Гідрологія icon

Гідрологія
Скачати 418.36 Kb.
НазваГідрологія
Сторінка1/6
Дата03.08.2012
Розмір418.36 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА


Кафедра географії та краєзнавства


ГІДРОЛОГІЯ
ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

2-ГО КУРСУ (3-Й СЕМЕСТР) ГРУПИ Г-25, Г-26


Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр


Укладач –

кандидат педагогічних наук, доцент

Мащенко О.М.


ПОЛТАВА — 2010Рекомендації до виконання лабораторних робіт:

За день або кілька днів до лабораторного заняття слід ознайомитися із питаннями для співбесіди та завданнями. Зміст кожної лабораторної роботи відображено у методичних рекомендаціях по виконанню лабораторних занять. Методичні рекомендації знаходяться на кафедрі географії у лаборанта. Відповіді на питання співбесіди кожен студент має вивчити до заняття згідно літературних джерел із основного та додаткового списків.

На лабораторному занятті відповіді на питання співбесіди повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення); доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання; зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими. При відповідях на питання співбесіди, доповненнях та зауваженнях не можна користуватися конспектами лекцій та будь-якими іншими записами. Студенти повинні давати повністю самостійні (вивчені) відповіді або представляти результати власних розмірковувань та висновків.

Для практичної частини використовують такі форми контролю:

  • усна відповідь на питання співбесіди або письмова відповідь на поточний тестовий контроль; виконання завдань (здійснення аналізу графіків, карт, схем, картосхем, таблиць, побудова схем, розв’язування задач тощо) може бути оцінена від 0 до 5 балів. 0 балів – незадовільно, тобто повна відсутність відповіді. 1 бал – знання лише окремих одиночних фактів. 2 бали – приблизне уявлення про деякі фрагменти навчального матеріалу.

^ 3 бали – розуміння основних понять та закономірностей, наявність помилок у відповіді, зокрема можуть бути одна або дві грубі помилки.

4 бали – знання усього обсягу частини навчального матеріалу, що перевіряється. Допускаються окремі помилки та неточності. 5 балів – точне та повне розуміння змісту дисципліни, чіткий та логічний його виклад, при необхідності власні розмірковування та правильні висновки на основі вивченого.

Лабораторні завдання виконуються у письмовій формі. Спершу слід ознайомитися із методичними вказівками до лабораторних завдань, з’ясувати, яке потрібне обладнання. Це обладнання слід зручно розкласти на парті, відкрити посібники та атласи на указаних сторінках. Якщо після цього залишаються питання щодо змісту завдання чи порядку його виконання, слід звернутися за консультацією до викладача. При відсутності питань слід приступити до самостійного виконання завдань. Ксерокопії, назви, мети, обладнання та завдань акуратно вклеюються у зошит або переписуються від руки.

Після кожного вклеєного завдання записуються результат його виконання. при необхідності слід креслити схеми, заповнювати таблиці, робити малюнки тощо. На кожне заняття кожен студент повинен приносити: простий олівець, кольорові олівці, лінійку, трикутник, транспортир, циркуль, географічний атлас для сьомого класу.

У кінці кожного заняття зошити із виконаними завданнями студенти здають на перевірку.За письмове оформлення комплексу лабораторних робіт кожного модуля можна одержати від 0 до 5 балів. 0 балів – відсутність виконаної роботи; 1 бал – виконання окремих невеликих елементів роботи з помилками; 2 бали – виконання третини обсягу робіт із незначними помилками; 3 бали – виконання половини передбачених завдань без помилок або від половини до двох третин запланованих завдань із істотними помилками; 4 бали – виконання двох третин завдань без помилок або виконання усіх завдань, проте з деякими істотними помилками; 5 балів – повне та правильне виконання усіх завдань.

МОДУЛЬ 1.

^ ТЕМА 1. ГІДРОСФЕРА

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1-2

Тема: ГІДРОСФЕРА

Мета: навчитися зображати схеми кругообігу води, складати рівняння водного балансу, будувати та аналізувати суміщені графіки залежності властивостей води від її солоності.

Обладнання: фізична карта світу, географічні атласі для 7 класу, таблиця ''Світовий кругообіг води".
^

Питання для співбесіди:


  1. Поняття “гідросфера”, її структурні частини.

  2. Основні властивості природних вод.

  3. Світовий кругообіг води.

  4. Світовий водний баланс.

Завдання:

Завдання 1.

Намалюйте схеми: а) великого кола кругообігу води; б) малого кола кругообігу води; а) внутрішньоматерикового кола кругообігу води.

Методичні вказівки:

Процеси — складові кругообігів води позначайте умовними знаками різної форми та кольору. Для зображення кожного з кругообігів відводьте по одній сторінці зошита.

Кожна із трьох схем має містити усі необхідні для пояснення елементи місцевості, у якій відбувається відповідне коло кругообігу: рельєф (височини, низовини, гори, невеликі форми рельєфу), рослинність (ліси, степи, луки, напівпустелі, пустелі тощо), водні об’єкти ( річки, озера, льодовики, підземні води тощо), елементи антропогенного впливу (забір води та цикл її використання людиною).

Особливу увагу слід звернути на велике коло світового кругообігу води. Воно має бути індивідуальним у кожного студента і включати щонайбільшу кількість ланок переміщення та перетворення води.

^ До кожної схеми слід додати її характеристику (краще з власними географічними назвами).

Завдання 2.

Складіть рівняння річного балансу для океану і суходолу, користуючись даними таблиці.

Місцевість

Елементи балансу

Річний об’єм (км3)

Суходіл із стоком в океан

Опади

102 100

Стік

37 400

Випаровування

64 700

Безстічні області

Опади

7 400

Випаровування

7 400

Світовий океан

Опади

410 500

Стік

37 400

Випаровування

447 900

Методичні вказівки

Рівняння водного балансу для суходолу із стоком в океан – Х = Е + У


^ Для безстічних областей – Х = Е


Для Світового океану – Х + У = Е


Х – опади, Е – випаровування, У – стік.


Для кожного рівняння позначте статті приходу й витрати. Знайдіть на карті ділянки суходолу зі стоком в океан та безстічні області. Обґрунтуйте відмінності у величині показників стоку для розглядуваних ділянок.

^ Для виконання завдання скористайтеся формулами водного балансу для суходолу із стоком в океан, безстічних областей та Світового океану.

Завдання З.

Побудуйте суміщений графік зміни t замерзання і t найбільшої густини води

в залежності від солоності за даними таблиці.

Температура

Солоність ‰

0

5

10

15

20

24,7

30

35

40

Температура замерзання

0

-0,3

-0,5

-0,8

-1,1

-1,33

-1,6

-1,9

-2,2

Температура найбільшої густини

+4

+2,9

1,9

+0,8

+0,3

-1,33

-2,5

-3,5

-4,5

Методичні вказівки:

Солоність відмічається на горизонтальній осі, температура — на вертикальній. Графік зміни to замерзання зобразіть суцільною лінією, графік зміни to найбільшої густини — пунктирною лінією. Визначте, при якій солоності to замерзання води залишається нижчою, ніж to найбільшої густини, а при якій — вищою. Коли указані to є однаковими.

Рекомендований масштаб солоності в 1см – 4%; масштаб температури в 1см – 1*С.

^ При якій солоності температура найбільшої густини вища, ніж температура замерзання?

При якій солоності вони співпадають, а при якій – t* найбільшої густини нижча, ніж t* замерзання.

Література:

Основна: [1], c.206-214; [2], c.213-221; [3], c.124-126; [4] c.146-149; [6] c.23-41; 58-82; [7] c.147-154; [8] c.164-170; [9] c. 16-34

Додаткова: [2], [14], [15], [36], [52], [54], [58], [62], [63], [66], [78], [91].

ТЕМА 2

^ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №3-4
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Гідрологія iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять з курсу «гідрологія І гідрометрія»
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Гідрологія» І «Гідрологія І гідрометрія» (для студентів ІІІ курсу заочної форми...
Гідрологія iconНавчальна програма дисципліни «Гідрологія»
Нормативна навчальна дисципліна «Гідрологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
Гідрологія iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Гідрологія” та „Гідрологія І гідрометрія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Гідрологія iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „інженерна гідрологія”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна гідрологія” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за...
Гідрологія iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Гідрологія iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Загальна гідрологія
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
Гідрологія iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства І. Ю. Саратов програма І робоча програма навчальної дисципліни «гідрологія І гідрометрія»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Гідрологія І гідрометрія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку...
Гідрологія iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 курсу „гідрологія”
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Гідрологія iconКонспект лекцій по курсах "загальна гідрологія І гідротехнічні споруди"
«Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»
Гідрологія iconПерелік питань з дисципліни «Загальна гідрологія»
Чому радіоактивні речовини виділяються в окрему групу компонентів хімічного складу природних вод?
Гідрологія iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи