В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації icon

В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації
Скачати 166.14 Kb.
НазваВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації
В. Г. Короленка<><><><><><><>Кафедра географії та краєзнавства<
Дата03.08.2012
Розмір166.14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка


Кафедра географії та краєзнавства


ВСТУП ДО ГЕОГРАФІЇ
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОЇ та ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

студентів 1-го курсу (1-й семестр)

групи Г-15, Г-16


Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр


^

Укладач –


кандидат географічних наук, доцент

Булава Леонід Миколайович


Полтава

2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

За змістом навчальна дисципліна «Вступ до географії» є пропедевтичною стосовно формування професійної компетентності майбутнього бакалавра – учителя географії. Разом з тим, дисципліна виконує організаційно-методичні функції стосовно студентів-першокурсників, які навчаються в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.


^ Мета навчальної дисципліни — сформувати у студентів уявлення про найважливіші теоретичні засади сучасної географії, історію становлення і розвитку географії як науки.

Завдання навчальної дисципліни:

 1. навчальні: забезпечити засвоєння знань про об’єкт, предмет, сучасну структуру та історію розвитку географії як науки;

 2. методичні: навчити самостійно планувати й здійснювати самостійну й індивідуальну роботу з географічних дисциплін;

 3. дослідницькі: сформувати вміння працювати з науково-методичною літературою, самостійно складати анотації й реферати;

 4. конструктивні: навчити аналізувати історію розвитку методів географічних досліджень;

 5. організаторські: забезпечити оволодіння навичками самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності;

 6. практичні: виробити вміння користуватися методичним апаратом підручників і навчальних посібників із географії.


Вимоги до знань і вмінь.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти мають:

 • бути обізнаними з вимогами державного стандарту підготовки бакалаврів зі спеціальності;

 • знати об’єкт і предмет вивчення сучасної географії, структуру системи географічних наук, місце географії в системі наук;

 • знати історію розвитку географії як науки, та історію розвитку географічної думки;

 • мати уявлення про методи географічних досліджень;

 • вміти складати анотації та реферати з історії й методології географії;

 • знати внесок видатних географів у розвиток науки;

 • бути спроможними до усвідомленого засвоєння географічної наукової картини світу.

^ Програма дисципліни включає лекції (14 годин), на яких обґрунтовуються об’єкт, предмет, завдання, структура системи географічних наук, історія розвитку географії, методи географічних досліджень; практичні заняття (8 годин); самостійну та індивідуальну роботу студентів.

^ Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів:

Протягом вивчення дисципліни студент накопичує бали в ході поточного й підсумкового оцінювання.

√ За присутність на кожному аудиторному занятті додається до 2 балів.

√ За виконання практичних завдань – до12 балів.

√ Форма перевірки знань і виконання самостійних завдань – контрольна робота (до 40 балів).

√ Індивідуальна робота (реферати, бібліографічні описи, анотації) - до 20 балів.


Практичне заняття № 1 (2 години)


ОБ’ЄКТ і ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ,

^ ЇЇ СТРУКТУРА ЯК СИСТЕМИ НАУК


Питання для самостійної підготовки студентів:

 1. Поняття «Об’єкт і предмет». Назвіть об’єкт і предмет вивчення сучасної географії.

 2. У чому полягає особливе місце географії в системі наук.

 3. Які науки, крім географії, входять до родини наук про Землю?

 4. У чому полягає особливість «географічного мислення?»

 5. Назвіть і схарактеризуйте основні блоки в системі географічних наук.

 6. Перелічіть наскрізні й допоміжні галузі родини географічних наук.

 7. Перелічіть компонентні фізико-географічні науки. З якими іншими природничими науками вони тісно пов’язані?

 8. Перелічіть галузеві суспільно-географічні науки. З якими іншими суспільними науками вони тісно пов’язані?

 9. Назвіть і схарактеризуйте комплексні географічні науки (загальні й глобальні; регіональні; локальні).

 10. Інтегровані (міжгалузеві) напрями досліджень:

а) у межах географії;

б) на межі географії та інших наук.

Форма контролю: співбесіда, усне опитування.


Основний зміст практичного завдання (виконується на занятті)

Обробка джерел географічних знань (складання бібліографічного описання на картках; коротка анотація однієї із статей географічної тематики - з журналів чи газет).

Самостійне завдання: Підготуйте картки (розміром 7,5 х 13 см) для бібліографічних описів. Ознайомтеся з основними групами джерел географічної інформації в бібліотеках, читальних залах, інформаційних центрах ПНПУ імені В.Г.Короленка.

Методичні рекомендації щодо написання анотацій

Форма контролю за роботою – перевірка анотацій (оцінка – до 12 балів).

Анотація (інформаційний реферат) – це коротка але найбільш істотна інформація про зміст наукового чи іншого твору. В анотації повинні бути відображені:

 • Повні бібліографічні дані про твір, вказане його місце знаходження й шифр (ББК). Ці дані заповнюються також на бібліографічній картці, яку студент здає окремо.

 • Кількома реченнями відображена основна мета твору і його короткий зміст (структура)

 • Відображені найважливіші судження й пропозиції авторів твору (бажано, у формі прямих цитат, з посиланнями на певну сторінку тексту), а також показники тощо.

 • Загальний обсяг кожної анотації залежить від об’єму твору і може становити від 1/3 до 1 аркуша. Нову анотацію слід починати з нового аркуша.

 • На титульній сторінці анотацій вказується назва видання (видань), анотація яких проводилася студентом, та відомості про виконавця анотації.

 • Як правило, студентом виконується анотація статей одного номера наукового, науково-популярного або науково-методичного періодичного видання з географічних та близьких до географії наук за остання 3 роки. Їх перелік подається нижче:

"Український географічний журнал", "Географія та основи економіки в школі", "География в школе"; газети: "Краєзнавство. Географія. Туризм", "Географія".Індивідуальні завдання (реферати та анотації):

 1. За рекомендованою основною літературою викладіть погляди різних учених на класифікацію географічних наук.

 2. Диференціація в географічній науці (реферат: 4, с. 14-16, підібрані джерела).

 3. Інтеграція в географічній науці та міжгалузеві напрями (реферат: 4, с.17-22).

 4. Наскрізні напрямки в географії (реферат: 4, с. 22-24; 5 - 6)

 5. Коротка анотація публікацій про методи географічних досліджень в періодичній літературі:

 6. Прикладне значення географічних знань. (реферат: 7; 5, с. 371-376; 2, с. 34-37).

 7. Наскрізні напрямки в географії (реферат: 4, с. 22-24; 5 - 6).

Форма контролю за індивідуальною роботою – перевірка реферату, анотацій (оцінка – до 12 балів).

^

Основна література:


1. Булава Л.М. Вступ до географії: Навчальний посібник. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – С.5-7.

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 8 – 33; 103 – 160.

3. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. – К., 2001. – С. 73-223.

Додаткова література:

4. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – С. 51-228.

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Academia, 2004. - С.55-143.

6. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. – С. 252 – 281

7. Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.

8. Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. – М.: Просвещение, 1993. – С. 28-38.

9.Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 540 с.

 1. Олещенко В. Географічна наука на межі століть//Краєзнавство. Географія. Туризм. 2000. - №16. -С. 8-11.

Практичне заняття № 2 (4 години)


^ ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Питання для самостійної підготовки студентів:

За рекомендованою основною літературою й конспектом лекцій детальніше ознайомтеся з кожним етапом історії географії.


1. Географічні знання давніх культурних народів (шумерів і вавілонян, стародавніх єгиптян, тощо).

2. Географія у Стародавній Греції.

3. Географія у Стародавньому Римі.

4. Географія в середньовіччі (у Європі та в арабському світі).

5. Німецька географічна школа 18-19 століть.

6. Географічні школи в Російській імперії ХІХ - початку ХХ століття.

7. Географія в СРСР (12, 13, 14).

8. Сучасні напрямки розвитку географічних досліджень.

9. Центри розвитку географічної науки в Україні (15).

Форма контролю за самостійною роботою: питання на контрольній роботі (оцінка - до 12 балів).


Основна література

1. Булава Л.М. Вступ до географії: Навчальний посібник. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – С.8-18

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. - С. 37 – 102.


Додаткова література:

3. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. - Л.: ЛГУ, 1979. - 202 с.

4. Дитмар А.Б. География в античное время. - М., 1980.

5. Дитмар А.Б. Родосская параллель Жизнь и деятельность Эратосфена. - М., 1965.

6. Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантиды. Жизнь и путешествия Геродота. М., 1961.

7. Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. Эволюция географических представлений и идей. - М., 1985.

8. Забелин И.М. Возвращение к потомкам (Об А. Гумбольдте). - М., 1988.

9. Скурла Г. Александр Гумбольдт. - М., 1985.

10. Есаков В.А. Д. Н. Анучин и создание русской университетской географической школы. - М., 1955.

11. Молявко Г.И. и другие. Геологи. Географы. Биографич. справочник. - К.: Наукова думка, 1985.

12. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем. - М., 1980.

13. Григорьев А.А. // География. Прилож. к газете "Первое сентября". - 1998. - № 11. - С. 2-3, 11.

14. Научные школы в географии. - М., 1983.

15. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. - Львів: ЛНУ, 1997.

16. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. - М.:Academia, 2004. - С. 55-70.

17. Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. – С. 3-207.


Індивідуальні завдання (реферати):

1. Геродот - засновник країнознавства.

2. Ератосфен - "батько" географії.

3. Порівняльна характеристика творчості А.Гумбольдта й К.Ріттера.

4. Французька географічна школа (Поль Відаль де ла Бланш, Елізе Реклю та інші).

5. Школа Російського географічного товариства.

6. Московська і Санкт-Петербурзька наукові географічні школи (16, с. 62-66).

7. Суть сучасної географії в уявленні представників різних наукових шкіл (16, с. 19-25)

^

Науково-популярна література для опрацювання й складання анотацій


(з можливістю отримання додаткових балів за індивідуальну роботу )

1. Карпенко М. Universut sapiens (Вселенная разумная). - М.: Мир географии, 1992. - 400 с.

2. Очеретенко Ю.Е. Надприродне в світлі досягнень сучасного природознавства. - К, 1991. - 48 с.

3. Кульский А.Л. На пепекрестках Вселенной. - Донецк: Сталкер, 1997. - 437 с.

4. Фурдуй Р., Швайдан Ю. Прелесть тайны. - К.: Лыбидь, 1992. - 200 с.

5. Мир географии. Занимательные рассказы о физической географии. - СПб: МиМ-Экспресс, 1995. - 176 с.

6. Муранов А.П. В мире необыкновенных и грозных явлений природы. - М., 1979.

7. Хефлинг Г. Все чудеса в одной книге. - М., 1984.

8. Крик мамонта. - М., 1991. - 224 с.

9. Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. - К.: Веселка, 1989.

10. Швебс Г.И. Введение в эниогеографию. - Книга 1.: Эниоземлеведение. - Одесса, 2000. - 256 с.

Практичне заняття № 3 (2 години)


^ МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Питання для самостійної підготовки студентів:


 1. Розкрийте зміст понять: «метод»; «методологія».

 2. Схарактеризуйте методи отримання первинної географічної інформації.

 3. Схарактеризуйте загальнонаукові методи, що застосовуються в географії.

 4. Порівняльно-географічний метод (2, с. 133-138; 1 тощо).

 5. Історичний метод в географії (2, с. 139-143; 1; 5, с. 93-99 тощо).

 6. Системний підхід в географії (1; 5, с. 99-108 тощо).

 7. Методи наукового пояснення в географії (2, с. 143-155; 1; тощо).

 8. Метод моделювання в географії.

 9. Наукова систематизація в географії, її види. Метод географічного районування.

 10. Методи досліджень суспільної географії (4, с. 229-230; 10, с. 177-184)

Форма контролю за самостійною роботою – перевірка реферату, анотацій (оцінка – до 12 балів).


^ Практична робота:

Заслуховуючи виступи складіть конспект у вигляді таблиці: «Характеристика сучасних методів географічних досліджень»:

^ Назва методу

Характеристика суті методу

Приклади застосування^

Основна література:


1. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. – К., 2001. – С. 73-223.

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 8 – 33; 103 – 160.

3. Булава Л.М. Вступ до географії: Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – С.19-21


Додаткова література:

4. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – С. 51-228.

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Academia, 2004. - С.55-143.

6. Боков В.А., Черванёв И.Г. Введение в физическую географию и рациональное природопользование. – Харьков, 1989. – С. 20 – 30.

7. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. – С. 252 – 281

8. Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.

9. Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. – М.: Просвещение, 1993. – С. 28-38.

10. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 540 с.

11.Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. – С. 208-219.


УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (виконується 1 завдання на студента)

^ Тема індивідуального завдання

Хто виконує

Загальні закономірності природи (Ильченко В.Р. Формирование естественно-научного миропонимания школьников. – М.: Просвещение, 1993. – С. 28-38.)
Закони й закономірності географії (реферат: 2,с.127-132;4, с.52-54; 5, с.138-143).
Прикладне значення географічних знань. (реферат: 7; 5, с. 371-376; 2, с. 34-37).
Анотація книги: Карпенко М. Universut sapiens (Вселенная разумная). - М.: Мир географии, 1992. - 400 с.
Анотація книги: Очеретенко Ю.Е. Надприродне в світлі досягнень сучасного природознавства. - К, 1991. - 48 с.
Анотація книги: Мир географии. - СПб: МиМ-Экспресс, 1995. - 176 с.
Анотація книги: Фурдуй Р., Швайдан Ю. Прелесть тайны. - К.: Лыбидь, 1992. - 200 с.
Анотація книги: Крик мамонта. - М., 1991. - 224 с.
Анотація книги: Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. - К.: Веселка, 1989.
Анотація книги: Муранов А.П. В мире необыкновенных и грозных явлений природы. - М., 1979.
Геродот - засновник країнознавства. (Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантиды. Жизнь и путешествия Геродота. М., 1961.; Дитмар А.Б. География в античное время. - М., 1980.)
Ератосфен - "батько" географії. (Дитмар А.Б. География в античное время. - М., 1980.

Дитмар А.Б. Родосская параллель Жизнь и деятельность Эратосфена. - М., 1965)
Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. Эволюция географических представлений и идей. - М., 1985. (Анотація розділу книги – за вибором)
Григорьев А.А. – засновник учення про географічну оболонку (География. Прилож. к газете "Первое сентября". - 1998. - № 11. - С. 2-3, 11.)
Александр Гумбольдт (Забелин И.М. Возвращение к потомкам. - М., 1988. Скурла Г. Александр Гумбольдт. - М., 1985.)
Дмитрий Анучин (Есаков В.А. Д. Н. Анучин и создание русской университетской географической школы. - М., 1955.)
Французька географічна наукова школа (^ Поль Відаль де ла Бланш, Елізе Реклю та інші).
Історія розвитку географічних ідей (питання на сайтах Інтернет)
Географія сьогодні (Український географічний журнал, 2006, №1, с.13-16. 1999, №4, с.10-16 тощо)
Анотація книги: А.Баттимер. Путь в географию. - М., 1990
Географія і природознавство в Стародавній Греції
Географія і природознавство в Стародавньому Римі
Анотація статей з фізичної географії в двох останніх номерах «Українського географічного журналу»
Анотація статей з фізичної географії в двох останніх номерах журналу «Географія та основи економіки в школах України»


^

Основна література:


1. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. – К., 2001. – С. 73-223.

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 8 – 33; 103 – 160.

3. Булава Л.М. Вступ до географії: Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – С.19-21


Додаткова література:

4. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – С. 51-228.

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Academia, 2004. - С.55-143.

6. Боков В.А., Черванёв И.Г. Введение в физическую географию и рациональное природопользование. – Харьков, 1989. – С. 20 – 30.

7. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. – С. 252 – 281

8. Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.

9. Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. – М.: Просвещение, 1993. – С. 28-38.

10. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 540 с.

11.Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. – С. 208-219.

Тести для підсумкового контролю знань з курсу «Вступ до географії»

Примітка: контрольна робота виконується за кількома варіантами. Кожен варіант включає по чотири завдання (максимальна оцінка за завдання – по 40 балів)


Варіант № 1

1. Об'єктом вивчення сучасної географії як системи наук є:

а) Земля; б) взаємодія природи й населення; в) географічна оболонка; г) географічне середовище.

2. Предмет вивчення географії – закономірності розвитку природних і суспільних систем …

уставте потрібне: а) у часі; б) у просторі й часі; в) у просторі; г) без урахування розміщення в просторі.

^ 3. Географія належить до блоку наук:

а) природознавчих; б) суспільствознавчих; в) і до природо - і до суспільствознавчих; г) загальноосвітніх.

4. Заповніть пропуски в таблиці й запишіть, які природничі науки, зв’язані з фізико-географічними:

компонентні фізико-географічні науки

Із якою природничою наукою пов’язана

геоморфологія

ґрунтознавствофізика (розділ фізики «гідравліка»)

кліматологія5. Назвіть наскрізну географічну дисципліну. З якою точною (технічною) наукою вона пов’язана?_______--

6. Назвіть по одному прикладу наук:

а) комплексних фізико-географічних, які вивчають об’єкти регіональної розмірності ________________

б) галузевих суспільно-географічних наук ____________________________________________________________

в) інтегрованих географічних, які вивчають геосистеми локальної розмірності ________________________

7. Спостереження на метеорологічних станціях відносять до методу географічних досліджень: ______

^ 8. Якщо Ви отримали завдання за картою атласу виявити спільні й відмінні риси географічного положення Африки й Південної Америки, то застосовується метод …._________________________________

^ 9. Наведіть один приклад застосування методу географічного моделювання: ____________________

10. Назвіть один із найпоширеніших методів суспільно-географічних досліджень: _____________________

11. Найдавніший метод отримання нової географічної інформації - _____________________________

^ 12. Перелічіть три загальні закономірності природи, які проявляються і в географічній оболонці: …

13. Для багатьох стародавніх народів була характерна система поглядів на будову світу:

а) космогонія; б) натурфілософія; в) матеріалізм; г) геодинаміка.

^ 14. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою всього сущого вважав повітря:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Фалес

15. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою сущого вважав усі чотири стихії:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Піфагор

^ 16. Ератосфен першим визначив:

а) відстань від Землі до Сонця; б) окружність Землі (довжину меридіана); в) форму Землі; г) екліптику.

17. Античний учений – засновник країнознавства як науки: __________________________________

18. Античний учений, який запропонував і обґрунтував геоцентричну модель будови світу:_______

19. Геліоцентричну модель будови світу теоретично обґрунтував ________________________________

^ 20. Порівняльний метод найширше застосовував представник німецької школи географії ХVІІІ-ХІХ ст..:

а) Б.Вареніус; б) А.Гумбольдт; г) К.Ріттер; д) І.Кант

^ 21. Методи досліджень якого російського вченого найближчі до підходу Александра Гумбольдта:

а) Ф. Літке; б) Д.Анучина; в) М.Пржевальського; г) В.Докучаєва

22. Головним закладом, який організовує й координує географічні дослідження в Україні є:__________________________________________________________________________________________

 1. Яку географічну школу очолював Д.М. Анучин? ____________________________________________

 2. Хто є засновником наукової школи економічної географії в СРСР: ___________________________

25. Який учений розробив учення про географічну оболонку: ___________________________________

Схожі:

В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconВ. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації
Плани лабораторних занять І методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації
Дисципліна вивчається в 5, 6, 7 семестрах, тому робоча програма розроблена в трьох частинах
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconРобоча програма Вступ до географії для студентів за напрямом підготовки
Розробник: Булава Леонід Миколайович, завідувач кафедри географії та краєзнавства, професор, кандидат географічних наук
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Основи географії зі спеціальною методикою викладання" для студентів спеціальності 010106 Дефектологія
Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Основи географії зі спеціальною методикою викладання” для студентів...
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconШевчук Сергій Миколайович кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства заступник декана історичного факультету з навчальної роботи
В. Г. Короленка за спеціальністю «Географія, історія та основи економіки. Організація краєзнавчо-туристичної роботи». З 2005 по 2008...
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в 2010/2011 н р
Завданням навчання географії в школі є формування систематизованих знань про навколишній світ, ознайомлення з основними здобутками...
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Петлін В. М., д г н., завідувач кафедри конструктивної географії; Яворський Б.І., к г н, асистент кафедри фізичної географії
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії
Петлін В. М., д г н., завідувач кафедри конструктивної географії; Яворський Б.І., к г н, асистент кафедри фізичної географії
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconВальченко И. В., Лубяная О. Л., Плотникова Т. А., Сергейчук Л. В., Соколова Г. П. География основы экономической и социальной географии мира Методические указания
Методичні вказівки «Географія. Основи економічної та соціальної географії» до практичних та самостійних занять з дисципліни «Основи...
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліст зі спеціальності 14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)»
Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. Місце туристичної географії в системі наук. Завданнята функції географії туризму. Методи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи