Тема сутність І функції грошей icon

Тема сутність І функції грошей
Скачати 75.79 Kb.
НазваТема сутність І функції грошей
Дата14.08.2012
Розмір75.79 Kb.
ТипДокументи

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ ) ЗАНЯТЬ

Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Заняття 1


 1. Виникнення грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну.

 2. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей.

 3. Гроші як загальний вартісний еквівалент.

 4. Гроші як технічний інструмент обігу.

 5. Розгляд грошей як товару і нетовару: порівняльна характеристика.

Заняття 2


 1. Функція грошей як міра вартості. Масштаб цін.

 2. Функція грошей як засіб обігу.

 3. Функція грошей як засіб платежу.

 4. Функція грошей як засіб нагромадження.

 5. Світові гроші.

 6. Взаємозв’язок і взаємозалежність між функціями грошей.

Заняття 3


 1. Повноцінні гроші та особливості їх еволюції.

 2. Неповноцінні гроші.

 3. Паперові та кредитні гроші: порівняльна характеристика.

 4. Основні форми сучасних кредитних грошей.

Заняття 4

  1. Причини та механізм демонетизації грошових металів.

  2. Вартість грошей як грошей і як капіталу.

  3. Ціна на гроші.

  4. Роль грошей в економічному розвитку суспільства.Тема 2. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

Заняття 5


 1. Умови виникнення та основні постулати металістичної теорії грошей.

 2. Номіналістична теорія грошей як спроба обґрунтування грошей як умовних знаків.

 3. Основні постулати та економічні передумови виникнення кількісної теорії грошей.

 4. Погляди Д.Юма і значення його трактату “Про гроші”.

 5. Трансакційний варіант, рівняння обміну І.Фішера.

 6. “Кембріджська версія” кількісної теорії, рівняння А.Пігу.

Заняття 6


 1. Суть теорії “керованих грошей”.

 2. Значення рекомендацій Дж.М.Кейнса у формуванні державної політики регулювання економіки.

 3. Причини неминучості інфляційних наслідків і слабкі сторони кейнсіанської теорії.

 4. Сучасний монетаризм: причини виникнення та етапи становлення.

 5. М.Фрідмен і його вчення про роль грошей у суспільстві.

 6. Монетаристська версія кількісної теорії грошей і ділових циклів. Монетарне правило М.Фрідмена.

 7. Значення монетаристського напрямку теорії грошей у розробці сучасних основ грошово-кредитної політики.

 8. Монетаризм у грошово-кредитній політиці України.

Тема 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА

Заняття 7


 1. Суть та основні суб’єкти грошового обігу.

 2. Характеристика основних ринків, їх взаємозв’язок з грошовим обігом.

 3. Поняття та критерії класифікації грошових потоків.

 4. Схема руху грошових потоків в економіці.

 5. Готівковий сектор грошового обігу.

 6. Безготівковий сектор грошового обігу.

 7. Особливості фінансового, товарного та кредитного секторів грошового обігу.

Заняття 8


  1. Поняття грошової маси.

  2. Грошові агрегати, їх зміст та критерії класифікації.

  3. Економічна характеристика грошової бази.

  4. Швидкість обігу грошей, порядок її визначення.

  5. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей.

Заняття 9


  1. Закон грошового обігу.

  2. Монетизація валового внутрішнього продукту.

  3. Первинна емісія центрального банку.

  4. Вторинна емісія депозитних грошей та грошово-кредитний мультиплікатор.

  5. Номінальний і фактичний мультиплікатор маси .

  6. Фактори обмеження вторинної емісії грошей.
Тема 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

Заняття 10


 1. Економічний зміст грошового ринку.

 2. Суб’єкти, об’єкти та інструменти грошового ринку.

 3. Інституційна модель грошового ринку.

 4. Поняття, цілі та мотиви попиту на гроші.

 5. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші.

 6. Графічне відображення попиту на гроші.

Заняття 11


 1. Суть та механізм визначення пропозиції грошей.

 2. Чинники впливу на “криву” пропозиції грошей.

 3. Графічне відображення пропозиції грошей.

 4. Рівноважна ставка процента на грошовому ринку.

 5. Вплив на грошовий ринок змін у попиті або пропозиції грошей.

 6. Фактори, що визначають рівновагу на грошовому ринку.Тема 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Заняття 12


 1. Суть грошової системи, її елементи.

 2. Система металевого грошового обігу, загальна характеристика.

 3. Біметалізм та його різновидності.

 4. Закон Коперника-Грешема, особливості його прояву.

 5. Монометалізм і його види.

 6. Система паперово-кредитного грошового обігу.

Заняття 13


 1. Створення грошової системи та етапи запровадження національної валюти.

 2. Сучасний механізм грошової емісії в Україні.

 3. Цілі монетарної політики центрального банку.

 4. Економічні інструменти грошового регулювання.

 5. Адміністративні важелі державного впливу на грошову сферу.Тема 6. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Заняття 14


 1. Поняття інфляції та її форми.

 2. Кількісне визначення рівня інфляції: індекси цін.

 3. Інфляція попиту.

 4. Інфляція витрат.

 5. Механізм розвитку інфляційних процесів.

Заняття 15


 1. Необхідність державного регулювання інфляції

 2. Дефляційна політика.

 3. Політика доходів.

 4. Вплив інфляції на виробництво, торгівлю, кредитну і грошову системи.

 5. Соціальні наслідки інфляції.

Заняття 16

 1. Необхідність і суть грошової реформи.

 2. Види грошових реформ.

 3. Особливості проведення грошової реформи в Україні. ЇЇ необхідність, мета та соціальний аспект.

Тема 7. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

Заняття 17


 1. Економічні передумови формування кредитних відносин.

 2. Суть кредиту, як економічної категорії.

 3. Закономірності руху кредиту. Об’єкти та суб’єкти кредиту.

 4. Перерозподільча функція.

 5. Функція економії витрат обігу.

 6. Функція прискорення концентрації капіталів.

Заняття 18


 1. Критерії класифікації форм і видів кредиту, їх взаємозв’язок.

 2. Характеристика основних видів кредиту.

 3. Характеристика основних форм кредиту.

Заняття 19


   1. Економічні межі кредиту та необхідність їх дотримання.

 1. Принципи кредитних відносин.

 2. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями.

Заняття 20


 1. Природа позичкового процента.

 2. Економічна основа формування рівня позичкового процента.

 3. Фактори впливу на позичковий процент.

 4. Натуралістична теорія кредиту.

 5. Капіталотворча теорія кредиту.
Тема 8. КРЕДИТНІ СИСТЕМИ

Заняття 21


 1. Суть, необхідність та економічна основа функціонування кредитної системи.

 2. Складові елементи кредитної системи та їх загальна характеристика.

 3. Поняття та необхідність фінансового посередництва.

 4. Механізм функціонування сучасної кредитної системи України.

Заняття 22


 1. Походження, економічна суть банків, їх роль в економіці.

 2. Поняття і структура банківської системи.

 3. Суть, види і функції банків.

Заняття 23


 1. Економічна необхідність виникнення центральних банків та їх роль.

 2. Основи організації центральних банків.

 3. Функції центрального банку їх сутність.

 4. Операції центрального банку: сутність та характеристика.

 5. Місце центрального банку в системі регулювання і контролю за банківською діяльністю.

 6. Становлення центрального банку в Україні.

Заняття 24

 1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

 2. Порядок створення, органи управління та контроль за діяльністю банків .

 3. Система комерційних банків в Україні.

 4. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків.

 5. Стабільність та надійність банку, механізм їх забезпечення.

Заняття 25


 1. Договірні фінансові посередники:

 • страхові компанії;

 • пенсійні фонди;

 • ломбарди, лізингові та факторингові компанії.

 1. Інвестиційні фінансові посередники:

 • інвестиційні фонди;

 • фінансові компанії;

 • кредитні товариства, спілки.

Заняття 26


 1. Механізм формування власного капіталу банку.

 2. Порядок утворення залучених ресурсів.

 3. Запозичені кошти комерційних банків.

 4. Управління банківськими пасивами.

Заняття 27


 1. Умови і порядок кредитування, види і форми банківських кредитів.

 2. Банківські інвестиції.

 3. Первинні і вторинні резерви банків, їх значення для забезпечення банківської ліквідності.

Заняття 28


 1. Розрахунково-касове обслуговування.

 2. Валютні операції.

 3. Трастові послуги.

 4. Консультаційні, інформаційні та інші.

 5. Ризики банківської діяльності.

Тема 9. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

Заняття 29


 1. Поняття та види валюти, призначення та сфера використання.

 2. Конвертованість валюти.

 3. Валютна система та її складові.

 4. Види валютних систем: національна, міжнародна, світова.

 5. Розвиток валютної системи України.

Заняття 30


 1. Загальна характеристика валютного курсу та фактори, що його визначають.

 2. Види і форми валютних курсів.

 3. Механізм регулювання валютних курсів.

Заняття 31


 1. Платіжний баланс і його структура.

 2. Міжнародні розрахункові операції.

 3. Міжнародні кредитні відносини.

Заняття 32


    1. Міжнародні фінансово-кредитні установи, причини їх виникнення та призначення.

    2. Організація та діяльність Міжнародного валютного фонду.

    3. Особливості співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною.

    4. Світовий банк, його структура.


Заняття 33 1. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції, їх створення та призначення.

 2. Європейський банк реконструкції та розвитку. Особливості його діяльності.

 3. Банк міжнародних розрахунків, організаційна структура та функції.

 4. Інші регіональні міжнародні організації.
Схожі:

Тема сутність І функції грошей iconТема Сутність І функції грошей
Сеньйораж. Різновидності сучасних кредитних грошей. Вартість грошей та способи її оцінки стосовно різних форм грошей в різні історичні...
Тема сутність І функції грошей icon1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей
Програма вступного іспиту зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» на базі вищої освіти – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 14с
Тема сутність І функції грошей iconТема Походження, необхідність І суть грошей Тема Функції грошей
Тема 10. Безготівковий грошовий оборот І основи організації безготівкових розрахунків
Тема сутність І функції грошей iconТема сутність І функції грошей
Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління нбу n 135 від 29. 03. 2001 із змінами...
Тема сутність І функції грошей iconТема сутність І функції грошей
При якій формі вартості одного товару, який знаходиться у відносній формі, протистоїть безліч товарів-еквівалентів
Тема сутність І функції грошей iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека сутність сучасних грошей та їх функції
О. Гроші як соціально-економічне явище [Текст] / О. Євтух // Банківська справа. – 2006. – № – С. 64-74
Тема сутність І функції грошей icon1. Функції грошей та цін у ринковій економіці Тема Сучасні гроші та закони грошового обігу
Тема 10. Практика ціноутворення в умовах планової економіки Радянського Союзу та її вплив на економіку сучасної України
Тема сутність І функції грошей iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Тема сутність І функції грошей iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Тема сутність І функції грошей icon1. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей та її визначення

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи