Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System icon

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Скачати 435.1 Kb.
НазваУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Сторінка1/3
Дата04.08.2012
Розмір435.1 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


European Credit Transfer System

ECTS – Інформаційний пакет


2012/2013


Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»


Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг»


Тернопіль – 2012


ЗМІСТ


 1. Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту

а) Адреса: Тернопільський національний економічний університет,

корпус №10

бульвар Шевченка, 9

м. Тернопіль 46000

б) Контактні телефони: внутрішній 19-209, міський (0352)43-52-41

в) Склад деканату:

- Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту;

- Крамар Вікторія Володимирівна, завідувач навчально-методичного факультету;

- Підвисоцька Ольга Вікторівна, методист.

г) Кафедри:

- кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу.

Наукові, науково-педагогічні кадри. Виконання науково-дослідної та педагогічної роботи на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечують 17 науково-педагогічних працівників (в т.ч. 3 професори, доктори наук та 9 кандидатів наук, 1 доктор філософії (PhD), 1 доцент), 9 аспірантів (з них: 2 – з відривом від виробництва, 7 – без відриву від виробництва), 4 здобувача.

Навчально-допоміжний персонал: 2 осіб.

д) Координатор від факультету: Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна.

Адреса: Тернопільський національний економічний університет,

корпус №10, кабінет 14

бульвар Шевченка, 9

м. Тернопіль 46000

Контактні телефони: внутрішній 19-209, міський (0352)43-52-41 1. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію 1. Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців на факультеті із зазначенням ліцензійного обсягу та терміну навчання:

 • Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»,

термін навчання – 4 роки (для денної та заочної форм навчання),

ліцензійний обсяг – 60 (для денної форми), 60 (для заочної форми).

 • Спеціальність 7.03050701 «Маркетинг»,

термін навчання – 1рік (для денної та заочної форм навчання),

ліцензійний обсяг – 30 (для денної форми), 30 (для заочної форми).

 • Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг»,

термін навчання – 1рік (для денної та заочної форм навчання),

ліцензійний обсяг – 30 (для денної форми), 30 (для заочної форми).


 1. Умови для навчання (коротка інформація про матеріально-технічну базу).

В корпусі Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту є 4 комп’ютерні класи із постійним високошвидкісним доступом до мережі Інтернет та ресурсів електронної бібліотеки ТНЕУ. Працює безпровідна мережа.

Всього у розпорядженні студентів 48 комп’ютерів, таким чином на 100 студентів припадає 7 робочих комп’ютерних місць. Навчання проводиться із використанням мультимедійної техніки. Її склад такий:

- 1 ноутбук;

- 5 проекторів;

- 1інтелектуальна дошка;

- 3 акустичні системи.


 1. Основні методи та форми навчання, викладання та оцінювання, що використовуються на факультеті.

На факультеті є можливість навчання на денно-стаціонарній та заочно-дистанційній формах. Лекційні, практичні (лабораторні, семінарські) заняття є базовими у викладанні дисциплін. Проводиться індивідуальна робота зі студентами у формі консультацій.

У процесі вивчення дисциплін використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

 • поточне тестування та опитування;

 • підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

 • ректорська контрольна робота;

 • оцінювання виконання КПІЗ;

 • письмовий або усний екзамен.

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту. Шкала оцінювання наведена у табл. 5.1.


Таблиця 5.1

Шкала оцінювання

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100

Відмінно

        1. ^ A (відмінно)

85-89

Добре

        1. B (дуже добре)

75-84

        1. C (добре)

65-74

Задовільно

        1. D (задовільно)

60-64

        1. E (достатньо)

35-59

Незадовільно

        1. FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

        1. F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом

6. Графік навчального процесу


7. Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
5 курс
1 семестр

2 семестр

^ Дисципліни циклу професійної підготовки

Нормативні дисципліни

Стратегічний маркетинг (4кр./144год.)
Фінансовий менеджмент (3,5кр./126год.)Менеджмент персоналу (англ.мова) (4кр./144год.)
Міжнародний менеджмент (4кр./144год.)
Маркетинговий менеджмент (4кр./144год.)

Товарна інноваційна політика (4кр./144год.)Рекламний менеджмент (4,5кр./162год.)

^ Вибіркові дисципліни

Ділова іноземна мова (3кр./106год)
Кон'юнктура міжнародного ринку товарів (3,5кр./126год.)МВфКВ (3,5кр./126год.)
Актуальні проблеми маркетингу послуг (3,5кр./126год.)

8. Копія робочого навчального плану зі спеціальності


9. Анотації дисциплін за циклами підготовки (нормативних та вибіркових)

Предмет:

Стратегічний маркетинг

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі стратегічного маркетингу, набуття практичних навичок щодо розробки стратегії маркетингу з урахуванням сил та факторів, які впливають на маркетингову діяльність підприємства для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності фірми.


^ Форми контролю:

Екзамен

Предмет:

Фінансовий менеджмент

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування системи знань та практичних навичок з управління фінансами, операційною та інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання та державних установ.

^ Форми контролю:

ЕкзаменПредмет:

Менеджмент персоналу

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Вивчення теоретичних засад менеджменту персоналу, кадрової стратегії та політики, методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між лінійними і функціональними підрозділами та керівниками, методів професійного добору кадрів, мотивації та розвитку персоналу; набуття вмінь самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, приймати й обґрунтовувати ефективні рішення в галузі управління персоналом.

^ Форми контролю:

Екзамен
Предмет:

Міжнародний менеджмент

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування системи знань і практичних навичок щодо прийняття та виконання управлінських рішень у сфері міжнародного менеджменту. Оволодіння навиками організації міжнародних ділових операцій, управління людськими ресурсами в міжнародних організаціях, комунікації в міжнародному бізнесі.

^ Форми контролю:

ЕкзаменПредмет:

Маркетинговий менеджмент

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування у студентів розуміння суті маркетингового менеджменту; оволодіння знаннями щодо суті інформаційного забезпечення маркетингового менеджменту, побудови організаційних структур управління маркетингом; надбання навичок планування маркетингової діяльності фірми та проведення аналізу маркетингової діяльності фірми та здійснення маркетингового контролю.

^ Форми контролю:

Екзамен
Предмет:

Товарна інноваційна політика

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування у майбутнiх маркетологів сучасної системи поглядiв та спецiальних знань з товарної та iнновацiйної полiтики, набуття теоретичних навичок щодо розробки iнновацiйної та товарної полiтики пiдприсмства, оцiнювання як якiсних так i ергономiчних чи дизайнерських складових товару.

^ Форми контролю:

ЕкзаменПредмет:

Рекламний менеджмент

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування знань про сутність реклами та рекламного процесу, підходи до управління рекламним процесом, про методи й технології підготовки та організації рекламних кампаній; набуття студентами вмінь аналізу для прийняття рішень та планування діяльності в сфері рекламного менеджменту.

^ Форми контролю:

Екзамен
Предмет:

Ділова іноземна мова

Статус:

Вибірковий

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування необхідних навичок у сферах ділового спілкування в усній та писемній формах, набуття вмінь обробки спеціальної оригінальної літератури, поглиблене вивчення граматичного матеріалу для використання необхідних структур в процесі ділових і професійних контактів, читання наукових джерел економічного спрямування

^ Форми контролю:

Екзамен
Предмет:

Кон’юнктура міжнародного ринку товарів

Статус:

Вибірковий

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування у студентів системного підходу до теоретичних основ і практичних аспектів оцінювання кон’юнктури ринку та її прогнозування для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності; оволодіння навичками побудови системи показників кон’юнктури з врахуванням особливостей певного товарного ринку.

^ Форми контролю:

Екзамен
Предмет:

Міжнародні валютні, фінансово-кредитні відносини

Статус:

Вибірковий

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування системи знань та набуття практичних навичок щодо застосування кредитних методів підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур, здійснення розрахунків по експортно-імпортних операціях, проведення валютних операцій, хеджування валютних ризиків тощо.

^ Форми контролю:

ЕкзаменПредмет:

Актуальні проблеми маркетингу послуг

Статус:

Вибірковий

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування системи знань та практичних навичок з проведення маркетингових досліджень ринку послуг, аналізу та прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу послуг, зокрема щодо визначення маркетингової стратегії підприємств, проектування послуг, запровадження маркетингового підходу до роботи з персоналом та споживачами послуг.

^ Форми контролю:

Залік
Предмет:

Міждисциплінарна курсова робота

Статус:

Вибірковий

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, їхнє застосування для вирішення конкретного практичного завдання відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик з галузі знань, спеціальності, спеціалізації.

^ Форми контролю:

Курсова робота10. Фахове спрямування та кваліфікаційні вимоги до фахівців даної спеціальності

Магістр з маркетингу на первинних посадах самостійно виконує переважно евристичні, частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить складні економічні розрахунки, керує фахівцями нижчого посадового рівня.

Таблиця 10.1

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.0305701 – “Маркетинг”


№ з/п

Код і назва професійної групи

Професійна назва роботи (посада)

І. Керівники

1

1229.4.Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

Завідувач кабінету навчального.

Завідувач лабораторії вищого навчального закладу.

Завідувач практики (виробничої, навчальної).

Керівник виробничої практики

2

1233. Керівники підрозділів маркетингу

Директор з маркетингу.

Директор комерційний.

Начальник відділу збуту (маркетингу).

Начальник комерційного відділу.

3

1234. Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю

Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю).

4

1235. Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу матеріально-технічного постачання.

Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.)

5

1238. Керівники проектів та програм

Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості.

6

1314. Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі


Комерсант

7

1475. Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, дослідження ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з маркетингу.

8


1475.4. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління


Менеджер (управитель) з логістики.

Менеджер (управитель) з постачання.

Менеджер (управитель) зі збуту.

9

1476.1 Менеджери (управителі) з реклами

Менеджер (управитель) з реклами.

ІІ. Професіонали

1

2310.2. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент

Викладач вищого навчального закладу


2

2320. Викладачі середніх навчальних закладів

Викладач професійного навчально-виховного закладу.

Викладач професійного навчально-технічного закладу.

Вчитель середнього навчально-виховного закладу.

3

2351.1. Наукові співробітники (методи навчання)

Молодший науковий співробітник (методи навчання).

Науковий співробітник (методи навчання).

4

2351.2. Інші професіонали в галузі методів навчання

Викладач (методи навчання).

Методист з економічної освіти.

5

2359.2. Інші професіонали в галузі навчання

Лектор.

6

2419.1. Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)

7

2419.2. Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Економіст із збуту.

Консультант з ефективності підприємництва.

Консультант з маркетингу.

Фахівець з раціоналізації виробництва.

Логіст.

Професіонал з інноваційної діяльності.

Рекламіст.

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог).

Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою.

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості.

Фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку

8

2441.1. Наукові співробітники (економіка)

Науковий співробітник (економіка)

9

2441.2. Економісти

Економіст з договірних та претензійних робіт.

Економіст з матеріально-технічного забезпечення.

Економіст з планування.

Економіст із ціноутворення.

Консультант з економічних питань.

Оглядач з економічних питань


Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, магістр з маркетингу підготовлений виконувати функції: планову, організаційну, управлінську, науково-дослідну, консультаційну та навчально-методичну.

Типові завдання діяльності, притаманні відповідним функціям, та необхідні для їх виконання уміння наведено в табл. 10. 2.

Вищі навчальні заклади повинні забезпечити опанування випускниками системи умінь вирішувати певні типові завдання діяльності у процесі здійснення зазначених виробничих функцій.


Таблиця 10.2

Виробничі функції, типові завдання діяльності фахівця

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” та вміння, якими він повинен володіти

Функція

Типові завдання діяльності

Уміння

1. Планова

1.1 Планування стратегічної і поточної діяльності


1. 1.1.1. Визначати стратегічні завдання і цілі маркетингової діяльності підприємства.

1.1.2. Обґрунтовувати та розробляти маркетингову політику і стратегії підприємства.

1.1.3. Обґрунтовувати та розробляти організаційно-економічні маркетингові програми підприємств.

1.1.4. Прогнозувати кон’юнктуру внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків

1.1.5. Планувати довгострокові заходи щодо та зміцнення конкурентних позицій підприємства на ринку

1.2. Бізнес-планування та інноваційна діяльність

1.2.1. Розробляти бізнес-плани маркетингової діяльності.

1.2.2. Розробляти перспективні та оперативні маркетингові плани з інноваційної діяльності.

1.2.3. Розробляти перспективні й оперативні маркетингові плани з товарної, цінової, комунікаційної діяльності, розподілення і збуту готової продукції та послуг.

1.2.4. Розробляти перспективні та оперативні плани матеріально-технічного забезпечення.

1.2.5. Розробляти перспективні та оперативні плани зовнішньоекономічної маркетингової діяльності.

1.2.6. Розробляти та управляти різновидами логістичної діяльності: обслуговування споживачів; товарні запаси; транспортування; дистрибуційні операції.

1.2.7. Розробляти та управляти інтегрованими комунікаціями.

1.2.8. Розробляти товарні знаки та фірмовий стиль.

1.2.9. Розраховувати бюджет і визначати ефективність рекламної діяльності.

1.2.10. Розробляти дизайн корпоративного Інтернет-рішення

2. Органі-заційна

2.1. Організація роботи служби маркетингу

2.1.1. Розробляти організаційну структури служби маркетингу.

2.1.2. Створювати положення та розробляти посадові інструкції персоналу служби маркетингу.

2.1.3. Розробляти структуру та визначати детермінанти каналів розподілу.

2.1.4. Розробляти та управляти електронними каналами розподілу.

2.1.5. Організовувати товарні, фінансові, інформаційні потоки у ринкових каналах.

2.1.6. Організовувати системоутворюючі зв’язки з іншими структурними підрозділами підприємства.

2.1.7. Організовувати взаємовідносини із зовнішніми організаціями ринкової інфраструктури (банки, страхов компанії, консалтингові фірми тощо).

2.1.8. Організовувати комерційні зв’язки із споживачами.

2.1.9. Організовувати комерційні зв’язки із постачальниками.

2.1.10. Організовувати зовнішньоекономічні комерційні зв’язки.

2.1.11. Організовувати комерційні зв’язки із торгово-посередницькими підприємствами
2.2. Реалізація планів діяльності

2.2.1. Організовувати виконання планів маркетингу і реалізації продукції та послуг.

2.2.2. Організовувати оперативну роботу підрозділів служби маркетингу.

2.2.3. Організовувати оперативну роботу підрозділів з матеріально-технічного постачання і збуту.

2.2.4. Організовувати контроль виконання планів маркетингу і реалізації продукції та послуг, ефективності маркетингової діяльності.

2.2.5. Організовувати комунікаційну діяльність.

2.2.6. Організовувати маркетингові дослідження.

2.2.7. Організовувати і надавати Direct-маркетингові послуги

3. Управлінська

3.1. Реалізація планів діяльності

3.1.1. Управляти розроблення та реалізацією системи планів маркетингу.

3.1.2. Управляти маркетинговою діяльністю підприємства, організації, фірми.

3.1.3. Управляти інформаційною системою маркетингу.

3.1.4. Управляти маркетинговими дослідженнями.

3.1.5. Управляти проектами інноваційного маркетингу.

3.1.6. Управляти комерційною діяльністю.

3.1.7. Управляти ефективним використанням виробничих, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства.

3.1.8. Управляти процесом маркетингового аналізу.

3.1.9. Управляти внутрішнім і зовнішнім маркетинговим аудитом.

3.1.10. Управляти процесом контролю й аналізу ефективності діяльності маркетингової служби

3.2. Координація в процесі реалізації планів діяльності

3.2.1. Координувати виконання маркетингових планів і програм з іншими планами та програмами.

3.2.2. Координувати торговельно-збутову діяльність підприємства.

3.2.3. Координувати взаємодії служби маркетингу з іншими і підрозділами підприємства

4. Науково-дослідна

4.1. Дослідження з питань підвищення ефективності маркетингової діяльності

4.1.1. Вести моніторинг стану політичної та економічної ситуації в країні.

4.1.2. Продуціювати мету і завдання цільових маркетингових досліджень.

4.1.3. Організовувати і здійснювати маркетингові дослідження.

4.1.4. Розробляти і обгрунтовувати методології, методики і моделі аналізу результатів маркетингових досліджень.

4.1.5. Проводити стратифікацію, аналіз та прогнозування кон’юнктури товарних ринків.

4.1.6. Прогнозувати розвиток економічних процесів та економічних показників виробничої, комерційної і маркетингової діяльності.

4.1.7. Проводити економічні дослідження чинників зовнішньої та внутрішньої ефективності виробничої і підприємницької діяльності.

4.1.8. Виробляти моделі поведінки споживачів.

4.1.9. Розробляти методологію і методику прийняття науково-обгрунтованих управлінських рішень у сфері маркетингу та комерційної діяльності.

4.1.10. Розробляти методологію та методику процесу маркетингового планування, планування комерційної та підприємницької діяльності..

4.1.11. Розробляти методологію та алгоритм обгрунтування інноваційних маркетингових проектів.

4.1.12. Проводити науково-дослідну роботу з удосконалення теорії і концепції маркетингу, їх впровадження і реалізації.

4.1.13. Проводити науково-дослідну роботу з удосконалення методик, методів та інструментарію маркетингової діяльності

5. Консуль-таційна

5.1. Консультування з планування та управління бізнесом

5.1.1. Консультувати працівників підприємства з питань:

 • бізнес-планування та маркетингового планування;

 • торговельно-збутової діяльності підприємства, організації чи фірми;

 • реклами та зв’язків з громадськістю;

 • прямого маркетингу;

 • управління бізнесом;

 • економічної політики та реалізації маркетингових стратегій і планів;

 • формування рішень існуючих та прогнозованих економічних проблем в маркетинговій і комерційній діяльності;

 • економічної політики та вибору напряму дій у світлі минулих, існуючих та очікуваних економічних факторів і тенденцій;

 • брендингу та управління торговими марками;

 • управління життєвим циклом товарів;

5.1.2. Прогнозувати продаж логістики.

5.1.3. Залучати інвестиції і здійснювати запуск венчурних проектів у сфері високих технологій.

5.1.4. Підготовляти наукову документацію та звітність

6. Навчально-методична

6.1. Планування та організація навчального процесу

6.1.1. Планувати та організовувати навчальний процес з підготовки і перепідготовки економічних кадрів.

6.1.2. Засвоювати новітні знання і розробляти на цій основі навчально-методичні матеріали для підготовки та перепідготовки маркетологів, економістів, підприємців у навчальних закладах.

6.1.3. Готувати і проводити заняття згідно з робочими програмами маркетингових та економічних дисциплін.

6.1.4. Освоювати та впроваджувати у навчальний процес прогресивні форми навчання.

6.1.5. Розробляти і використовувати в навчальному процесі тестові завдання та комп’ютерну техніку.

6.1.6. Добирати та навчати персонал для здійснення маркетингової і підприємницької діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках11. Глосарій

  1   2   3

Схожі:

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – information package

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconДонецький університет економіки та права european credit transfer system
Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року...
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій І тривалості навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи