Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські icon

Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Скачати 63.52 Kb.
НазваГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Дата14.08.2012
Розмір63.52 Kb.
ТипДокументи

Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни


Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення і використання з метою одержання прибутку.

Активні операції банків – діяльність з розміщення і використання банком власних і залучених коштів для одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і підтриманні ліквідності.

Акція (від лат. Actio – дія, розпорядження) – цінний папір без визначення часу обігу, що засвідчує участь його власника у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна у разі ліквідації акціонерного товариства.

Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

^ Банківська справа – сфера підприємництва, основний зміст якої становить фінансове посередництво, пов’язане з акумуляцією грошових капіталів, прийманням грошових вкладів, заощаджень населення, інших вільних коштів і надання їх у кредит, у тимчасове користування тим суб’єктам господарювання, які їх потребують, на умовах повернення, строковості та платності.

^ Банківський кредит – надання банками в тимчасове користування (в позичку) грошових коштів (готівкою чи безготівково) юридичним та фізичним особам, а також державі на умовах поверненості і платності.

^ Банківський переказ – розрахункова банківська операція, яка полягає у виконанні банком доручення однієї особи (переказовідправника) переказати певну суму іншій особі (переказоотримувачу).

^ Банківські інвестиції – вкладення коштів у рухоме і нерухоме майно, інтелектуальні цінності та цінні папери, що здійснюються комерційними універсальними та спеціалізованими банками як інституційними інвесторами з метою одержання прибутку чи поширення корпоративного впливу.

^ Банківські операції – сукупність різних видів і напрямів діяльності банку у сфері фінансово-кредитних відносин з метою одержання прибутку: залучення грошових коштів та їх розміщення; здійснення кредитування і розрахунків; емісійна діяльність; купівля і продаж цінних паперів та валютних цінностей; касове обслуговування юридичних і фізичних осіб; зберігання, купівля та продаж банківських металів, дорогоцінних каменів та інших коштовностей; формування та розміщення золотовалютних резервів; касове виконання державного бюджету та обслуговування державного боргу і видача гарантій, поручительств та надання інших фінансових послуг.

^ Банківські послуги – певний набір дій банківської установи, які здійснюються на замовлення та в інтересах клієнта у сфері грошово-кредитних відносин без залучення додаткових резервів.

^ Банківські рахунки – чітко встановлені способи відображення наявності та руху (надходжень і витрат) коштів клієнтів банку.

Банківські ресурси – сукупність грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні банків і використовуються для виконання активних операцій.

^ Банківські ризики – небезпека виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу, грошових коштів у зв’язку з випадковою зміною умов кредитно-фінансової діяльності, несприятливими обставинами.

Банкрутство – неспроможність боржника задовольнити в установлений строк пред’явлені до нього кредиторами вимоги, виконати свої боргові зобов’язання.

^ Валюта – грошова одиниця будь-якої країни (долар, євро, гривня тощо).

Валютний курс – співвідношення між грошовими одиницями двох країн.

Готівка – грошові кошти у вигляді встановлених у законодавчому порядку грошових знаків (паперових банкнот і металевих монет), що перебувають в обігу на території конкретної країни та використовуються при здійсненні розрахунків.

^ Гроші – це загальний еквівалент, що має властивість обмінюватись на будь-який інший товар або послугу.

Депозити – грошові суми чи цінні папери, передані фізичними та юридичними особами банківським установам для зберігання на певних умовах.

^ Депозитні гроші – різновид кредитних грошей, які існують у формі записів у бухгалтерських книгах банків, на банківських рахунках.

Дохід банку – сукупний дохід від усієї активної діяльності банківської установи.

^ Електронні гроші – умовна назва грошових засобів, коштів, які використовуються їх власниками в електронній системі банківських послуг, для безготівкових платежів і розрахунків через СЕП.

^ Залучені кошти банку – сукупність коштів на поточних, депозитних та інших рахунках банківських клієнтів, які розміщуються в активи (продаються) з метою отримання прибутку.

Заощадження – нагромадження частини доходів для задоволення майбутніх потреб.

^ Знаки вартості – форма грошей, номінальна вартість яких значно перевищує затрати на їх виробництво.

Іпотека – різновид застави нерухомого майна (головним чином земельних ділянок та будівель) з метою одержання позички.

^ Комерційні банки – багатофункціональні установи комерційного типу, що здійснюють різноманітні види кредитних, розрахункових та інших фінансових операцій, пов’язаних із обслуговуванням клієнтів у всіх секторах економіки.

Кредит – це система економічних відносин, що відображають перерозподіл вартості на засадах повернення, платності і строковості.

^ Кредитний договір – угода, за якою одна сторона (позичкодавець) надає під відповідне забезпечення другій стороні (позичальникові) гроші, а позичальник зобов’язується повернути борг у встановлений строк і сплатити за це проценти.

^ Кредитні гроші – це знаки вартості, що використовуються в якості загального еквівалента, одночасно виражаючи при цьому кредитні відносини між боржником і кредитором.

^ Кредитні спілки – особлива форма громадських організацій, створюваних на добровільних, кооперативних засадах з метою фінансової підтримки та соціального захисту членів цих спілок шляхом залучення їхніх особистих заощаджень для взаємного кредитування.

Кредитор – фізична чи юридична особа, яка надала в позичку гроші або продала в борг товари і має на цій підставі право вимагати від дебітора (боржника) повернення, сплату боргу чи виконання обумовлених кредитною угодою інших зобов’язань.

^ Ліквідність банку – здатність банку вчасно і повністю виконувати свої поточні зобов’язання, задовольняти вимоги вкладників та попит позичальників.

Ломбард – кредитна установа, що надає позичку за певний процент під заставу рухомого майна, цінних речей, які легко реалізувати.

^ Пасиви банківські – ресурси банку, які складаються з власних, залучених і запозичених коштів для проведення кредитних, а також інших активних операцій та одержання прибутку; відображаються на пасивних бухгалтерських рахунках балансу банку.

^ Пасивні операції банків – операції, за допомогою яких банки формують свої фінансові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій.

^ Платіжне доручення – письмове розпорядження платника, власника розрахункового чи іншого рахунку банкові, що його обслуговує, про списання з його рахунку зазначеної суми і перерахування її на рахунок одержувача коштів, вказаного в дорученні.

^ Платіжний баланс – вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення між її платежами за кордон та надходженнями з-за кордону за певний період часу (місяць, квартал, рік).

Позика – отримання однією стороною (отримувачем позики, позичальником) у тимчасове користування чи оперативне управління від іншої сторони (позикодавця) грошей чи матеріальних цінностей із зобов’язанням повернути отримані гроші чи цінності на передбачених угодою сторін умовах.

^ Позичковий процент – основна форма плати, яку отримує кредитор (банк) від позичальника за користування позиченими грошима чи матеріальними цінностями..

^ Процентна ставка – норма позичкового процента, яка відображає співвідношення між позичковим процентом і позичковим капіталом у процентах.

Споживчий кредит – вид позички, яка надається торговими компаніями, банками та іншими кредитно-фінансовими установами споживачеві для придбання товарів та оплати побутових послуг.

^ Товарний кредит – кредит у вигляді товарної поставки, товарів, які передаються у власність юридичним чи фізичним особам за угодою, умовами якої передбачається відстрочення кінцевого розрахунку на визначений сторонами строк та сплата процента за користування цим кредитом.

^ Універсальний банк – фінансово-кредитна установа, що здійснює всі основні види банківських операцій (депозитні, кредитні, фондові, валютні, інвестиційні довірчі, розрахункові) та надає широкий спектр банківських послуг.

^ Фінансовий ринок – сфера грошових відносин, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових активів як зобов’язань економічних суб’єктів один перед одним щодо сплати боргів і доходів.

^ Фінансово-кредитні інститути, установи – державні і приватні комерційні установи й організації, які входять до складу фінансово-кредитної системи країни і мають повноваження (право) здійснювати фінансові операції з кредитування, залучення депозитів, купівлі-продажу валюти і цінних паперів, ведення розрахунків та надання інших фінансових послуг.

Ціна – одна з фундаментальних економічних категорій, грошовий вираз вартості товару, послуги.

Чек – це безумовна письмова вказівка, яку власник поточного рахунку дає банку про виплату певної грошової суми, або її перерахування на інший рахунок.

Схожі:

Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економчіних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни активи банківські
Активи банківські – ресурси банку, засоби, що класифікуються за напрямками розміщення І використання з метою одержання прибутку
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладанні дисципліни
Банківський баланс – це бухгалтерський баланс, який відбиває стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовій формі на певну...
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу «банківські ризики та регулювання банківської діяльності» Адекватність контролю
Адекватність контролю – відповідність контролю специфічним конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням планів І службових...
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм
Біметалізм – грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали, як правило, золото І срібло
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів економічних категорій з дисципліни
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів та економічних категорій
Аваль (франц aval — схвалення) — вексельне поручництво, за яким аваліст (особа, яка поручилася) бере на себе відповідальність за...
Глосарій термінів економічних категорій, що використовуються при викладенні дисципліни Активи банківські iconГлосарій термінів та економічних категорій авалювання
Авалювання це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи