Комплект документів для проходження тренінгу icon

Комплект документів для проходження тренінгу
НазваКомплект документів для проходження тренінгу
Сторінка1/18
Дата14.08.2012
Розмір1.84 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ТРЕНІНГУ

Додаток 1


Установчий договір

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

про створення на пайових засадах банківської установи

м. Тернопіль                                                      «____»___________20__ р.

1. Учасники договору:____________________________________________

(повна назва юридичної або фізичної особи)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

уклали цей договір з метою створення на пайових началах банківської установи.

2. Зміст договору

2.1. Обов’язки сторін:

2.1.1. Для створення банківської установи кожна з сторін зобов’язується передати після реєстрації Статуту банку на поточний рахунок банку:
____________________________________________________________________

(назва засновника і зазначення суми, що передається банкові)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1.2. Сторони зобов’язуються брати участь в управлінні справами банку, для чого рекомендувати своїх представників до Ради банківської установи.

2.1.3. У випадку збитковості діяльності банку сторони зобов’язуються покривати видатки за рахунок свого майна пропорційно до вкладу кожної (або у рівному ступені).

2.2. Права сторін:

2.2.1. Усі учасники договору мають право пайової загальної власності на статутний фонд банку. Пай кожного учасника визначається внеском.

2.2.2. Усі учасники договору мають право отримувати прибутки, належні на пай статутного фонду пропорційно до розміру внеску (або в рівному ступеню). Прибуток виплачується за підсумками фінансового року (або в інший спосіб).

2.2.3. Усі учасники договору мають право брати участь в управлінні справами банку, давати рекомендації і вимагати їх обговорення на загальних зборах організацій - засновників.

2.2.4. Кожна з сторін має право вийти з складу засновників не раніше двох років після початку комерційної діяльності банку, попередивши про це у термін не пізніше _____________ інших учасників договору. Частка цієї сторони може бути за згодою розподілена поміж усіх учасників, або придбана одним з учасників, або продана третій особі.

2.2.4. Розрахунки з стороною, що вибула, виконуються за підсумками фінансового року.

3. Мета, зміст діяльності і порядок створення банківської установи

3.1. Для розробки Статуту банку створити групу у складі представників сторін:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

залучених осіб:______________________________________________________

____________________________________________________________________

3.2. Метою діяльності банківської установи вважати добровільне об’єднання коштів підприємств і організацій, кооперативів і їхніх спілок, а також громадян для фінансування і кредитування_______________________________________

____________________________________________________________________

(зазначити напрям діяльності)

3.3. Крім цього, у Статуті банку закріпити такі напрями діяльності:

3.3.1. Оцінка фінансового стану клієнтів банку при наданні кредиту і на договірних засадах.

3.3.2. Створення організаційних структур для організації зв’язків науки і виробництва.

3.3.3.___________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4. У випадку отримання прибутків банк може передавати грошові кошти за згодою фундаторів (або ухвалою Ради банку) на безвідплатних засадах для розвитку території м. Тернополя, проведення наукових досліджень тощо.

3.5. Банк у такий самий спосіб може надавати безкоштовні кредити для ______

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.6. Створеній групі розробити і передати Статут банку особам-фундаторам у термін до ___________________________________________________________

3.7. Проект Статуту банку має бути доведений до відома не пізніше, ніж за два тижні до скликання установчих зборів про утворення банку.

3.8. Організацію подальшої діяльності осіб-засновників і групи по розробці Статуту доручити ____________________________________________________

____________________________________________________________________

Підписи всіх засновників.

«__»________20__р.

Додаток 2

^ Протокол загальних зборів учасників (пайовиків) товариства


«___»___________ 20___ р. м. _________________


ПРОТОКОЛ №__

Загальних зборів учасників (пайовиків) товариства «_________»


Присутні на зборах:


____________________ засновник (учасник) Товариства «________», якому належить ____% статутного фонду товариства та _____________________ засновник (учасник) Товариства «___________», якому належить ____% статутного фонду товариства___________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(подаються засновники (учасники), юридичні або фізичні особи)

Порядок денний:

1. Обрання голови зборів учасників Товариства «___________»;

2. Обрання секретаря зборів учасників Товариства «____________»;

3. Вирішення питання про створення Товариства «__________» та затвердження розміру статутного фонду товариства;

4. Затвердження статуту Товариства «__________»;

5. Обрання Директора Товариства «________».


По першому питанню порядку денного було запропоновано обрати головою зборів учасників Товариства «________» учасника товариства ___________________________.

Голосували: за – «___», проти – «___», утримались – «___».

Прийнято рішення обрати головою зборів Товариства «________» __

___________________________________________________________________

По другому питанню порядку денного голова зборів учасників товариства запропонував(ла) обрати секретарем зборів ____________________________________________________________________

Голосували: за – «___», проти – «___», утримались – «___».

Прийнято рішення обрати секретарем зборів Товариства «___________»_____________________________________________________


По третьому питанню порядку денного виступив(ла) голова зборів Товариства «__________» __________________________ та запропонував(ла) створити Товариство «_________» одночасно сформувавши статутний фонд товариства у розмірі _________ грн. (__________________ гривень) грн. з внесенням рівної пропорційної частки кожним із засновників, а саме по ___________ грн. (_______________________________ гривень).

Голосували: за – «___», проти – «___», утримались – «___».

Прийнято рішення створити Товариство «___________» та одночасно сформувати статутний фонд товариства у розмірі _____________ грн. (_____________________________гривень) з внесенням рівної пропорційної частки кожним із засновників товариства, а саме по _______ грн. (__________________ гривень).


По четвертому питанню порядку денного виступив(ла) голова зборів Товариства «__________» ____________________________________________ та запропонував(ла) затвердити запропоновану редакцію статуту.

Голосували: за – «___», проти – «___», утримались – «___».

Прийнято рішення затвердити запропоновану редакцію статуту Товариства «__________»


По п’ятому питанню порядку денного виступила голова зборів Товариства «_________» _________________________ та запропонував(ла) призначити Директором товариства ____________________________________

____________________________________________________________________

Голосували:

За – «___»

Проти – «___»

Утримались – «___».

Прийнято рішення призначити Директором Товариства «_________» ___

____________________________________________________________________


Голова загальних зборів учасників

Товариства «___________» __________________________


Секретар загальних зборів учасників

Товариства «___________» __________________________

Додаток 3

^ Заява про відкриття поточного рахунку банківській установі

Додаток 1 до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та іноземній валютах


З А Я В А

про відкриття рахунку

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Ідентифікаційний номер ДРФОНайменування територіального управління НБУ

Найменування банку
(повна і точна назва)
Просимо відкрити рахунок у

( вид поточного рахунку) (вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. Нам повідомлено зміст частини шостої статті 63 Закону України "Про виконавче провадження"

Додаткова інформація ______________________________________________________________


Уповноважена особа(Підпис, прізвище, ініціали)


"____"___________20__р.

М.П.

_________________________________________________________________________________

^ ВІДМІТКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Відкрити рахунок

Документи на оформлення
відкриття рахунку та здійснення операцій за рахунком перевірив:

Дозволяю

Керівник (уповноважена керівником особа)

(підпис)


Дата відкриття рахунку

“____ “ ____________20__ р.


№ бал.рахунку

№ особов.рахунку

Головний

бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис)


Додаток 4

Заява на видачу банківської ліцензії

^ ЗАЯВА НА ВИДАЧУ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ

Заявник_____________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження банківської установи)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника банківської установи)

____________________________________________________________________

(серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

організаційно-правова форма __________________________________________

ідентифікаційний код банківської установи ______________________________

ідентифікаційний номер керівника фізичної особи-платника податків та інших

обов’язкових платежів________________________________________________

накопичувальний рахунок №___________________ в ______________________

____________________________________________________________________

(найменування Територіального управління Національного банку України)

____________________________________________________________________

З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження банківської діяльності ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються:

1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________

Підпис заявника ________________________

«___»_____________200__ р.

Дата і номер реєстрації заяви «___» __________ 200__ р. №________

________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

_____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 5

^ Витяг з протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів банку


Витяг

з протоколу № ___

позачергових Загальних зборів акціонерів

ВАТ «__________________»

«____» ___________________20___ р.

м. Тернопіль


Зареєстровані на позачергових Загальних зборів акціонерів ____ осіб (в тому числі уповноважений представник від імені 1 акціонера-довірителя), які володіють ___________________ голосами, що становить _____ % від загальної кількості голосів акціонерів банку – ______________ голосів.

Запропонований порядок денний:

1. Про зміну та затвердження нового найменування ВАТ «___________________».

Доповідає: Голова Спостережної Ради Банку _________________________

Вирішили:

    1. Змінити найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «_______________________» у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

    2. Затвердити нове найменування Банку:

Повне:

Скорочене:

Голосували:

«За» – ______________ гол. (____ % від загальної присутності акціонерів)

«Проти » – _____________ гол. (____ % від загальної присутності акціонерів)

«Утримались» – ___________ гол. (____ % від загальної присутності акціонерів)

Рішення _________________


Голова Загальних зборів акціонерів ________________ ________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Секретар зборів ________________ ________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Голова правління ________________ ________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Додаток 6

Договір банківського вкладу


^ ДОГОВІР №

про банківський вклад «_________________________» у національній валюті з капіталізацією та періодичною виплатою процентів

м. ______________


Публічне акціонерне товариство «____________________________», далі «Банк», в особі начальника відділу вкладних операцій філії «Відділення _____________________________ в м. Тернопіль» ______________________________________, діючої(го) на підставі довіреності № _________________ від «___» ______________ 20__ р., з однієї сторони , та

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата народження,) паспорт: серія, номер, ким і коли виданий, і.н. ДРФО) далі «Вкладник», з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони» уклали цей договір про наступне:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Вкладник передає, а Банк приймає на депозитний рахунок (далі «Рахунок») на умовах цього договору грошові кошти (далі «Депозит»).


^ 2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Банк приймає від Вкладника на зберігання Депозит готівкою в сумі ______________ (___________________) терміном на ___________ місяців з ___________ по _______________. Днем повернення депозиту є _______________________.

2.2. Відсоткова ставка за депозитом встановлюється в розмірі _____________ (_________) відсотків річних.

2.3. Відсотки нараховуються щомісячно в останній робочий день місяця (та в день виплати процентів). Нарахування відсотків починається з дня, наступного за днем внесення (зарахування) Депозиту на Рахунок, та закінчується в день, який передує поверненню (списанню) коштів з Рахунку. Нарахування Банком відсотків здійснюється з урахуванням календарного числа днів року (неробочих включно). Кількість днів у році приймається 365.

Нараховані відсотки сплачуються щомісячно, в день, який відповідає даті відкриття Рахунку з капіталізацією або (при бажанні Вкладника) готівкою з рахунку.

2.4. Поповнення Рахунку додатковими внесками дозволяється.

2.5. Дострокова виплата частини Депозиту не дозволяється. Повернення всієї суми Депозиту до закінчення терміну Депозиту, обумовленого в п. 2.1 Договору, здійснюється на підставі заяви Вкладника, оформленої в установі Банку відповідно до п. 4.2.4 Договору, після отримання згоди Банку. При поверненні з Рахунку всієї суми Депозиту до закінчення терміну Депозиту відсотки за весь час зберігання коштів на Рахунку нараховуються з рахунку діючої відсоткової ставки за вкладами на вимогу.

2.6. Після закінчення терміну Депозиту, зазначеного в п. 2.1 Договору, Депозит продовжує зберігатися на Рахунку до моменту отримання Вкладником суми Депозиту, при цьому подальше нарахування відсотків здійснюється за діючою відсотковою ставкою за вкладами на вимогу. При закритті Рахунку Вкладник в обов’язковому порядку повертає ощадну книжку.

2.7. Після закінчення терміну зберігання Депозиту, зазначеного в п. 2.1 Договору, Договір може бути продовжено за згодою сторін на новий термін на умовах, які діятимуть в Банку на момент подовження, про що Вкладник письмово повідомляє Банк не пізніше, ніж за ___ (____) робочих дні до спливу строку, зазначеного в п. 2.1 Договору, і оформлює подовження терміну дії Договору шляхом підписання договору про внесення змін до Договору, який є його невід’ємною частиною.

2.8. У випадку зміни ситуації на фінансовому ринку України, нормативів НБУ по обов’язковому резервуванню, облікової ставки НБУ Банк має право звернутися до Вкладника з повідомленням про зміну відсоткової ставки, зазначеної в п. 2.2 Договору. Зазначене повідомлення направляється рекомендованим листом та розміщується в установі Банку.

Якщо протягом ____ (____________________) календарних днів з дня повідомлення нового розміру відсоткової ставки від Вкладника не надходить заперечень, Сторони вважають, що Вкладник надав згоду на зміну відсоткової ставки, і протягом _______ (____________________) календарних днів після ____-денного строку, що визначений Сторонами як строк для розгляду пропозицій Банку, укладають та підписують договір про внесення змін до Договору, який є його невід’ємною частиною.

У разі надходження від Вкладника заперечень у письмові формі протягом ________ днів з дня направлення повідомлення, Сторони виходячи з умов ч. 2 ст. 212 Цивільного кодексу України, домовились, що датою закінчення строку дії цього Договору є дата отримання Банком відповіді від Вкладника. Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Депозиту у вищевказаний строк, подальше нарахування відсотків здійснюється з розрахунку діючої відсоткової ставки за вкладами на вимогу.

2.9. Оподаткування суми відсотків за Депозитом здійснюється відповідно до чинного Законодавства України.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Комплект документів для проходження тренінгу iconМетодичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій
...
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Два екземпляри тез, надрукованих у форматі А5, один екземпляр із підписами
Комплект документів для проходження тренінгу iconУвага ! Вступники, які подають документи на декілька напрямів підготовки, повинні мати комплект документів на кожний із напрямів
Вступники, які подають документи на декілька напрямів підготовки, повинні мати комплект документів на кожний із напрямів
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Другий екземпляр тез після закінчення тексту повинен бути підписаний усіма авторами та науковими керівниками
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Два друкованих екземпляри тез (українською, англійською або російською мовою) обсягом 2 повні сторінки формату А5
Комплект документів для проходження тренінгу iconДержавний університет "Львівська політехніка" Методичні вказівки
Порядок проходження документів для захисту дисертації у спеціалізованих вчених радах університету
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів до тез
Два екземпляри тез (українською або російською мовою) обсягом не більше двох повних сторінок у друкованому вигляді формату А5 та...
Комплект документів для проходження тренінгу iconЗвіт про проходження виробничої практики готується протягом всього терміну проходження практики, відповідно до календарного плану: І етап з 03. 10. 2011р по 02. 12. 2011р.; ІІ етап з 31. 01. 2012р по 01. 06. 2012р
В період між двома етапами проводиться проміжний контроль звіту про проходження практики, де перевіряється правильність оформлення...
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Електронний носій з файлом у форматі word (версії 97-2003) *. doc; *. rtf (файли можуть бути в архівах *. rar; *. zip), який повинен...
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Електронний носій файлом у форматі word (версії 97-2003) *. doc; *. rtf (файли можуть бути в архівах *. rar; *. zip. Файл повинен...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи