Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської icon

Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської
НазваМіністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської
Сторінка1/32
Дата18.09.2012
Розмір5.07 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет філології та журналістики


Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології:

теорія і практика”


Збірник наукових праць студентів


Полтава – 2008


ББК 80

УДК 80.004.14"712"


Збірник наукових праць студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”. – Полтава: ПДПУ, Техсервіс, 2008. – 306 с.


У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, 28-29 лютого 2008 року, присвячені питанням історії та взаємодії мов, структури слова й речення, стилістики, лінгвосеміотики, лінгвокультурології, лінгвофілософії, когнітивних аспектів мовної семантики, дискурсу, перекладу, лінгводидактики.

Для студентів, аспірантів, науковців, мовознавців, літературознавців, усіх, хто цікавиться проблемами структурного мовознавства, когнітивної лінгвістики, дискурсивного аналізу, літературознавства, перекладу, методики викладання мов і літератур.


Редколегія:

Степаненко М.І., д. філол. н., проф., декан факультету філології та журналістики,

^ Луньова Т.В., канд. філол. н., завідувач кафедри англійської філології (відповідальний редактор),

Алефіренко Л.Б., канд. філол. н., доцент, доцент кафедри англійської філології,

^ Кононенко В.В., канд. істор. наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології,

Кравченко В.Л., канд. філол. н., доцент кафедри англійської філології,

^ Криницька Н.І., канд. філол. н., старший викладач кафедри англійської філології,

Мелешко В.А., канд. філол. н., доцент, завідувач кафедри української літератури (літературний редактор),

^ Разуменко О.А., канд. філол. н., доцент кафедри англійської філології,

Бардакова Ю.В., старший викладач кафедри романо-германської філології,

Григоренко О.В., старший викладач кафедри романо-германської філології.


Коректори:

викладачі кафедри англійської філології Колбіна Н.В., Коваленко М.М., Білоус І.М., Олійник І.О., Повстяна Н.А., завідувач комп’ютерної лабораторії кафедри англійської філології Таран Л.А.


Рецензенти:

Валюх З.О., доктор філол. наук, проф., завідувач кафедри філологічних дисциплін ПДПУ,

^ Перепелиця Т.І., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Полтавського університету споживчої кооперації України.


Друкується за рішенням ученої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка: протокол № 8 від 5 березня 2008 року.


ЗМІСТ

Абович Тетяна

Авторський стиль як спосіб відображення світобачення письменника (на матеріалі короткого оповідання Є.Хемінгвея “Кішка під дощем”)

8

Алєксєєва Олена

Англійське й українське фатичне мовлення: порівняльний аспект (на матеріалі сучасної англійської прози)

10

Анан’єва Олена

Гносеологічна функція мови у лінгвістиці

12

Антоненко Юлія

Афектація негативної оцінки у романі Норберта Німанна “Хто як на це дивиться”

14

Артюх Олександр

Визначення семантики німецьких економічних термінів

17

Багірова Наіла

Лінгвістичний статус лексично зумовлених конструкцій

19

Балжи Олена

Інтертекстуальність і принцип гри в п’єсі Томаса Стоппарда “Розенкранц і Гільденстерн мертві”

21

Беньковська Валентина

Засоби вираження кількості в сучасній англійській мові

23

Беркута Оксана

Розвиток культури мовлення як складової процесу іншомовного спілкування на уроках англійської мови

25

Білєр Оксана

Семантика образу весни у поезії Володимира Сосюри

28

Бондаренко Катерина

Мовленнєві дії комунікантів у конфліктній ситуації “сімейна сварка”

30

Бреник Ірина

Комбінаторні особливості термінології комунікації

32

Вайнтруб Ганна

Розвиток модальності у сучасній німецькій мові

34

Вакуленко Марина

Фрейм загального сюжету фільму рев’ю на пригодницькі фільми

36

Вісич Тетяна

Фразеологізми як універсальна мовна категорія та прагматичний аспект їх перекладу

38

Водолазька Марина

Кольористичні епітети в піснях про кохання

41

Волчанська Олена

Нумерологеми в англійській пареміологічній картині світу

43

Гаврильєва Ксенія

Розвиток міжкультурної іншомовної компетенції

45

Гакман Оксана

Про концепт часової міри в англомовній картині світу


47

Гешко Наталія

Розвиток комунікативної компетенції студента

49

Гловацька Наталія

Архаїчна лексика та її функції у казках Оскара Вайльда

51

Гнетньова Аліса

Тавтологічні словосполучення з точки зору лексичної комбінаторики

53

Гожа Євгенія

Тенденції розвитку засобів масової інформації для дітей у Німеччині на початку ХХІ ст.

55

Грунтенко Тетяна

Методичні прийоми комунікативного навчання англійської мови

57

Губська Вікторія

Хронотоп роману Д.Фаулза “Маг”

60

Гузєєва Вікторія

Навчальна ситуація як одиниця організації спілкування англійською мовою

63

Гуцало Олена

Мікросоціальна динаміка становлення психоструктури особистості Володимира Винниченка у дитинстві

67

Демчик Євгенія

Особлива роль терміносполучень у фреймовій структурі наукового тексту

69

Дереча Максим

Образ “надлюдини” в романі “Час-не-жде” Джека Лондона

71

Донець Світлана

Особистісно зорієнтоване вивчення іноземної мови

73

Дубина Юлія

Концептуальне поле ЖИТТЯ в оповіданнях “північного” циклу Дж. Лондона

76

Дузенко Юлія

Творчість Дж.Р.Р.Толкієна в контексті англійського модернізму: використання символів

79

Журавель Юлія

Умовно-асоціативна проза: теоретичний аспект

82

Золотарьова Галина

Види метафори та її вживання у тексті

84

Зубко Тетяна

Літературний переклад як наука

86

Іваньчикова Ксенія

Інтертекстуальність як культурна домінанта сучасного дискурсу

88

Карагод Катерина

Мотиви долi у творi А. де Вiньï “Сен-Мар”

90

Карюк Яна

Інтерактивні технології навчання англійської мови у середній школі


92

Китаста Наталія

Структурно-граматичний аспект вживання фразеологічних одиниць в романі Мері Веслі “Поневіряння Поппі Кероу”

96

Кірячок Марина

Фрагментарність як композиційно-стильова домінанта прози Юрія Іздрика

97

Ковтун Андріана

Концептуальні моделі у процесі оволодіння англійською мовою

100

Ковярова Марина

Ріп Ван Вінкль як уособлення Америки XVIII століття

103

Козачок Анастасія

Організація лексикону сучасної англійської мови (на прикладі асоціативних полів зі словами-стимулами “Canada” та “Ukraine”)

105

Колпакова Юлія

Синонімія в німецькій фразеології

107

Костіна Руслана

Особливості діалекту української мови в Канаді

109

Костіна Олена

Проблема визначення синонімів у сучасній лінгвістиці

111

Костриж Тетяна

Проблема мови і стилю в теорії та художній творчості Вільяма Теккерея (на матеріалі роману “Ярмарок марнославства”)

115

Кочерга Наталія

Новела Едгара По “Овальний портрет” у російських перекладах (порівняльний аналіз)

117

Крамаренко Ганна

Громадське й інтимне в ліриці Василя Симоненка

121

Крамчанінова Марина

Зміст концепту ВІЙНА у франкомовних українців

123

Кривоніс Максим

Структурні характеристики англійських антрополексем тематичного поля “Computer Users”

126

Криворучко Євгенія

Рольові ігри як комунікативний засіб навчання англійської мови

127

Кривуля Олександра

Проблеми перекладу “гри слів” як засобу створення комічного на матеріалі творів Льюїса Керрола “Аліса в Країні Див” та “Аліса в Задзеркаллі”

132

Кубрак Олександра

Особливості лексичної та синтаксичної сполучуваності у різноструктурних мовах

135

Кузьменко Наталія

Інтертекстуальність як спосіб вербального оформлення ідей у пророцтвах В.Блейка


137

Кузьменко Ірина

Комунікативні прийоми використання пісень на уроках англійської мови

139

Кутепова Ірина

Від поза-комп’ютерного гіпертексту до сетератури

142

Кухаренко Ірина

Навчання німецької мови молодших школярів у грі

144

Левенець Людмила

Атмосфера іншомовного спілкування на уроці англійської мови

148

Литвин Аліна

Роль каламбуру в творі Льюїса Керрола “Аліса в Країні Див” та його переклади російською мовою

151

Лифарь Ірина

Особливості перекладу мовлення персонажів художнього твору

155

Луцик Аліна

Порівняльна характеристика фразеологізмів із компонентами-зоонімами в українській, англійській та французькій мовах

157

Люта Ганна

Історико-біографічне оповідання І.Сенченка “Діоген”: історична правда та художній вимисел

159

Макаровець Юлія

Англо-шотландська балада – скарбниця народної творчості

161

Максимчук Віталій

Лексикографічний аспект дослідження авторських лексичних новотворів (на матеріалі творчості поетів Рівненщини)

163

Мальцева Ярослава

Ідея патріотизму у творах Володимира Винниченка

166

Марчук Надія

Лексичні одиниці на позначення юнацького та підліткового віку

167

Маслова Анна

Необхідність вивчення іноземних мов у контексті загальноєвропейського освітнього простору

170

Матіюк Дмитро

Лінгвостилістичні особливості рекламного дискурсу

172

Мельничук Володимир

Модальність вірогідності у художньому дискурсі

174

Міцюк Марина

Комунікативні стратегії навчання англійської мови: інформаційна прогалина (Іnformation gap)

175

Мяло Марина

Прислів’я – мудрість народу

178

Нагорна Тетяна

Реалізація категорії ввічливості через стратегії й тактики мовленнєвої поведінки

181

Найдьон Олександра

Комп’ютерний сленг як специфічний мовний феномен

183

Нікітенко Анна

Англійські фразеологізми з антропонімами в лексичному наповненні

186

Новохатка Яна

Орієнтаційні метафори у романі Р.Трімейн “Музика і тиша”

188

Нос Сніжана

Фразеологізми з колоронімами (особливості семантики та перекладу)

190

Овчаренко Тетяна

Вплив французьких запозичень на словниковий склад англійської мови

192

Онофрейчук Міхаела

Особливості дослідження текстів міжнародних угод

194

Островська Діана

Аудіювання як засіб реалізації комунікативного підходу до навчання англійської мови

196

Павельєва Анна

Концептуальна інтеграція ментальних просторів як інструмент формування неконвенційних виразних засобів художнього мовлення

199

Панасейко Марина

Особливості композиції роману Джона Фаулза “Волхв”

202

Пастушина Василь

Бу-Ба-Бу: гра в епоху

204

Півень Анна

Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови

206

Прескурій Крістіна

Розділове питання в прагматиці дискурсу

209

Прилипченко Надія

Трансформація структури чарівної казки в жіночому детективі

211

Проскуріна Анна

Словесний образ у сучасному медійному дискурсі

213

Радевич Оксана

Тенденції розвитку категорії присвійності в американському варіанті англійської мови

215

Ромашин Сергій

Переклад юридичної термінології у текстах міжнародних документів.

218

Рябокінь Наталія

Категорія модальності і її роль у негопозитивних висловлюваннях

220

Силенко Марина

Когнітивні основи навчання студентів-філологів граматики іноземної мови

223

Сірман Ольга

Мовний дискурс та його характеристики

225

Смирнова Марина

Постмодерні тенденції поезії Оксани Забужко

227

Смірнова Анастасія

П’єса М.Куліша “Патетична соната” у літературних редакціях 1960-х і 2000-х років

229

Солтівська Ярослава

Концепт “жінка” у творчості Йоганна Вольфґанґа фон Ґете та Тараса Григоровича Шевченка

231

Сороковська Ірина

Чи є англійська універсальною мовою Мережі Інтернет?

233

Співак Ніна

Полікультурне виховання на уроках іноземної мови

235

Стародуб Катерина

Вплив комунікативної компетенції автора на моделювання діалогічного мовлення у тексті

240

Суслова Марія

Концепт “бик” в іспаномовній картині світу (на матеріалі паремій)

241

Тарасова Вікторія

Комічний зміст поеми Дж.Байрона “Дон Жуан” і роману О.Пушкіна “Євгеній Онєгін”

243

Тиховод Наталя

Лірична драма Івана Франка “Зів’яле листя”: сакрально-езотеричний аспект

247

Ушакова Альона

Українська мова як духовна основа формування громадянина

249

Федорів Микола

Поняття категорії кількості похідних дієслів у німецькій мові

251

Федорова Анастасія

Англійські антрополексеми-інновації тематичного поля “Антисоціальна поведінка”

253

Філоненко Марія

Інтерактивні форми роботи з граматичним матеріалом (англійська мова)

255

Хабета Ірина

Специфіка моделі антиутопії у романі Маргарет Етвуд “Призначена бути матір’ю”

259

Хартахай Олена

Художні особливості англійської поезії першої половини 20-го століття

261

Ходня Крістіна

Вивчення класичної літературної спадщини Публія Овідія Назона

263

Ходня Крістіна

Комунікативні стратегії навчання англійської мови: навчальна гра

265

Цапенко Лілія

Принципи комунікативного навчання англійської мови

267

Цапук Ірина

Оказіонально-предметна номінація в поезії Ліни Костенко


272

Цимбалюк Анна

Наукова біографія письменника у сучасному літературознавстві (за матеріалами книги Д.Стуса “Василь Стус: життя як творчість”)

274

Черноброва Катерина

Концепт моралі в пареміях англійської мови

276

Четиркіна Анна

Гендерний підхід до тлумачення міжособистісних стосунків (за повістю С.Йовенко “Жінка в зоні”)

281

Шатківська Віра

Вплив гендеру на процес спілкування іноземною мовою

283

Швецова Ганна

Образ природи як засіб вираження світоглядних мотивів у поезії Олександра Олеся

285

Швідченко Анна

Критика у сучасному англомовному медійному дискурсі

288

Шевченко Інна

Паремії як засіб відображення народних уявлень про кохання і шлюб

290

Шийка Надія

Понятійний компонент концепту ТВОРЧІСТЬ у сучасній англійській мові

292

Шманіна Катерина

Сурядні синтагми як експлікація лексичної сполучуваності

293

Шпиця Юлія

Сучасний стан порівняльного літературознавства

295

Юденкова Анастасія

Категорія абсурду у творчості Ф.Кафки

297

Яніцька Вікторія

Лінгвістичні особливості мови SMS

299

Яценко Ольга

Особливості постмодерної англомовної лірики Й.Бродського

302

Ященко Олена

Слова-паразити в сучасному молодіжному слензі

303
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава,...
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconМіністерство освіти І науки України
Шуканова А. А. Загальна суспільна географія світу. Програма навчальної дисципліни. — Полтава, Полтавський державний педагогічний...
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
«Фізичне виховання» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: завідувач кафедри фізичної...
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет філології та журналістики
Оргкомітет Всеукраїнської наукової конференції «Слово, речення, текст: когнітивний, прагматичний та лінгводидактичний аспекти» бажає...
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Географія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», та навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором Полтавського...
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconМіністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Нормативний навчальний курс “Демографія та географія наседлення” передбачений навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором...
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Факультет філології та журналістики Матеріали Всеукраїнської iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В. І. Березан,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи