Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу icon

Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу
Скачати 54.16 Kb.
НазваТема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу
Дата14.08.2012
Розмір54.16 Kb.
ТипДокументи


Програма дисципліни “Міжнародна банківська справа”


Тема 1. Центральні банки та їх роль в економіціПоходження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу.

Статус центрального банку і основна мета його діяльності. Правовий статус центрального банку. Основний правовий акт, що регулює діяльність центрального банку в різних країнах. Основна мета діяльності усіх центральних банків країн сві­ту. Критерії незалежності центрального банку.

Функції центральних банків у країнах з ринковою економікою. Основні функції центральних банків: емісія грошей; банк банків; банк уряду; регулювання грошового ринку шляхом використання інструментів грошово-кредитної політики. Типи грошово-кредитної політики. Три основних інструменти грошово-кредитної політики: зміна облікового відсотка (облікова або дисконтна політика); зміна норм обов’язкових резервів комерційних банків; операції на відкритому ринку.

Особливості організації та діяльності Європейського центрального банку. Склад та головні завдання Європейського центрального банку. Головна мета діяльності Європейського центрального банку.

^
Тема 2. Створення та організація діяльності комерційних банків


Сутність та основні види комерційних банків. Банк з юридичної та економічної точок зору. Організаційна структура банківських систем різних країн. Універсальні та спеціалізовані банки. Найпоширеніші види спеціалізованих банків: інвестиційні, іпотечні, ощадні та експортно-імпортні.

Створення комерційних банків та контроль за їх діяльністю. Пайові та акціонерні банки. Регламентування створення комерційного банку. Необхідність ліцензування банківської діяльності. Базельські принципи банківського нагляду. Проведення оцінки діяльності фінансово-кредитних інститутів. Зарубіжна практика рейтингової оцінки надійності комерційних банків. Американська система САМЕLS.

Організаційна структура комерційного банку. Осно­вні органи управління діяльністю банку. Структурні елементи, через які реалізуються керівні функ­ції. Фінансовий блок. Блок автоматизації. Адміністративний блок. Блок комерційної діяльності.

Зміст та завдання банківського менеджменту. Цілі і завдання банківського менеджменту. Фінансовий менеджмент та управління персоналом. Складові фінансового менеджменту: планування, аналіз, організація та контроль.

^

Тема 3. Формування ресурсів комерційного банкуФормування та функції власного капіталу банку. Пасивні операції банків. Ресурси комерційних банків: власні, за­лучені та позичені. Три функції власного банківського капіталу: регулююча; захисна; оперативна. Загальна методика визначення складу капіталу і розрахунку його достатності, затверджена Базельським комітетом з банківського нагляду. Основний та додатковий капітал банку і субординований борг (Tier І, Tier II та Tier IІI – капітали першого, другого та третього рівнів). Рішення Базельського комітету з банківського нагляду щодо показника достатності капіталу. Друга Базельська угода.

Депозитні операції комерційного банку, види банківських рахунків. Залучені ресурси. Класифікація депозитів. Види депозитних рахунків: НАУ-рахунок; “рахунки автоматичного перерахування коштів” (ATS-рахунки); “рахунки з автоматичною очисткою”; депозитні рахунки грошового ринку.

Системи страхування банківських депозитів. Головна мета створення систем страхування депозитів. Дві основні організаційні форми систем страхування депозитів – американська та німецька моделі.

Недепозитні методи залучення ресурсів комерційними банками. Міжбанківський ринок. Позики на фіксований термін. Операції типу “овернайт”. Угоди про купівлю цінних паперів зі зворотним викупом – “репо”. Вико­нання центральним банком для комерційних банків функції “кредитора в останній інстан­ції”. Випуск банками власних боргових зобов’язань.


Змістовий модуль 2. Комерційні банки у системі грошових розрахунків та кредитно-інвестиційні операції банків

^

Тема 4. Комерційний банк у системі грошових розрахунків


Міжнародна класифікація та умови проведення безготівкових розрахунків. Суть платіжної системи. Компоненти платіжних систем різних країн. Згідно з класифікацією Дві групи безготівкових розрахунків залежно від початкової інструкції учасників платіжного обороту про переказ коштів відповідно до класифікації Банку міжнародних розрахунків, що за­стосовується у зарубіжних країнах: дебетові та кре­дитові трансферти. Інструменти безготівкових розрахунків, основаних на дебетових трансфертах.

Механізм чекових розрахунків. Чек. Види чеків. Кросований чек.

Банківські платіжні картки та механізм їх використання. Банківська платіжна картка. Види платіжних карток.

Новітні банківські технології у розрахунковому обслуговуванні клієнтів. Телефонний банкінг. SMS-банкінг. Система “домашній банк”. Інтернет-банкінг.

Міжбанківські системи переказу коштів. Дві системи переказу грошових коштів, які існують у США – Fedwire та СНІРS. Швейцарська міжбанківська клі­рингова система SIC. Система розрахункової мережі банку Японії (ВOJ-NET). Дві мережі здійсненням електронних платежів у Великій Британії – ВАСS і CHAPS. Платіжна система ТАRGET, що викорис­товується західноєвропейськими банками.

^

Тема 5. Кредитні операції банківОрганізація кредитної діяльності у зарубіжних банках. Кредитна політика комерційного банку. Меморандум про кредитну політику. Класифікація банківських кредитів відповідно до міжнародної практики. Позики під заставу нерухомості. Організація кредитної діяльності в зарубіжних банках. Реалізація та управлін­ня кредитним процесом. Кредитний департамент.

Етапи процесу кредитування. Структурування позики. Кредитний моніторинг. Механізм формування відсоткової ставки за позиками. Етапи процесу кредитування. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника і ризику, що пов’язаний з наданням позики. Правило п’яти “сі”, що застосовується у США. Система оцінки кредитоспроможності клі­єнта CAMPARI, що використовується в англійських банках. Чинник, що впливають на механізм формування відсоткової ставки за позиками. Модель встановлення ставки за кредитами – “вартість плюс”. Модель встановлення плати за кредит виходячи з розміру певної уніфікованої ставки. Ставка “прайм – рейт”, що приймається у США за базову ставку. Міжбанківські ставки пропозиції кредитних ресурсів (ставка LIBOR, у США – ставка купівлі ресурсів на ринку федера­льних фондів). Політика цінового лідерства.

Особливості процедури споживчого кредитування. Два різновиди споживчого кредитування з розстро­чкою платежу – пряме та непряме. Житлові кредити. Кредитування у формі відновлювальної кредитної лінії. Овердрафт. Позики, які погашаються одноразовими платежами. Метод оцінки кредито­спроможності позичальників – приватних осіб – бальні системи оцінки кредитного ризику (скорингові моделі).


^ Тема 6. Банківські інвестиції та операції з цінними паперами


Сутність та цілі банківських інвестицій. Інвестиційні операції комерційних банків. Прямі інвестиції. Портфельні інвестиції. Класифікація цінних паперів. Державні цінні папери. Недержавні цінні папери.

Інвестиційна політика та управління портфелем цінних паперів. Інвестиційний портфель. Ризики інвестиційної діяльності. Активні стратегії. Пасивні стратегії. “Метод сходів”. “Метод штанги”.

Види емісійної діяльності комерційного банк. Емісійна політика. Емісія. Етапи здійснення емісії акцій та облігацій. Різні методи розміщення акцій, що використовують у світовій практиці. Випуск облігацій із заздалегідь обумовленим порядком їх по­гашення у разі банкрутства банку, що використову­ють зарубіжні банки для збільшення капіталу. Стороння емісія.

Сек’юритизація активів комерційних банків. Пе­реваги, які отримує банк внаслідок проведення сек’юритизації.

Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів. Моделі організації ринку цінних папе­рів – банківська та небанківська. Дилерська діяль­ність банку. Брокерські операції.

Схожі:

Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу iconТема Центральний банк у системі грошово-кредитного регулювання економіки
Роль І значення центрального банку в системі грошово-кредитного регулювання економіки. Об’єктивні закономірності виникнення центральних...
Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу iconТема Центральний банк у банківській системі Сутність, становлення І розвиток центральних банків
Виникнення центральних банків історично пов’язане із централізацією банкнотної емісії в небагатьох банках
Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу iconПлани практичних занять з дисципліни
Об’єктивні закономірності виникнення центральних банків, шляхи їх створення та етапи розвитку
Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу iconМісце та роль банків у ринковій інфраструктурі: суть економічної функції банків в умовах ринкової економіки
Характеристика банківських операцій по формуванню капіталу та банківських зобов’язань, як основи функціонування банків
Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу iconЗа травень 200
Барановський, О. Антикризові заходи урядів І центральних банків зарубіжних країн / О. Барановський // Вісник Національного банку...
Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу iconОцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення
У сучасних умовах оцінка фінансової стійкості банків – задача, яку намагаються вирішувати державні органи, банки та комерційні організації....
Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу iconОцінка фінансової стійкості банків: інформаційне І методичне забезпечення
У сучасних умовах оцінка фінансової стійкості банків – задача, яку намагаються вирішувати державні органи, банки та комерційні організації....
Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу iconНазва дисципліни Ресурсна політика банків (вс 1) Зміст дисципліни: Змістовий модуль Порядок структурного формування банківських ресурсів
Тема Залучені та запозичені ресурси: природа та проблеми формування. Змістовий модуль Планування та регулювання ресурсів комерційних...
Тема Центральні банки та їх роль в економіці Походження та форми організації центральних банків. Шляхи створення емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу iconТема Роздрібні банківські послуги, їх зміст, значення І сучасний стан Значення та роль роздрібного банківського бізнесу в діяльності вітчизняних комерційних банків
Перспективи впровадження роздрібних банківських послуг для населення в практику комерційних банків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи