В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації icon

В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації
НазваВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації
Сторінка1/3
В. Г. Короленка<><><><><>Кафедра географії та краєзнавства<><><
Дата03.08.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка


Кафедра географії та краєзнавства


ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

У К Р А Ї Н И
ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ,

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до

САМОСТІЙНОЇ та ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

студентів 3-го курсу (5-й семестр)


Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр


Укладач -


кандидат географічних наук, доцент

Булава Леонід Миколайович


Полтава

2010^ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фізична географія України:


Цикл професійно-орієнтованої підготовки (науково-предметна підготовка).

^ Частина циклу: нормативна. Загальний обсяг годин, види навчальної діяльності:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабора-торні


Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістових модулів

Вид підсумкового

контролю

V

3

108

3

34

24

25

25

2

екзамен

^ Разом за весь курс:

V, VІ, VІІ

9,5

342
114

80

74

74

8
Дисципліна вивчається в 5, 6, 7 семестрах, тому робоча програма розроблена в трьох частинах.


► У 5 семестрі дисципліна включає три змістовні модулі:

1. Загальні відомості про територію України

2. Геологічна будова України

3. Геоморфологічна будова України.


^ РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ У 5 СЕМЕСТРІ:

^ НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми з початку вивчення дисципліни

Кількість годин за видами занять

Разом

годин

^ У тому числі

Лекції

Лаборатор.

роботи

Самост.

робота

Індивіду-

альна робота

Модуль 1. Загальні відомості про Україну, її географічне положення

та історія досліджень природи

  1. Вступ. Фізична географія України: предмет, мета, завдання, методи вивчення. Джерела географічних знань при вивченні території України

6

2

-

2

2

2. Загальні відомості про територію і кордони України, її фізико-географічне положення. Поясний і місцевий час

16

4

4

4

4

3. Фізико-географічні дослідження на території України

14

2

2

5

5

^ Всього ЗА МОДУЛЬ

36

8

6

11

11

Модуль 2. Геологічна будова

4. Загальні риси орографії

8

2

2

2

2

5. Тектонічна будова

10

4

2

2

2

6. Історія розвитку земної кори,

геологічна будова

10

4

2

2

2

7. Корисні копалини

20

6

6

4

4

^ Всього ЗА МОДУЛЬ

48

16

12

10

10

Модуль 3. Геоморфологічна будова

8. Неотектоніка, геотектури, морфоструктури

8

4

2

1

1

9. Палеогеографія антропогенового періоду

8

2

2

2

2

10. Морфоскульптури,

геоморфологічне районування

8

4

2

1

1

^ Всього ЗА МОДУЛЬ

24

10

6

4

4

Р А З О М

108

34

24

25

25


Оцінювання навчальної діяльності студентів:

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

^ Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою:

A

90 - 100

відмінно

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

Незадовільно (з можливістю повторного складання)

F

0 - 34

Незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)

^ Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів за семестр:

Змістовий

модуль 1

Змістовні

модулі 2-3

20 балів

(Упродовж вивчення дисципліни виконується один навчальний проект – розробка презентації), або два реферати

40 балів = 24 + 16


(два теоретичні питання по 12 балів за кожне = 24;

+ 16 балів за тести)

100 балів

10 балів

15+15 балів

^ Оцінка за модуль – це середній бал із поточних оцінок (+5 балів за модульні роботи зі змістових модулів 2 і 3)

* Кожний із видів навчальної діяльності студента (усні відповіді, лабораторні завдання, самостійні роботи викладач оцінює за 10-бальною шкалою). У кінці кожного модуля виставляється підсумкова оцінка (за модуль 1 – це середній бал за всі види роботи; за модулі 2 і 3 – такий же середній бал + до 5 балів за модульну контрольну роботу у вигляді п’яти тестів ІІ-го рівня складності).


^ Основні вимоги до лабораторних занять,

організації самостійної та індивідуальної роботи з курсу

Нижче поданні методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт. Студент повинен попередньо ознайомитись з планом кожного наступного заняття. Він зобов’язаний:

  1. Підготувати передбачений планом приладдя та матеріали (контурні карти, калька, міліметровий папір, прості та кольорові олівці, гумки, лінійки, транспортири);

  2. Вивчити теоретичні питання, знання яких необхідні для виконання лабораторної роботи (згідно списку рекомендованої літератури, та тексту лекцій). В розробці проведенні основні питання для співбесіди;

  3. У разі необхідності виконати самостійні та індивідуальні завдання.

Лабораторні завдання виконуються в одному зошиті в клітинку (96 стор.), з місцями для поміток на полях. Остов таблиць і малюнки виконуються простим олівцем.

Результати кожного заняття перевіряються викладачем. В кінці розробки кожного заняття вказана форма звітності про його виконання. З кожного передбаченого планом заняття студент має отримати залік (як із теоретичних, так і практичних питань), про що робиться відмітка в журналі контролю знань.

Якщо студент не підготував передбаченні в „Методичних рекомендаціях” завдання за час заняття, він повинен закінчити їх виконання самостійно. Пропущенні з будь яких причин заняття студент має право опрацювати самостійно (керуючись даними розробками), дати звіт про виконання й відповіді на теоретичні питання. Без відпрацювання знань студент не отримує допуску до сесії.

Контроль знань проводиться викладачем як на заняттях, так і призначений для перевірки самостійних завдань поза заняттями.

У методичних рекомендаціях данні вказівки по вивченню тем і завдань, винесених на самостійне опрацювання.

При підготовці до занять студент повинен користуватись географічними картами та довідниками. Він має оволодіти об’ємом географічної номенклатури, поданої у розробках.
  1   2   3

Схожі:

В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconВ. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації
Плани лабораторних занять І методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації
Разом з тим, дисципліна виконує організаційно-методичні функції стосовно студентів-першокурсників, які навчаються в умовах кредитно-модульної...
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconРобоча програма Фізична географія та геоекологія Полтавщини для студентів за напрямом підготовки
Розробник: Булава Леонід Миколайович, завідувач кафедри географії та краєзнавства, професор, кандидат географічних наук
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconШевчук Сергій Миколайович кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства заступник декана історичного факультету з навчальної роботи
В. Г. Короленка за спеціальністю «Географія, історія та основи економіки. Організація краєзнавчо-туристичної роботи». З 2005 по 2008...
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconБулава Леонід Миколайович, завідувач кафедри географії та краєзнавства, професор, кандидат географічних наук (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) робоча програма
Схвалено методичною комісією пнпу імені В. Г. Короленка за напрямом підготовки (спеціальністю) 040104 Географія
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconВ.І. Протоковило «Фізична підготовка спортсменів-плавців» Методичні рекомендації
«Фізична підготовка спортсменів-плавців»Методичні рекомендації з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для пракцичних...
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconПрограма вступного випробування з географії
Програма вступного іспиту з географії для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює базову інформацію, яку дають фізична...
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Програма навчального курсу Фізична географія материків І океанів. Криворізький державний педагогічний університет, 2007 с
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconВ.І. Протоковило «Фізична підготовка спортсменів-плавців» Методичні рекомендації
«Фізична підготовка спортсменів-плавців»Методитчні рекомендації з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для пракцичних...
В. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації iconПлани семінарів та загальні методичні рекомендації трудове право
Трудове право. Плани семінарських занять та загальні методичні рекомендації для студентів географічного факультету за напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи