Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) icon

Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Скачати 428.33 Kb.
НазваПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Сторінка1/2
Дата04.08.2012
Розмір428.33 Kb.
ТипДиплом
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ

(ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ)


для студентів галузі знань 0306

«МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ»,

спеціальності 8.03060104 (7.03060104)

«МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


Тернопіль – 2012

Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 8.03060104 (7.03060104) «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Л. С. Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012 - 24 с.


Програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, протокол №366 від 22.04.2011 р.


Затверджено на засіданні кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу

(протокол № 4 від 28.12.2011 р.)


Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією зі спеціальності «Менеджмент»

(протокол №5 від 16.01.2012 р.)


Укладач:

Данильченко Леся Степанівна, викладач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу


Рецензент:

Братко Олександра Семенівна, доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу


^ Відповідальний за випуск:

Сохацька Олена Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу

ЗМІСТВСТУП


4


1. Загальні положення ..............................................................................................................4

1.1. Мета, завдання та результати проходження стажування (переддипломної практики)......................................................................................................................................


4


^ 2.Організація та порядок проведення стажування (переддипломної практики).........


7


2.1. Бази стажування (переддипломної практики)..........................................................

7

2.2. Керівництво стажуванням (переддипломною практикою).....................................

7

2.3. Організація проходження стажування (переддипломної практики)......................

10


^ 3. Програма стажування (переддипломної практики).......................................................12

3.1. Зміст завдань стажування (переддипломної практики), що формують компетенції фахового спрямування............................................................................................

13

Завдання 1...................................................................................................................

13

Завдання 2...................................................................................................................

14

Завдання 3....................................................................................................................

15

Завдання 4...................................................................................................................

16

Завдання 5............................................................................................................................

16

Завдання 6...................................................................................................................

17

Завдання 7..............................................................................................................................

18


^ 4. Вимоги до звіту про проходження стажування (переддипломної практики)............19


5. Додатки ..................................................................................................................................23ВСТУП


У сучасних умовах становлення нової економічної системи України підвищуються вимоги до відповідності рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах вимогам роботодавців, забезпечення конкурентоздатності випускників на ринку праці. Одним із способів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів з послідовним нарощуванням рівня професійних знань та практичних навичок.

Сьогодні ведеться пошук шляхів інтеграції України в міжнародні економічні структури та об’єднання, по-новому оцінюється місце зовнішньоекономічних зв’язків, тому спеціаліст і магістр за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» повинен набути теоретичних знань та практичних навичок управління підприємствами різних форм власності з урахуванням специфіки їх функціонування на сучасному етапі.

Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих менеджерів зовнішньоекономічної діяльності вимагає закріплення набутих у вищому навчальному закладі теоретичних знань практичними навичками роботи в організації чи на підприємстві. З цією метою студенти-магістри у процесі навчання в університеті проходять стажування (студенти-спеціалісти - переддипломну практику). Практична підготовка є цілісним процесом, який передбачає безперервність та послідовність отримання необхідного обсягу практичних знань та вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр». 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Мета, завдання та результати проходження стажування (переддипломної практики)


Програма стажування (переддипломної практики) є складовою наскрізної навчальної програми практики і спрямована на засвоєння практичних навичок та умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» і «спеціаліст».

Метою стажування (переддипломної практики) є оволодіння студентами сучасними методами ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності. У процесі проходження стажування на основі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття відповідних організаційно-економічних рішень у реальних умовах функціонування господарських та управлінських структур, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

Головні завдання стажування (переддипломної практики) студентів полягають у:

 • систематизації теоретичних знань, здобутих під час навчання відповідно до вимог практичної діяльності;

 • оволодінні сучасними методами аналізу та оцінки стану зовнішньоекономічної діяльності в науково-технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій сферах;

 • засвоєнні інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях управління.

Під час стажування студенти повинні:

1) визначити місце об'єкта стажування у господарській та регулятивній структурі економіки України;

 1. ознайомитися з наявним інформаційним та методичним забезпеченням аналізу діяльності бази стажування;

 2. оволодіти практикою застосування сучасних методів дослідження і прикладного ретроспективного та поточного аналізу діяльності підприємств (організацій) на основі достовірної звітно-облікової документації;

 3. проаналізувати тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності на базах стажування;

 4. оцінити конкурентні позиції об'єкта стажування на внутрішньому та зовнішньому ринках;

 5. сформулювати аналітичні висновки та обґрунтувати практичні рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності функціонування об'єкта стажування.

У процесі проходження стажування (переддипломної практики) студенти повинні отримати результати, які втілюються у набуття ними конкретних умінь та навичок у сфері менеджменту ЗЕД, науково-дослідної та педагогічної діяльності:

 • визначати предмет та об'єкт зовнішньоекономічної діяльності;

 • досліджувати та аналізувати зовнішньоекономічну кон'юнктуру в цілому та на основних товарних ринках;

 • оцінювати відповідність стратегії розвитку підприємства (організації) сучасним тенденціям розвитку світового господарства; виявити фактори прямого і непрямого впливу на зовнішньоекономічну діяльність;

 • розробляти конкретні пропозиції щодо удосконалення системи управління підприємством (організацією) з метою підвищення ефективності його (її) функціонування;

 • використовувати існуючий арсенал методів та інструментів аналізу й прогнозування макроекономічних показників зовнішньоекономічної діяльності;

 • розробляти нові методичні підходи до аналізу зовнішньоекономічної діяльності та розроблення прогнозних показників її розвитку на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу;

 • професійно орієнтуватися у сучасних інформаційно-комунікаційних системах, оволодівати новітніми технологіями обробки інформації;

 • визначати відповідність використання набутих світовим досвідом моделей і механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності та адаптувати їх до реалій української економіки;

 • брати участь у системах комунікації з вітчизняними і зарубіжними партнерами, засвоїти етику ділового спілкування з представниками країн різних структур для виявлення потенційних партнерів проектів, проводити їх попередню порівняльну оцінку і селекцію;

 • володіти теоретико-методологічними засадами аналізу зовнішньоекономічної політики України та її пріоритетами за різними напрямами реалізації;

 • застосовувати сучасні методи наукових досліджень світогосподарських процесів; знати процедури проведення аналітичного дослідження, класифікацію економічних показників. Вміти формулювати наукову проблему й обґрунтовувати тему дослідження;

 • ідентифікувати об'єкт, предмет, мету і завдання наукового дослідження; складати попередній план роботи, викладати текст роботи, літературно оформляти наукову роботу. Знати вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи;

 • володіти методикою наукового прогнозування, економіко-статистичними й економіко-математичними методами й моделями в економічних дослідженнях і економічному аналізі. Вміти застосовувати ці методи й моделі при вирішенні конкретних аналітичних завдань;

 • застосовувати в економічних дослідженнях основні поняття й категорії системного підходу, співвідношення системного підходу з комплексним і вузькоспеціалізованими критеріями. Вміти використовувати методи системного підходу при проведенні економічних досліджень;

 • застосовувати синергетичну концепцію самоорганізації, ідеї й закони синергетики, синергетичну парадигму дослідження економічних процесів і явищ, основи економічної синергетики. Вміти використовувати методи синергетики при розв'язанні конкретних науково-дослідних завдань;

 • розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення чинних та формування нових освітньо-професійних програм; нормативно-правових та інституційних змін у сфері освітньо-професійної діяльності;

 • під керівництвом керівника практики від ВНЗ готувати лекції, методичне забезпечення для проведення практичних занять;

 • добирати та використовувати передові прийоми, різноманітні дидактичні методи та інтенсивні технології викладання з урахуванням особливостей контингенту та специфіки дисциплін;

 • виконувати такі види педагогічного навантаження, як проведення практичних та семінарських занять, консультування з самостійної роботи, здійснення поточної атестації, проведення заліків.

За результатами проходження стажування (переддипломної практики) студенти подають науковому керівнику закінчений 2-й (аналітичний) розділ магістерської (дипломної) роботи.

 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СТАЖУВАННЯ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ)
  1. Бази стажування (переддипломної практики)


Магістерське стажування (переддипломна практика спеціалістів) проводиться на підприємствах (організаціях) різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років та здійснюють виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та інші види діяльності. На цих підприємствах (організаціях) повинні застосовуватись передові форми та методи управління й організації виробничої, планово-економічної роботи, логістичної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуватись прогресивні технології виробництва, організації праці та управління. Підприємства (організації) повинні мати штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам у набутті ділових професійних навичок.

До підприємств-баз стажування ставляться такі вимоги:

 • наявність високого рівня техніки, технології, організації виробництва, культури праці;

 • можливість проведення наукових досліджень;

 • забезпечення проходження стажування студентів, в т.ч. невеликими групами (2-4 чол.);

 • наявність науково-технічних зв’язків з вузом.

Розподіл студентів по об’єктах стажування і призначення керівників здійснюється випусковою кафедрою і оформляється наказом ректора.

На підприємства-бази стажування покладаються такі функції:

 • надання студенту у відповідності з програмою місця стажування, яке забезпечує високу ефективність її проходження;

 • створення умов для одержання студентом за час стажування необхідних знань зі спеціальності;

 • надання студентам-практикантам можливості користуватися наявною літературою та документами, що мають відношення до питань стажування;

 • допомога в підборі матеріалів, необхідних для написання науково-дослідних робіт;

 • контроль за дотриманням студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого для співробітників даного підприємства.


^ 2.2. Керівництво стажуванням (переддипломною практикою)


Керівництво стажуванням (переддипломною практикою) студентів здійснює декан УНФЕМ і завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу. Загальний контроль за проходженням стажування студентів здійснює навчальний відділ університету.

Загальне керівництво стажуванням студентів на підприємстві покладається на начальника відділу або його заступника. Безпосереднє керівництво стажуванням здійснює висококваліфікований спеціаліст підрозділу.

До обов’язків керівника стажування від підприємства, що здійснює загальне керівництво, входить:

 1. підбір досвідчених працівників для безпосереднього керівництва стажуванням студентів;

 2. забезпечення якісного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії;

 3. організація і проходження студентами стажування у відповідності з програмою та затвердженим графіком його проведення (разом з вузівським керівником стажування);

 4. організація переміщення студентів-практикантів по робочих місцях.

В обов’язки керівника стажування від підприємства, що здійснює безпосереднє керівництво, входить:

 • організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження стажування;

 • забезпечення студентів необхідною інформацією, документами, звітністю, нормативними та іншими матеріалами;

 • залучення студентів до активної участі в поточній роботі структурного підрозділу підприємства - місця стажування;

 • контроль за виконанням окремих завдань і програми стажування в цілому, контроль ведення щоденника і підготовки звіту про проходження стажування;

 • допомога у підборі матеріалів для виконання в майбутньому науково-дослідницької роботи;

 • складання на кожного студента виробничої характеристики-відгука від підприємства.

У відгуку дається характеристика студента як спеціаліста, зазначаються недоліки та проблеми у підготовці фахівців, здатність до творчого мислення і управлінської діяльності, ініціативність та дисциплінованість. Тут керівник виставляє також оцінку виконаних студентом робіт.

До обов’язків випускаючої кафедри, відповідальної за проведення стажування, входить:

 1. призначення керівників стажування від вузу;

 2. розподіл студентів по базах стажування;

 3. оформлення наказу про стажування;

 4. забезпечення програмами стажування студентів та підприємства;

 5. проведення перед початком стажування виробничої наради зі студентами та керівниками з метою роз’яснення цілей, змісту та порядку проходження стажування;

 6. здійснення контролю за організацією та проведенням стажування.

В обов’язки керівника стажування від випускаючої кафедри входить:

  • проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на стажування;

  • перевірка, а у випадку необхідності допомога у складанні календарного графіку проходження стажування, погодження його з керівником стажування від підприємства; перевірка чи всі види робіт відображені в календарному графіку, щоденнику, звіті; здійснення постійного контролю за його виконанням;

  • проведення консультацій зі студентами по питаннях проходження стажування, оформлення звітів і написання на їх основі науково-дослідних робіт;

  • регулярне інформування кафедри про хід виконання програми та календарного графіку, допущені відставання чи відхилення від програми;

  • розгляд звіту про стажування, надання письмового відгуку на нього та допуску (недопуску) до захисту, заповнення відповідних розділів щоденника та участь в роботі комісії по захисту звітів про стажування.

При наявності у навчального закладу державних або регіональних замовлень на підготовку магістрів (спеціалістів) перелік баз стажування (переддипломної практики) доповнюється органами, які формували замовлення на магістрів (спеціалістів).

У випадку, коли підготовка магістрів (спеціалістів) вищим навчальним закладом здійснюється на замовлення фізичних осіб, бази стажування (переддипломної практики) забезпечують ці особи або вищий навчальний закладом в залежності від умов договору (контракту) на підготовку магістра і спеціаліста.

Для студентів іноземного походження бази стажування (переддипломної практики) передбачаються у відповідному договорі (контракті) щодо підготовки магістрів (спеціалістів). Вони можуть бути розташовані як на території країни-замовника, так і в межах України.

У випадку самостійного вибору бази стажування (переддипломної практики) студент зобов’язаний надати випусковій кафедрі відношення з установи (організації, підприємства, управління, банку), де він проходитиме стажування, за підписом керівника установи, завіреного печаткою.

Студент-практикант зобов’язаний:

 1. виконувати всі завдання програми стажування в терміни, передбачені календарним планом;

 2. повністю підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві;

 3. систематично вести щоденник стажування;

 4. своєчасно складати звіт про проходження стажування;

 5. подати керівнику стажування від вузу у визначені терміни письмовий звіт про результати проходження стажування, оформлений щоденник;

 6. повернути на кафедру програму стажування та пропуск у відділ кадрів підприємства.


^ 2.3. Організація проходження стажування (переддипломної практики)


Прибувши на базу стажування, студент зобов’язаний пред’явити у відділ кадрів установи (організації, підприємства, управління, банку) направлення на стажування, видане випускаючою кафедрою, відповідальною за проведення стажування.

Стажування повинно проходити безпосередньо на робочому місці спеціаліста відповідного профілю під керівництвом кваліфікованих спеціалістів. На кожному етапі проходження стажування студентом виконується окрема робота. Самостійна робота студентів є основною умовою проходження стажування.

Проходження стажування повинно проводитись у такій послідовності:

1) оформлення і одержання пропусків на підприємство;

2) бесіда керівника стажування в конкретному підрозділі зі студентом про зміст та особливості виконуваної ним роботи, про специфіку роботи даного підрозділу;

3) вивчення студентом інструктивних матеріалів, які визначають та регулюють роботу даного підрозділу;

4) самостійне виконання студентом роботи на конкретному робочому місці, виконання індивідуальних завдань;

5) збір та обробка даних для написання звіту про проходження стажування;

6) написання, подання на кафедру та захист студентом звіту про проходження стажування.

При наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми стажування.

Випускаюча кафедра за 20 днів до початку стажування узгоджує з студентами бази стажування, перелік тем науково-дослідних робіт, які можуть бути розроблені на кожній з баз стажування.

Протягом 10 днів студенти зобов’язані остаточно вибрати місце стажування та оформити свій вибір у вигляді заяви на ім’я завідувача кафедри.

Під час стажування студент з метою одержання конкретних вмінь та навичок може виконувати індивідуальні виробничі, наукові або практичні завдання. Матеріали індивідуальних завдань можуть використовуватися в курсових та дипломних роботах, доповідях та наукових статтях.

У разі згоди з керівництвом підприємства під час проходження стажування зі студентами можуть проводитися окремі заняття, екскурсії по підприємству. Вони також можуть відвідувати ярмарки, брати участь у презентаціях, виробничих нарадах, конференціях, семінарах тощо.


Студенти при проходженні стажування зобов’язані:

 • до початку стажування одержати від випускової кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу стажування;

 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, порядку роботи підрозділу та трудової дисципліни;

 • повністю підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємстві;

 • виконувати всі завдання програми стажування в терміни, передбачені календарним планом;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • систематично вести щоденник стажування;

 • своєчасно складати звіт про проходження стажування;

 • подати керівнику практики від вузу у визначені терміни письмовий звіт про результати проходження стажування, оформлений щоденник;

 • повернути на кафедру програму стажування та пропуск у відділ кадрів підприємства.

Під час проходження стажування студенти повинні вести щоденник зі стажування.

Важливою частиною щоденника є календарний графік проходження стажування. Керівник від бази стажування уточнює календарний графік проходження стажування з кожним студентом. В ньому студент подає перелік виконаних робіт за планом і фактично, початок і закінчення, тривалість роботи в днях або годинах. При цьому враховуються конкретні умови роботи на базі стажування.

В щоденнику стажування студент коротко записує все, що ним зроблено згідно календарного графіка. В ньому послідовно відображаються всі види виконуваних робіт, включаючи участь в науково-дослідній та суспільній роботі. Записи ведуться в робочому зошиті, який є продовженням щоденника.

Після закінчення стажування щоденник разом зі звітом повинен бути розглянутий керівниками стажування (від підприємства та від кафедри), які складають відгук і підписують його.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час стажування і підготовки звіту, студентам відводиться 3 дні.

За результатами стажування студент повинен здати на кафедру міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ звіт разом з оформленим щоденником та захистити його.

Захист звітів про стажування приймає комісія, склад якої затверджується завідувачем кафедри. На захист студент подає:

 • звіт про стажування;

 • щоденник стажування підписаний керівником стажування від вузу і підприємства, в якому вміщені коротка письмова характеристика-відгук, підписана керівником стажування від підприємства, та заключення керівника стажування від університету.

Результати захисту відображаються у відомості і завіряються підписами членів комісії. У випадку неякісного оформлення звіту, несвоєчасного його представлення, незадовільної оцінки за результатами захисту кафедрою вирішується питання про повернення звіту на доопрацювання протягом визначеного часу.

За результатами проведення стажування доцільно подати завідувачу кафедри зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації стажування студентів. 1. ^ ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ)


Проходження стажування (переддипломної практики) передбачає поглиблене і багатоаспектне (комплексне) дослідження об'єкта-підприємства (організації), обраного базою стажування - за усіма напрямами його діяльності, виявлення проблем та перспектив його розвитку.

У процесі комплексного дослідження студенти-практиканти повинні:

 • дотримуватися принципів аналітичної роботи, які забезпечують об'єктивну оцінку стану господарської діяльності установ, організацій, підприємств;

 • використовувати методики та правила аналізу показників господарської діяльності, які наведено у навчальній та спеціальній літературі, нормативних документах органів державного управління тощо;

 • використовувати в аналітичній роботі достовірні та надійні джерела інформації;

 • подавати максимально можливу конкретизацію факторів різного рівня, які вплинули на результати діяльності підприємства (організації).

Оцінювання перспектив подальшого розвитку підприємства (організації) передбачає врахування не тільки результатів аналітичної роботи, але й можливих заходів щодо більш раціонального використання усіх видів ресурсів і наявних резервів зростання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (організації). Важливими умовами підвищення рівня обґрунтованості висновків та пропозицій за наслідками стажування є застосування теоретичних надбань, вітчизняного та закордонного досвіду організації роботи кращих підприємств, широке застосування сучасної обчислювальної техніки та інструментарію економічного моделювання.

Необхідні аналітичні, планово-розрахункові та оціночні таблиці для звіту про стажування студент складає самостійно, виходячи з конкретних умов та особливостей фінансово-господарської діяльності підприємства (організації).

Початковим етапом комплексного обстеження підприємства (організації) під час проходження стажування є загальне ознайомлення зі структурою установи чи підприємства (організації), організацією їх діяльності.

На цьому етапі студент повинен ознайомитися з напрямами господарської діяльності підприємства (організації), його організаційною структурою, засадами організації праці.

Для цього студенту-практиканту необхідно:

 • охарактеризувати статус підприємства (організації) (термін створення, юридичну адресу, форму власності, належність до визначеної організаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності);

 • ознайомитися зі статутом підприємства (організації) та виявити ступінь його відповідності чинному законодавству, дотримання державних вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства (організації); ознайомитися з правами власників, складом і повноваженнями органів управління та контролю, що створені на підприємстві;

 • ознайомитися з характером господарської діяльності (спеціалізацією підприємства (організації) та іншими видами його діяльності) та організаційною структурою підприємства (організації);

 • ознайомитися із внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства (організації), соціально-економічними показниками у сфері діяльності та проаналізувати конкурентні переваги даного підприємства (організації);

 • ознайомитися з організацією праці - розподілом обов'язків, посадовими інструкціями працівників, які займаються аналітичною та плановою роботою у сфері економіки та фінансів підприємства (організації);

 • ознайомитися з формами обліку, наявністю та використанням обчислювальної техніки, документообігом, порядком зберігання документів;

 • ознайомитися з основними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства (організації).

Після загального ознайомлення з базою стажування студент виконує завдання, що відповідають спеціальності «Менеджмент ЗЕД».


3.1. Зміст завдань стажування (переддипломної практики), що формують компетенції фахового спрямування


Завдання 1. Визначити стратегію та вивчити організаційні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

 • розглянути мету та завдання менеджменту ЗЕД, його функції й механізм прийняття управлінських рішень;

 • ознайомитися зі стратегією ЗЕД підприємства, її змістом та особливостями розробки;

 • виявити внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на стратегію ЗЕД підприємства;

 • проаналізувати кон'юнктуру зовнішнього ринку та оцінити ефективність цінової стратегії підприємства;

 • дослідити стратегію прийняття інвестиційних рішень на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

 • визначити можливі ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства та розробити заходи щодо їх мінімізації;

 • ознайомитися з організаційною структурою відділу ЗЕД;

 • визначити конкретні функції працівників відділу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

 • ознайомитися з первинною технічною документацією та формами звітності;

 • ознайомитися з організаційними формами проведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;

 • визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних переговорів, пошуку партнерів на зовнішньому ринку, порядком укладання та виконання міжнародних контрактів;

 • визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних перевезень, страхування вантажів, порядком їх приймання, зберігання та проходження митного контролю;

 • ознайомитись з особливостями управління персоналом відділу ЗЕД, його кількістю, складом, продуктивністю праці та її стимулюванням.


Завдання 2. Визначити економічні засади управління зовнішньоторговельним обігом підприємства та дати оцінку його ефективності:

 • охарактеризувати систему управління зовнішньоторговельним обігом підприємства;

 • розглянути асортиментну структуру зовнішньоторговельного обігу, механізм її формування та планування;

 • охарактеризувати динаміку зовнішньоторговельного обігу, його товарну та географічну структуру; виявити фактори, що призвели до змін зовнішньоторговельного обігу;

 • проаналізувати стан виконання умов зовнішньоторговельних угод, розглянути аналіз виконання зобов'язань за умови комерційного кредиту (обсяг заборгованості підприємства за комерційним кредитом, вартість кредиту, додержання термінів погашення кредиту);

 • дослідити механізм ціноутворення на підприємстві, розглянувши при цьому структуру та базис ціни, засіб її фіксації у зовнішньоторговельному контракті, рівень та порядок розрахунку, умови отримання знижок та надбавок;

 • зробити аналіз накладних витрат підприємства, пов'язаних з базисними умовами поставки, виявити фактори, що обумовили їх зміни;

 • дати оцінку ефективності виконання зовнішньоторговельних угод підприємства; визначивши фактори, що вплинули на її рівень;

 • дати порівняльну характеристику рівня ефективності різних видів зовнішньоекономічних операцій підприємства.

 • дослідити процес обігу обігових коштів при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;

 • розглянути процес планування обсягів та структури зовнішньоторговельного обігу підприємства та механізм реалізації цього плану;

 • ознайомитись з механізмом нормування та планування товарних запасів на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

 • проаналізувати систему надходжень товарів та виявити резерви щодо забезпечення ритмічності їх постачання та оптимізації товарних партій на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

 • оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;

 • розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.


Завдання 3. Здійснити аналіз фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності підприємства та дати оцінку його фінансового стану:

 • проаналізувати стан управління доходами підприємства від зовнішньоекономічної діяльності, визначити види та джерела доходів та механізм їх планування;

 • дослідити механізм управління витратами обігу підприємства при здійсненні ЗЕД, проаналізувати склад витрат обігу та фактори, що вплинули на їх формування, а також процес їх планування на підприємстві;

 • визначити обсяг реалізації товарів, що забезпечують беззбитковість зовнішньоекономічної діяльності та зону безпеки підприємства;

 • розглянути механізм управління прибутком від ЗЕД підприємства, визначити склад та динаміку балансового прибутку, його розподіл та використання;

 • проаналізувати рентабельність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, визначити рентабельність від виробничої діяльності та продажу, охарактеризувати фактори, що обумовили її зміну;

 • на підставі виявлення резервів зростання прибутку та рентабельності здійснити їх планування;

 • проаналізувати склад експортних та імпортних активів підприємства та визначити їх активність, принципи формування;

 • дослідити механізм управління обіговими, позаобіговими активами підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;

 • проаналізувати структуру пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його ринкової стійкості;

 • здійснити аналіз взаємозв'язку активу та пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його фінансової стійкості;

 • визначити структуру капіталу підприємства та джерела його формування;

 • визначити ефективність та інтенсивність використання капіталу, оцінити ділову активність підприємства при здійсненні ЗЕД;

 • оцінити ефективність використання власного та запозиченого капіталу, визначити ефект фінансового важеля;

 • визначити стан розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами;

 • оцінити платоспроможність підприємства, визначити резерви її покращання;

 • проаналізувати стан кредитоспроможності та оцінити запас фінансової стійкості підприємства.


Завдання 4. Дослідити механізм управління інвестиціями при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності:

 • визначити мету та основні завдання інвестиційного менеджменту на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

 • розглянути систему організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту;

 • розглянути систему та методи інвестиційного аналізу, планування та контролінгу на підприємстві;

 • дослідити фактори зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктуру інвестиційного ринку;

 • розглянути процес формування інвестиційної політики підприємства за основними аспектами інвестиційної діяльності;

 • розглянути механізм управління реальними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;

 • визначити особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;

 • розглянути механізм управління фінансовими інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;

 • оцінити ефективність та ризик застосування фінансових інструментів;

 • розглянути систему формування та оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства при здійсненні ЗЕД;

 • охарактеризувати стан залучення та використання прямих іноземних інвестицій на підприємстві;

 • проаналізувати обсяг та структуру прямих іноземних інвестицій на підприємстві у звітному періоді;

 • оцінити ризики, що виникають при прямому іноземному інвестуванні;

 • оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві з використанням іноземних інвестицій;

 • оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;

 • розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.


Завдання 5. Розглянути механізм проведення міжнародних розрахунків та платежів, фінансування і страхування зовнішньоторговельних операцій, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної діяльності, та охарактеризувати:

 • систему нарахування податків, митних платежів, санкцій, штрафів та ін., що застосовуються при перетинанні товарами митного кордону України;

 • особливості нарахування та сплати платежів з акцизного збору і податку на додану вартість при розмитненні вантажу;

 • специфіку проведення розрахунків при розмитненні вантажів через митний склад;

 • порядок нарахування та сплати платежів при експорті та імпорті товарів;

 • порядок нарахування та сплати платежів при здійсненні товарообмінних операцій (операцій з давальницькою сировиною, бартерних операцій);

 • порядок проведення розрахунків та платежів при здійсненні підприємством інвестиційної діяльності;

 • платіжні умови зовнішньоекономічних угод та виявити можливості запобігання валютним ризикам при їх виконанні;

 • механізм застосування банківських засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характеристику (розрахунок за відкритим рахунком, акредитив, інкасо);

 • механізм застосування кредитних засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характеристику (чеки, платіжні картки);

 • механізм застосування вексельної форми розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та особливості її реалізації;

 • систему фінансування на основі факторингу, форфейтингу, лізингу тощо;

 • документи міжнародного платіжного обігу;

 • механізм страхування зовнішньоторговельних угод.


Завдання 6. Розглянути механізм здійснення міжнародних перевезень та:

 • ознайомитись з організаційною структурою транспортно-експедиторського підприємства, що здійснює міжнародні перевезення;

 • визначити функції персоналу підприємства, що здійснює міжнародні перевезення;

 • розглянути практику здійснення міжнародних морських перевезень вантажів на основі коносаменту та угод про фрахтування судна;

 • розглянути практику здійснення контейнерних перевезень та документи, що в них використовуються;

 • розглянути практику здійснення міжнародних авіаційних перевезень та їх документальне оформлення;

 • розглянути практику здійснення міжнародних перевезень залізничним транспортом та документи, що в них використовуються;

 • розглянути практику проведення міжнародних перевезень автомобільним транспортом та документи, що в них використовуються.


Завдання 7. Розглянути маркетингові аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

 • охарактеризувати систему управління маркетингом на підприємстві при здійсненні ЗЕД;

 • проаналізувати діючу маркетингову стратегію та маркетинговий план функціонування підприємства на зовнішньому ринку;

 • охарактеризувати маркетингову інформаційну базу підприємства (внутрішня інформація, результати маркетингових досліджень, моніторинг зовнішніх ринків);

 • розглянути систему контролю в маркетингу підприємства;

 • ознайомитися з організаційною структурою відділу міжнародного маркетингу;

 • визначити конкретні функції працівників підприємства, що здійснюють міжнародну маркетингову діяльність;

 • вивчити маркетингове мікро- (постачальники, посередники, клієнти, конкуренти) та макросередовище (економічне, культурне, політичне, науково-технічне, природне середовище) підприємства при здійсненні ЗЕД;

 • оцінити ступінь ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та витрати на адаптацію маркетингового комплексу;

 • проаналізувати можливості міжнародного ринку та мотиви й технологію прийняття рішення щодо виходу на зовнішній ринок (на прикладі конкретного товару);

 • розглянути форми виходу підприємства на зовнішні ринки;

 • охарактеризувати особливості поведінки споживачів у різних країнах;

 • проаналізувати зовнішній ринок, на який виходить підприємство (тип ринку, його структуру, кон'юнктуру, ємність);

 • дослідити становище підприємства на зовнішньому ринку на основі його сегментування та позиціонування;

 • розглянути канали розповсюдження інформації підприємства при здійсненні ЗЕД;

 • визначити чинники й ознаки міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства;

 • визначити можливі конкурентні переваги товару (ціна, якість, можливість термінової доставки, умови реалізації, наявність ринкової інфраструктури);

 • дослідити можливі переваги аналогічного товару, що виробляється конкурентами;

 • розробити пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку;

 • розглянути процес проведення маркетингових досліджень на підприємстві при здійсненні ЗЕД щодо виміру та прогнозування попиту;

 • охарактеризувати товарну політику підприємства та механізм прийняття рішень щодо товарного асортименту, товарної номенклатури, використання торгових марок, пакування та маркування товарів у міжнародній торгівлі;

 • розглянути систему маркетингових комунікацій підприємства при здійсненні ЗЕД;

 • визначити особливості формування рекламного бюджету, розробки рекламної стратегії, вибору засобів розповсюдження реклами при проведенні підприємством рекламної кампанії на зовнішньому ринку;

 • розглянути мету, програму та засоби стимулювання збуту підприємством при здійсненні ЗЕД;

 • розглянути процес ціноутворення та охарактеризувати цінову політику підприємства при здійсненні ЗЕД.
 1. ^ ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ)


Звіт про стажування (переддипломну практику) повинен мати чітку побудову, логічну послідовність та конкретність викладення матеріалу, переконливість аргументів, точність формулювання, обґрунтованість висновків та рекомендацій.

У звіт включаються:

● титульна сторінка зі всіма підписами (форма титульної сторінки наводиться в додатку А);

● зміст, в якому наводиться перелік наведених в звіті розділів із зазначенням сторінок;

● вступ, який включає коротку характеристику підприємства і завдання, що стоять перед підприємством в сучасних умовах;

● основна частина, в якій:

- наводиться детальний огляд і аналіз діяльності підприємства;

- описуються роботи, виконані у відповідності з програмою стажування (їх зміст, методика, посилання на документи і т.д.);

- роботи, виконані в порядку доручення працівників підприємства;

● висновки і пропозиції, зміст яких повинен містити критичні зауваження з питань менеджменту ЗЕД на підприємстві та пропозиції щодо їх усунення;

● додатки, в які виноситься відповідна документація (форми, бланки, схеми і т.п.), що підбирається і вивчається студентом при написанні звіту;

● список використаних джерел.

Обсяг звіту про стажування (без додатків) повинен складати близько 30 сторінок.

Текстова частина звіту повинна бути поділена на окремі параграфи відповідно до питань програми. У цій частині студент дає характеристику поставленого питання і описує виконану ним роботу, пов’язуючи текстову частину з документами, які наводяться в додатках до звіту.

Текст звіту про стажування друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), дотримуючись таких вимог:

 • текстовий редактор – Word for WINDOWS;

 • шрифт – Times New Roman Cyr;

 • розмір шрифту – 14 пунктів;

 • інтервал – 1,5 (28-30 рядків на одній сторінці).

Текст звіту друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм.

Титульна сторінка має єдину форму і реквізити. Вона оформляється згідно встановленого взірця (див. додаток А).

Зміст розміщується на другій сторінці. У ньому послідовно перераховують усі частини звіту: вступ, основна частина (згідно програми стажування), висновки і пропозиції, додатки, список використаних джерел. Проти кожної назви відповідної частини звіту вказується номер сторінки, на якій вона починається, що полегшує пошук необхідного розділу.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою є титульний аркуш, який підлягає загальній нумерації сторінок звіту про стажування. На титульному аркуші та змісті номер сторінко не ставлять, на наступних - номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, вносять до загальної нумерації сторінок. Таблицю або малюнок, розміри якого більше формату А4 розміщують у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад:

«Рис.1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад:

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2».

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) - перша формула третього розділу.

Приклад побудови таблиці:

Таблиця (номер)
  1   2

Схожі:

Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconПереддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104)
Програма стажування (переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconВ.І. Труба Програма співбесіди
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» в галузі знань...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Спеціаліст») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Магістр») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) icon«менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «менеджмент» Тернопіль – 2012
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconКафедра «Менеджмент організацій»
Контрольні роботи для студентів Херсонського економічно-правового інституту заочної форми навчання з дисципліни «Основи бізнесу»...
Переддипломної практики) для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060104 03060104) iconО. О. Методичні вказівки для проведення практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент» напряму 030601 «Менеджмент І адміністрування» заочної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи