Тема економічні та правові основи банківської діяльності icon

Тема економічні та правові основи банківської діяльності
Скачати 64.66 Kb.
НазваТема економічні та правові основи банківської діяльності
Дата14.08.2012
Розмір64.66 Kb.
ТипДокументи

Програма дисципліни “Банківські операції”


ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Місце і роль банків в системі ринкової інфраструктури. Історія розвитку, типи, види та функції банківських установ. Правова основа діяльності банків. Порядок створення банківських установ в Україні. Організація діяльності банківських установ. Загальна характеристика банківських операцій. Операції банку по формуванню капіталу і банківських зобов’язань. Характеристика банківських активів (вимог). Перспективи розвитку і розширення ринку банківських послуг в Україні.


^ Змістовий модуль 2. Ресурси комерційних банків


ТЕМА 2. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

Банківські ресурси, їх види та класифікація. Власний капітал банку, структура, джерела формування, функції, механізм поповнення. Розмір статутного фонду комерційного банку, порядок його регулювання. Характеристика залучених банківських ресурсів. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика. Депозитні операції з фізичними особами. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: порядок членства, виплати сум відшкодувань, керівництво тощо. Характеристика запозичених ресурсів банківських установ. Управління ресурсами комерційних банків на макроекономічному рівні. Політика відкритого ринку. Облікова політика. Регулювання резервів. Управління ресурсами банківських установ на мікроекономічному рівні. Кредитні та інші вкладення ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання. Основні нормативні показники діяльності комерційного банку, їх роль та значення для регулювання ресурсів банків та їх розміщення. Нормативи капіталу. Нормативи ліквідності та їх характеристика. Нормативи ризиків та їх вплив на діяльність банку. Інші обов’язкові економічні нормативи діяльності банку. Контроль НБУ за дотриманням показників діяльності комерційних банків. Санкції.


^ ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ

Платіжний оборот, його суть, структура, проблеми та шляхи вдосконалення організації в сучасних умовах. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації. Методи (способи) здійснення платежів при безготівкових розрахунках. Розрахункові, поточні та інші рахунки клієнтів в банках, порядок їх відкриття та режим операцій по них. Черговість платежів та її сучасний стан. Порядок оформлення розрахункових документів і отримання їх банками. Характеристика форм безготівкових розрахунків і роль банківського кредиту в їх організації: Розрахунки платіжними дорученнями; Розрахунки платіжними вимогами; Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників, інкасовими дорученнями; Акредитивна форма розрахунків; Чекова форма розрахунків; Вексельна форма розрахунків. Розрахункові операції банків з векселями; Залік взаємних вимог та інші форми безготівкових розрахунків; Розрахункова та платіжна дисципліна. Відповідальність за невиконання грошових зобов’язань.


^ ТЕМА 4. МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ

Платіжні системи, їх види і функції. Основи організації системи міжбанківських розрахунків в Україні (їх зміст, основні поняття, організаційні та нормативно-правові засади). Кореспондентські відносини між банками України, моделі обслуговування кореспондентських рахунків, контроль за їх станом. Система електронних міжбанківських розрахунків (електронних платежів) - учасники та компоненти системи, механізм та безпека розрахунків. Захист банківської інформації. Розрахунки на основі прямих кореспондентських відносин. Характеристика власних розрахункових систем банків. Клірингові центри, організація їх роботи. Економічний контроль за здійсненням міжбанківських розрахунків.


^ ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКАМИ ОБОРОТУ ГОТІВКИ

Зміст та основні завдання роботи банків з готівкового обігу. Організація готівкового обороту (касової роботи) на підприємствах в установах і організаціях. Правила здійснення касових операцій клієнтів. Визначення ліміту залишку готівки в касах клієнтів банку, порядок витрачання готівки з виручки. Порядок та строки здавання виручки в каси комерційних банків. Касова дисципліна та контроль банків за її дотриманням. Основні джерела надходження готівки до кас комерційних банків, порядок їх прогнозування та контролю: Прогнозування надходження торгової виручки; Прогнозування надходження виручки підприємств, що надають послуги населенню (побутових, транспортних, видовищних, комунальних); Прогнозування інших надходжень готівки в каси банків; Контроль банків за виконанням прогнозованих обсягів надходжень готівки в їх каси; Основні напрямки видач готівки з кас комерційних банків, порядок їх прогнозування та контролю: Прогнозування видач готівки на заробітну плату; Прогнозування видач готівки на закупку сільськогосподарської продукції; Прогнозування видач готівки на інші цілі; Організація контролю банків за видачею готівки з їх кас; Касово-емісійний прогноз комерційного банку, контроль за його дотриманням.

Суть та значення емісійно-касового регулювання. Резервні фонди грошових білетів та монети НБУ, порядок їх створення, лімітування залишків, розпорядження ними та режим функціонування. Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків готівки, режим функціонування. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування комерційних банків. Контроль за здійсненням емісійно-касових операцій, відповідальність, санкції.


^ ТЕМА 6. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів в сучасних умовах. Суб’єкти та об’єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика. Економічна та правова робота банків з позичальниками. Форми позичкових рахунків та сфера їх застосування. Кредитна угода, її зміст та значення для організації кредитних відносин. Порядок видачі позик, їх документальне оформлення та скерування. Визначення строків та порядок погашення позик. Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків. Умови та порядок відстрочки погашення позик. Кредитні ризики та управління ними. Їх класифікація. Форми забезпечення своєчасності та повноти повернення позик. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків. Економічна робота банків з “кредитним портфелем”. Банківський контроль та кредитні санкції. Напрямки вдосконалення механізму видачі та погашення позик. Особливості операцій з надання та погашення окремих видів кредиту. Контокорентний та овердрафтний кредити. Ломбардний та іпотечний кредити. Консорціумний та паралельний кредити. Бланковий кредит (паралельний, довірчий). Кредити, пов’язані з вексельним обігом (обліковий, під заставу векселів). Розрахунковий та платіжний кредит.


^ ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ

Характеристика та види векселів. Класифікація операцій комерційних банків з векселями. Характеристика розрахункових операцій. Характеристика кредитних операцій з векселями. Емісія банками векселів.


^ ТЕМА 8. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Суть та цілі банківських інвестицій. інвестиційна політика комерційного банку. Класифікація операцій банку з цінними паперами. Порядок формування портфелю цінних паперів комерційного банку. Посередницькі операції з цінними паперами. Ємісія цінних паперів комерційним банком. Депозитарно-клірингова діяльність комерційного банку на фондовому ринку. Зв’язок інвестиційних операцій з позичковими операціями банку. Фактори ризику збитків і втрат банківської ліквідності від інвестиційних операцій. Формування резервів для покриття збитків від інвестиційної діяльності комерційного банку.


^ ТЕМА 9. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Основні умови, принципи та порядок здійснення валютних операцій комерційними банками. Загальна характеристика видів валютних операцій банків. Валютне ліцензування комерційних банків. Види ліцензій на право здійснення валютних операцій, порядок їх отримання та скасування. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів банку. Організація торговельних операцій банків в іноземній валюті. Неторговельні операції банків в іноземній валюті та характеристика їх здійснення. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку. Валютні ризики та методи їх мінімізації. Валютна позиція комерційного банку. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками. Види кореспондентських рахунків, режим операцій за ними. Основні умови та порядок здійснення міжнародних розрахунків. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків: документарне інкасо, міжнародний акредитив, банківський переказ, відкритий рахунок. Кредитування комерційними банками експортно-імпортних операцій. Особливості надання та погашення валютних кредитів. Ризики, які виникають при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності та основні шляхи їх мінімізації.


^ ТЕМА 10. ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Особливості організації та класифікація банківських послуг. Характеристика надання окремих видів банківських послуг. Трастові послуги. Посередницькі послуги. Консультаційні та інформаційні послуги. Лізингові та факторингові. Інші послуги. Операції банківських установ з дорогоцінними металами та їх характеристика. Розширення продуктового ряду банківських послуг в Україні.


ТЕМА 11. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Суть фінансової стійкості банків та її значення для організації грошово-кредитних відносин. Система управління стабільністю банку та характеристика її елементів. Загальна характеристика методів оцінювання фінансової стійкості банків. Стратегія управління пасивами та активами комерційного банку. Регулювання діяльності банків для забезпечення їх фінансової стійкості.

Схожі:

Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconТематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconТема економічні та правові основи банківської діяльності
Відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи І здійснює банківську діяльність від імені банку це
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconТема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. П л а н
Тема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconТема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. П л а н
Тема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconПрограма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
Тема Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconПояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності»
Метою навчальної дисципліни «Правові і організаційні основи підприємницької діяльності» є вивчення зазначених явищ з правової сторони...
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconПаспорт cпеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи