Тема економічні та правові основи банківської діяльності icon

Тема економічні та правові основи банківської діяльності
НазваТема економічні та правові основи банківської діяльності
Сторінка1/4
Дата14.08.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Тестові завдання з дисципліни «Банківські операції»

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


1. Відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку - це...

а) філія;

б) представництво;

в) дочірній банк;

г) вірна відповідь відсутня.


2. Не існує наступного способу реорганізації банку...

а) злиття;

б) приєднання;

в) диверсифікація;

г) перетворення.


3. Яку частку банківських ресурсів складають залучені та запозичені кошти?

а) 10-30%;

б) 40-50%;

в) 60-70%;

г) 80-90%.


4. Банк набуває статусу спеціалізованого іпотечного банку у разі, якщо…

а) більше 50% його активів є активами, які забезпечені цінними паперами;

б) більше 50% його пасивів є пасивами одного типу;

в) більше 50% його активів є активами, розміщеними під заставу нерухомості;

г) вірна відповідь відсутня.


5. Унітарними банками в Україні є...

а) Аваль;

б) Промінвестбанк;

в) Ощадбанк;

г) вірна відповідь відсутня.


6. До пасивних операцій банків не зараховують...

а) отримання банками кредитів;

б) депозитні вкладення до банку;

в) формування власного капіталу;

г) вірна відповідь відсутня.


7. В якій організаційно-правовій формі не можуть створюватися комерційні банки в Україні?

а) товариство з обмеженою відповідальністю;

б) акціонерне товариство;

в) командитне товариство;

г) кооперативні банки.


8. Істотна участь у банку означає володіння…

а) більше 10% власного капіталу банку;

б) 5% власного капіталу банку;

в) більше 10% відсотків статутного капіталу банку;

г) 5% статутного капіталу банку.


9. Чи можливе використання бюджетних коштів при заснуванні приватного банку?

а) так;

б) ні;

в) частково

г) лише з дозволу Мінфіну.


10. Резиденти мають формувати статутний капіталу банку у...

а) національній валюті;

б) іноземній валюті;

в) колективній валюті;

г) всі відповіді вірні.


11. Члени правління банку повинні мати вищу...

а) економічну освіту;

б) юридичну освіту;

в) освіту в галузі управління;

г) всі відповіді вірні.


12. Рішення про державну реєстрацію банку приймається НБУ у...

а) двохмісячний строк;

б) трьохмісячний строк;

в) шестимісячний строк;

г) вірна відповідь відсутня.


13. Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки за умови...

а) банківського дозволу;

б) банківської ліцензії;

в) письмового дозволу НБУ;

г) реєстрації у НБУ.


14. Що відбувається з банком, який протягом року не отримав банківської ліцензії?

а) ліквідується;

б) реорганізується;

в) повторно реєструється;

г) продовжує діяльність.


15. Письмовий дозвіл НБУ є ...

а) банківською ліцензією;

б) основним документом, який регламентує діяльність банку;

в) доповнюючим до банківської ліцензії;

г) дозволом на здійснення всіх банківських операцій.


16. Надання гарантій та поручительств банком здійснюється на основі...

а) банківської ліцензії;

б) письмового дозволу НБУ;

в) банківського дозволу;

г) вірна відповідь відсутня.


17. До різновидів комерційного кредиту зараховують...

а) аванс;

б) франчайзинг;

в) податковий кредит;

г) облігаційний кредит.


18. Щодо яких податків в Україні вживається термі «податковий кредит»?

а) податок на прибуток;

б) прибутковий податок;

в) акцизний збір;

г) мито.


19. Основною метою комерційного кредиту є...

а) отримання прибутку у вигляді відсотка;

б) прискорення реалізації товарів;

в) посилення конкуренції на ринку позичкових капіталів;

г) усі відповіді правильні.


20. Яка політика центрального банку у грошово-кредитній сфері призводить до зростання рівня інфляції в країні?

а) політика дешевих грошей;

б) політика дорогих грошей;

в) рестрикційна політика;

г) адміністративна політика.


21. Найбільш гнучким, оперативним та контрольованим інструментом грошово-кредитної політики центрального банку є...

а) процентна політика;

б) норма обов'язкових резервів;

в) операції на відкритому ринку;

г) політика рефінансування.


22. Національний банк України як „банк банків” не...

а) веде кореспондентські рахунки комерційних банків;

б) є кредитором останньої інстанції;

в) здійснює розрахункове обслуговування банків;

г) формує золотовалютний резерв.


23. Постійно діюча лінія рефінансування НБУ включає надання:

а) кредитів «овернайт» під забезпечення цінними паперами;

б) кредитів «овернайт» під забезпечен-

в) стабілізаційних кредитів

г) кредитів за операціями прямого „ РЕПО”;


24. Функція „банку уряду” передбачає, що центральний банк…

а) є кредитором держави;

б) здійснює розрахунково-касове обслуговування уряду;

в) від імені уряду емітує державні цінні папери;

г) від імені уряду емітує казначейські зобов’язання.


25. Проблемному банку, якому загрожує банкрутство, НБУ може надати...

а) кредит «овернайт»;

б) стабілізаційний кредит;

в) ломбардний кредит;

г) обліковий кредит.


26. До пайових банків зараховують...

а) кооперативні банки;

б) акціонерні банки;

в) капіталізовані банки;

г) усі відповіді правильні.


27. Учасниками банку не можуть бути...

а) фізичні особи;

б) нерезиденти;

в) Кабінет Міністрів України;

г) правильна відповідь відсутня.


28. Чи можна використовувати для формування статутного капіталу банку кош­ти, отримані в кредит?

а) так;

б)так, із дозволу НБУ;

в) так, із дозволу Мінфіну;

г) ні.


29. Банки, які хочуть здійснювати свою діяльність на території всієї України, ма­ють сформувати статутний капіталу у розмірі...

а) 1 млн євро;

б) 3 млн євро;

в) 5 млн євро;

г) 10 млн євро.


30. На підставі банківської ліцензії можна здійснювати...

а) залучення коштів;

б) операції з цінними паперами;

в) операції з валютою;

г) усі відповіді правильні.


31. Процедура ліквідації банку має бути закінчена протягом...

а) 1 року;

б)2 років;

в) 3 років;

г) 5 років


32. Припинення діяльності одного банку як юридичної особи та передача на­лежних йому майна та коштів до іншого банку - це...

а) злиття;

б)приєднання;

в) поділ;

г) виділення.


33. Істотна участь у банку означає володіння...

а) понад 10 % власного капіталу;

б) понад 10 % статутного капіталу банку;

в) 5 % власного капіталу банку;

г) 5 % статутного капіталу банку.


34. До пасивних операцій банку зараховують...

а) емісію акцій;

б) вкладення в цінні папери;

в) надання кредитів;

г) правильна відповідь відсутня.


35. До пайових банків зараховують...

а) кооперативні банки;

б) акціонерні банки;

в) капіталізовані банки;

г) усі відповіді правильні.


36. До пасивних операцій банку зараховують…

а) емісію акцій;

б) вкладення у цінні папери;

в) надання кредитів;

г) правильна відповідь відсутня.


37. Адміністративне регулювання банківської діяльності передбачає...

а) реєстрацію банків;

б) проведення кредитних тендерів;

в) встановлення економічних нормативів;

г) рефінансування банків.


38. Який метод регулювання банківської діяльності називають «шоковою терапією”:

а) встановлення норм обов'язкових резервів;

б) виконання операцій з цінними на відкритому ринку;

в) рефінансування банків;

г) встановлення економічних нормативів.


^ ТЕМА 2. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ


1. В якому з переліків є складова, що не належить до залучених коштів банку?

а) кошти до запитання суб'єктів господарювання, фізичних осіб;

б) строкові кошти фізичних осіб, кошти в НБУ;

в) ощадні депозити фізичних осіб, кошти на бюджетних рахунках;

г) вірна відповідь відсутня.


2. До недепозитних джерел залучення коштів належать:

а) операції РЕПО;

б) відкриття поточних рахунків;

в) відкриття депозитних рахунків;

г) всі відповіді вірні.


3. Яка із зазначених функцій не є функцією власного капіталу банку?

а) поглинання ризиків;

б) основний фінансовий ресурс протягом усього періоду діяльності банку.

в) дешевий фінансовий ресурс;

г) база для розрахунку економічних нормативів.


4. Розмір резервного фонду має становити...

а) 25% статутного капіталу;

б) 10% власного капіталу;

в) 50% статутного капіталу;

г) 50% власного капіталу банку.


5. Власний капітал комерційних банків України має наступну структуру:

а) основний, додатковий капітал, відвернення;

б) основний, додатковий капітал, субординовані зобов'язання;

в) основний, додатковий капітал, емісійні різниці;

г) вірна відповідь відсутня.


6. Яка із зазначених складових належить до додаткового капіталу?

а) розкриті резерви;

б) емісійні різниці;

в) статутний капітал;

г) вірна відповідь відсутня.


7. Яка із зазначених складових належить до основного капіталу?

а) розкриті резерви;

б) субординований борг;

в) результат переоцінки основних засобів;

г) вірна відповідь відсутня.


8.Звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, що емітуються на строк не менший 5 років мають назву...

а) скоординовані;

б) субординовані;

в) відвернені;


9. Кошти, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу, належать до...

а) основного капіталу;

б) додаткового капіталу;

в) відвернень;

г) субординованого капіталу.


10. Метод внутрішніх джерел поповнення капіталу передбачає...

а) емісію акцій;

б) емісію облігацій;

в) використання нерозподіленого прибутку;

г) всі відповіді вірні.


11. Ощадні сертифікати емітуються для...

а) юридичних осіб;

б) фізичних осіб;

в) юридичних осіб-нерезидентів;

г) всі відповіді вірні.


12. Зворотне РЕПО - це...

а) купівля у комерційних банків ДЦП;

б) продаж комерційним банкам ДЦП;

в) пряме кредитування центробанком;

г) інше.


13. Пряме РЕПО - це...

а) купівля у комерційних банків ДЦП;

б) продаж комерційним банкам ДЦП;

в) пряме кредитування центробанком;

г) купівля комерційними банками ДЦП.

14. Сукупність усіх кредитів, гарантій та акцептів банку, а також депозити, розміщені в інших банках, називають...

а) інвестиційний портфель банку;

б) кредитний портфель банку;

в) портфель ризикованого капіталу;

г) кредит – скоринг.


15. До макроекономічних чинників, які впливають на ставку позичкового про­цента, зараховують:

а) строк користування позичковим капіталом;

б) облікову ставку центрального банку;

в) ризик;

г) усі відповіді правильні.


16. Банк пропонує за тримісячними депозитними вкладами 15 % річних. Яка повна назва цієї процентної ставки?

а) пропорційна процентна ставка;

б) ефективна процентна ставка;

в) реальна процентна ставка;

г) номінальна процентна ставка.


17. Облікова ставка - це ставка, яка сплачується...

а) центробанком комерційним банкам за надані кредити;

б) за банківськими кредитами;

в) комерційними банками центробанку за надані кредити;

г) за обліковими кредитами.


18. Метод простих відсотків передбачає...

а) нарахування відсотків лише на початкову суму кредиту;

в) нарахування рівномірних сум платежів;

б) капіталізацію відсотків;

г) усі відповіді правильні.


19. Темпи економічного зростання становлять 2 % на рік, рівень інфляції - 3 % на рік. Якою буде номінальна процентна ставка?

а) 2%;

б) 3 %;

в) 4%;

г) 5 %.


20. Ви вирішили щомісячно вкладати до комерційного банку 500 грн протягом року. Який метод нарахування відсотків найкраще використати для розра­хунку майбутньої вартості ваших грошей?

а) метод простих відсотків;

б) метод складних відсотків;

в) метод ануїтетів;

г) усі відповіді правильні.


21. Нормативне значення адекватності основного ка­піталу (НЗ) має бути:

а) 0,08 або 8 %;

б) 0,20 або 20 %;

в) 0,04 або 4 %;

г) 0,02 або 2 %;

д) жодне неправильне (дати власну відповідь).


22. Нормативне значення адекватності регулятивного капіталу (Н2) має бути:

а) > 8 %;

б) < 15%;

в) > 5 %;

г) < 20 %;

д) жодне неправильне (дати власну відповідь).


23. Оптимальне співвідношення статутного фонду та капіталу-брутто:

а) 1 : 2;

б) 3: 1;

в) 1 : 3;

г) 1 : 8;

д) жодне неправильне (дати власну відповідь).


24. Банківські ресурси - це:

а) власний капітал;

б) залучені та запозичені кошти (зобов'язання);

в) власні, залучені та запозичені кошти;

г) пасиви — власний капітал.


25. Коефіцієнт використання залучених коштів по­винен:

а) бути > 40 %;

б) дорівнювати 100 %;

в) перебувати в межах 55-65 %;

г) перебувати в межах 65-75 %.


26. До основного капіталу банку (капіталу першого рівня) належать:

а) статутний капітал + загальні резерви + нерозподілений прибуток +Фонд основних засобів;

б) статутний капітал + загальні резерви + нерозподілений прибуток +результат переоцінки основних засобів + резервні фонди;

в) статутний капітал + нерозподілений прибуток;

г) статутний капітал + загальні резерви + емісійні різниці +резервні фонди + дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу + прибуток минулих років;

д) статутний капітал + загальні резерви + емісійні різниці +резервні фонди +дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу + прибуток минулих років + результат переоцінки основних засобів + прибуток поточного року.


27. Коефіцієнт відвернення, що характеризує якісний склад власних коштів банку, розраховується як відношення:

а) власних коштів-брутто до величини регулятивного капіталу;

б) суми відвернутих коштів в активах до величини власних коштів-брутто;

в) правильної відповіді немає.


28. До залучених коштів банку відносять:

а) депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на рахунках клієнтів, кореспондентських рахунках лоро, кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість, міжбанківські кредити, субординований борг;

б) депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на рахунках клієнтів, кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість;

в) правильної відповіді немає.


29. До зобов 'язань банку належить:

а) дебіторська заборгованість;

б) МБК отримані;

в) МБК видані;

г) кредиторська заборгованість;

д) депозити фізичних осіб;

є) залишки на поточних рахунках клієнтів;

є) залишки на кореспондентських рахунках у НБУ;

ж) вклади громадян;

з) вклади банку в інвестиції;

и) кореспондентські рахунки лоро;

і) кореспондентські рахунки ностро;

к) заборгованість за позиковими рахунками;

л) депозити юридичних осіб;

м) зобов'язання за резервами.


30. До запозичених коштів банку відносять:

а) міжбанківські кредити та депозити, депозити клієнтів, тимчасово
вільні кошти на рахунках клієнтів, кореспондентських рахунках лоро,
кошти в розрахунках, кредитори;

б) депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на рахунках клієнтів,
кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість;

в) міжбанківські кредити, субординований борг, розміщені боргові
цінні папери;

г) правильної відповіді немає.


31. Стабільність ресурсної бази буде вищою, коли:

а) обсяг депозитів до запитання більший за обсяг строкових депозитів;

б) обсяг депозитів до запитання менший за обсяг МБК;

в) обсяг депозитів до запитання менший за обсяг строкових депозитів;

г) обсяг строкових депозитів більший за обсяг власного капіталу.


32. Що відображає норматив платоспроможності банку:

 1. Спроможність банку розраховуватись з кредиторами;

 2. Використання коштів банку для здійснення активних операцій;

 3. Характеризує фінансову стійкість банку;

 4. Достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності.


^ ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ


1. Банк, якому експортер дає доручення відіслати документи з інкасо банку імпортера, має назву...

а) банк-емітент;

б) інкасуючий банк;

в) банк-ремітент;

г) банк-еквайр.


2. Чисте інкасо - це інкасо, при якому банки здійснюють обробку...

а) комерційних документів;

б) фінансових документів;

в) коносаментів;

г) всі відповіді вірні.


3. Які документи є комерційними?

а) векселі;

б) коносаменти;

в) чеки;

г) всі відповіді вірні.

4. Документарне інкасо - це інкасо, при якому банки здійснюють обробку...

а) фінансових документів;

б) транспортних документів;

в) страхових полісів;

г) всі відповіді вірні.


5. Клієнт, який доручає інкасо за своєю траттою та документах банку в своїй країні, має назву...

а) трасат;

б) трасант;

в) імпортер;

г) аваліст.


6. Акредитиви бувають...

а) відкличний;

б) непідтверджений;

в) переказний;

г) всі відповіді вірні.


7. Акредитив, в якому можлива зміна умов, називається...

а) відкличний;

б) непідтверджений;

в) підтверджений;

г) безвідкличний.


8. Автоматично поновлюваний акредитив називається....

а) револьверний;

б) з червоною умовою;

в) компенсаційний;

г) вірна відповідь відсутня.


9. Онкольні кредити - це кредити, які надаються...

а) на онкольні операції;

б) за умови, що кредит має бути повернутий на першу вимогу банку;

в) за умови, що позичальник є бланковим;

г)за умови, що кредит має бути повернутий не пізніше зазначеного в угоді терміну.


10. Акцептний кредит - це кредит, який надається у вигляді...

а) гарантії або поручительства;

б) купівлі векселів;

в) згоди на оплату векселів, які отримає клієнт;

г) дисконту векселів.


11. Чи може суміщатися акцептне та дисконтне кредитування?

а) так;

б) ні.


12. Хто здійснює повернення дисконтного кредиту?

а) ремітент;

б) трасат;

в) трасант;

г) бенефіціар.


13. Чим обмежується строк дисконтного кредиту?

а) дисконтом;

б) строком дії акції;

в) строком, на який виписано вексель;

г) строком поставки товару.


14. Іпотечні кредити - це кредити під заставу...

а) нерухомості;

б) рухомого майна;

в) гарантії третьої особи;

г) усі відповіді правильні.


15. Чисте посередництво у кредиті - ...

а) вкладає власні кошти, але не бере на себе жодних зобов'язань;

в) не вкладає власні кошти і не бере на себе жодних зобов'язань по кредиту;

б) вкладає власні кошти і бере на себе всі зобов'язання по кредиту;

г) не вкладає власних коштів, але приймає на себе частину кредитного ризику.


16. Комісійні винагороди за розрахунково-касове об­слуговування викладені в тарифах, які:

а) погоджуються з Національним банком України;

б) затверджуються керівником установи банку;

в) додаються до договорів на розрахунково-касове обслуговування.


17. Аналіз тарифів банку здійснюється з метою:

а) складання звітності згідно з вимогами НБУ;

б) з'ясування конкурентоспроможності банку;

в) підвищення рівня доходів через цінову політику.


18. Тарифи на переказування коштів у національній валюті можуть установлюватися у вигляді:

а) абсолютної плати за один документ;

б) відсотка від суми платежу;

в) абсолютної плати від суми платежів.


19. У банках діють окремі тарифи за банківські по­слуги, що надаються:

а) юридичним особам;

б) фізичним особам;

в) юридичним і фізичним особам.


20. Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, а також їх відокремлені підрозділи мають право від­крити такі рахунки:

а) поточні;

б) бюджетні;

в) кредитні;

г) депозитні;

д) валютні.


21. Застосування безготівкових коштів із рахунків, платника в установі банку на рахунок одержувача дає змогу:

а) значно зменшити витрати обігу, пов'язані з готівковими розрахунками;

б) звести до мінімуму суму грошей, що перебувають в обігу;

в) раціонально використовувати тимчасово вільні кошти на банківських рахунках для надання кредитів суб'єктам господарювання;

г) посилити контроль за виконанням договірних зобов'язань як оде­ржувача грошей, так і платника;

д) дати свою відповідь.


22. Безготівковий грошовий оборот це:

 1. Рух грошових коштів з використанням готівки;

 2. Рух грошових коштів без використання готівкових грошей шляхом списання сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог;

 3. Сукупність грошових розрахунків незалежно від способу і форми здійснення;


23. Що забезпечує система "клієнт-банк" при здійсненні безготівкових розрахунків:

 1. Безумовне виконання законів України, указів Президента України, постанов уряду України, нормативних та інструктивних актів НБУ з питання регулювання обсягів і структури готівкової маси в обігу;

 2. Передачу повідомлень між клієнтами та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту;

 3. Прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом та структурою з урахуванням основних напрямків грошово-кредитної політики і показників економічного і соціального розвитку карїни;

 4. Автоматизоване ведення протоколу, передавання розрахункових документів між банком і клієнтом, так і на автоматизоване робоче місце клієнта;

 5. Здійснення систематичного контролю за дотриманням касової дисципліни, за економним та цільовим витрачанням готівки в господарстві;

 6. Автоматичне архівування протоколу на прикінці дня.


24. В чому переваги безготівкового обороту над готівковим:

 1. Прискорюється обіг грошових коштів господарських суб'єктів;

 2. Сповільнюється обіг грошей;

 3. Значно зростають витрати обігу;

 4. Економляться кошти;

 5. Збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери;

 6. Рух грошей по рахунках не створює можливість контролювати його.


25. До принципів організації безготівкових розрахунків належать:

 1. Підприємство та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банку зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків;

 2. Залишки готівки в касах підприємств (підприємців) лімітуються;

 3. Банки списують кошти з рахунків підприємств тільки за розпорядженням їх власників;

 4. Кожне підприємство, що має касу веде одну касову книгу;

 5. Доручення підприємств на перерахування коштів приймаються банками до виконання тільки в межах наявних коштів на їх рахунках;

 6. Кожне підприємство для здійснення розрахунків повинно мати касу.

 7. Зарахування коштів на рахунок одержувача відбуваються після списання відповідних грошових сум з рахунків платника;

 8. У строки встановлені керівником підприємства, проводиться раптова ревізія каси;

 9. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів;

 10. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при укладенні між собою договорів;

 11. Дотримання встановленого порядку ведення касової та емісійної роботи;

 12. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовому порядку без участі банку.


26. Які основні види банківських рахунків у національній валюті відкривають комерційні банки підприємствам та їх відокремленим підрозділам згідно чинного законодавства?

 1. Розрахункові;

 2. Поточні;

 3. Кореспондентські;

 4. Кредитні;

 5. Позичкові;

 6. Бюджетні;

 7. Поточні бюджетні;

 8. Вкладні;

 9. Депозитні;

10)Контокорентні.


27. Які документи підприємства подають установам банків для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків згідно чинного законодавства?

 1. Заяву;

 2. Документ, що засвідчує особу;

 3. Копію свідоцтва про державну реєстрацію;

 4. Баланс підприємства;

 5. Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення);

 6. Звіт про фінансові результати та їх використання;

 7. Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

 8. Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг;

 9. Картку із зразками підписів і відбитка печатки підприємства;

 10. Звіт з праці;

 11. Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

 12. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства.


28. Які форми безготівкових розрахунків застосовуються в господарському обороті України згідно чинного законодавства (при відсутності в переліку – вкажіть):

 1. Платіжні доручення;

 2. Планові платежі;

 3. Платіжні вимоги-доручення;

 4. Банкноти;

 5. Чеки;

 6. Попередня оплата;

 7. Акредитиви;

 8. Авансові платежі;

 9. Векселі;

 10. Факторинг;

 11. ________________

 12. ________________


29. Вкажіть відповідну послідовність документообороту при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями:

 1. Платник, отримавши платіжну вимогу-доручення та інші документи, при згоді оплатити її заповнює нижню частину вимоги-доручення і здає її і обслуговуючий банк;

 2. Банк платника на основі першого примірника платіжної вимоги-доручення списує кошти з рахунку платника;

 3. Банк платника перераховує кошти в банк позичальника в день їх списання;

 4. Банк постачальника проводить зарахування коштів на рахунок свого клієнта;

 5. Постачальник відвантажує продукцію (виконує роботи, надає послуги), виписує вимогу-доручення і разом з товарно-транспортними документами, які передбачені угодою направляє платнику.


30. Які переваги і недоліки розрахунків гарантованими платіжними дорученнями, чеками із депонуванням коштів на рахунку “Розрахунки чеками”, покритими акредитивами?

 1. Прискорюється обіг грошових коштів платника;

 2. Грошові кошти платника вилучаються з обігу;

 3. Забезпечується гарантія платежу постачальнику;

 4. Скорочуються витрати обігу.


31. Які види чеків застосовуються в безготівковому обороті країни?

 1. Розрахункові;

 2. Лімітовані;

 3. Грошові;

 4. Нелімітовані;

 5. Відкличні;

 6. З депонуванням грошових коштів на окремому рахунку;

 7. Безвідкличні;

 8. Без депонування грошових коштів на окремому рахунку.


32. Які з перерахованих суб'єктів вступають в економічні відносини при розрахунках чеками:

 1. Заявник акредитива;

 2. Чекодавець;

 3. Бенефіціар;

 4. Чекодержатель;

 5. Виконуючий банк;

 6. Банк-емітент;

 7. Банк чекодержателя.


33. Між якими особами застосовуються чеки для здійснення розрахунків у безготівковій формі згідно чинного законодавства України:

 1. Між юридичними особами;

 2. Між фізичними особами;

 3. Між фізичними та юридичними особами.


34. Яка послідовність документообороту при розрахунках чеками:

 1. Платник на основі заяви отримує в своєму банку чекову книжку;

 2. Постачальник відвантажує покупцеві товар;

 3. Банк чекодержателя, після перевірки правильності складання реєстру і реквізитів чеків та своєчасності пред'явлення його до оплати, приймає чеки з реєстром та разом з другим і третім примірниками реєстру інкасує чек до банку-емітента;

 4. Банк-емітент перераховує кошти на рахунок чекодержателя;

 5. Платник подає до банку-емітента заяву для отримання чекової книжки, а також платіжного доручення для депонування коштів;

 6. Платник, одержавши рахунок постачальника на товар або послуги, виписує і передає постачальнику чек;

 7. Постачальник здає в обслуговуючий банк чек разом з трьома примірниками реєстрів;

 8. Банк-емітент перераховує кошти на рахунок чекодаржателя;

 9. Банк постачальника зараховує суму, вказану в чеку на рахунок постачальника;

 10. Банк-емітент депонує кошти на окремому аналітичному рахунку "Розрахунки чеками".35. Яких видів бувають акредитиви?

 1. Інкасові;

 2. Покриті;

 3. Зведені;

 4. Непокриті;

 5. Відкличні;

 6. Акцептовані;

 7. Безвідкличні;

 8. Розрахункові;

 9. Депоновані;

 10. Грошові;

 11. Гарантовані.


36. Між якими суб'єктами виникають економічні відносини при розрахунках акредитивами:

 1. Заявник акредитива;

 2. Чекодавець;

 3. Банк-емітент;

 4. Чекодержатель;

 5. Бенефіціар;

 6. Особа, яка здійснює платіж за допомогою чека;

 7. Виконуючий банк;

 8. Банк бенефіціара.


37. Вкажіть відповідну послідовність документообороту при розрахунках за допомогою простого векселя:

 1. Продавець (векселедержатель) пред'являє вексель до оплати;

 2. Покупець (векселедавець) вручає вексель продавцю (векселедержателю);

 3. Покупець оплачує вексель;

 4. Продавець (векселедержатель) відвантажує товар, продукцію, виконує роботи, надає послуги покупцю, замовнику.


38. Яка послідовність документообороту при розрахунках за допомогою переказного векселя:

 1. Векселедавець (трасант) направляє акцептований вексель ремітенту – отримувачу грошей по переказному векселю;

 2. Платник (трасат) повертає акцептований вексель векселедавцю (трасанту);

 3. Векселедавець (трасант) направляє платнику (трасату, тобто особі-боржнику) товар, а також тратту;

 4. Ремітент направляє вексель (платнику) трасанту до оплати;

 5. Платник (трасант) повертає акцептований вексель векселедавцю (трасанту).  1   2   3   4

Схожі:

Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconТематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconТема економічні та правові основи банківської діяльності
Україні. Організація діяльності банківських установ. Загальна характеристика банківських операцій. Операції банку по формуванню капіталу...
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconТема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. П л а н
Тема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconТема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. П л а н
Тема n 11. Правові основи валютного регулювання та кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconПрограма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
Тема Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconПояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності»
Метою навчальної дисципліни «Правові і організаційні основи підприємницької діяльності» є вивчення зазначених явищ з правової сторони...
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconПаспорт cпеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Тема економічні та правові основи банківської діяльності iconПаспорт спеціальності 08. 00. 04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи