Програма з журналістики icon

Програма з журналістики
Скачати 84.04 Kb.
НазваПрограма з журналістики
Дата04.04.2013
Розмір84.04 Kb.
ТипПрограма

ВНЗ «Український католицький університет»

Гуманітарний факультет

Магістерська програма з журналістики


Затверджую

Голова приймальної комісії

ВНЗ «Український католицький

університет»


В.о. ректора вл. Б.Ґудзяк

04 березня 2013 р.


Програма

ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Галузь знань – 0303 «Журналістика та інформація»

Спеціальність – 8.03030101 «Журналістика» (за видами)

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр»


Програма розглянута

на засіданні кафедри жуналістики

Протокол № 7 від 27 лютого 2013 р.


Завідувач кафедри журналістики

д. філол. н. Фінклер Ю.Е.


Львів – 2013

Вступ

Письмовий іспит зі спеціальності має за мету з’ясувати вміння, навики та потенційний фаховий рівень абітурієнта за такими напрямами:

 • редактор новин;

 • новинна журналістика;

 • інформаційні жанри;

 • аналітичні жанри;

 • редагування журналістського тексту.


Зміст програми

Письмовий іспит зі спеціальності спрямований на виявлення здібностей абітурієнта, вміння швидко орієнтуватися у новинній проблематиці, аналізувати та робити висновки, розкривати – навички написання тексту в різних журналістських жанрах (новина, коментар, телевізійний репортаж тощо), навички редагування тексту (мовно-стилістична підготовка).

Завдання, які абітурієнт виконує під час іспиту, охоплюють такі теми:

 • Редактор новин на радіомовленні

 • Інформаційне повідомлення (новина)

 • Телевізійне повідомлення (підготовка телевізійного сценарію)

 • Аналітичні жанри друкованих медіа: коментар

 • Стилістика української мови: орфоепія, лексика, морфологія, синтаксис^ Критерії оцінювання


Завдання 1

Максимум – 6 балів


Запропоноване завдання має за мету виявити вміння абітурієнта виокремлювати з-поміж загального інформаційного потоку пріоритетні (важливі, корисні, актуальні) для аудиторії новини та формувати з них тематичний порядок денний.

При відборі новин абітурієнт надає перевагу інформації, яка:

а) містить повідомлення про форс-мажорні події, які важливі для якомога більшої аудиторії;

б) містить корисну для якомога більшої аудиторії соціально-економічну інформацію;

в) зачіпає політичні, релігійні, культурні чи інші інтереси якомога більшої аудиторії.

За кожну правильно відібрану до ефіру новину абітурієнт отримує 1 бал.


Завдання 2

Максимум – 8 балів


Прес-реліз є продуктом зв’язків з громадськістю, інформаційним напівфабрикатом, для перетворення якого на новину необхідна докорінна переробка тексту із застосуванням критичного мислення. Збереження структури, стилістики, частин тексту прес-релізу незмінними суперечить принципам інформаційної журналістики, позаяк текст прес-релізу переслідує іншу мету, тому зазвичай створюється за абсолютно іншими стандартами, аніж журналістський текст. Важливе також розуміння принципу «перевернутої піраміди».


^ Розподіл балів:

2 бали – правильне формулювання інформаційного заголовка і ліда (підзаголовка): адекватно, лаконічно й чітко переданий зміст повідомлення, немає оцінкових суджень або недомовок, є підмет і присудок;

3 бали – дотримання принципу «перевернутої піраміди» (головний зміст новини – відповіді на запитання «хто?», «що?», «де?», «коли?», «як?», «чому?» – викладений у заголовку, ліді та першому абзаці повідомлення);

2 бали – відокремлення фактів від коментарів (уміння «відфільтрувати» оцінкові судження та зайву інформацію, що міститься в прес-релізі, та дібрати для новини корисну інформацію);

^ 1 бал – грамотність (граматика, пунктуація, синтаксис, стилістика).


Завдання 3

Максимум – 10 балів


Телевізійне повідомлення – це важлива інформація про значущі події. На практиці функціонує випробувана і перевірна формула новини, яку використовують в пресі, на радіо і на телебаченні. Вона передбачає побудову матеріалу шляхом розставляння основних запитань: що трапилось? де трапилось? коли трапилось? хто брав у цьому участь? як це трапилось? чому це трапилось? що це означає?

Завдання – написати сценарій телевізійного повідомлення – спрямоване перевірити здатність абітурієнтів візуалізувати подію. Для цього абітурієнти у двох колонках трансформують пропонований текст інформаційного повідомлення у закадровий, використовуючи при цьому присутні в повідомленні інтерв’ю/коментарі (синхрони) та розписують відповідний відеоряд (уявляють, як візуально виглядатиме подія).

Структурними елементами телевізійного сценарію є: заголовок, підведення (лід), звукоряд, синхрони (пряма мова героїв події), відеоряд, кінцівка:

 • Заголовок виконує принаймні два завдання – привернути увагу глядача (комерційну) і допомогти йому зорієнтуватися у змісті події (комунікативну).

 • У підведенні (лід) слід озвучити найважливіше, суть події, привернути увагу, окреслити подальший виклад теми.

 • Звукоряд (текст журналіста) починається з найважливіших фактів і далі підкріплює ці факти подробицями, довідковою інформацією та інтерпретацією – все вибудовується у логічній послідовності, щоб це було зрозуміло і привертало увагу аудиторії.

 • Синхронпряма мова мусить бути завершеною думкою героя (героїв) події.

 • Відеоряд переносить глядача у вир подій за допомогою зображення (візуальних образів).

 • Кінцівка матеріалу – в останньому рядку підсумовують матеріал, окреслюють подальший розвиток подій.


Розподіл балів:

 • Заголовок (привертає увагу чи анонсує зміст новини) – 1 бал

 • Підведення (стисло про суть події) – 1 бал

 • Звукоряд (контекст, обставини події) – 2 бали

 • Синхрони (пряма мова – лаконічна, емоційна, чітка думка героя) – 2 бали

 • Відеоряд (зображення, яке «говорить» без слів) – 3 бали

 • Кінцівка (підсумок події) – 1 балЗавдання 4

Максимум – 20 балів


Коментар – це вид публіцистичних (аналітичних) текстів у друкованих медіа, метою якого є інтерпретація та роз’яснення подій, явищ суспільно-політичного, культурного, соціально-економічного, релігійного життя. Ключовими функціями коментаря є оцінка події (її стану) або явища і висловлення авторської позиції до цього.


^ Розподіл балів:

 • оригінальний заголовок – 4 бали

Заголовок є першим, що приваблює увагу читача, тож він повинен звучати як «рекламне гасло», за допомогою якого автор «продає» свій матеріал; при цьому в заголовку повинна міститися «червона нитка», тобто провідна думка всього коментаря.


 • лаконічне і влучне формулювання думок – 4 бали

Коментар сам по собі є жанром лаконічним, тому він не може формулюватися у «безрозмірних» реченнях чи нагадувати багатоповерхову конструкцію; коментаторові головне підмітити деталь і чітко прицільним «ударом» слова підкреслити її в негативному чи позитивному забарвленні.


 • фокус на основній проблемі коментованого матеріалу – 4 бали

Великі і розумні тексти пропонують багато спокус коментаторові – про все хочеться згадати і багато що відзначити, але майстерність коментування полягає на тому, щоби визначити провідну ідею і саме її піддати оцінці, порівнянню, розвиткові чи підважуванню.


 • вміння висловлювати власну позицію – 4 бали

Загрозою коментаря є наслідування «розумних і відомих» взірців, проба утриматися в межах загальноприйнятого погляду на проблему; однак, цінність коментаря є власне в його персоніфікованості і унікальності погляду коментатора.


 • мовно-стилістичні засоби – 4 бали

Коли коментар є в декілька разів меншим від коментованого тексту, то кожне його слово повинне нести в собі у кілька разів більше навантаження; володіння мовою, широкий лексичний запас і неповторний стиль висловлення думок – це основна сила коментаря.


Завдання 5

Максимум – 4 бали


Правильним вважається той варіант відповіді, який відповідає встановленим нормам і правилам стилістики та правопису української мови.

За кожне правильно виконане завдання абітурієнт отримує 1 бал.


Максимум балів за письмовий Іспит зі спеціальності – 50


Рекомендована література:


 1. Амзин А. Новостная интернет-журналиста. – М. : Аспект-пресс, 2011. – 144 с.

 2. Вайшенберг З. Новинна журналістика : Навчальний посібник / За заг. ред. В.Ф. Іванова. – К. : Академія української преси, 2011. – 262 с.

 3. Ермилов А. Живой репортаж: профессиональные советы тележурналисту / Алексей Ермилов. – М., 2010.

 4. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови : Навчальний посібник. – Львів : ПАІС, 2007. – 400 с.

 5. Ким М. Репортаж : технология жанра / Максим Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В., 2005. – 224 с.

 6. Крейґ Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.

 7. Пономарів О.Д. Культура слова : мовностилістичні поради. – К. : Либідь, 2008. – 238 с.

 8. Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. − Львів : ПАІС, 2010. − 246 с.

 9. Радиожурналистика : Учебник / Под ред. А.А. Шереля. – М., 2002.

 10. Радио: музыкальное, новостное, общественное / Под ред. В.А. Сухаревой. – М., 2001.

 11. Стівенс М. Виробництво новин : Телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс. – К., 2008. – 408 с.

 12. Тертычный А. Жанры периодической печати : Учебное пособие. – М. : Аспект-пресс, 2000.

 13. Читай і знай! : довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, Л. Ф. Ціпцюра. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 197 с.

 14. Яковець А. Телевізійна журналістика : теорія і практика : [підручник] / Анатолій Яковець. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 240 с.

Схожі:

Програма з журналістики iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Програма з журналістики iconЗвіт заступника декана факультету журналістики про виховну роботу за І семестр 2011/2012 н р. Призначення порадників академгруп факультету журналістики (29 серпня 2011р)
Урочиста академія з нагоди початку 2011-2012 н р та проведення Посвяти першокурсників. Зустріч першокурсників із деканом факультету...
Програма з журналістики iconФакультет філології та журналістики
Факультет філології та журналістики – з багатими традиціями та високопрофесійним кадровим складом, один із найстаріших у Миколаївському...
Програма з журналістики icon119 від 29 грудня 2011 року
Активісти Наукового товариства студентів та аспірантів факультету журналістики разом із викладачами відвідали засідання постійного...
Програма з журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 20 с
Голодомор в Україні: медійний аспект. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки...
Програма з журналістики iconПрограма соціолінгвістичної практики для студентів факультету філології та журналістики спеціальності 010103 «пмсо. Українська мова І література»
Для студентів факультету філології та журналістики спеціальності 010103 «пмсо. Українська мова І література» у уі семестрі проводиться...
Програма з журналістики iconКонтрольна робота з курсу «Зарубіжна журналістика»
Хуіі століття в Європі. Протягом століть значення журналістики невпинно зростало. З огляду на це вивчення історії та сучасного стану...
Програма з журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 16 с
Методологія та історіографія журналістикознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за...
Програма з журналістики iconРобоча програма з «Інтелектуальної власності» для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки «Журналістика». „, 20 року с
Робоча програма з «Інтелектуальної власності» для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки «Журналістика». – „ ”,...
Програма з журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 32 с
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...
Програма з журналістики iconНаукові записки кафедри журналістики
Наукові записки кафедри журналістики. – Вип. ІІ / Голов ред. Я. В. Козачок. – К. Нау, 2011. – 86 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи