33; 103 - 160.

3. Методичні рекомендації щодо написання курсових і дипломних робіт з циклу географічних дисциплін / Укладач Л.М.Булава. - Полтава: ПДПУ, 2002. - 28 с.

Додаткова література:

4. Максаковский В.П. Географическая культура. - М.: Владос, 1998. - С. 51-228.

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. - М.: Academia, 2004. - С.55-143.

6. Боков В.А., Черванёв И.Г. Введение в физическую географию и рациональное природопользование. - Харьков, 1989. - С. 20 - 30.

7. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. - С. 252 - 281

8. Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. - К.: Выща школа, 1988. - 192 с.

9. Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. - М.: Просвещение, 1993. - С. 28-38.

10. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001. - 540 с.

11. Олещенко В. Географічна наука на межі століть//Краєзнавство. Географія. Туризм. 2000. - №16. - С. 8-11

12. Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. - Воронеж, 1991. - С. 208-219.

^ Таблиця “Структура географічної науки”. Анотація відеофільму про методи географічних досліджень.”

4

Самостійна робота – 2 години.

Самостійне завдання: За рекомендованою основною літературою детальніше ознайомтеся з методами географічних досліджень.


Питання для самостійної підготовки студентів:

1. Об'єкт і предмет вивчення сучасної географії.

2. Особливе місце географії в системі наук.

3. Основні блоки в системі географічних наук. Наскрізні напрямки географічної науки.

4. Фізико-географічні науки, їх зв'язок з іншими природничими науками.

5. Суспільно-географічні науки, їх зв'язок з іншими суспільними науками.

6. Комплексні географічні науки; інтегровані (міжгалузеві) напрями досліджень.

7. Методи отримання нової географічної інформації.

8. Методи обробки географічної інформації.

9. Прикладне значення географічних знань.

Форма контролю: контрольна робота, яка виконується за двома варіантами. Кожен варіант включає по 2 завдання (максимальна оцінка за завдання - по 12 балів)


Індивідуальна робота (підготовка рефератів та анотацій):

1. За рекомендованою основною літературою викладіть погляди різних учених на класифікацію географічних наук.

2. Диференціація в географічній науці (реферат: 4, с. 14-16, підібрані джерела).

3. Інтеграція в географічній науці та міжгалузеві напрями (реферат: 4, с.17-22).

4. Наскрізні напрямки в географії (реферат: 4, с. 22-24; 5 - 6)

5. Загальні закономірності природи (реферат: 9).

6. Закони й закономірності географії (реферат: 2, с.127-132; 4, с.52-54; 5, с.138-143).

7. Коротка анотація публікацій про методи географічних досліджень в періодичній літературі.

8. Прикладне значення географічних знань. (реферат: 7; 5, с. 371-376; 2, с. 34-37).

9. Наскрізні напрямки в географії (реферат: 4, с. 22-24; 5 - 6).

10. Порівняльно-географічний метод (2, с. 133-138; 1 тощо).

11. Історичний метод в географії (2, с. 139-143; 1; 5, с. 93-99 тощо).

12. Системний підхід в географії (1; 5, с. 99-108 тощо).

13. Наукове пояснення в географії (2, с. 143-155; 1; тощо).

14. Методи досліджень фізичної географії (4, с. 229-230; 1).

15. Методи досліджень суспільної географії (4, с. 229-230; 10, с. 177-184)

Форма контролю за індивідуальною роботою - перевірка реферату, анотацій (оцінка - до 12 балів).


Тести для підсумкового контролю знань з курсу «Вступ до географії»

Примітка: контрольна робота виконується за кількома варіантами. Кожен варіант включає по чотири завдання (максимальна оцінка за завдання – по 40 балів)


1. Об'єктом вивчення сучасної географії як системи наук є:

а) Земля; б) взаємодія природи й населення; в) географічна оболонка; г) географічне середовище.

^ 2. Предмет вивчення географії – закономірності розвитку природних і суспільних систем …

уставте потрібне: а) у часі; б) у просторі й часі; в) у просторі; г) без урахування розміщення в просторі.

^ 3. Географія належить до блоку наук:

а) природознавчих; б) суспільствознавчих; в) і до природо - і до суспільствознавчих; г) загальноосвітніх.

4. Заповніть пропуски в таблиці й запишіть, які природничі науки, зв’язані з фізико-географічними:

компонентні фізико-географічні науки

Із якою природничою наукою пов’язана

геоморфологія

ґрунтознавствофізика (розділ фізики «гідравліка»)

кліматологія5. Назвіть наскрізну географічну дисципліну. З якою точною (технічною) наукою вона пов’язана?_______--

6. Назвіть по одному прикладу наук:

а) комплексних фізико-географічних, які вивчають об’єкти регіональної розмірності ________________

б) галузевих суспільно-географічних наук ____________________________________________________________

в) інтегрованих географічних, які вивчають геосистеми локальної розмірності ________________________

7. Спостереження на метеорологічних станціях відносять до методу географічних досліджень: ______

^ 8. Якщо Ви отримали завдання за картою атласу виявити спільні й відмінні риси географічного положення Африки й Південної Америки, то застосовується метод …._________________________________

^ 9. Наведіть один приклад застосування методу географічного моделювання: ____________________

10. Назвіть один із найпоширеніших методів суспільно-географічних досліджень: _____________________

11. Найдавніший метод отримання нової географічної інформації - _____________________________

^ 12. Перелічіть три загальні закономірності природи, які проявляються і в географічній оболонці: …

13. Для багатьох стародавніх народів була характерна система поглядів на будову світу:

а) космогонія; б) натурфілософія; в) матеріалізм; г) геодинаміка.

^ 14. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою всього сущого вважав повітря:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Фалес

15. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою сущого вважав усі чотири стихії:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Піфагор

^ 16. Ератосфен першим визначив:

а) відстань від Землі до Сонця; б) окружність Землі (довжину меридіана); в) форму Землі; г) екліптику.

17. Античний учений – засновник країнознавства як науки: __________________________________

18. Античний учений, який запропонував і обґрунтував геоцентричну модель будови світу:_______

19. Геліоцентричну модель будови світу теоретично обґрунтував ________________________________

^ 20. Порівняльний метод найширше застосовував представник німецької школи географії ХVІІІ-ХІХ ст..:

а) Б.Вареніус; б) А.Гумбольдт; г) К.Ріттер; д) І.Кант

^ 21. Методи досліджень якого російського вченого найближчі до підходу Александра Гумбольдта:

а) Ф. Літке; б) Д.Анучина; в) М.Пржевальського; г) В.Докучаєва

22. Головним закладом, який організовує й координує географічні дослідження в Україні є:__________________________________________________________________________________________

 1. Яку географічну школу очолював Д.М. Анучин? ____________________________________________

 2. Хто є засновником наукової школи економічної географії в СРСР: ___________________________

25. Який учений розробив учення про географічну оболонку: ___________________________________


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


А. Основна література

 1. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – 272 с..

 2. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. – К., 2001. - 249с.

 3. Булава Л.М. Вступ до географії: Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2010.


Б. Додаткова література до тем курсу:

 1. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.:Academia, 2004. – 400 с.

 2. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. – Л.: ЛГУ, 1979. – 202 с.

 3. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – 416 с.

 4. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. – Львів: ЛНУ, 1997.

 5. Скурла Г. Александр Гумбольдт. – М., 1985.

 6. Научные школы в географии. – М., 1983.

 7. Дитмар А.Б. География а античное время. – М., 1980.

 8. Забелин И.М. Возвращение к потомкам (Об А. Гумбольдте). – М., 1988.

 9. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001. - 540 с.

 10. Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. С. 208-219.

 11. Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.

 12. Методичні рекомендації щодо написання курсових і дипломних робіт з циклу географічних дисциплін / Укладач Л.М.Булава. – Полтава: ПДПУ, 2002. – 28 с.

 13. Міжнародна хартія географічної освіти//Географія та основи економіки в школі. – 2000. – № 2. – С. 3 - 12.

 14. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка / Укладачі В.О.Пащенко,П.В.Киридон, О.М.Ніколенко, Л.Л.Безобразова. – Полтава, 2006. – 24 с.

 15. Маринич О.М. Структура географічної науки та її сучасний стан в Україні // УГЖ. – 1993. № 1.

 16. Олещенко В. Географічна наука на межі століть//Краєзнавство. Географія. Туризм. 2000. - №16. С. 8-11

 17. Боков В.А., Черванёв И.Г. Введение в физическую географию и рациональное природопользование. - Харьков, 1989. - С. 20 - 30.

 18. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. - С. 252 - 281

 19. Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. - М.: Просвещение, 1993. - С. 28-38.

 20. Дитмар А.Б. Родосская параллель Жизнь и деятельность Эратосфена. – М., 1965.

 21. Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантиды. Жизнь и путешествия Геродота. М., 1961.

 22. Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. Эволюция географических представлений и идей. – М., 1985.

 23. Есаков В.А. Д.Н.Анучин и создание русской университетской географической школы. – М., 1955.

 24. Молявко Г.И. и другие. Геологи. Географы. Биографич. справочник. – К.: Наукова думка, 1985.

 25. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем. – М., 1980.

 26. Шищенко П. Г. Концепція стандарту вищої базової географічної освіти: Монографія / 

П. Г. Шищенко, Я. Б. Олійник, О. Ю. Дмитрук. – Київ: Тандем, 2000. – 588 с.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Форма підсумкового контролю для студентів які набрали

менше 60 балів – написання контрольної роботи (до 20 балів).


 1. Об’єкт і предмет вивчення сучасної географії.

 2. Особливе місце географії в системі наук.

 3. Основні блоки системи географічних наук. Наскрізні науки.

 4. Фізико-географічні науки, їх зв’язок з іншими природничими науками.

 5. Суспільно-географічні науки, їх зв’язок з іншими суспільними науками.

 6. Методи отримання нової географічної інформації.

 7. Методи обробки географічної інформації.

 8. Загальні риси географічних уявлень первісних народів.

 9. Географічні знання одного з давніх культурних народів.

 10. Географія у Стародавній Греції. Видатні вчені – засновники наукових шкіл.

 11. Географія у Стародавньому Римі. Видатні вчені, їх внесок у географію.

 12. Німецька географічна наукова школа.

 13. Школа Російського географічного товариства. Московська і Санкт-Петербурзька наукові географічні школи.

 14. Географічні школи в СРСР.

 15. Центри розвитку географічної науки в Україні, їх діяльність.

 16. Класифікація джерел географічної інформації.Примітка: контрольна робота виконується за кількома варіантами. Кожен варіант включає по 4 завдання (максимальна оцінка за завдання – по 5 балів)Схожі:

Укладач В. Г. Чирка iconВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Процюк Т. Л., Чирка О. В., Суркова Н. М., Токарчук Н.І., Благун О. Д. Використання cab І
Укладач В. Г. Чирка iconУкладач В. К. Терлецький
Програми педагогічних інститутів. Біогеографія: Для спеціальності 01. 18. 00 «Географія І біологія» / Укладач В. К. Терлецький. –...
Укладач В. Г. Чирка iconУкладач: Псурцева Н. О
Методичні вказівки до виконання курсової роботи із залізобетонних конструкцій (для студентів 2, 4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Укладач В. Г. Чирка iconУкладач І. Л. Гаврилюк Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко Декан гуманітарного факультету Л. П
Комплекс методичних матеріалів до практичних занять із дисципліни «Літературна праця журналіста» / Укладач І. Л. Гаврилюк. – Суми:...
Укладач В. Г. Чирка iconМ. М. Укладач Коротун Суми: Видавництво СумДУ, 2009. 19 с. Кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти»
Програми виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальностей 090203, 090203, 090203 «Металорізальні верстати та системи»...
Укладач В. Г. Чирка iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Укладач В. Г. Чирка iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Укладач В. Г. Чирка iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Укладач В. Г. Чирка iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Укладач В. Г. Чирка iconПояснювальна записка-рекомендація
Укладач: Є. В. Скляр, к е н., доцент, Н. О. Мацюк, асистент кафедри економіки підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи