Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень
НазваЛабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень
Сторінка1/22
Дата03.08.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавстваЛабораторні роботи

з курсу «Фізична географія материків та океанів»

і рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс(и) навчання: ІІІ, IV Семестр(и): 5, 6, 7


Укладач — доц. Вішнікіна Любов Петрівна


Полтава − 2010

_________________________________________________________________________


1.1. Характеристика навчальної дисципліни «Фізична географія материків та океанів»

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

V

4,5

162

4

44

32

43

43

3

екзамен4

144

4

54

36

27

27

3

екзамен

VІI

2

72

3

24

14

17

17

1

залік

Разом

10,5

378
122

82

87

87

7


^ 1.2. Рекомендації до виконання різних видів навчальної діяльності

Лабораторна робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Лабораторна робота на відміну від лекції вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення та виконання практичних завдань.

Підготовка до лабораторної роботи здійснюється відповідно до планів лабораторної роботи, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

^ Підготовка до лабораторної роботи включає:

– ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

– вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

 • складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;

 • ознайомлення з практичними завданнями.

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, монографій, збірникам науково-популярної літератури, статей в періодичних виданнях; правильно оформляти конспекти, тези тощо.

^ Рекомендації до виконання лабораторних робіт:

– відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);

– доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

– зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;

 • практичні завдання виконуються у письмовій формі.


Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, науково-методичної фахової літератури, написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання, винесені на самостійне вивчення, особисту роботу під час підготовки до лабораторних робіт, заліку або іспиту.

^ Рекомендації до самостійної роботи студентів:

– при вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу приділяти основним термінам та поняттям;

 • при написанні рефератів пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу; студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблему, шляхи та способи їх вирішення.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою i затвердженим деканом факультету. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, а на старших вони мають науково-дослідний характер.

Види індивідуальної роботи студентів:

консультація;

 • індивідуальне навчально-дослідне завдання (конспект із теми (модуля), реферат, розв'язування та складання задач різного рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, створення моделей географічних об’єктів), презентація.

^ Рекомендації до індивідуальної роботи студентів:

 • при написанні реферату пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу і є результатом самостійного вивчення студентом наукових робіт. Студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблеми, яким присвячена робота, шляхи та способи їх вирішення. Реферат повинен мати чітку структуру: вступ, в якому обґрунтовується важливість даного дослідження; основна частина, яка розкриває зміст роботи, її основні напрямки; висновок, в якому студент коротко представляє основні підсумки. Бажано, щоб реферат був пов’язаний з подальшою курсовою роботою;

 • графічні моделі повинні відбивати найсуттєвіші риси географічних об’єктів чи процесів, що моделюються;

 • опрацювання матеріалів періодичних видань повинно відповідати наступним вимогам: відповідність обраному питанню; сучасність та актуальність; реферативне викладення;

 • презентація повинна вміщувати основні положення дослідження: концептуальні, фактологічні, структурні, висновки та основні джерела інформації;

 • консультації є доброю співпрацею викладача із студентами при умові, якщо є чіткі конкретні запитання або проблематика, які самостійно не можуть бути опрацьовані за певних причин.

Програмний матеріал дисципліни включає вісім змістових модулі, в яких передбачене виконання студентами всіх видів навчальної діяльності.

^ 1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів

Для перевірки і оцінки знань студентів, аудиторної та позааудиторної самостійної й індивідуальної роботи з кожного модуля дисципліни можуть бути використані такі види контролю: поточний, модульний та підсумковий.

^ Поточний контроль з дисципліни "Фізична географія материків та океанів" містить:

 • поточні короткі контрольні роботи та тестування з ключових питань курсу під час лекцій чи лабораторних занять;

 • усне опитування з питань винесених на обговорення або самостійне вивчення, перевірка завдань під час практичних робіт;

 • перевірка індивідуальних робіт робіт студентів;

 • перевірка рівня засвоєння номенклатури;

 • перевірка практичних завдань лабораторних робіт.

Модульний контроль полягає у проведенні модульних письмових контрольних робіт з елементами тестування для ґрунтовного оцінювання рівня знань та вмінь студентів.

^ Підсумковий контроль здійснюється заліках або екзаменах у кожному семестрі. Максимальна оцінка, яку може отримати студент на заліку або екзамені – 40 балів. Студент може бути допущеним до заліку або екзамену, якщо він має позитивні оцінки за підсумками поточного та модульного контролю із загальною сумою балів не менше 20. Заліки та екзамени проводяться в усній формі.

Контроль у кожному семестрі здійснюється за модульно-рейтинговою системою у вигляді поточного та модульного контролю (до 60 балів) та підсумкового контролю (до 40 балів) у формі заліку або екзамену.


^ 1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів з усіх дисциплін за кожний семестр в ПДПУ імені В.Г.Короленка здійснюється за 100-бальною шкалою

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:


Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 - 100

відмінно

зараховано

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

незадовільно

(з можливістю повторного складання екзамену)

не зараховано

F

0 - 34

незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням курсу)Якщо форма підсумкового контролю знань з навчального предмета – залік

то кількість балів, набрана студентом із дисципліни, переводиться за такою шкалою:

^ Шкала відповідності отриманих балів оцінкам


^ За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90-100

5

відмінно

зараховано85-89

4

добре

75-84

65-74

3

задовільно

60-64

35-59

2

незадовільно

не зараховано


^ 1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру


Поточний та модульний контроль

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Загальна с у м а

Бали за кожний модуль:

а) середня поточна оцінка за усні відповіді, самостійне виконання лабораторних робіт, контроль знання географічної номенклатури;

б) оцінка за модульну контрольну роботу.

Кількість балів за різні види роботи залежить від кількості модулів на семестр і виду підсумкового контролю (екзамен чи залік)

15-20 балів (залежно від кількості модулів на семестр)

40 балів

(екзамен чи залік)

100 балів

3 модулі на семестр

^ 1 модуль на семестр

Упродовж семестру виконується одне індивідуальне завдання

Репродуктивні питання чи завдання - 12 б., проблемні - 16 б.

100 балів

45 балів

40 балівМОДУЛЬ 1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З.І. Мамчур “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни фізична географія материків І океанів
Фізична географія материків і океанів. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconРобоча програма навчальної дисципліни геоморфологія материків І океанів напряму підготовки 201401 Географія для спеціальності
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 3: 1
Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconРобоча програма навчальної дисципліни геоморфологія материків І океанів напряму підготовки 201401 Географія для спеціальності
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 1: 1
Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconФізична географія материків і океанів
За напрямом підготовки географія, спеціальністю географія., 2010. с
Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconЧернівецький національний університет
Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «Фізична географія материків...
Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconЧернівецький національний університет
Робоча програма складена на основі Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «Фізична географія материків...
Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Програма навчального курсу Фізична географія материків І океанів. Криворізький державний педагогічний університет, 2007 с
Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconВішнікіна Любов Петрівна
Викладає дисципліни: Фізична географія материків І океанів. Методика навчання географії
Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconМіністерство освіти І науки України
Робоча програма з навчальної дисципліни «Фізична географія материків та океанів» розроблена на основі
Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» І рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи