Укладач В. К. Терлецький icon

Укладач В. К. Терлецький
НазваУкладач В. К. Терлецький
Сторінка1/4
Дата03.08.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету


___________________________________

(П. А. Кравченко)

«31» _серпня_2010 р.

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року, протокол № 1


Завідувач кафедри ________________

(Л. М. Булава)Робоча програма з навчальної дисципліни

^ Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Курс навчання: ІІ-й. Семестр: 3-й


Укладач:

канд. геогр. наук, доцент

Булава Леонід Миколайович


Полтава — 2010


Робоча навчальна програма розроблена на основі:


Програми педагогічних інститутів. Біогеографія: Для спеціальності 01.18.00 «Географія і біологія» / Укладач В. К. Терлецький. – К.: Ін-т системних досліджень освіти, 1993. - 12 с.


Надзаголовок: Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень освіти. Затверджено Управлінням вищих навчальних закладів. Відповідальна за випуск М.Д. Савицька.

1. Загальні положення.

1.1. Мета курсу «Біогеографія» − формування знань про біосферу Землі, як одну із сфер географічної оболонки, та її складові – біогеоценози. Біогеографію доцільно викладати після курсу «Основи екології».

1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Біогеографія»

^ Цикл дисциплін: математичної та природничо-наукової підготовки

Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів) − підкреслити

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

ІІІ

6

216

6

54

26

68

68

4

екзамен

Разом

6

216
54

26

68

68

4

^ ЗМІСТОВІ МОДУЛІ І ЇХ СТРУКТУРА

НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ,

№ теми

^ Кількість годин за видами занять

Разом годин

(кредитів)

У тому числі

Лекції

Лаборатор.

заняття

Самостійна

робота

Індивідуальна

робота

Змістовий модуль 1.^ ОСНОВИ ТЕОРІЇ БІОГЕОГРАФІЇ

1. Загальна характеристика біосфери

36

8

2

13

13

2. Основні поняття біогеографії

18

4

2

6

6

3. Основи біогеоценології

18

6

2

5

5

Всього ЗА МОДУЛЬ 1

72 (2)

18

6

24

24
Змістовий модуль 2. ЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ МАТЕРИКІВ (позатропічні широти)

4. Зональні біогеоценози позатропічних широт

72

16

10

23

23

Всього ЗА МОДУЛЬ 2

72 (2)

16

10

23

23

Змістовий модуль 3. ЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ МАТЕРИКІВ (тропічні широти)

5. Зональні біогеоценози тропічних широт

36

12

6

9

9

Всього ЗА МОДУЛЬ 3

36 (1)

12

6

9

9
Змістовий модуль 4.^ АЗОНАЛЬНІ БІОГЕОЦЕНОЗИ

6. Біогеографія Світового океану

12

6

2

7

6

7. Висотна поясність. Інтразональні біогеоценози

6

2

2

6

7

Всього ЗА МОДУЛЬ 4

36 (1)

8

4

13

13


^ 1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів з дисципліни «Біогеографія»:

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, тестування з теми.

Модульний контроль: у формі тестування з тем змістового модуля.

Підсумковий контроль – екзамен у формі усної перевірки знань – відповідей на питання, що додаються у кінці робочої програми (згруповані по 2 питання у кожному білеті), та експрес-тестування.

1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів. Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені у таблиці:

^ Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

Екзамен – підсумковий контроль

(за національною шкалою)

A

90 - 100

відмінно

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно(з можливістю повторного складання екзамену)

F

0 - 34

незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру


Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

20 балів

(Упродовж вивчення дисципліни виконуються два навчальні проекти – розробка презентації біогеоценозу та реферат

40 балів = 24 + 16


(два теоретичні питання по 12 балів за кожне = 24;

+ 16 балів за тести)

100 балів

10

10

10

10

40 балів

* Кожний із видів поточної навчальної діяльності студента (усні відповіді, лабораторні завдання, самостійні роботи — оцінюється за 10-бальною шкалою).

Наприкінці вивчення кожного модуля нами виводиться середня оцінка за виконання усіх видів навчальної діяльності (від 0 до 10 балів).

Така система оцінювання близька до практики оцінювання у загальноосвітніх школах. Вона не потребує обов’язкового оцінювання видів діяльності студентів за кожне заняття.

Сума оцінок за 4 модулі становить до 40 балів (10 балів за модуль х 4 = 40 балів)

Підсумкове експрес-тестування проводиться на початку екзамену (16 балів).

Сума балів (максимум – 100) і є результатом роботи студента.


Змістовий модуль 1. ^ ОСНОВИ ТЕОРІЇ БІОГЕОГРАФІЇ


Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОСФЕРИ

Зміст теми.

Вступ (1 год.). Об’єкт і предмет вивчення біогеографії як науки. Місце біогеографії у системі природничих наук. Її взаємозв’язок з географічними науками. Структура біогеографії як науки. Методи біогеографічних досліджень. Коротка історія розвитку біогеографії. Пізнавальне й практичне значення біогеографічних знань.

Структура навчальної дисципліни «Біогеографія». Джерела знань для вивчення курсу. Вимоги до організації вивчення дисципліни і оцінювання знань студентів.

^ Поняття про біосферу. Учення В.І.Вернадського про біосферу. Сучасні уявлення про межі біосфери. Співвідношення меж біосфери і географічної оболонки.

Проблема походження життя. Еволюція біосфери. Сучасні уявлення про походження життя на Землі. Основні етапи еволюції організмів. Умови розвитку організмів у криптозої й фанерозої (у взаємозв’язку з розвитком інших геосфер). Коротка історія виникнення й розвитку основних систематичних груп організмів. Загальні закономірності еволюції органічного світу. Проблема походження людини як біологічного виду.

^ Сучасна біосфера (3). Різноманітність організмів у сучасній біосфері, закономірності поширення їх систематичних груп на Землі (над царств і царств). Біомаса і біопродуктивність.

Біосфера, як найбільша екосистема. Структурні частини й блоки сучасної біосфери. Кругообіги речовин у біосфері (глобальні, малі). Кругообіги вуглецю, азоту, кисню, фосфору. Роль біологічних кругообігів у еволюції біосфери та географічної оболонки.

Антропогенний вплив на біосферу. Проблеми стійкості біосфери. Співвідношення понять “біосфера”, “антропосфера”, “ноосфера”.


^ Види навчальної діяльності студентів з теми 1: Лекції (12 год.):Тематика і зміст лекцій

Го-ди-ни

Література:

^ А) основна; Б) додаткова

Обладнання і ресурси

1


2


3

Вступ

1

А) Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография. - М., 2001 - 304 с.

Кукурудза С.І. Біогеографія. – Львів, 2006. – С. 51-178.

Б) Герасимов И. П. Биосфера Земли. - М., 1976. Мороз С. А. Історія біосфери Землі: у 2-х книгах - К., 1996. Биогеография/Абдурахманов Г.М. и др. – М.: Издат. центр «Академія», 2003. – 480 с. Второв П. П., Дроздов Н. Н. Рассказы о биосфере. - М., 1981. Войткевич Г.В. Основы учения о биосфере. – М., 1989.

Биология. – М.: Аванта, 2000. – С. 12-15, 124-198.

Булава Л.М. Біогеографія з основами екології. Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ, 2005. – С. 3.

Карти - фізична, рослинності світу. Таблиці «Еволюція біосфери»

Поняття про біосферу, походження і еволюція життя

5

Сучасна біосфера та її функціонування

2

^ Лабораторне заняття (2 год.)Тематика і зміст робіт

Години

Література:

а) основна;

б) додаткова

Обладнання, ресурси

1

Сучасні уявлення про еволюцію біосфери і її сучасний стан

(дивись розробку лабораторної роботи)

2

Те ж

^ Фізична карта. Набір тестів.Самостійна робота (12 годин). Питання для самопідготовки й співбесіди: 1) Дайте визначення поняття «Біосфера», обґрунтуйте її межі. 2) Гіпотези, що пояснюють виникнення життя на Землі. 3) Коротко схарактеризуйте історію розвитку життя у криптозої. 4) Схарактеризуйте історію розвитку біосфери у палеозої; поясніть зв’язок з розвитком інших сфер географічної оболонки. 5) Схарактеризуйте історію розвитку біосфери у мезозої і кайнозої. 6) Дайте характеристику сучасної біосфери (різноманіття систематичних груп організмів, закономірності їх розподілу між суходолом і Світовим океаном тощо). 7) Розкрийте суть понять: «біомаса», «біопродуктивність», «біологічний кругообіг речовин». 8) Вплив географічних чинників на біологічну еволюцію роду «Ноmo». Людина і сучасна біосфера.

Форма контролю - Тестова перевірка знань з теми «Біосфера» (по варіантах).

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

  1. Сучасні уявлення про виникнення життя на Землі й перші етапи її еволюції.

  2. Еволюція біосфери у криптозої (розробка презентації).

  3. Умови розвитку організмів у палеозої (розробка презентації).

  4. Умови розвитку організмів у мезозої (розробка презентації).

  5. Умови розвитку організмів у кайнозої (розробка презентації).

  6. Походження людини, як біологічного виду: проблеми й протиріччя.

  7. Кругообіг вуглецю, азоту, кисню, фосфору у біосфері: розробка моделей.

  8. Учення В.І.Вернадського про біосферу й ноосферу.

  9. Можливі шляхи еволюції біосфери й роль людського суспільства у її подальшому розвитку. Ноосфера.

10) Аналіз взаємозв’язків між еволюцією біосфери й розвитком географічної оболонки.


Тема 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ БІОГЕОГРАФІЇ

Зміст теми.

Поняття про популяцію. Роль популяцій у еволюції органічного світу.

^ Поняття про ареал. Вплив факторів навколишнього середовища на формування меж ареалів. Типи ареалів. Поняття про ендемізм, реліктовість і космополітизм у поширенні систематичних груп організмів. Явище вікарування. Динаміка меж ареалів, її причини. Автохтонні й алохтонні організми. Проблеми інтродукції, акліматизації, реакліматизації та натуралізації організмів.

Центри походження та ареали поширення видів культурних рослин та домашніх тварин.

^ Флора і фауна. Причини різноманіття флори і фауни. Типи флор (ортоселекційні, реліктові, мігруючі, ендемічні), та фаун (материкові, острівні, морські). Поняття про конкретну флору.

Принципи флористичного й фауністичного районування суходолу й світового океану. Флористичні царства суходолу (Голарктичне, Палеотропічне, Неотропічне, Капське, Австралійське, Голантарктичне) та їх коротка характеристика.

Фауністичні царства суходолу (Нотогея, Неогея, Палеогея, Арктогея), та їх коротка характеристика. Характеристика фауністичних областей одного із царств. Флористичне й фауністичне районування території України. Проблеми експлуатації, охорони та відтворення флори й фауни.

^ Види навчальної діяльності студентів з теми 2. Лекції:Тематика і зміст лекцій

Го-ди-

ни

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

4

Популяція, ареал.. Центри походження культурних видів

2

А) Второв П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография. – М., 2001 – 304 с. (К., 1982.). Биогеография/Абдурахманов Г.М. и др. – М.: Издат. центр «Академія», 2003. – 480 с. Кукурудза С.І. Біогеографія. – Львів, 2006. – С. 13-31, 233-244, 298-347

Воронов А.Г. и др.. Биогеография мира. – М., 1985. – 272 с.

Б) Гришко-Богменко Б.К. Географія рослин з основами ботаніки. – К., 1999. Вавилов Н.И. Происхождение и расселение культурных растений. – М., 1978.Білявський Г.О. та інші. Основи загальної екології - Підручник для студентів – К.: Либідь, 1995. – 368 с. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев, 1990. – 408 с. Дідух Я.П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. - 191 с. Соколов В.Е. Фауна мира. Млекопитающие. М., 1990. Диліс Н.В. Основи біогеоценології. - М.: Видавництво МГУ, 1978. - 151 с.

Удра І.К. Біогеографічне районування України //УГЖ. – 1997. – №4. – С. 28-35.

Лопатин И.К. Зоогеография. – Минск, 1989. Уминьский Т. Животные и континенты. М., 1974. – С. 94-162

Карти - фізична, рослин-ності світу, фауністичне району-вання.

5

Флора і флорис-тичне районування

1

6

Фауна і фауністичне районування

1

Лабораторне заняттяТематика і зміст

Години

Література:

Обладнання, ресурси

2

Основні поняття біогеографії. Характеристика фауністичних

і флористичних царств

2

Те ж

^ Карти - фізична, рослинності, фауністичне районування. Відеоролик про фауністичні області й царства

Самостійна робота (6 годин). Форма контролю – усне опитування (див. зміст теми вище)

Індивідуальна робота. Підготуйте реферат (або електронну презентацію) однієї з фауністичних областей:

Австралійська підобласть

Новозеландська підобласть

Полінезійська підобласть

Гавайська підобласть

Неотропічна область; Чілійська підобласть

Неотропічна область; Бразильська підобласть

Неотропічна область, Карибська підобласть

Ефіопська область (по підобластях)

Мадагаскарська область( підобласть)

Індо-Малайська область; Індійська підобласть

Індо-Малайська область; Малайська підобласть

Голарктична область; Арктична (Канадська) підобласть

Голарктична область; Сонорська підобласть

Голарктична область; Середземноморська під.

Голарктична область; Маньчжурсько-Китайска (східноазійська) підобласть

Голарктична область; Центральноазіатська під.;

Голарктична область; Європейсько-Сибірська підобласть; Нотогея. Патагонська підобласть.

^ План реферату: Вступ. Картосхема області чи підобласті. Характеристика фауни: а) ссавці; б)птахи; в)рептилії; г)амфібії д) безхребетні. Відмітити види реліктів і ендеміків. Додатки (малюнки, ксерокопії, фотографії та таблиці). Список літератури (сторінки з … по …).  1   2   3   4

Схожі:

Укладач В. К. Терлецький iconРобоча програма складена на основі типової програми із зоології Програми педагогічних інститутів. Біогеографія: Для спеціальності 01. 18. 00 «Географія І біологія». /Укл. В. К. Терлецький. К.: Ін-т системних досліджень освіти, 1993. 12с
Програми педагогічних інститутів. Біогеографія: Для спеціальності 01. 18. 00 «Географія І біологія». /Укл. В. К. Терлецький. – К.:...
Укладач В. К. Терлецький iconМ. М. Терлецький досліджує питання розвитку та методики роботи з духовим оркестром. Є автором 9 навчальних посібників з грифом, для студентів внз
Народився 12. 04. 1949р., с. Ганьківці Снятинського р-ну Івано- франківської обл
Укладач В. К. Терлецький iconУкладач І. Л. Гаврилюк Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко Декан гуманітарного факультету Л. П
Комплекс методичних матеріалів до практичних занять із дисципліни «Літературна праця журналіста» / Укладач І. Л. Гаврилюк. – Суми:...
Укладач В. К. Терлецький iconУкладач: Псурцева Н. О
Методичні вказівки до виконання курсової роботи із залізобетонних конструкцій (для студентів 2, 4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
Укладач В. К. Терлецький iconМ. М. Укладач Коротун Суми: Видавництво СумДУ, 2009. 19 с. Кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти»
Програми виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальностей 090203, 090203, 090203 «Металорізальні верстати та системи»...
Укладач В. К. Терлецький iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Укладач В. К. Терлецький iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Укладач В. К. Терлецький iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Укладач В. К. Терлецький iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Укладач В. К. Терлецький iconПояснювальна записка-рекомендація
Укладач: Є. В. Скляр, к е н., в о доцента, Н. О. Мацюк, асистент кафедри економіки підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи