Тема сутність І функції грошей icon

Тема сутність І функції грошей
Скачати 117.47 Kb.
НазваТема сутність І функції грошей
Дата14.08.2012
Розмір117.47 Kb.
ТипРеферат

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Теми рефератів:


 1. Еволюція форм грошей на території сучасної України.

 2. Гроші як економічна категорія та їх взаємозв’язок із вартістю.

 3. Роль золота в сучасних умовах.

 4. Особливості світових ринків золота.

 5. Основні різновиди кредитних грошей в економіці України.

 6. Виникнення та перспективи розвитку електронних грошей.

 7. Основні теоретичні підходи до визначення сутності грошей.

Рекомендована література:


 1. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ N 135 від 29.03.2001 із змінами та доповненнями.

 2. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 2004. – 336 с.

 3. Вступ до банківської справи / Відп. редактор Савлук М.І. – К.: Лібра,2001. – 343 с.

 4. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 2005.- 180 с.

 5. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 6. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404 с.

 7. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 602 с.

 8. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб., 1994. – 496 с.

 9. Енциклопедія банківської справи України / Ред.кол.: С.Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2006;

 10. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, коо, 200;

 11. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 2000. – 240 с.

 12. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 13. Романченко Е.В. Электронные деньги – взгляд экономистов//Фондовый рынок – 2000 - №48, с.20-22.

 14. Савченко А. Національна система масових електронних платежів на етапі пілотного проекту//Вісник НБУ – 2006 - №11, с.13-14.

 15. Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу//Банківська справа – 2007 - №1, с.41-46.

 16. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 544 с.

 17. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... / Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 160 с.

 18. Чижевська М.Б. Перспективи та проблеми розвитку електронних грошей//Регіональні перспективи. – 2007 - №4, с.67-73.

Тема 2. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

Теми рефератів:


 1. Роль концепцій металістичної та номіналістичної теорій у дослідженні природи грошей.

 2. Історичні передумови появи та значення класичної кількісної теорії грошей у розвитку економічної науки.

 3. Внесок М.І. Туган-Барановського у розвиток кількісної теорії грошей.

 4. Дж.М.Кейнс – один з найвидатніших економістів ХХ століття.

 5. Сучасний монетаризм та його місце у державному регулюванні економіки України.

 6. Монетаризм і економічна політика у промислово-розвинутих країнах

Рекомендована література:


 1. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. – К.: Основи, 2001. – 411 с.

 2. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 2006.- 180 с.

 3. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2005. – 404 с.

 5. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 602 с.

 6. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

 7. Енциклопедія банківської справи України / Ред.кол.: С.Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2006;

 8. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 9. Офіційна інтернет-сторінка Національного банку України -www.bank.gov.ua.

Тема 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА

Теми рефератів:


 1. Значення грошового обігу у процесі розширеного відтворення.

 2. Грошовий обіг у країнах з розвиненою ринковою економікою.

 3. Монетизація економіки України за період незалежності.

 4. Сучасний стан та особливості вітчизняного грошового обігу.

 5. Механізм первинної та вторинної емісії в Україні.

 6. Еволюція форм безготівкових розрахунків у промислово розвинених країнах.

 7. Стан і вимірювання грошової маси у розвинутих країнах.Рекомендована література:


 1. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ N 135 від 29.03.2001 із змінами та доповненнями.

 2. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТАНГ, 2007. – 128с.

 3. Вступ до банківської справи / Відп. редактор Савлук М.І. – К.: Лібра,2006. – 343 с.

 4. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2005. – 404 с.

 6. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 602 с.

 7. Енциклопедія банківської справи України / Ред.кол.: С.Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2006;

 8. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, коо, 2003;

 9. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 544 с.

 10. Чижевська М.Б. Перспективи та проблеми розвитку електронних грошей//Регіональні перспективи. – 2007 - №4, с.67-73.

Тема 4. ГРОШОВИЙ РИНОК


Теми рефератів:

 1. Особливості розвитку та сучасний стан грошового ринку України.

 2. Комерційні банки як основні суб’єкти грошового ринку.

 3. Місце та роль Національного банку України на вітчизняному грошовому ринку.

 4. Регулювання пропозиції грошей в економіці, значення та основні принципи.

 5. Кон’юнктура грошового ринку і стан економіки.

 6. Особливості функціонування грошового та фінансового ринку, їх спільні та відмінні риси.

Рекомендована література:


 1. Вступ до банківської справи / Відп. редактор Савлук М.І. – К.: Лібра,2001. – 343 с.

 2. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2005. – 404 с.

 4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 602 с.

 5. Енциклопедія банківської справи України / Ред.кол.: С.Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2006;

 6. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишин, А.Стасишин, Г.Стеблій. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 7. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 368 с.

 8. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи / Відп. редактор М.І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

 9. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 544 с.

 10. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... / Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 160 с.

 11. Ющенко В.А, Лисицький В.І. Гроші: розвиток попиту і пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 2002. – 335 с.

Тема 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Теми рефератів:


 1. Особливості розвитку та сучасний стан грошової системи України.

 2. Грошові системи в історичному аспекті.

 3. Переваги та недоліки функціонування системи золотого монометалізму.

 4. Необхідність боротьби з виготовленням та розповсюдженням фальшивих грошових знаків.

 5. Порівняльна оцінка систем біметалізму та монометалізму.Рекомендована література:


 1. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ N 135 від 29.03.2001 із змінами та доповненнями.

 2. Інструкція “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”, затверджена постановою Правління НБУ № 69 від 19.02.2001, із змінами та доповненнями.

 3. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 2004. – 336 с.

 4. Вступ до банківської справи / Відп. редактор Савлук М.І. – К.: Лібра,2001. – 343 с.

 5. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 2006.- 180 с.

 6. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 7. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2005. – 404 с.

 8. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 602 с.

 9. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

 10. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В.

 11. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб., 2005. – 496 с.

 12. Енциклопедія банківської справи України / Ред. кол.: С.Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2006;

 13. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 2000. – 240 с.

 14. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишин, А.Стасишин, Г.Стеблій. – К.: Основи, 1998. – 963 с.

 15. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 16. Офіційна інтернет-сторінка Національного банку України -www.bank.gov.ua.

Тема 6. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Теми рефератів:


 1. Основні підходи до трактування інфляції як економічного явища.

 2. Інфляція в Україні, особливості перебігу та соціально-економічні наслідки.

 3. Роль та значення антиінфляційної політики держави у забезпеченні стабільності економіки.

 4. Основні види та механізми проведення грошових реформ у розвинутих країнах.

 5. Грошова реформа 1996 року в Україні, передумови проведення та історичне значення.

Рекомендована література:


1. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 2004. – 336с.

 1. Вступ до банківської справи / Відп. редактор Савлук М.І. – К.: Лібра,2001. – 343 с.

 2. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2005. – 404 с.

 4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 602 с.

 5. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. – СПб., 1994. – 496 с.

 6. Енциклопедія банківської справи України / Ред. кол.: С.Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2006;

 7. Усов В.В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 544 с.

 8. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... / Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 160 с.

Тема 7. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ

Теми рефератів:


 1. Роль кредиту у процесі розширеного відтворення.

 2. Кредитні відносини у ринковій економіці.

 3. Місце і роль комерційного кредиту в економіці України.

 4. Споживчий кредит, його сутність та перспективи застосування в Україні.

 5. Державне регулювання кредитних відносин у країнах з розвиненою ринковою економікою.

 6. Дискусійні питання функцій кредиту.

 7. Особливості формування лихварського і позичкового капіталу.

Рекомендована література:


 1. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 2004. – 336 с.

 2. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт / Под ред. Е.Г. Ищенко, В.И. Алексеева. – М.: Русская Деловая Литература, 2007. – 352 с.

 3. Вступ до банківської справи / Відп. редактор Савлук М.І. – К.: Лібра,2001. – 343 с.

 4. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2005. – 404 с.

 6. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 602 с.

 7. Енциклопедія банківської справи України / Ред. кол.: С.Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2006;

 8. Л.Рябініна. Теорія і практика кредитних відносин в Україні / Вісник НБУ. –2008 -№1. –С.26-29.

Тема 8. КРЕДИТНІ СИСТЕМИ

Теми рефератів:


 1. Банківська система України: проблеми та перспективи розвитку.

 2. Історичні аспекти походження і розвитку банків.

 3. Спеціалізовані комерційні банки, їх різновиди та розвиток.

 4. Місце і роль спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів у кредитній системі.

 5. Процеси універсалізації та спеціалізації банківської діяльності у країнах з розвиненою ринковою економікою.

 6. Еволюція функцій комерційних банків у процесі розвитку економіки.

 7. Центральні банки розвинених країн світу: особливості організації та цілі діяльності.

Рекомендована література:


 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 січня.

 2. Закон України “Про Національний банк України”// Урядовий кур’єр. –1999. – № 120-121.

 3. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28,08,2001 р., із змінами та доповненнями.

 4. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНЕу, 2007. – 128с.

 5. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.

 6. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.

 7. Банковский менеджмент / Под ред. А.А. Кириченко. – К., 2008. – 464 с.

 8. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие / Под общ. ред. И.Д.Мамоновой. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 112 с.

 9. Банковский портфель – 1 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора) / Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1994. – 752 с.

 10. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 576 с.

 11. Банковское дело. Под ред. В.И. Колесникова и Л.П. Кроливецкой. М: Финансы и статистика, 2006;

 12. Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк і його операції: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2007. – 44 с.

 13. Вступ до банківської справи / Відп. редактор Савлук М.І. – К.: Лібра,2001. – 343 с.

 14. Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. – Тернопіль: “Тернопіль”, 1996. – 140 с.

 15. Енциклопедія банківської справи України / Ред.кол.: С.Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2006;

 16. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 368 с.

 17. Офіційна інтернет-сторінка Національного банку України -www.bank.gov.ua.

 18. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 192 с.

 19. Шенаев В.Н., Наумченко О.В. Центральный банк в процессе экономического регулирования. Зарубежный опыт и возможности его использования в России / Серия “Международный банковский бизнесс”. – М.: Изд-во АО “Консалтбанкир”, 2004. – 112 с.

Тема 9. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

Теми рефератів:


 1. Валютні відносини та зовнішньоекономічна діяльність в Україні.

 2. Становлення та розвиток валютного ринку України.

 3. Міжнародні валютні ринки у системі міжнародних економічних відносин.

 4. Проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин України з міжнародними валютно-кредитними організаціями.

 5. Особливості та механізм формування валютних курсів в Україні.

 6. Платіжний баланс України як індикатор стану економіки.

 7. Становлення Європейської валютної системи.

Рекомендована література:


 1. Декрет Кабінету Міністрів “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. із змінами, внесеними згідно з Законом N 2745-III від 04.10.2001 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 7, ст.50.

 2. Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ № 527 від 18.12.1998, із змінами та доповненнями.

 3. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 2003.

 4. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). – К.: Педагогіка, 2007. – 160 с.

 5. Валютный портфель (Книга финансиста. Книга коммерсанта. Книга банкира) / Отв. ред. Е.Д. Платонова, Ю.Б. Рубин. – М.: СОМИНТЭК, 2005. – 681 с.

 6. Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие / Под ред. И.Н.Платоновой. – М.: Изд-во БЕК, 2006. – 475 с.

 7. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2006. – 602 с.

 8. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 9. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 2005. – 404 с.

 10. Дорошенко І. Впровадження розрахунків у євро міжнародними платіжними системами//Вісник НБУ. – 2006. - №6. – С.59-60.

 11. Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками//Банківська справа. – 2005. - №3. - С.64-65.

 12. Енциклопедія банківської справи України / Ред.кол.: С.Стельмах та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2006;

 13. Лэттер Т. Выбор режима валютного курса / Пер. с англ. – Лондон: Центр по Изучению Деятельности Центральных Банков, 2006.–34с.

 14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под. ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 592 с.: ил.

 15. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1999. – 359 с.

 16. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.– 444с.

Схожі:

Тема сутність І функції грошей iconТема Сутність І функції грошей
Сеньйораж. Різновидності сучасних кредитних грошей. Вартість грошей та способи її оцінки стосовно різних форм грошей в різні історичні...
Тема сутність І функції грошей iconТема сутність І функції грошей
Виникнення грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну
Тема сутність І функції грошей icon1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей
Програма вступного іспиту зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» на базі вищої освіти – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 14с
Тема сутність І функції грошей iconТема Походження, необхідність І суть грошей Тема Функції грошей
Тема 10. Безготівковий грошовий оборот І основи організації безготівкових розрахунків
Тема сутність І функції грошей iconТема сутність І функції грошей
При якій формі вартості одного товару, який знаходиться у відносній формі, протистоїть безліч товарів-еквівалентів
Тема сутність І функції грошей iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека сутність сучасних грошей та їх функції
О. Гроші як соціально-економічне явище [Текст] / О. Євтух // Банківська справа. – 2006. – № – С. 64-74
Тема сутність І функції грошей icon1. Функції грошей та цін у ринковій економіці Тема Сучасні гроші та закони грошового обігу
Тема 10. Практика ціноутворення в умовах планової економіки Радянського Союзу та її вплив на економіку сучасної України
Тема сутність І функції грошей iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Тема сутність І функції грошей iconТема Філософія історії: сутність, етапи історичного становлення, функції. (4 год.) Тема 2
Розглядаються зміст уявлень про сутність історичного, особливості лінійних і циклічних моделей історії, проблеми спрямованості історичного...
Тема сутність І функції грошей icon1. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей та її визначення

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи