Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу icon

Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу
Скачати 84.53 Kb.
НазваАнотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу
Дата08.09.2014
Розмір84.53 Kb.
ТипДокументи

Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Етика»

6 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 2 кредити

І. Основна мета засвоєння курсу: є теоретико-методологічне забезпечення розуміння проблем моралі та етики, спрямоване на розвиток моральної рефлексії та професійної моральної культури.

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності).

Дисципліна «Етика» дозволяє набути студентам необхідних фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін гумінітарної підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни: засвоєння студентами природи та сутності моралі як форми суспільної свідомості та універсального регулятора людської поведінки; ознайомлення з історією світової і вітчизняної етичної думки та системою етичних категорій; розвиток здатності до морально-етичного аналізу сучасних явищ суспільного життя.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.

Основні знання:

 • сутність та співвідношення феноменів моралі, моральності і етики;

 • предмет і завдання етики;

 • закономірності становлення і розвитку світової та української етичної думки;

 • зміст основних категорій етики;

 • систему основних моральних цінностей;

 • моральні засади сучасної культури спілкування;

 • закономірності становлення і функціонування професійної та корпоративної етики.

Основні вміння:

 • самостійно опрацьовувати й аналізувати теоретичні літературні джерела з проблем моралі та етики;

 • практично застосовувати категоріальний апарат науки етики;

 • свідомо і компетентно поводити себе у ситуаціях морального вибору, бути морально відповідальним;

 • застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності.

V. Короткий зміст дисципліни.

Тема 1. Предмет і завдання етики.

Етимологія терміна "етика", тобто його походження і споріднені зв’язки з іншими словами тієї самої чи інших мов.

Аристотель і його внесок у становлення етики як науки, що вивчає етичні чесноти (особистісні якості), достоїнства характеру людини.

Терміни "етика" і "мораль" – спорідненість і різниця у вживанні і значенні.

Російський аналог терміна "мораль" – поняття "нравственность" (від слова "нрав" – сукупність душевних якостей, які відрізняються від розуму, пристрасті, волі тощо).

Дві форми моралі: особистісні моральні якості (милосердя, відповідальність, скромність, чесність тощо) і сукупність норм суспільної поведінки й оціночних уявлень ("не вкради", "не вбий", "справедливо", "порядно", "доброзичливо" тощо).

Структура етики як науки, чи структура етичного знання.

Зміст предмета етики відображений в історії етичної думки, його залежність від філософської світоглядної системи, на якій базується етичне знання, від соціокультурного фону конкретно-історичного етапу розвитку суспільства, рівня розробки самого етичного знання.

Завдання етики – відрізнити моральну сторону з різноманіття людської діяльності, визначити й описати реальні звичаї, мотиви поведінки людей.

Взаємозв’язок етики з іншими науками: філософія, загальна соціологічна теорія, соціологія моралі, загальна і соціальна психологія, історія, етнографія, правознавство, богослов’я та інші.

^ Тема 2. Історія зарубіжних етичних вчень.

Етичні системи давнього сходу: даосизм, конфуціанство (Давній Китай), джанізм, буддизм (Давня Індія), іудаїзм (Давня Іудея).

Філософські погляди на мораль Давньої Греції та Давнього Риму: (натурфілософія; софісти; Сократ; Платон; Арістотель; стоїцизм; еклектицизм; епікуреїзм; неоплатонізм).

Етична думка Середньовіччя та Відродження: (Августін Блаженний, Фома Аквінський, Франческо Петрарка, Піко делла Мірандола, Нікколо Макіавеллі).

Етичні вченя Нового часу (Томас Гоббс, Бенедикт Спіноза , Жан-Жак Руссо, Дені Дідро, Клод Адріан Гельвецій, Імануїл Кант)

Західна етична думка ХХ ст. (марксизм – ленінізм, екзистенціалізм, прагматизм, неотомізм, психоаналіз).

^ Тема 3. Українська етична думка та своєрідність и шкіл.

Передумови зародження етичної думки на українських теренах. Засади етики Києворуської доби, яка сконцентрована в пам’ятках писемності, які містять відомості про мораль та її тлумачення. Це, насамперед, „Повість минулих літ”, „Слово про закон і благодать” Іларіона, „Ізборники Святослава”, „Повчання Володимира Мономаха”.

Специфіка розвитку Етичної думки України ХVІ – ХVІІІ ст. Особливості козацької етики – специфічного феномену, який сформувався і розвинувся в ХV – ХVІІ ст. на українських теренах.

Шляхи становлення етики як науки в Україні, роль Києво-Могилянської академії в цьому процесі. Внесок в цей процес таких діячів, як Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Драгоманов.

^ Тема 4. Основні етичні категорії.

Добро і зло як провідні поняття моральної свідомості й категорії етики.

Справедливість як загальне співвідношення цінностей і конкретний розподіл їх між суб’єктами.

Обов’язок як сукупність моральних зобов’язань людини перед суспільством.

Відповідальність як визначення відповідності поведінки, дій, результатів вчинку людини змісту моральних норм, її обов’язку, з урахуванням об’єктивних обставин і можливостей їх виконання.

Сенс життя і щастя людини.

Совість ‑ найбільш складне структурно-функціональне утворення моральної самосвідомості особистості, інструмент суспільної оцінки і самооцінки моральної особистості,

Честь і гідність як показники моральної цінності людини.

^ Тема 5. Походження і сутність моралі, її соціальні функції.

Передумови виникнення моралі.

Обряди і звичаї родоплемінного суспільства .

Система моралі Давнього Сходу. Найвідоміші досягнення китайської, індійської , месопотамської та єгипетської цивілізації.

Мораль і звичаї античності як основа сучасної західної цивілізації. Кризові явища моральної системи античності.

Станово-корпоративна мораль Середньовіччя – як вищий рівень розвитку традиційного суспільства, з одного боку, а з другого боку – його подолання, руйнація, зародження цивілізації сучасного типу.

Основні тенденції розвитку моралі у сучасній цивілізації.

Основні концепції щодо виникнення моралі: релігійні, натуралістичні, соціально-історичні.

Мораль, як соціальний феномен, продукт соціального буття і розвитку, детермінований соціальними умовами.

Мораль, як різновид практично-духовного способу освоєння світу, як спосіб ціннісного орієнтування за допомогою нормативно-імперативного механізму.

Головні соціальні функції моралі: оцінювальна, пізнавальна, виховна, гармонізації людських і суспільних відносин.

Структура моралі як складного полісистемного явища, що включає дві відносно самостійні, але тісно пов’язані сфери: моральна практика і моральна свідомість.

^ Тема 6. Моральний вибір і ціннісні орієнтації особистості.

Суб'єкт морального вибору. Об'єкт морального вибору. Ціннісні орієнтації особистості. Поняття цінностей та їх класифікація. Поняття свободи вибору. Поняття відповідальності та обов’язку. Мета та засоби її досягнення.

^ Тема 7. Моральна культура спілкування.

Сутність, зміст і типи спілкування, визначаються моральні принципи спілкування.

Можливість виникнення суперечностей і конфліктів у спілкуванні, шляхи їх подолання.

Значення моральної культури спілкування як показника моральної культури особистості.

Значення етикету як основи морально-естетичної культури спілкування. Його походження, розвиток, основні види, принципи і вимоги.

^ Тема 8. Професійна етика.

Зміст прикладної етики як однієї з найновіших течій етичної науки. Суть „відкритих моральних проблем” як найкращої демонстрації рівня розвитку прикладної етики.

Умови виникнення й призначення професійної етики, її основні функції і завдання.

Основні види професійної етики.

Основні засади професійної етики вчителя як обов’язкової складової загальної підготовки майбутнього педагога.

^ Тема 9. Моральні перспективи людства.

Сутність і концепції прогресу моралі (оптимістичні, песимістичні та індиферентні).

Основні віхи прогресу моралі, якими є: відмова від канібалізму; упорядкування статевих стосунків; визнання представників інших родів і племен за повноцінних людей (крім того різних народів і націй); визнання повноцінності культур усіх народів і права кожного народу на свою національну культуру, зокрема мову; визнання свободи совісті; відмова від рабства, кріпосництва, інквізиції; захист тваринного і рослинного світу від винищення; заборону війн, страти людей.

Моральні проблеми сучасного суспільства: голоду, злиденності, неграмотності, демографічних криз, суперечності між багатими і бідними країнами, збереження довкілля тощо. Особливості моралі майбутнього.

Зміст і значення екологічної етики – галузі етичних знань, предметом якої є моральне ставлення людини до живої і неживої природи.

Зміст таких понять: біоетика, вегетаріанство, вівісекція (операції на живих тваринах з метою вивчення функцій організму, дії на нього різних речовин, розроблення методів лікування тощо).

^ VI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу. Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П.Драгоманова: доценти Лобанчук О.А., Савранська Н.О., Магеря О.П., Грицаєнко П.М.

^ VII. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.

На вивчення дисципліни відводиться 72 години (2 кредити), з яких лекційних – 18 годин, семінарських – 12 годин, індивідуальної роботи – 10 годин, самостійної роботи – 32 години.

Дисципліна викладається у 6 семестрі.

VIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Васянович Г. Педагогічна етика : навч. посіб. / Г. Васянович. – К. : Академвидав, 2011. – 256 с.

 2. Гусейнов А., Апресян Р. Этика: Учебник / А. Гусейнов, Р. Апресян. – М. : Гардарики, 2002. – 470 с.

 3. Етика: Навч. посіб. / В. Лозовой, М. Панов, О. Стасевська та ін. За ред. В. Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 224 с.

 4. Малахов В. Етика: Курс лекцій: Навч.посібник / В. Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 384 с.

 5. Савельєв В. Етика : Навчальний посібник / В. Савельєв. – Львів : Магнолія, 2007. – 256 с.

 6. Скрипник А. Этика : учебник / А. Скрипник. – М. : Проект, 2004. – 346 с.

 7. Тофтул М. Етика: Навч. посіб. / М. Тофтул. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 416 с.

 8. Этика: Учеб.пособие / Т. Мишаткина, З. Бражникова, Н. Мушинский и др.; Под ред. Т. Мишаткиной, Я. Яскевич. –Мн. : Новое знание, 2002. – 509 с.

IX. Метод навчання: Лекції із застосуванням електронних презентацій, консультації (Дні і години)

X. Система оцінювання:

Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на семінарських заняттях, оцінювання написання тестових і практичних завдань, підготовка есе за заданою тематикою.

Підсумковий контроль: залік у 6 семестрі.

XI. Реєстрація на навчальну дисципліну: в деканаті 10-21 лютого.

Схожі:

Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу icon"Електронна комерція" 3 курс 5 семестр Кількість кредитів єктс – 3,5 кредити для заочної форми навчання. 4 курс
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів понять про сучасні процеси розвитку інформаційної глобальної мережі...
Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу icon"Електронна комерція" 3 курс 5 семестр Кількість кредитів єктс – 3,5 кредити для заочної форми навчання. 4 курс
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів понять про сучасні процеси розвитку інформаційної глобальної мережі...
Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка»
Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні фахової підготовки вчителів у галузі інформатики
Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Конструювання та аналіз алгоритмів»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні умінь складати ефективні алгоритми розвʼязку завдань програмування
Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Конструювання та аналіз алгоритмів»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні умінь складати ефективні алгоритми розвʼязку завдань програмування
Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Культурологія»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання про сутність, закономірності існування і розвитку культури,...
Анотація навчальної дисципліни «Етика» 6 семестр Кількість кредитів єктс – 2 кредити І. Основна мета засвоєння курсу iconАнотація навчальної дисципліни «Культурологія»
Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знання про сутність, закономірності існування і розвитку культури,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи