Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські icon

Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
НазваГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Дата14.08.2012
Розмір60.3 Kb.
ТипДокументи

Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни

Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення і використання з метою одержання прибутку.

Активні операції банків – діяльність з розміщення і використання банком власних і залучених коштів для одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і підтриманні ліквідності.

Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

^ Банківська система – сукупність різноманітних видів банківських та інших кредитних установ, інституцій у їх взаємозв’язку, який існує в тій чи іншій країні в певний історичний період і функціонує в межах єдиного фінансового механізму; складова частина кредитної системи.

^ Банківська справа – сфера підприємництва, основний зміст якої становить фінансове посередництво, пов’язане з акумуляцією грошових капіталів, прийманням грошових вкладів, заощаджень населення, інших вільних коштів і надання їх у кредит, у тимчасове користування тим суб’єктам господарювання, які їх потребують, на умовах повернення, строковості та платності.

^ Банківський кредит – надання банками в тимчасове користування (в позичку) грошових коштів (готівкою чи безготівково) юридичним та фізичним особам, а також державі на умовах поверненості і платності.

^ Банківський менеджмент – сукупність принципів, форм, методів та засобів управління банком у ринкових умовах; наука про надійні та ефективні системи управління процесами та відносинами, які становлять зміст діяльності банку.

^ Банківський переказ – розрахункова банківська операція, яка полягає у виконанні банком доручення однієї особи (переказовідправника) переказати певну суму іншій особі (переказоотримувачу).

^ Банківські інвестиції – вкладення коштів у рухоме і нерухоме майно, інтелектуальні цінності та цінні папери, що здійснюються комерційними універсальними та спеціалізованими банками як інституційними інвесторами з метою одержання прибутку чи поширення корпоративного впливу.

^ Банківські операції – сукупність різних видів і напрямів діяльності банку у сфері фінансово-кредитних відносин з метою одержання прибутку: залучення грошових коштів та їх розміщення; здійснення кредитування і розрахунків; емісійна діяльність; купівля і продаж цінних паперів та валютних цінностей; касове обслуговування юридичних і фізичних осіб; зберігання, купівля та продаж банківських металів, дорогоцінних каменів та інших коштовностей; формування та розміщення золотовалютних резервів; касове виконання державного бюджету та обслуговування державного боргу і видача гарантій, поручительств та надання інших фінансових послуг.

^ Банківські послуги – певний набір дій банківської установи, які здійснюються на замовлення та в інтересах клієнта у сфері грошово-кредитних відносин без залучення додаткових резервів.

^ Банківські рахунки – чітко встановлені способи відображення наявності та руху (надходжень і витрат) коштів клієнтів банку.

Банківські ризики – небезпека виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу, грошових коштів у зв’язку з випадковою зміною умов кредитно-фінансової діяльності, несприятливими обставинами.

Банкрутство – неспроможність боржника задовольнити в установлений строк пред’явлені до нього кредиторами вимоги, виконати свої боргові зобов’язання.

Біметалізм – це грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали, як правило, золото і срібло.

^ Валюта – грошова одиниця будь-якої країни (долар, євро, гривня тощо).

Валютна система – форма організації валютних відносин, закріплена в державно-правових нормах та міжнародних угодах.

^ Валютний курс – співвідношення між грошовими одиницями двох країн.

Валютний паритет – співвідношення між купівельними спроможностями грошових одиниць.

^ Грошова маса – номінальний вираз усієї сукупності загальновизнаних платіжних засобів (грошей), які є в розпорядженні економічних суб’єктів; кількісно характеризує наявну в обігу сукупність грошей на певний момент.

^ Грошова реформа – створення і запровадження нової чи глибока перебудова або удосконалення існуючої грошової системи, що здійснюються державою у зв’язку з необхідністю подолання розладу грошового обігу, стабілізації і зміцнення національної грошової одиниці у відповідності з новими соціально-економічними умовами.

^ Грошова система – визначена законодавством форма організації та регулювання грошового обігу в країні.

Грошовий агрегат – оцінка кількісних змін грошового обігу та розробки адекватних заходів грошово-кредитного регулювання; показники обсягу і структури грошової маси.

^ Грошовий обіг – рух грошей у процесі їх використання як засобу оплати праці, послуг, купівлі товарів, здійснення розрахунків і платежів, видачі допомог, повернення боргів.

^ Грошово-кредитна політика – комплекс взаємопов’язаних, скоординованих заходів держави у сфері грошового обігу і кредиту, спрямованих на забезпечення стійкого, ефективного функціонування економіки, зокрема, на регулювання пропозиції грошей з метою стабілізації товарних цін, обсягів виробництва і зайнятості, процента, курсу національної грошової одиниці, згладжування коливань кон’юнктури ринків.

Демонетизація – це процес втрати благородними металами (золотом, сріблом) грошових функцій.

^ Золотий стандарт, золотий монометалізм – форма організації грошових та валютних відносин країни на основі використання золота як єдиного грошового товару.

Інфляція – знецінення грошей, що проявляється переважно у формі інтенсивного зростання цін на товари та послуги, не обумовленого підвищенням їх якості.

^ Комерційні банки – багатофункціональні установи комерційного типу, що здійснюють різноманітні види кредитних, розрахункових та інших фінансових операцій, пов’язаних із обслуговуванням клієнтів у всіх секторах економіки.

Кредит – це система економічних відносин, що відображають перерозподіл вартості на засадах повернення, платності і строковості.

^ Кредитна система – сукупність кредитних відносин, форм і методів кредитування, а також система кредитних установ.

Кредитні спілки – особлива форма громадських організацій, створюваних на добровільних, кооперативних засадах з метою фінансової підтримки та соціального захисту членів цих спілок шляхом залучення їхніх особистих заощаджень для взаємного кредитування.

^ Ліквідність банку – здатність банку вчасно і повністю виконувати свої поточні зобов’язання, задовольняти вимоги вкладників та попит позичальників.

Ломбард – кредитна установа, що надає позичку за певний процент під заставу рухомого майна, цінних речей, які легко реалізувати.

Монометалізм – це грошова система, у якій роль загального еквівалента виконує один метал.

^ Обов’язкові резерви банків – кошти комерційних банків, які вони зобов’язані зберігати на своїх кореспондентських рахунках у центральному банку відповідно до встановлених законодавством нормативів як забезпечення певних видів діяльності.

^ Платіжний баланс – вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення між її платежами за кордон та надходженнями з-за кордону за певний період часу (місяць, квартал, рік).

^ Повноцінні гроші – характеристика тих форм грошей, які мають власну внутрішню вартість, тобто виготовлені з матеріалів, які є реальною цінністю чи вільно обмінюються на реальну цінність, котра є грошовим товаром.

^ Процентна ставка – норма позичкового процента, яка відображає співвідношення між позичковим процентом і позичковим капіталом у процентах.

Тезаврація золота – нагромадження золота приватними особами у вигляді багатства, скарбу.

^ Універсальний банк – фінансово-кредитна установа, що здійснює всі основні види банківських операцій (депозитні, кредитні, фондові, валютні, інвестиційні довірчі, розрахункові) та надає широкий спектр банківських послуг.

^ Фінансовий ринок – сфера грошових відносин, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових активів як зобов’язань економічних суб’єктів один перед одним щодо сплати боргів і доходів.

^ Фінансово-кредитні інститути, установи – державні і приватні комерційні установи й організації, які входять до складу фінансово-кредитної системи країни і мають повноваження (право) здійснювати фінансові операції з кредитування, залучення депозитів, купівлі-продажу валюти і цінних паперів, ведення розрахунків та надання інших фінансових послуг.

Центральний банк – орган державного регулювання грошового ринку, якому надано право здійснення контролю діяльності кредитних установ, управління грошовим обігом, створення і збереження офіційних золотовалютних резервів, монопольне право емісії грошей.

Схожі:

Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економчіних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу «банківські ризики та регулювання банківської діяльності» Адекватність контролю
Адекватність контролю – відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів І службових...
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм
Біметалізм – грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали, як правило, золото І срібло
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій з дисципліни
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів та економічних категорій
Аваль (франц aval — схвалення) — вексельне поручництво, за яким аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за...
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів та економічних категорій авалювання
Авалювання це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи