«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» icon

«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Скачати 422.69 Kb.
Назва«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Сторінка1/4
Дата14.08.2012
Розмір422.69 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


КОМПЛЕКСНЕ КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА»


Тернопіль, 2011

1. Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»

денна форма навчання


^ Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуаль-на робота

Змістовний модуль 1. Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських ресурсів та роль банків в системі грошових розрахунків у зарубіжних країнах
^

Тема 1. Центральні банки та їх роль в економіці


4

4

8

1
^

Тема 2. Створення та організація діяльності комерційних банків


4

4

10

1
^

Тема 3. Формування ресурсів комерційного банк


4

4

10^

Тема 4. Комерційний банк у системі грошових розрахунків


4

4

10
Змістовий модуль 2. Кредитні та інвестиційні операції зарубіжних банків, міжнародний банківський бізнес, банківський маркетинг та нетрадиційні види банківських послуг
^

Тема 5. Кредитні операції банків


4

4

8Тема 6. Банківські інвестиції та операції з цінними паперами


4

4

10^

Тема 7. Міжнародний банківський бізнес


4

4

10

1

Тема 8. Банківський маркетинг та нетрадиційні види банківських послуг


4

4

10

1

Разом 144

32

32

76

4^ 2. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ


Комплексне практичне індивідуальне завдання (в подальшому КПІЗ) з дисципліни «Міжнародна банківська справа» виконується студентами денної форми навчання за спеціальністю «Банківська справа» самостійно під час навчання і здається викладачу під час навчання або напередодні екзаменаційної сесії.

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Міжнародна банківська справа» складається з двох частин:

 1. теоретична частина – одне теоретичне питання програми;

 2. практична частина – три задачі.

Задачі охоплюють:

 1. Розрахунок відсотків за депозитами в іноземній валюті в комерційних банках.

 2. Розрахунок відсотків за кредитами в іноземній валюті в комерційних банках.

 3. Розрахунок значення показника достатності капіталу банківської установи та рівня його дотримання відповідно до рішення Базельського комітету з банківського нагляду від 1988 року.

При визначенні кількості днів для розрахунку відсотків за депозитами і кредитами в іноземній валюті використовується один із трьох методів:

 1. метод «факт/факт»;

 2. метод «факт/360»;

 3. метод «30/360».

Кожен студент вибирає одне теоретичне питання з переліку, який включає 50 питань. Питання в межах академічної групи не повинні повторюватися.

Задачі згруповані у тридцять варіантів. Номер варіанта задач повинен відповідати номеру студента у журналі обліку відвідування занять академічної групи. Наприклад, 1 – 1, 2 – 2, … 30 – 30, 31 – 1, 32 – 2 і т д.

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується у звичайному шкільному зошиті або друкується на комп’ютері з одного боку стандартного аркуша односортного паперу формату А4. Обсяг самого завдання може бути різним залежно від специфіки обраного питання, наявності статистичного і фактичного матеріалу, схем, таблиць чи графіків. тощо. В середньому він повинен складати до 15 сторінок для питання роботи та задач.

При виконанні та оформленні КПІЗ необхідно дотримуватись наступних вимог:

 • на титульній сторонці студент повинен обов’язково вказати назву дисципліни (наприклад, Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Міжнародна банківська справа»), групу (наприклад, студента групи ФБС – 41), прізвище, ім’я та по батькові (наприклад, Іваськів Наталії Миколаївни);

 • на першій сторінці роботи слід вказати № варіанта і з нового рядка написати назву першого питання і відповідь. Питання можна розбити на підпункти;

 • на наступних сторінках розпочинаються розв’язки задач;

 • на останній сторінці роботи оформляється список використаної літератури, який складається за алфавітом з дотриманням певних стандартів: спочатку вказується прізвище та ініціали автора, потім назва роботи, місце видання і видавництво, а також рік видання і загальна кількість сторінок (див. список рекомендованої літератури).

^ Теоретична частина

Перелік

теоретичних питань

комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Міжнародна банківська справа»


 1. Походження, форми організації та функції центральних банків у країнах з ринковою економікою.

 2. Особливості організації та функціонування Федеральної резервної системи США як центрального банку цієї країни.

 3. Необхідність створення, особливості організації та діяльності Європейського центрального банку.

 4. Національні особливості банківських систем окремих країн.

 5. Зарубіжний досвід управління персоналом у комерційних банках.

 6. Характеристика основних видів рахунків, що відкривають і обслуговують зарубіжні банки.

 7. Зарубіжні системи страхування банківських депозитів (на прикладі країни за вибором студента).

 8. Особливості систем страхування депозитів у різних країнах, їх переваги та недоліки.

 9. Базельські вимоги до банківського капіталу.

 10. Міжнародна класифікація та умови проведення безготівкових розрахунків.

 11. Механізм чекових розрахунків у зарубіжних країнах.

 12. Новації зарубіжних банків при організації роботи з чеками.

 13. Зарубіжний досвід механізм у використання банківських платіжних карток.

 14. Новітні банківські технології зарубіжних банків у розрахунковому обслуговуванні клієнтів.

 15. Види дистанційного обслуговування клієнтів зарубіжних комерційних банків.

 16. Інтернет-банкінг.

 17. Міжбанківські системи переказу коштів, що функціонують у різних зарубіжних країнах.

 18. Особливості роботи платіжної системи ТАRGET.

 19. Видів позик, що надаються у зарубіжних комерційних банках.

 20. Організація кредитної діяльності у зарубіжних банках.

 21. Кредитна політика зарубіжних комерційних банків.

 22. Організація кредитної діяльності в зарубіжних банках.

 23. Зарубіжна методика оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника і ризику, що пов’язаний з наданням позики.

 24. Зарубіжна банківська практика аналізу надійності потенційного позичальника.

 25. Механізм формування відсоткової ставки за позиками зарубіжних комерційних банків.

 26. Види кредитів зарубіжних банків для приватних осіб.

 27. Зарубіжний досвід створення та функціонування бюро кредитних історій.

 28. Зарубіжні методики оцінки кредитоспроможності позичальників-приватних осіб.

 29. Скорингові моделі оцінки кредитоспроможності позичальників-приватних осіб.

 30. Діяльність зарубіжних банків на ринку цінних паперів.

 31. Зарубіжний досвід сек’юритизації активів комерційних банків.

 32. Розвиток міжнародного банківського бізнесу та його основні організаційні форми.

 33. Характеристика сучасних типів міжнародних банків. Мета створення банківських консорціумів та банківських клубів.

 34. Необхідність регулювання міжнародної банківської діяльності і роль у цьому процесі Банку міжнародних розрахунків.

 35. Механізм здійснення міжнародних розрахунків.

 36. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків.

 37. Мета діяльності міжнародної системи SWIFT та механізм її функціонування.

 38. Міжнародні послуги комерційних банків.

 39. Ризики, на які наражаються банки при діяльності у глобальному масштабі.

 40. Характеристика операцій банків на світовому валютному ринку.

 41. Основні форми здійснення міжнародного кредитування та фінансування діяльної компаній.

 42. Міжнародна приватна банківська справа.

 43. Офшорна банківська діяльність.

 44. Нетрадиційні види банківських послуг у зарубіжних банках.

 45. Досвід проведення лізингових операцій зарубіжними банками.

 46. Банк як «фінансовий супермаркет».

 47. Транснаціональні банки – продукт фінансової інтернаціоналізації.

 48. Зарубіжний досвід злиття банків.

 49. Діяльність зарубіжних банків у період світової Фірсової кризи.

 50. Банківські систем зарубіжних країн (за вибором студента)

Практична частина

Варіант № 1

Задача 1.1. Банківська установа залучила терміновий депозит у розмірі 1000 дол. США на термін з 22 травня до 15 липня поточного року під відсоткову ставку 15% річних.

Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи метод “30/360”.


Задача 1.2. 01 травня поточного року центральний банк надав банківській установі ломбардний кредит на 10 календарних днів під 12% річних у сумі 10 млн. дол. США

Визначте суму нарахованих процентів за користування кредитом і нарощену суму боргу. Кількість днів у році – 360.


Задача 1.3. Відомі такі дані банківської установи:

1) регулятивний капітал банку – 130 млн. євро.;

2) активи за ступенем ризику:

а) I група активів – 100 млн. євро;

б) II група активів – 200 млн. євро;

в) III група активів – 400 млн. євро;

г) IV група активів – 600 млн. євро.

Визначити:

  1. значення показника достатності капіталу банківської установи;

  2. рівень дотримання показника достатності капіталу банківською установою відповідно до рішення Базельського комітету з банківського нагляду 1988 р.


Варіант № 2


Задача 2.1.

Банківська установа залучає терміновий депозит юридичної особи у розмірі 7000 дол. США на три місяці на термін з 01 серпня до 01 жовтня за річною відсотковою ставкою 12%. Відсотки нараховуються щомісячно і сплачуються не пізніше 1-го числа кожного місяця. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом “факт/факт”.

Необхідно розрахувати щомісячні платежі за відсотками та платіж по закінченні дії депозитної угоди.


Задача 2.2. АТ “Вимпел” позичило в банку “Сатурн” 300000 дол. США на 3 місяці під 24% річних. Проценти виплачуються наперед.

Яку суму отримає АТ “Вимпел”?


Задача 2.3. Відомі такі дані банківської установи:

1) капітал банку – 150 млн. євро.;

2) активи за ступенем ризику:

а) I група активів – 150 млн. євро;

б) II група активів – 200 млн. євро;

в) III група активів – 400 млн. євро;

г) IV група активів – 600 млн. євро.

Визначити:

 1. значення показника достатності капіталу банківської установи;

 2. рівень дотримання показника достатності капіталу банківською установою відповідно до рішення Базельського комітету з банківського нагляду 1988 р.
  1   2   3   4

Схожі:

«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» iconПерелік питань до заліку з дисципліни "Міжнародна банківська справа"
Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника І ризику, що пов’язаний з наданням позики
«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» iconМіжнародна банківська справа
Органом еко­номічного та організаційно-правого регулювання банківської системи рин­кового типу є
«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» iconС. С. Родченко банківська справа конспект
Родченко, С. С. Банківська справа: конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – Облік І аудит І 050107...
«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа» iconНа 2014-2015 навчальний рік
Економіка та підприємництво: економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси і кредит (оподаткування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи