Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" icon

Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Скачати 63.49 Kb.
НазваМетодичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"
Дата14.08.2012
Розмір63.49 Kb.
ТипДокументи

Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни "Основи наукових досліджень"

Практичне індивідуальне завдання з дисципліни "Основи наукових досліджень" виконується студентами денної форми навчання за напрямом підготовки "Фінанси і кредит" протягом семестру.

Кожен студент обирає індивідуальне завдання із запропонованого переліку. Наступним етапом є опрацювання літературних джерел з обраної тематики ( підручники і навчальні посібники, наукові статті).

При виконанні і оформленні індивідуального завдання у вигляді реферату необхідно дотримуватись такої структури:

• Титульний аркуш • Предмет дослідження

• Зміст • Мета дослідження

• Актуальність теми • Завдання дослідження

• Об'єкт дослідження • Список літератури

Обсяг роботи повинен становити від 10 до 15 сторінок.

При виконанні і оформленні індивідуального завдання у вигляді наукової статті необхідно дотримуватись такої структури:

- вступ;

- основні дослідження і публікації з проблеми, за останній час, на яких спирається автор, проблеми виділення невирішених питань, яким присвячена стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання).

- виклад змісту власного дослідження;

- висновок;

- список використаної літератури.

Окремі рекомендації:

Елементи наукового дослідження:

 • аргументованість,

 • логічність,

 • лаконічність,

 • науковість,

 • використання досвіду попередників,

 • самостійність, оригінальність.


Стиль і мова наукового дослідження

  1. Формально-логічний виклад думок; використання висловів, що відображають причинно-наслідковий зв’язок;

  2. Чіткість та однозначність наукової термінології;

  3. Логічна конструкція тексту;

  4. Об’єктивність викладу;

  5. Посилання на джерела;

  6. Цілісність та послідовність розвитку думки;

  7. Відсутність емоційно забарвлених елементів мови (якщо це не стосується спеціальної тематики та ілюстрацій);

  8. Необхідно і варто висловлювати власну думку (якщо вона має вагомі аргументи), але не слід зловживати займенником „я” настільки, щоб це кидалося у вічі;

  9. Використання безособових форм і пасивних конструкцій (встановлено, доведено, виокремлено, з’ясовано тощо);

  10. Ясність, доступність, зрозумілість положень і висновків.

  11. Консультування з фахівцями, викладачами (не соромтеся!).

  12. Редагування власного тексту, грамотність, охайність.

  13. Дотримання основних вимог оформлення наукового тексту.


Критерії оцінювання знань студентів: Індивідуальні завдання (реферат, тези доповіді, доповідь на конференцію чи семінар, наукова стаття): реферат,тести, кросворди, доповідь, курсова робота - 90 балів, тези опубліковані – 95, стаття у науковому виданні – 100 балів.

^ Перелік практичних індивідуальних завдань студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень"

 1. Підготувати доповідь на тему : " Ефективність використання методів дослідження в студентських наукових роботах". 1. Підготувати наукову доповідь та презентацію на тему: "Психологія і технологія наукової творчості". 1. Підготувати реферат на тему " .   Наукові теорії та відкриття  ХХ - початку  ХХІ  століття. 1. Оформити титульний аркуш, скласти план, вступ та зробити бібліографічний опис літературних джерел до курсової роботи на тему :" Типи і функції комерційних банків". 1. Визначити основні ідеї, викладені у працях наступних дослідників: М.І.Туган-Барановський, Дж. Кейнс, Мілтон Фрідман.

 2. Скласти 30 тестів до тем:" Організація і проведення наукового дослідження, "Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт", "Оформлення та форми викладу результатів наукового дослідження".

 3. Підготувати реферат на тему :"Біографії видатних учених -економістів. Їхні наукові досягнення. 1. Підготувати наукову статтю та зробити анотацію до неї на тему: "Причини та наслідки кризових явищ в Україні". 1. Підготувати наукову статтю та зробити анотацію до неї на тему: "Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку науки в Україні. 1. Підготувати та оформити згідно з вимогами тези доповіді на тему: "Інтелектуальна власність, її охорона в Україні". 1. Скласти 30 тестів до тем:"Теоретична основа наукових досліджень, Методологія та методи наукового дослідження, Інформаційне забезпечення НД процесу. 1. Підготувати реферат на тему:" Сучасна система вищої освіти розвинутих країн (на прикладі США, Великої Британії, Франції та Німеччини)". 1. Скласти кросворд із 30 завдань по вертикалі та 30- по горизонталі до тем:" Організація і проведення наукового дослідження", " Методологія та методи наукового дослідження ", "Оформлення та форми викладу результатів наукового дослідження". 1. Оформити титульний аркуш, скласти план, вступ та зробити бібліографічний опис літературних джерел до курсової роботи на тему :" "Кредитні вкладення комерційних банків, їх основні види"

 2. Підготувати теоретичний розділ 1 до курсової роботи на тему"Кредитні вкладення комерційних банків, їх основні види" 1. Підготувати аналітичний розділ 2 до курсової роботи на тему"Кредитні вкладення комерційних банків, їх основні види" з використанням табличного і графічного матеріалу та його належного оформлення.

 2. Скласти кросворд із 30 завдань по вертикалі та 30- по горизонталі до тем:" Теоретична основа наукових досліджень. ", " Інформаційне забезпечення НД процесу", "Методологія та методи наукового дослідження ".

 3. Підготувати реферат на тему: " Плагіат і студентські наукові праці".

 4. Підготувати розділ 3 до курсової роботи на тему"Кредитні вкладення комерційних банків, їх основні види".

 5. Підготувати та оформити згідно вимог наукову статтю на тему: " Об'єктивна необхідність наукових досліджень на сучасному етапі розвитку економіки.

 6. Підготувати та оформити відповідно до вимог тези на тему : "Особливості кредитування в сучасних умовах"

 7. Скласти кросворд із 30 завдань по вертикалі та 30- по горизонталі до тем:" Наука і наукові дослідження", "Теоретична основа наукових досліджень", "Методологія та методи наукового дослідження" .

 8. Підготувати доповідь на тему: "Основні напрями міжнародної співпраці у галузі науки.

 9. Підготувати аналітичний розділ 2 до курсової роботи на тему"Сучасні тенденції розвитку банківської системи України" з використанням табличного і графічного матеріалу та його належного оформлення.

 10. Оформити титульний аркуш, скласти план, вступ та зробити бібліографічний опис літературних джерел до курсової роботи на тему:"Сучасні тенденції розвитку банківської системи України"Список рекомендованої літератури

1. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. - К.: АБУ, 2002 - 480 с.

2. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку:: Навчальний посібник для студентів вищих начальних закладів економічних спеціальностей. - Тернопіль: Видавництво стон, 2006. - 414 с.

3. Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І. Магістерські і дипломні роботи: написання, оформлення, захист: Навчальний посібник. -Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 152 с.

4. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 212 с.

5. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 240 с.

6. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. – 20 6 с.

7. Макогон Ю. В., Пилипенко В. В. Основи наукових досліджень в економіці: Навчальний посібник. - Донецьк: Альфа-прес, 2007. - 144 с.

8. П'ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. - К.: 2003. - 116 с.

9. Пілюшенко В. Л., Шкребок І. В., Словенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методика, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. - Київ: Либідь, 2004. — 344 с.

10. Пилипчук М. І., Григор'єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Знання, 2007 - 270 с.

11. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: Підручник. - К.: Знання, 2005 - 309 с.

12. Філіпенко А. С, Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2005. - 208 с.

13. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - Знання-Прес. 2008.- 310 с.

Взірець оформлення титульного аркуша практичного індивідуального завдання:

Схожі:

Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з дисципліни „ТехнІчнІ основи водопІдготовки та водопостачання”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи бізнесу»
Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи економiчних теорiй». Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Основи економiчних теорiй»
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Основи економiчних теорiй»
Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів» / укладач...
Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" icon"основи наукових досліджень"
Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень" (для студентів 5 курсу денної І заочної...
Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних завдань І самостійних робіт з курсу “теоретичні основи водопідготовки та водокористування”
Теоретичні основи водопідготовки та водокористування” (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 070800...
Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Дичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових...
Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" iconХарківська національна академія міського господарства саприка О. В., Сухаревський О.І. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Основи наукових досліджень”
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Основи наукових досліджень” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки з виконання практичних індивідуальних завдань з дисципліни \"Основи наукових досліджень\" icon«інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань
«Інженерна графіка» методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань (для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи