Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 114.9 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата03.08.2012
Розмір114.9 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування

в Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка

Полтава – 2007

Положення про студентське самоврядування в Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – 12с.  

У Положенні висвітлено мету, завдання, функції студентського самоврядування в педагогічному закладі. Визначено структуру та організацію роботи органів студентського самоврядування. Підкреслено їхню роль у формуванні професійних якостей студентів та аспірантів, вихованні їх особистості, громадянської позиції.

Укладачі:

Єрмолаєва А.О. – студентський декан історичного факультету; Кращенко Ю.П. – голова студентської ради; Литовка І.В. – студентський декан психолого-педагогічного факультету; Пащенко В.О. – академік АПН України, ректор; Киридон П.В. – перший проректор; Ніколенко О.М. – проректор з навчально-методичної роботи.

^

Схвалено конференцією студентів і аспірантів Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 20 вересня 2007 року, протокол № 1.

Схвалено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 27 вересня 2007 року, протокол № 2.

^

1. Загальні положення


1.1. Студенти та аспіранти мають гарантоване державою право на особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, студентської науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо.

1.2. Органи студентського самоврядування є невід’ємною складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу і вирішують питання, що належать до їх компетенції, сприяють гармонійному розвитку особистості студента (аспіранта), формуванню професійних якостей, моралі, громадянської позиції.

1.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, Статутом вищого навчального закладу і цим Положенням.

1.4. Органи студентського самоврядування користуються допомогою і підтримкою ректорату, вченої ради, деканатів та профспілкового комітету студентів Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

1.5. У роботі органів студентського самоврядування беруть участь студенти та аспіранти, які навчаються у вищому навчальному закладі.

1.6. Органи студентського самоврядування не залежні від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів, державних установ.

1.7. Керівництво вищого навчального закладу має створити необхідні умови для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування, зокрема, надати приміщення, обладнане меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, а також виділити місце для інформаційного стенду органів студентського самоврядування, створити умови для видання друкованої продукції органів студентського самоврядування.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування

2.1. Студентське самоврядування – це форма організації діяльності студентів і аспірантів, що сприяє максимальному виявленню і реалізації їх творчих здібностей, формуванню моральних та професійних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності.

2.2. Студентське самоврядування формує у молоді навички майбутніх професіоналів, педагогічних працівників, організаторів та керівників, сприяє залученню юного покоління до процесу управління навчальним закладом.

2.3. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання, виховання культури студентів і аспірантів, збільшення соціальної активності та відповідальності молоді.

2.4. Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються;

 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів (аспірантів);

 • сприяння поліпшенню умов для проживання і змістовного відпочинку студентів (аспірантів);

 • організація різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

 • співробітництво зі студентами (аспірантами) інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

 • вирішення питань міжнародного обміну студентами (аспірантами);

 • безпосередня участь студентів (аспірантів) у реалізації державної молодіжної політики;

 • забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам та аспірантам (спільно з відповідними службами);

 • представництво у вчених радах вищого навчального закладу, факультетів;

 • сприяння залученню студентів (аспірантів) до трудової діяльності у вільний від навчання час;

 • участь у контролі за навчальною і трудовою дисципліною студентів (аспірантів), реагування на випадки їх порушення;

 • участь у роботі стипендіальної комісії;

 • організація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках;

 • координація роботи з кураторами академічних груп, кафедрами та факультетами;

 • пропагування здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами (аспірантами) правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

2.5. Повноваження органів студентського самоврядування.

Адміністрація вищого навчального закладу тільки за згодою відповідного органу студентського самоврядування приймає рішення з питань, що стосуються:

 • кандидатур для участі в програмах міжнародного обміну студентами (аспірантами) та програмах стажування;

 • виключення студента (аспіранта) з вищого навчального закладу на підставах, не пов’язаних з академічною заборгованістю або несплатою за навчання;

 • поселення студентів (аспірантів) у гуртожиток, виселення з гуртожитку та переселення, крім випадків, пов’язаних з оплатою за проживання;

 • правил поведінки студентів (аспірантів), правил проживання в гуртожитку, правил внутрішнього розпорядку;

 • звуження соціальних та інших прав студентів.

Адміністрація вищого навчального закладу може надавати органам студентського самоврядування додаткові повноваження за їхньою згодою.

2.6. Принципи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування базується на принципах:

 • законності;

 • колегіальності;

 • верховенства права;

 • поєднання інтересів академічної громади та держави в галузі освітньої діяльності;

 • організаційної самостійності в межах повноважень органів студентського самоврядування.

^ 3. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічних груп, курсів, факультетів, гуртожитків вищого навчального закладу. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними і формуються шляхом прямого відкритого або таємного голосування студентів терміном на один рік.

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління (староста групи, профорг, керівники секторів) і делегує своїх представників до студентської ради факультету та на конференцію студентів вищого навчального закладу.

На рівні курсів студенти обирають старост, профоргів, керівники секторів. До студентської ради курсу входять органи управління всіх академічних груп курсу.

Студентську раду факультету очолює голова студентської ради. До студентської ради факультету входять представники всіх академічних груп курсу (по одному представнику від групи), а також усі аспіранти факультету.

Студентська рада гуртожитку формується відповідно до Положення про студентський гуртожиток.

3.2. Вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу є конференція студентів і аспірантів вищого навчального закладу, яка:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу;

 • формує представницький орган студентського самоврядування – студентську раду університету;

 • обирає голову студентської ради університету;

 • скеровує напрямки діяльності студентської ради, органів студентського самоврядування закладу на поточний рік;

 • розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів;

 • заслуховує звіти органів студентського самоврядування закладу за минулий рік;

 • визначає завдання для органів студентського самоврядування на наступний рік.

Для участі у конференції студентів і аспірантів вищого навчального закладу кожний факультет делегує студдекана, голову профспілкового комітету, голову культурно-масового сектору, голову спортивного сектору, голову інформаційного сектору, голову наукового товариства, старосту гуртожитку і 10 представників активу факультету – всього 17 осіб.

3.3. Студентська рада університету – представницький орган студентського самоврядування в Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Студентська рада педагогічного закладу є виборним органом студентського самоврядування, що представляє інтереси академічної громади ПДПУ імені В. Г. Короленка та здійснює від її імені та в її інтересах функції й повноваження студентського самоврядування.

Студентська рада педагогічного закладу складається з делегатів студентських рад факультетів (від кожного факультету по 7 представників).

Склад студентської ради педагогічного закладу затверджується на загальних зборах (конференції) закладу.

Студентська рада педагогічного закладу пропонує кандидатури до складу вченої ради університету.

3.4. Керівним органом студентської ради є Президія.

Студентській раді педагогічного закладу підпорядковані виконавчі органи студентського самоврядування (відповідні сектори).

3.5. Голова студентської ради університету обирається таємним голосуванням (більшістю голосів від загального складу конференції) на конференції студентів і аспірантів терміном на 1 рік. Голова організовує роботу виконавчих органів студентського самоврядування, здійснює представництво академічної громади закладу на різних рівнях, бере участь у роботі вченої (педагогічної) ради вищого навчального закладу.

З числа своїх членів студентська рада вищого навчального закладу за поданням голови , обирає його заступника, секретаря, керівників виконавчих органів (секторів).

3.6. Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень, веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

3.7. Органи студентського самоврядування представлені в колегіальних органах вищого навчального закладу (вченій раді університету, вчених радах факультетів). Представництво студентів у вчених радах вищого навчального закладу складає не більше 10 %.

3.8. При студентській раді Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка створюються виконавчі органи студентського самоврядування – сектори за напрямками роботи: навчальний, науково-дослідний (студентське наукове товариство), культурно-масовий, захисту прав студентів, спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, міжнародних зв’язків, прес-центр, моніторинговий та інші. Члени студентської ради педагогічного закладу організовують та координують роботу цих секторів.

Діяльність Студентського наукового товариства регламентується окремим Положенням.

3.9. Засідання студентської ради проводяться не рідше двох разів на семестр і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 1/2 обраних до її складу членів. Орган студентського самоврядування приймає рішення простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

Президія студентської ради збирається не рідше одного разу на місяць.

3.10. Кожне засідання студентської ради фіксується протоколом, який підписується головою (або його заступником), секретарем.

3.11. На розгляд загальних зборів (конференції) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками діяльності студентського самоврядування, які визначаються виборним органом.

3.12. Органи студентського самоврядування вищого навчального закладу, факультетів і гуртожитків у кінці навчального року на конференції студентів і аспірантів звітують про виконану роботу.

3.13. Рішення органу студентського самоврядування і конференції фіксується протоколом та є обов’язковим для виконання всіма студентами й аспірантами.

^ 4. Права та обов'язки органів студентського самоврядування

4.1. Права органів студентського самоврядування:

 • контроль за отриманням якісної освіти, дотриманням прав та інтересів студентів і аспірантів;

 • вплив на організацію та здійснення освітньої діяльності педагогічного університету;

 • участь у роботі вчених рад університету та факультетів;

 • оскарження дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, викладачів, якщо вони обмежують права студентів і аспірантів, принижують їх честь і гідність, ускладнюють отримання якісної освіти;

 • висвітлення діяльності органів студентського самоврядування закладу в засобах масової інформації;

 • звернення до адміністрації вищого навчального закладу чи його структурних підрозділів з пропозиціями, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених напрямками діяльності закладу;

 • звернення до органів місцевого самоврядування і державної влади за інформацією та з пропозиціями, що стосуються розвитку студентського самоврядування і забезпечення прав осіб, які навчаються.

 • прийняття внутрішніх нормативних документів, що регламентують діяльність студентського самоврядування;

 • утворення виконавчого комітету, комісій, тимчасових та постійно діючих робочих і консультативно-дорадчих органів; визначення їх чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до їхнього складу та їх розпуск;

 • внесення на розгляд кандидатур до складу вченої ради (не більше ніж 10% від чисельності вченої ради університету).

Для більш повної реалізації своїх повноважень студентська рада має право на добровільних засадах створювати або вступати до об’єднань органів студентського самоврядування та вільно виходити з них.

Такі об’єднання можуть бути зареєстровані встановленому Законом України «Про об’єднання громадян» №240-ХІІ від 16.06.1992 р. порядку.

4.2. Обов’язки органів студентського самоврядування педагогічного закладу:

 • виконання Закону України “Про вищу освіту”, дотримання Статуту вищого навчального закладу;

 • дотримання правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, правил проживання в гуртожитках;

 • сприяння професійному становленню та моральному зростанню студентів (аспірантів);

 • розвиток відповідальності студентів і аспірантів за результати освітньої діяльності;

 • розвиток творчої активності студентів (аспірантів);

 • сприяння проведенню внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у педагогічному закладі;

 • періодична звітність і виборність;

 • сприяння процесу демократизації вищої школи.

4.3. Положення про студентське самоврядування обговорюється студентами, аспірантами, викладачами, керівництвом закладу, вченими радами факультетів і схвалюється на конференції студентів і аспірантів, а також вченою радою університету.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи