Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система icon

Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система
Скачати 214.88 Kb.
НазваГлосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система
Дата14.08.2012
Розмір214.88 Kb.
ТипДокументи

ГЛОСАРІЙ (ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК)

КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ КУРСУ


Автоматизована банківська система – це система, яка функ­ціонує на основі ЕОМ та інших технічних засобів, що забезпечу­ють процеси збору, реєстрації, передачі, обробки, збереження та актуалізації даних для розв'язання завдань управління банківсь­кою діяльністю.

Автоматизована карткова система (АКС) – це програмно-технічний комплекс, що встановлений у банку, який є членом Національної системи масових електронних платежів, що забезпечує проведення операцій з емісії карток, оброблення інформації за операціями з ними та управління банківськими і торговельними терміналами, банкоматами. Складається з двох основних компонентів: сервера баз даних та сервера авторизації.

^ Автоматизована система (АС) – система, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв'язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення.

^ Авторизаційний ліміт – мінімальна сума операції, вище якої авторизація емітентом чи особою, що діє за його дорученням, є обов'язковою.

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки.

Агент – суб'єкт господарювання, який згідно з повноваженнями, визначеними агентським договором, здійснює агентську діяльність у межах правил відповідної платіжної системи.

^ Адресний платіж – це перерахування коштів, яке здійснюється держателем картки з відповідного рахунку (карткового або рахунку завантаження) на визначений рахунок отримувача коштів.

^ Асоційований член платіжної системи – банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу за гарантіями, що надані платіжній організації іншим банком - принциповим членом.

^ Багатоемітентна платіжна система – платіжна система, яка включає двох і більше емітентів.

Банк-емітент – банк, що відкрив акредитив або здійснив емісію цінних паперів, платіжних карток, або видав розрахунковий чек (розрахункову чекову книжку).

^ Банківська персоналізація картки – це операція, під час здійснення якої на смарт-картку записуються відповідні ключі, ідентифікатори платіжних інструментів платіжних карток, ліміти платіжних інструментів платіжних карток, дати закінчення дії платіжних інструментів платіжної картки (у межах дати закінчення дії платіжної картки), а також визначається можливість виконання операцій з рахунком завантаження платіжних інструментів платіжної картки та використання платіжної картки як корпоративної. Банківська персоналізація проводиться в автоматизованій картковій системі банку за допомогою відповідного автоматизованого робочого місця (АРМ).

^ Банківський автомат самообслуговування (банкомат) – програмно-технічний комплекс, що надає можливість держателю спеціального платіжного засобу (платіжної картки) здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

^ Банківський день у системі електронних міжбанківських платежів – позначений календарною датою проміжок часу, протягом якого виконуються технологічні операції, пов'язані з проведенням міжбанківських електронних розрахункових документів через СЕМП, за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відображаються на кореспондентських рахунках банків (філій) у територіальному управлінні на ту саму дату.

^ Банківський термінал – це пристрій, що призначений для здійснення операцій за допомогою платіжної картки (видача готівки, завантаження платіжних інструментів, доступ до рахунку завантаження). Держателем банківського терміналу є еквайр.

^ Банківські електронні послуги – це дії банку, що спрямовані на вдосконалення та реалізацію звичних банківських операцій шляхом використання інформаційних систем. Банківські електронні послуги базуються на відомих банківських операціях і не можуть існувати відокремлено.

^ Блокування платіжної картки – це заборона на здійснення операцій за допомогою платіжної картки.

Видача готівки – операція з видачі держателю платіжної картки грошових знаків через касу банку, агента, фінансової установи чи торговця, банкомат.

^ Витратний ліміт – гранична сума коштів, що доступна держателю платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки. Обчислюється як сума залишку на картрахунку за мінусом суми незнижувального залишку та суми заблокованих, але не списаних коштів, а в разі відкриття клієнту кредитної лінії - як сума кредитної лінії та залишку коштів на картрахунку за мінусом суми заблокованих, але не списаних коштів.

^ Відкритий ключ – параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

^ Внутрішньобанківська платіжна система (ВПС) – сукупність правил, організаційних заходів, програмно-технічних засобів, засобів захисту, що використовуються банком для виконання внутрішньобанківського переказу грошей, а також для взаємодії з іншими банківськими платіжними системами для забезпечення виконання міжбанківського переказу грошей філіями банку.

^ Внутрішньобанківська трансакція – це трансакція, що формується у терміналі або банкоматі, який обслуговує банк, що емітував картку, за якою виконується ця операція.

^ Внутрішньобанківський переказ грошей через ВПС – переказ грошей між банком та його філіями або між філіями банку, що здійснюється засобами ВПС.

Дата валютування – зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої гроші, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в обслуговуючих отримувача банку або в установі - членів платіжної системи. Порядок застосування дати валютування для банків встановлюється Національним банком України. Порядок застосування дати валютування в небанківській платіжній системі визначається правилами платіжної системи.

^ Держатель платіжної картки – фізична особа - клієнт або довірена особа клієнта, яка на законних підставах використовує платіжну картку для ініціювання переказу грошей з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції з її застосуванням.

^ Дисконтна (клубна) картка – картка, що емітується, розповсюджується нефінансовими установами (компаніями, об'єднаннями покупців, клубами тощо) і яка засвідчує, що її пред'явник має право на одержання відповідних послуг, знижок тощо від цих установ.

^ Дистанційне обслуговування – комплекс інформаційних послуг за рахунком клієнта та здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних розпоряджень клієнта.

^ Дистанційне розпорядження – розпорядження банку виконати певну операцію, яке передається клієнтом за погодженим каналом доступу, без відвідання клієнтом банку.

^ Довірена особа клієнта – фізична особа, визначена в договорі між емітентом і клієнтом (довіреності клієнта), якій клієнт довірив виконання операцій за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його картковому рахунку, з використанням окремої платіжної картки, емітованої на ім'я цієї особи.

^ Документ за операцією із застосуванням платіжної картки – документ, що підтверджує виконання операції з використанням платіжної картки, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються гроші на рахунки.

^ Документ на переказ – електронний або паперовий документ, що використовується банками, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами – членами платіжної системи для передачі доручень на переказ грошей.

Еквайринг – діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів (платіжних карток).

^ Еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа – член платіжної системи, яка здійснює еквайринг.

Електронне розрахункове повідомлення – електронний документ, який несе інформацію щодо переказу грошей, має такий же формат, реквізити, порядок формування і технологію оброблення в СЕМП, як і міжбанківський електронний розрахунковий документ, але не супроводжується рухом грошей.

^ Електронний банківський документ – електронний документ, що використовується в банківській діяльності, формат, обов'язкові реквізити і засоби захисту якого відповідають вимогам законодавства України.

^ Електронний гаманець (гаманець) – це платіжний інструмент, що має баланс, у межах якого виконуються безготівкові розрахунки та готівкові операції, та якому відповідає консолідований картковий рахунок, відкритий в емітента. Електронний гаманець може завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта. Електронні гаманці бувають двох типів: персоніфіковані та неперсоніфіковані.

^ Електронний документ – документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити документа, в тому числі і електронний цифровий підпис, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері.

^ Електронний міжбанківський переказ – міжбанківський переказ, що виконаний з використанням міжбанківських електронних розрахункових документів із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації про рух грошей.

^ Електронний неперсоніфікований гаманець – це електронний гаманець, який може завантажуватися тільки готівкою. У базі даних автоматизованої каркової системи інформація про електронний неперсоніфікований гаманець не пов'язується з інформацією про її держателя (ідентифікаційні дані держателя неперсоніфікованого гаманця не заносяться до бази даних автоматизованої каркової системи).

^ Електронний персоніфікований гаманець – це електронний гаманець, який може завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження держателя картки. Під час одержання електронного персоніфікованого гаманця визначається держатель картки, а інформація про картку пов'язується в базі даних автоматизованої каркової системи з інформацією про її держателя.

^ Електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

^ Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

^ Електронний чек – це платіжний інструмент, що має баланс, у межах якого виконуються безготівкові розрахунки та готівкові операції і якому відповідає окремий чековий картковий рахунок, що відкритий в емітента. Електронний чек може завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта.

^ Емісія – проведення операцій з відкриття картрахунків і випуску платіжних карток певної платіжної системи.

Емітент – член платіжної системи, який здійснює емісію платіжних карток.

^ Журнал завантажень – це журнал картки, що створюється під час операції завантаження.

Журнал картки – це допоміжний документ в електронному вигляді, що використовується в окремих випадках для підтвердження (позитивний журнал картки) або непідтвердження (негативний журнал картки) виконання відповідної фінансової операції за допомогою картки (оплата товарів (послуг), видача готівки, адресний платіж, завантаження картки).

^ Журнал платежів – це журнал картки, що створюється під час проведення операції платежу або видачі готівки.

Завантаження – це запис інформації на відповідний платіжний інструмент картки про наявність коштів, які можуть бути використані з картрахунку (поповнення балансу платіжної картки).

^ Засіб електронного цифрового підпису – програмний засіб, програмно-апаратний або апаратний пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису.

^ Захист інформації – сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи автоматизованій системі та осіб, які користуються інформацією.

Ідентифікатор емітента – число, що означує установу, яка здійснила емісію картки.

Імпринтер – пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп.

Інтернет-банкінг – це можливість користуватися послугами банку через Інтернет. Поняття Інтернет-банкінг включає у себе усі можливі види послуг, які може отримати банківський клієнт від свого банку за допомогою Інтернету.

Інтернет-брокер – це фінансова організація, як правило банк, що має усі необхідні ліцензії на подібну діяльність. Брокер є номінальним утримувачем цінних паперів клієнта, відкриває йому доступ до торгових систем, і виконує розпорядження клієнта по операціях з інвестиційним рахунком (щодо купівлі/продажу цінних паперів або валюти).

Інтернет-брокерідж – це послуга, що надається інвестиційним посередником і дозволяє клієнту здійснювати купівлю-продаж цінних паперів або валюти в реальному часі через мережу Інтернет.

Інтернет-страхування – це комплекс взаємовідносин страхової компанії і клієнта, що виникають у процесі продажу продукту страхування, його обслуговування і виплати страхового відшкодування при використанні технологій мережі Інтернет. Інтернет страхування використовується як для фізичних осіб, так і для юридичних.

Інтернет-трейдинг – це діяльність з управління інвестиціями через Інтернет.

Інформаційна мережа НБУ – комплекс апаратно-програмних засобів, що призначений для забезпечення функціонування власних задач автоматизації банківських і господарсько-фінансових операцій Національного банку на центральному та територіальних рівнях, а також взаємодії з телекомунікаційними мережами та інформаційними системами банків, фінансових і державних інституцій України.

Інформаційне повідомлення – інформація в електронній формі, що призначена для використання в програмно-технічних комплексах інформаційної мережі Національного банку (крім СЕМП), має визначений формат і технологію оброблення згідно з вимогами відповідного програмно-технічного комплексу.

Інформаційно-пошукова система СЕМП (ІПС) – складова СЕМП, що призначена для надання учасникам СЕМП інформації про переказ грошей, виконаний ними через СЕМП.

Інформація в автоматизованій системі – сукупність усіх даних і програм, які використовуються в автоматизованій системі незалежно від засобу їх фізичного та логічного представлення.

^ Картка Visa Travel Money – захищена персональним ідентифікованим кодом наперед оплачена пластикова картка, емітована компанією Interpayment Services Limited, яка дозволяє фізичним особам отримувати готівкові кошти в національній валюті будь-якої країни в банкоматах VISA в сумі, що не перевищує розмір наперед оплаченого внеску.

^ Картковий рахунок (картрахунок) – поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.

Картковий рахунок електронного чека (чековий картрахунок) – це рахунок, що відкривається емітентом для кожного електронного чека з метою відображення стану його балансу та руху коштів.

Кліринг – механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов'язань.

^ Клірингова установа – юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги.

Код авторизації – код, що формується й надається емітентом або особою, яка діє за його дорученням, - членом або учасником платіжної системи за результатами позитивної авторизації.

^ Консолідований картковий рахунок – рахунок, що відкривається емітентом для обліку коштів за всіма емітованими ним наперед оплаченими платіжними картками. Дебетовий залишок за консолідованим картковим рахунком не допускається.

^ Корпоративна картка – платіжна картка, емітована на ім'я довіреної особи клієнта - юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Кредитна картка – це картка, що дозволяє клієнту при купівлі товарів чи отриманні послуг відстрочити їх оплату. Кредитна картка пов’язана з відкриттям кредитної лінії у банку.

^ Міжбанківська трансакція – це трансакція, що формується в терміналі або банкоматі, який обслуговує банк, що не є емітентом картки, за якою виконується ця операція.

^ Міжбанківський електронний розрахунковий документ – електронний банківський документ, сформований банківською установою на підставі розрахункових документів банківських установ, клієнтів, документів на переказ готівки і використовується банківською установою для виконання переказу грошей.

^ Міжбанківський переказ – переказ грошей між банківськими установами в безготівковій формі, що обумовлений потребою виконання платежів клієнтів або власних зобов'язань банківських установ.

^ Надійний засіб електронного цифрового підпису – засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

^ Наперед оплачена платіжна картка – заздалегідь випущена емітентом платіжна картка, яка дає змогу її держателю виконувати операції в межах попередньо внесених (сплачених) коштів, що обліковуються на окремому картрахунку клієнта або консолідованому картрахунку банку. Наперед оплачена платіжна картка, як правило, не містить реквізитів, нанесених на картку, що дають змогу візуально або з використанням документів, що засвідчують особу, ідентифікувати її держателя (прізвище та ім'я, фотокартку тощо). Наперед оплачена платіжна картка може бути фіксованого номіналу, який зазначається на картці.

^ Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – це внутрішньодержавна багатоемітентна платіжна система, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою банківських платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України.

^ Незнижувальний залишок – мінімальна сума коштів клієнта на картрахунку, що обумовлена в договорі клієнта з банком, яка на термін дії картки повинна залишатися на картрахунку й не може бути використана клієнтом.

^ Несанкціонований доступ – доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених в автоматизованій системі правил розмежування доступу.

Обробка інформації – вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається банком у разі перевищення суми операції за платіжною карткою встановленого витратного ліміту.

^ Одноемітентна платіжна система – платіжна система одного банку, який одночасно виконує функції платіжної організації, емітента та еквайра.

Он-лайн (on-line) операція – це операція з використанням платіжної картки, технологічна схема виконання якої передбачає наявність безперервного зв'язку в режимі реального часу між учасниками НСМЕП під час виконання операції.

^ Особиста картка – платіжна картка, емітована на ім'я клієнта - фізичної особи, що не є суб'єктом підприємницької діяльності.

Особистий ключ – параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

^ Офф-лайн (off-line) операція – це операція з використанням платіжної картки, технологічна схема виконання якої не потребує безперервного зв'язку в режимі реального часу з емітентом під час виконання операції. При здійсненні офф-лайн операцій використовується значення балансу відповідного платіжного інструменту платіжної картки.

^ Переказ грошей – рух певної суми грошей з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

^ Персональний ідентифікаційний номер (ПІН) – код, відомий лише держателю платіжної картки і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням платіжної картки.

^ Персоніфікація картки – це операція, під час якої визначається держатель картки, а інформація про картку пов'язується в базі даних автоматизованої карткової системи з інформацією про її держателя. Персоніфікація платіжних карток проводиться емітентом, а службових - також процесинговими центрами.

^ Платіжна картка – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

^ Платіжна картка НСМЕП – це спеціальний платіжний засіб у вигляді пластикової смарт-картки, що є носієм платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються розрахунки за товари та послуги, одержання готівки, перерахування коштів у НСМЕП.

^ Платіжна організація – юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів до платіжної системи, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до законодавства та договору.

^ Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей. Проведення переказу грошей є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу грошей виключно в межах України. Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу грошей з однієї країни в іншу.

^ Платіжна схема – умови, за якими виконується облік операцій за платіжними картками клієнта та здійснюються розрахунки за ці операції.

Платіжне повідомлення – сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операцію з платіжною карткою, що визначає вид операції та суму коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані емітента, еквайра та інші дані, визначені правилами платіжної системи.

^ Платіжний інструмент – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника. До платіжних інструментів відносяться документи на переказ та спеціальні платіжні засоби.

^ Платіжний інструмент НСМЕП – це інструмент, за допомогою якого здійснюються платіжні операції у НСМЕП (визначається сукупністю правил формування документів в електронному вигляді, їх інформаційним та фінансовим обробленням). Платіжними інструментами НСМЕП є електронний гаманець та електронний чек.

^ Платіжний термінал – електронний пристрій, призначений для виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як правило, друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки. Може бути банківським і торговельним та з'єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки друкувальним пристроєм цього реєстратора.

^ Принциповий (основний) член платіжної системи – банк, який має ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу платіжних карток.

Процесинг – діяльність, що включає в себе виконання за дорученням емітентів авторизації, збір, оброблення, зберігання й надання членам системи та розрахунковому банку платіжних повідомлень за операціями з платіжними картками.

^ Процесинговий центр – юридична особа, що здійснює процесинг.

Рахунок завантаження – це поточний рахунок держателя картки в емітенті, який використовується для завантаження платіжних інструментів, здійснення платежів за товари та послуги, одержання готівки з рахунку, перерахування коштів з цього рахунку на рахунки інших осіб. Як рахунок завантаження можуть бути використані вже відкриті клієнтом у банку поточні рахунки (за винятком основного поточного рахунку юридичних осіб).

Реконсиляція – процедура контролю, яка полягає в ідентифікації та перевірці виконання кожного переказу за допомогою щонайменше трьох показників, визначених платіжною системою.

^ Роздрібні банківські послуги – це безготівкові платежі на невеликі суми, здебільшого це споживчі платежі, які вносяться фізичними чи юридичними особами з використанням пластикових карток, що виступають як платіжний та розрахунковий засіб.

^ Розповсюдження платіжних карток – діяльність агента з видачі (продажу) платіжних карток, емітованих членом платіжної системи або платіжною організацією небанківської платіжної системи-нерезидентом.

^ Розрахунковий банк – уповноважений платіжною організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам платіжної системи та бере участь у проведенні взаєморозрахунків між ними. Функції розрахункового банку виконує банк, який має відповідну ліцензію Національного банку України, або Національний банк України.

^ Система автоматизації банку (САБ) – програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність банківської установи (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо).

^ Система електронних міжбанківських переказів Національного банку (СЕМП) – система, що складається із системи електронних платежів та системи термінових переказів, координацію роботи яких забезпечує система моніторингу технічних рахунків. Додатковими складовими СЕМП є інформаційно-пошукова система, система резервування і відновлення функціонування СЕМП.

^ Система електронних платежів Національного банку (СЕП) – складова СЕМП що забезпечує проведення міжбанківського переказу в режимі обміну файлами з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням грошей з кореспондентського рахунку банківської установи (платника) та зарахуванням грошей на кореспондентський рахунок банківської установи (отримувача) є певний проміжок часу. Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів - автоматизованих робочих місць (АРМ), що відповідають трьом рівням структури СЕП: Центральна розрахункова палата - АРМ-1, АРМ ІПС; розрахункова палата - АРМ-2; банківська установа - учасник СЕП - АРМ-НБУ.

^ Система електронної комерції – сукупність програмно-технічних засобів, процедур та правил, використання яких дає змогу споживачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, виконати замовлення на поставку та оплату замовлених товарів (послуг).

^ Система електронної пошти Національного банку – система програмно-технічних засобів та організаційно технологічних заходів забезпечення інформаційної взаємодії між банківськими установами та іншими користувачами в електронній формі.

^ Система моніторингу технічних рахунків (СМТР) – система централізованого ведення Центральною розрахунковою палатою технічних рахунків банківських установ у СЕМП та забезпечення взаємодії СЕП і СТП під час виконання міжбанківського переказу за допомогою програмно-технічних комплексів АРМ-АДМ і NBU_NET.

^ Система термінових переказів Національного банку (СТП) – складова СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківського переказу в режимі реального часу з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким списання грошей з кореспондентського рахунку банківської установи (платника) та зарахування грошей на кореспондентський рахунок банківської установи (отримувача) виконується одночасно.

^ Системна ініціалізація карток – це операція, під час якої в електронну пам'ять смарт-картки записуються файлова структура та деякі інші дані, що визначають функціональні можливості картки. Ініціалізація карток НСМЕП відбувається в Центрі ініціалізації та системної персоналізації.

^ Системна персоналізація карток – це операція, під час якої у файли смарт-картки записуються ключі та дані, що визначають її належність до НСМЕП (або банку - члена НСМЕП). Системна персоналізація карток НСМЕП відбувається в Центрі ініціалізації та системної персоналізації.

Сліп – паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки й містить набір даних щодо цієї операції та відбиток реквізитів платіжної картки.

^ Службова картка НСМЕП – це картка, що використовується учасником НСМЕП для здійснення нефінансових операцій.

Смарт-картка – це пластикова картка з умонтованим мікропроцесором.

^ Спеціальний платіжний засіб (платіжна картка тощо) – платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держателем цього інструмента ініціюється переказ грошей з відповідного рахунка платника або банку, а також здійснюються інші операції, передбачені відповідним договором. За допомогою спеціальних платіжних засобів формуються документи за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів або надаються інші послуги держателям спеціальних платіжних засобів.

Стоп-лист – список платіжних карток (номерів платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-лист може бути електронним та паперовим.

^ Страховий фонд – фонд, призначений для погашення платіжною організацією або розрахунковим банком заборгованості члена платіжної системи в разі його неплатоспроможності.

^ Технічний еквайр – юридична особа - учасник платіжної системи, яка здійснює технічний еквайринг.

Технічний еквайринг – діяльність юридичної особи щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців за операціями, які здійснені із застосуванням платіжних карток.

Торговець – суб'єкт підприємницької діяльності, який, відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією, приймає до обслуговування платіжні картки з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі, що надаються банками та іншими установами).

Трансакція – це інформація в електронній формі про окрему операцію, яка здійснена з використанням платіжної картки.

^ Учасник платіжної системи – юридична або фізична особа - суб'єкт відносин, що виникають при проведенні переказу грошей, ініційованого за допомогою платіжного інструмента цієї платіжної системи.

^ Фінансова трансакція – це трансакція про виконання фінансової операції з відповідним платіжним інструментом платіжної картки.

Член платіжної системи – агент з розрахунків (далі - агент з розрахунків) - банк, який на підставі належним чином оформленого права (ліцензії платіжної системи, укладеного договору тощо) може надавати послуги банкам - учасникам цієї системи щодо проведення переказу грошей за їх фінансовими зобов'язаннями, результати розрахунків за якими включені платіжною системою до клірингової позиції члена платіжної системи.

Шифрування – перетворення електронного документа із застосуванням криптографічних методів з метою захисту його змісту.

HSM – це апаратний модуль безпеки, що встановлюється у серверах НСМЕП.

SAM – це модуль безпеки терміналу, що має вигляд картки та встановлений у всіх терміналах і банкоматах НСМЕП.

Схожі:

Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система iconГлосарій термінів та економічних категорій з курсу „валютна політика” Біметалізм
Біметалізм – грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали, як правило, золото І срібло
Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система iconХарківська національна академія міського господарства глосарій основних термінів рухової анімації в фізичному вихованні Методичні вказівки
...
Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система iconТермінологічний словник-мінімум спеціальності «гідравліка»

Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система iconХарківська національна академія міського господарства словник спеціальних фехтувальних термінів Методичні вказівки
Словник спеціальних фехтувальних термінів: Методичні вказівки для проведення практичних І самостійних занять з дисциплін «Фізичне...
Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система iconСловник
Словник термінів І визначень «Очистка природних вод» (для студентів усіх форм навчання напряму 060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)...
Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система iconA abatement – уменьшение, ослабление, снижение, устранение загрязнения окружающей cреды
Термінологічний словник-мінімум по темі «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система icon6. Словник термінів

Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система iconАвтор науковий керівник
У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна...
Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система iconДо Порядку проведення Конкурсу
У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна...
Глосарій (термінологічний словник) ключових термінів курсу автоматизована банківська система iconАвтор науковий керівник
У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи