Комплект документів для проходження тренінгу icon

Комплект документів для проходження тренінгу
НазваКомплект документів для проходження тренінгу
Сторінка2/18
Дата14.08.2012
Розмір1.84 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

^ 3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Банк має право:

3.1.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Депозиту та здійснення операцій по Рахунку.

3.1.2. Звернутися до Вкладника з повідомленням про зміну відсоткової ставки у порядку, визначеному п 2.8 Договору.

3.1.3. Вимагати від Вкладника належного виконання взятих на себе зобов’язань за Договором.

^ 3.2. Вкладник має право:

3.2.1. Отримати відсотки відповідно до розділу 2 цього Договору.

3.2.2. Достроково отримати суму Депозиту відповідно до п.п. 2.5, 2.8, 4.2.4, цього Договору.

3.2.3. При поверненні коштів з Рахунку до або після закінчення строку зберігання Депозиту одержати суму коштів готівкою або перерахувати на інший рахунок.

3.2.4. Одержати виписку про стан Рахунку за першою вимогою.

3.2.5. Скласти в установі Банку заповідальне розпорядження про видачу коштів з Рахунку на випадок своєї смерті.

3.2.6. Надати довіреність іншій особі на здійснення операцій по Рахунку (на розпорядження Рахунком), оформивши її в установі Банку або в іншому порядку згідно з чинним законодавством.

3.2.7. Брати участь в акціях, які проводяться Банком за умови відповідності Депозиту вимогам цих акцій.


^ 4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Банк зобов’язується:

4.1.2. Забезпечити повернення депозиту після закінчення терміну його зберігання, зазначеного в п. 2.1 Договору, за першою вимогою Вкладника.

4.1.2. При відкритті Рахунку видати Вкладнику ощадну книжку.

4.1.3. Забезпечити виплату відсотків відповідно до розділу 2 цього Договору.

4.1.4. У разі надання Вкладником заяви на дострокове розірвання Договору протягом ______ (________) робочих днів розглянути заяву та повідомити Вкладника про прийняте Банком рішення при його явці до Банку.

4.1.5. У випадку дострокового повернення Депозиту забезпечити повернення Вкладнику коштів відповідно до п. 2.5, 2.8, цього Договору.

4.1.6. Зберігати у таємниці дані про Вкладника та операції по Рахунку і без згоди Вкладника надавати інформацію відповідним органам у випадках та у порядку, передбаченому законодавством України.

^ 4.2. Вкладник зобов’язується:

4.2.1. Надавати Банку документи, необхідні для оформлення Рахунку, та проведення операцій по ньому.

4.2.2. У випадку втрати ощадної книжки негайно повідомити установу Банку.

4.2.3. У разі зміни свого місця проживання або реквізитів документів, що засвідчують його особу, в _____-денний термін повідомити Банк для внесення відповідних змін до Договору.

4.2.4. У разі наміру дострокового повернення Депозиту повідомити про це Банк шляхом подання заяви на дострокове припинення дії Договору не пізніше ніж за ______ (______) дні робочих дні до дати повернення.

4.2.5. При подовженні Договору на новий термін з’явитись до установи Банку для укладення договору про внесення змін до Договору за _____ (_______) робочих дні до закінчення строку зберігання Депозиту, обумовленого в п. 2.1. Договору.

4.2.6. На початку кожного поточного року з’являтися в Банк для підтвердження залишку коштів по рахунку (вкладу) станом на 01 січня кожного року шляхом підписання довідки про підтвердження залишку коштів на рахунку, яка оформляється Банком. Вразі ненадання Вкладником зазначеним шляхом підтвердження протягом місяця залишок вважається підтвердженим.


^ 5. ГАРАНТІЇ ВКЛАДУ

5.1. Вклад гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі, визначеному чинним законодавством України на дату настання недоступності вкладу.


^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1. Банк та Вкладник за невиконання чи неналежне виконання прийнятих по Договору зобов’язань несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та даного Договору.

6.2. Банк сплачує пеню в розмірі ______% річних від суми Депозиту, якщо при зверненні вкладника в терміни, обумовлені цим Договором , Банк не виконує зобов’язання щодо виплати суми Депозиту.

6.3. Всі суперечки, що виникають між Банком і Вкладником з приводу цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, в разі недосягнення згоди – вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало внаслідок обставин непереборної сили, зокрема: повені, пожежі, бурі, землетрусу, іншого стихійного лиха або військових дій, блокади, страйку, масових заворушень, терористичного акту, а також інших обставин, які виникли після підписання цього договору в результаті дій (подій) непередбаченого характеру, що знаходяться поза волею Сторін (далі – «форс-мажор»). Вкладник не має права вимагати від Банку відшкодування йому понесених ним збитків внаслідок невиконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором через настання для банку форс-мажору.


^ 7. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту закриття Рахунку.

7.2. Договір складено в двох примірниках, які мають рівну юридичну силу: один – для Банку, другий – для Вкладника.

7.3. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі, підписані Сторонами та оформлені у вигляді договору про внесення змін до Договору.

7.4. Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених законодавством України, або з ініціативи Вкладника на підставі поданої ним заяви відповідно до п. 4.2.4, а також відповідно до умов п. 2.8 Договору.


^ 8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

БАНК ВКЛАДНИК


Філія «__________________________»

в м. ________________»

МФО ____________ ЗКПО _________

м. ______________, вул. ____________

Телефон: ___________________

________ ______________________________

(підпис) (П.І.Б уповноваженого працівника Банку)

М.П.

________________________________

(найменування або П.І.Б. Клієнта)

________________________________

(назва посади уповноваженої особи Клієнта)

________ ______________________________

(підпис) (П.І.Б Клієнта/ його представника)

М.П. (якщо юридична особа)


Додаток 7

Кредитний договір між Національним банком України та банківською установоюі

^ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №*


м. ____________________ ___ ____________ р.


Національний банк України в особі ____________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі – Кредитор), який діє на підставі ________________________________________,

та банк ______________________________________________________________ в особі

(назва банку)

_____________________________________________ (далі – Позичальник), який діє на

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

підставі ___________________________________ (далі — Сторони), з метою здійснення рефінансування відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України уклали цей договір про таке.


  1. Предмет договору


1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму ________________________________

(цифрами та словами)

_________________ грн. на строк з _____________________ до _____________________

з оплатою _________________ процентів річних. Базова кількість днів для нарахування процентів – 365.


1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим договором Позичальник надає Кредитору в заставу майнові права за кредитним договором № _______ від _________боржником за яким є

___________________________________________________________ (далі – Боржник),

(назва суб'єкта господарської діяльності, його банківські реквізити)

про що укладається окремий договір застави майнових прав (далі – договір застави майнових прав).


1.3. Позичальник сплачує нараховані проценти за користування кредитом, наданим на строк до 30 днів, одночасно з поверненням кредиту в сумі

_______________________________________________________________________ грн.

(цифрами та словами)

1.4. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом, наданим від 30 до 365 днів, у сумі _______________________________________________________________ грн. щомісяця

(цифрами та словами)

в передостанній робочий день поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу за кредитом.


^ 2. Зобов'язання та права Сторін


2.1. Кредитор зобов'язується:

Протягом ____ днів після укладення договору застави майнових прав перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника № ___________, МФО __________________, код ЄДРПОУ __________________ кредит у сумі

_______________________________________________________________________ грн.

(цифрами та словами)

^ 2.2. Кредитор має право:

2.2.1. У разі прострочення погашення кредиту та нарахованих процентів за його користування списати в безспірному порядку заборгованість з кореспондентського рахунку Позичальника згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України".

2.2.2. У разі недостатності коштів на кореспондентському рахунку Позичальника для стягнення всієї суми заборгованості в день закінчення строку дії кредитного договору спочатку списати заборгованість за кредитом, а потім — проценти за його користування.

2.2.3. У разі неможливості списання заборгованості за наданим кредитом і процентів за його користування з кореспондентського рахунку Позичальника через відсутність коштів віднести заборгованість на рахунок простроченої на весь термін реалізації заставлених майнових прав за договором № _____ від ____________ у порядку, визначеному законодавством України та договором застави майнових прав, і реалізувати заставлені майнові права.

2.2.4. У разі допущення Позичальником факту несвоєчасного повернення кредиту, процентів за його користування не допускати Позичальника до участі в наступних 5 тендерах після погашення простроченої заборгованості.

^ 2.3. Позичальник зобов'язується:

2.3.1. Повернути Кредитору загальну суму, зазначену в пункті 1.1 цього договору, шляхом перерахування коштів на рахунок Кредитора в установлений цим договором строк.

2.3.2. Передати Кредитору нотаріально посвідчені копії кредитного договору та договору застави між Позичальником і Боржником на період дії цього кредитного договору до повного погашення заборгованості за кредитом і процентів за його користування.

2.3.3. У разі прострочення погашення кредиту та нарахованих процентів за його користування сплатити пеню в розмірі 0,5 процента, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

2.3.4. У разі дострокового погашення кредиту Боржником забезпечити погашення кредиту в сумі, визначеній цим договором.

^ 2.4. Позичальник має право:

2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за його користування, попередньо повідомивши про це Департамент монетарної політики Національного банку та

___________________________________________________________________________.

(назва територіального управління Національного банку України)


3. Інші умови договору


3.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у встановленому законодавством України порядку.

3.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

3.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох Сторін шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього договору.


^ 4. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Позичальник Кредитор


Додаток 8

Заява про відкриття поточного рахунку юридичній особі


Додаток 1
до Інструкції про порядок
відкриття, використання і
закриття рахунків у
національній та іноземних
валютах


^ ЗАЯВА
про відкриття поточного рахунку
Найменування банку _______________________________________________

__________________________________________________________________

____________________
|Ідентифікаційний код|

|за ЄДРПОУ або |

Найменування клієнта банку, |реєстраційний |

що відкриває рахунок, ___________________ |(обліковий) номер за|

(повне і точне найменування |ТРДПАУ |

__________________________________________ |____________________|

юридичної особи / відокремленого підрозділу)| |

|____________________|

Просимо відкрити ___________________ рахунок у _____________.
(вид поточного рахунку) (вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені.
Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. Нам повідомлено зміст
частини шостої статті 63 Закону України "Про виконавче
провадження"

Додаткова інформація (1) ____________________________________

_________________________________________________________________.

Керівник ______________ __________________________________
(посада) (підпис, прізвище, ініціали)


"___"____________ 200 р.

М.П.

------------------------------------------------------------------

Відмітки банку

Відкрити ________________ рахунок Документи на оформлення
(вид поточного рахунку) відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис

дозволяю уповноваженої особи, на яку
покладено обов'язок
відкривати рахунки клієнтів)
Керівник
(уповноважена
керівником особа) _____________
(підпис)

Дата відкриття рахунку
"___"____________ 200 р.

___________________________________

|N балансового |N особового рахунку | Головний бухгалтер

|рахунку | | (інша відповідальна особа,

|______________|____________________| яка контролює правильність

| | | присвоєння номера рахунку)

|______________|____________________| ____________________

(підпис)---------------

(1) Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених
Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах.Додаток 9

^ Картка із зразками підписів і відбитка печатки


Додаток 2
до Інструкції про порядок
відкриття, використання і
закриття рахунків у
національній та іноземних
валютах
^ КАРТКА
із зразками підписів і відбитка печатки
>
Відмітка банку

Власник рахунку Дозвіл на прийняття
зразків підписів

Повне найменування_______________

_________________________________ Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на
це особа банку)

Скорочене найменування___________ ________
(підпис)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

----------------------------- "___" ____________ 200 р.

| |

----------------------------- Інші відмітки

Місцезнаходження ________________ __________________________
Тел. N __________

Назва організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований ___

__________________________________________________________________
(міністерство, центральна кооперативна або
громадська організація)

Найменування банку _______________________________________________
Місцезнаходження банку____________________________________________

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо
вважати обов'язковими під час здійснення операцій за поточним
рахунком N ____________________________.

Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати
дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого
підписів.

------------------------------------------------------------------

| Посада | Прізвище, |Зразок підпису| Зразок відбитка |

| | ім'я та по | | печатки |

| | батькові | | |

|------------+-------------+--------------| |

|Перший | | | |

|підпис | ----------- | ------------ | |

| | | | |

|------------+-------------+--------------| |

|Другий | | | |

|підпис | ----------- | ------------ | |

| | | | |

------------------------------------------------------------------

Місце для Повноваження та Строк Керівник
відбитка підписи керівника і повноважень і _____________
печатки головного підписи Головний
організації, бухгалтера, які службових осіб, бухгалтер (1)
що засвідчила діють відповідно до які тимчасово _____________
повноваження статуту (положення), користуються
та підписи засвідчую:_________ правом першого
клієнта ___________________ або другого
(посада і підпис підпису,
керівника чи засвідчуємо:
заступника
керівника
організації, якій
клієнт
адміністративно
підпорядкований)
Посвідчувальний напис -------------------------------------

нотаріуса (2) | Видані грошові чеки |

(форма N 51) |-----------------------------------|

"___"___________ ____ р. я, |дата |з N |до N |Дата |з N |до N |

_________________, нотаріус |-----+-----+------+-----+----+-----|

(прізвище та ініціали) | | | | | | |

____________________________ | | | | | | |

(найменування нотаріальної |-----+-----+------+-----+----+-----|

____________________________ | | | | | | |

контори, нотаріального | | | | | | |

округу) | | | | | | |

засвідчую справжність |-----+-----+------+-----+----+-----|

підпису ____________________ | | | | | | |

(посада, найменування | | | | | | |

____________________________ | | | | | | |

юридичної особи, прізвище, |-----+-----+------+-----+----+-----|

___________________________, | | | | | | |

ім'я та по батькові | | | | | | |

представника) | | | | | | |

| | | | | | |

який зроблено у моїй |-----+-----+------+-----+----+-----|

присутності. | | | | | | |

Особу представника | | | | | | |

встановлено, повноваження | | | | | | |

його перевірено. |-----+-----+------+-----+----+-----|

Зареєстровано в реєстрі за | | | | | | |

N __________________________ | | | | | | |

Стягнуто ___________________ | | | | | | |

(державного мита, плати) |-----+-----+------+-----+----+-----|

| | | | | | |

Нотаріус | | | | | | |

| | | | | | |

печатка Підпис | | | | | | |

--------------- -------------------------------------
(1) Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у
випадку, передбаченому пунктом 18.16 Інструкції про порядок
відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах.


(2) Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених
підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені
організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.Додаток 10

^ Договір банківського рахунку юридичної особи


ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ № ______


м.____________ «__»__________ 201_р.


Публічне акціонерне товариство «__________________», (у подальшому іменований Банк), в особі ______________________________, який діє на підставі ____________, з одного боку, та _____________________________________________, (у подальшому іменований Клієнт), з юридичною адресою _____________________, в особі _________________________, що діє на підставі __________________, з іншого боку, іменовані разом як „Сторони” та окремо як „Сторона”, уклали цей договір банківського рахунку (у подальшому іменований „Договір”) про наступне:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Банк відкриває Клієнту поточний(і) рахунок(и) № _________________ в ______________ (види валют) (далі – „Рахунок” як для однини так і для множини) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування у валюті (валютах), визначених Клієнтом у заяві (заявах) про відкриття Рахунку, і надає пов‘язані з цим послуги.

Відповідно до умов цього Договору Банк також може відкривати Клієнту рахунки зі спеціальними режимами їх використання (далі – „Спецрахунки”) у випадках, передбачених законодавством України, відповідно до заяв про відкриття рахунку, та здійснює їх розрахунково-касове обслуговування в межах режимів їх використання з урахуванням положень Договору.

Термін „Рахунок” за текстом Договору застосовується до Спецрахунків в межах та в мірі, в яких зазначене не суперечить законодавству України.

1.2. Клієнт доручає Банку відправити до уповноважених державних органів, в тому числі до органів державної податкової служби, у порядку, передбаченому чинним законодавством України, файл-повідомлення про відкриття або закриття Рахунку засобами електронного зв’язку в захищеному вигляді з обов’язковим наданням підтвердження отримувачем про його надходження з використанням засобів захисту.

1.3. Клієнт доручає Банку здійснювати розрахунково-касове обслуговування Рахунку на умовах Договору, включаючи:

а) виконувати платежі в межах залишку коштів на Рахунку у відповідній валюті на момент подання в Банк належним чином оформлених розрахункових документів або на момент виконання відповідного розрахункового документа, якщо іншого не передбачено окремим договором;

b) виконувати продаж / купівлю / обмін іноземної валюти в межах залишку коштів на Рахунку у відповідній валюті на дату виконання Банком відповідної заяви про продаж / купівлю / обмін іноземної валюти, якщо іншого не передбачено окремим договором;

c) здійснювати договірне списання з Рахунку, відкритого у Банку;

d) виконувати інші операції, передбачені чинним законодавством України.

1.4. Якщо інше не встановлено Тарифами Банку, то вважається, що проценти за користування Банком коштами, які знаходяться на Рахунку Клієнта, не нараховуються та Банком не сплачується.

1.5. В цілях Договору, розрахунковий документ означає документ на паперовому носії або у формі електронних даних, складений відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх положень Банку, що містить доручення та/або вимогу про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача.

1.6. В цілях Договору, робочий день означає день, в який Банк відкритий для здійснення банківських операцій протягом операційного дня. Неробочий день означає день, в який Банк закритий для здійснення банківських операцій. День зарахування і день списання коштів визначаються відповідно до режиму операційного дня Банку.

1.7. В цілях Договору, операційний день означає частину робочого дня Банку, протягом якої Банк приймає відповідні розрахункові документи і документи на відкликання та може, за наявності технічної можливості, здійснити їх оброблення, передавання та виконання, а також здійснює інші відповідні операції, якщо інше не передбачено законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України.

Операційний час означає частину операційного дня Банку, протягом якої Банк приймає від Клієнта відповідні розрахункові документи та документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані Банком протягом цього самого робочого дня, здійснює відповідні операції. Операційний час Банку встановлюється згідно з внутрішніми документами Банку, із змістом яких Клієнт може ознайомитись у приміщенні Банку або за запитом, якщо інше не передбачено законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України.

1.8. В цілях Договору, дата валютування означає дату, зазначену Клієнтом або платником у розрахунковому документі або документі на переказ готівки, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Комплект документів для проходження тренінгу iconМетодичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій
...
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Два екземпляри тез, надрукованих у форматі А5, один екземпляр із підписами
Комплект документів для проходження тренінгу iconУвага ! Вступники, які подають документи на декілька напрямів підготовки, повинні мати комплект документів на кожний із напрямів
Вступники, які подають документи на декілька напрямів підготовки, повинні мати комплект документів на кожний із напрямів
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Другий екземпляр тез після закінчення тексту повинен бути підписаний усіма авторами та науковими керівниками
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Два друкованих екземпляри тез (українською, англійською або російською мовою) обсягом 2 повні сторінки формату А5
Комплект документів для проходження тренінгу iconДержавний університет "Львівська політехніка" Методичні вказівки
Порядок проходження документів для захисту дисертації у спеціалізованих вчених радах університету
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів до тез
Два екземпляри тез (українською або російською мовою) обсягом не більше двох повних сторінок у друкованому вигляді формату А5 та...
Комплект документів для проходження тренінгу iconЗвіт про проходження виробничої практики готується протягом всього терміну проходження практики, відповідно до календарного плану: І етап з 03. 10. 2011р по 02. 12. 2011р.; ІІ етап з 31. 01. 2012р по 01. 06. 2012р
В період між двома етапами проводиться проміжний контроль звіту про проходження практики, де перевіряється правильність оформлення...
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Електронний носій з файлом у форматі word (версії 97-2003) *. doc; *. rtf (файли можуть бути в архівах *. rar; *. zip), який повинен...
Комплект документів для проходження тренінгу iconКомплект документів
Електронний носій файлом у форматі word (версії 97-2003) *. doc; *. rtf (файли можуть бути в архівах *. rar; *. zip. Файл повинен...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи