Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System icon

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Скачати 426.9 Kb.
НазваУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Сторінка1/3
Дата04.08.2012
Розмір426.9 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


European Credit Transfer System

ECTS – Інформаційний пакет


2012/2013


Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»


Спеціальність 7.03050701 «Маркетинг»


Тернопіль – 2012


ЗМІСТ


 1. Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту

а) Адреса: Тернопільський національний економічний університет,

корпус №10

бульвар Шевченка, 9

м. Тернопіль 46000

б) Контактні телефони: внутрішній 19-209, міський (0352)43-52-41

в) Склад деканату:

- Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту;

- Крамар Вікторія Володимирівна, завідувач навчально-методичного факультету;

- Підвисоцька Ольга Вікторівна, методист.

г) Кафедри:

- кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу.

Наукові, науково-педагогічні кадри. Виконання науково-дослідної та педагогічної роботи на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечують 17 науково-педагогічних працівників (в т.ч. 3 професори, доктори наук та 9 кандидатів наук, 1 доктор філософії (PhD), 1 доцент), 9 аспірантів (з них: 2 – з відривом від виробництва, 7 – без відриву від виробництва), 4 здобувача.

Навчально-допоміжний персонал: 2 осіб.

д) Координатор від факультету: Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна.

Адреса: Тернопільський національний економічний університет,

корпус №10, кабінет 14

бульвар Шевченка, 9

м. Тернопіль 46000

Контактні телефони: внутрішній 19-209, міський (0352)43-52-41 1. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію


 1. Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців на факультеті із зазначенням ліцензійного обсягу та терміну навчання:

 • Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»,

термін навчання – 4 роки (для денної та заочної форм навчання),

ліцензійний обсяг – 60 (для денної форми), 60 (для заочної форми).

 • Спеціальність 7.03050701 «Маркетинг»,

термін навчання – 1рік (для денної та заочної форм навчання),

ліцензійний обсяг – 30 (для денної форми), 30 (для заочної форми).

 • Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг»,

термін навчання – 1рік (для денної та заочної форм навчання),

ліцензійний обсяг – 30 (для денної форми), 30 (для заочної форми).


 1. Умови для навчання (коротка інформація про матеріально-технічну базу).

В корпусі Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту є 4 комп’ютерні класи із постійним високошвидкісним доступом до мережі Інтернет та ресурсів електронної бібліотеки ТНЕУ. Працює безпровідна мережа.

Всього у розпорядженні студентів 48 комп’ютерів, таким чином на 100 студентів припадає 7 робочих комп’ютерних місць. Навчання проводиться із використанням мультимедійної техніки. Її склад такий:

- 1 ноутбук;

- 5 проекторів;

- 1інтелектуальна дошка;

- 3 акустичні системи.


 1. Основні методи та форми навчання, викладання та оцінювання, що використовуються на факультеті.

На факультеті є можливість навчання на денно-стаціонарній та заочно-дистанційній формах. Лекційні, практичні (лабораторні, семінарські) заняття є базовими у викладанні дисциплін. Проводиться індивідуальна робота зі студентами у формі консультацій.

У процесі вивчення дисциплін використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

 • поточне тестування та опитування;

 • підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

 • ректорська контрольна робота;

 • оцінювання виконання КПІЗ;

 • письмовий або усний екзамен.

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту. Шкала оцінювання наведена у табл. 5.1.


Таблиця 5.1

Шкала оцінювання

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100

Відмінно

        1. ^ A (відмінно)

85-89

Добре

        1. B (дуже добре)

75-84

        1. C (добре)

65-74

Задовільно

        1. D (задовільно)

60-64

        1. E (достатньо)

35-59

Незадовільно

        1. FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

        1. F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом

6. Графік навчального процесу


7. Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
5 курс
1 семестр

2 семестр

^ Дисципліни циклу професійної підготовки

Нормативні дисципліни

Стратегічний маркетинг (4кр./144год.)Комерційна діяльність посередницьких організацій (4кр./144год.)

Маркетингова політика розподілу (3,5кр./126год.)
Поведінка споживача (3,5кр./126год.)Стандартизація та сертифікація продукції та послуг (3,5кр./126год.)

Товарна інноваційна політика (4кр./144год.)Рекламний менеджмент (4,5кр./162год.)

^ Вибіркові дисципліни
Маркетинговий менеджмент (4кр./144год.)

Інтелектуальна власність (3кр./108год.)
Бренд менеджмент (4кр./144год.)Продаж та управління збутом (4 кр./144год.)


8. Копія робочого навчального плану зі спеціальності


9. Анотації дисциплін за циклами підготовки (нормативних та вибіркових)

Предмет:

Стратегічний маркетинг

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі стратегічного маркетингу, набуття практичних навичок щодо розробки стратегії маркетингу з урахуванням сил та факторів, які впливають на маркетингову діяльність підприємства для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності фірми.

^ Форми контролю:

ЕкзаменПредмет:

Комерційна діяльність посередницьких організацій

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування знань про методи дослідження ринку товарів і послуг та засади формування попиту споживачів на продукцію та послуги; про сутність, концепцію, загальну характеристику і зміст комерційної діяльності посередницьких організацій; вивчення форм і методів транспортування продукції в системі: виробник - по­середник – споживач.

^ Форми контролю:

ЕкзаменПредмет:

Маркетингова політика розподілу

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Оволодіння методами організації збутової мережі, вивчення методів ведення переговорів та заключення угод з партнерами по збуту, формування навичок самостійного аналізу та керівництва збутової мережі виробника.

^ Форми контролю:

Екзамен
Предмет:

Поведінка споживачів

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Набуття знань про напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для досягнення мети організації.

^ Форми контролю:

Екзамен, курсова роботаПредмет:

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Вивчення елементів і напрямів здійснення стандартизації і сертифікації продукції та послуг. Оволодіння знаннями про можливості їх використання в маркетинговій діяльності. Набуття навичок організації маркетингової діяльності згідно з основними принципів та положень державної та міжнародної систем стандартизації і сертифікації.

^ Форми контролю:

Екзамен
Предмет:

Товарна інноваційна політика

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування у майбутнiх маркетологів сучасної системи поглядiв та спецiальних знань з товарної та iнновацiйної полiтики, набуття теоретичних навичок щодо розробки iнновацiйної та товарної полiтики пiдприсмства, оцiнювання як якiсних так i ергономiчних чи дизайнерських складових товару.

^ Форми контролю:

Екзамен
Предмет:

Рекламний менеджмент

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування знань про сутність реклами та рекламного процесу, підходи до управління рекламним процесом, про методи й технології підготовки та організації рекламних кампаній; набуття студентами вмінь аналізу для прийняття рішень та планування діяльності в сфері рекламного менеджменту.

^ Форми контролю:

ЕкзаменПредмет:

Маркетинговий менеджмент

Статус:

Вибірковий

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування у студентів розуміння суті маркетингового менеджменту; оволодіння знаннями щодо суті інформаційного забезпечення маркетингового менеджменту, побудови організаційних структур управління маркетингом; надбання навичок планування маркетингової діяльності фірми та проведення аналізу маркетингової діяльності фірми та здійснення маркетингового контролю.

^ Форми контролю:

ЗалікПредмет:

Інтелектуальна власність

Статус:

Вибірковий

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування системи знань, а також отримання навичок та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту своїх майнових та особистих немайнових прав, як в Україні, так і поза її межами.

^ Форми контролю:

Залік
Предмет:

Бренд-менеджмент

Статус:

Вибірковий

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування у студентів системи знань та розвиток практичних навичок зі створення брендів та управління їхніми активами, розробки та реалізації брендових стратегій підприємства. Висвітлюються питання сутності і структури процесів бренд-менеджменту; розглянуто підходи, методи та інструменти розробки брендів, управління активами бренду, позиціонування, побудови бренд-стратегій, визначення та оцінки марочного капіталу. Приділена увага маркетинговим дослідженням у бренд-менеджменті, моделюванню та просуванню брендів.

^ Форми контролю:

Екзамен
Предмет:

Продаж та управління збутом

Статус:

Нормативний

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування системи знань та розвиток практичних навичок у сфері управління збутом; вивчення методів та форм продажів, підходів до організації збутової діяльності; формування вмінь аналізу збутової діяльності та планування продажів.

^ Форми контролю:

Екзамен10. Фахове спрямування та кваліфікаційні вимоги до фахівців даної спеціальності

Спеціаліст з маркетингу на первинних посадах самостійно виконує переважно діагностичні та частково евристичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, накопичує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Таблиця 10.1

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” спеціальності 7.0305701 – “Маркетинг”

№ з/п

Код і назва професійної групи

Професійна назва роботи (посада)

І. Керівники

1

1314. Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Комерсант

2


1475.4. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з логістики.

Менеджер (управитель) з постачання.

Менеджер (управитель) із збуту

ІІ. Професіонали

1

2419.1. Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва).

2

2419.2. Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Економіст зі збуту

Консультант з ефективності підприємництва

Консультант з маркетингу

Логіст

Рекламіст

Фахівець з ефективності підприємства

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості

Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

Фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку

3

2419.3. Професіонали державної служби

Спеціаліст державної служби

4

2441.1. Наукові співробітники (економіка)

Молодший науковий співробітник (економіка)

5

2441.2. Економісти

Економіст з договірних та претензійних робіт.

Економіст з матеріально-технічного забезпечення.

Економіст з планування.

Консультант з економічних питань.

Оглядач з економічних питань

ІІІ. Фахівці

1

3411. Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

Брокер

Дилер

Маклер біржовий

Фахівець з біржових операцій

2

3417. Оцінювачі та аукціоністи

Оцінювач (експертна оцінка майна)

3

3419. Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

Товарознавець.

Торговельний брокер (маклер)

4

3429. Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

Агент рекламний.

Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

5

3435.1. Організатори діловодства (державні установи)

Організатор діловодства (державні установи)

6

3435.2. Організатори діловодства (види економічної діяльності)

Організатор діловодства (види економічної діяльності)

7

3436.1. Помічники керівників підприємсв, установ та організації

Помічник керівника підприємства (установи, організації)Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, спеціаліст з маркетингу підготовлений виконувати функції: планову, організаційну, управлінську, контрольну, аналітичну.

Типові завдання діяльності, притаманні відповідним функціям, та обов’язкові для їх виконання уміння наведено в табл. 10.2.

Таблиця 10.2

Виробничі функції, типові завдання діяльності фахівця

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та вміння, якими він повинен володіти


Функція

Типові завдання діяльності

Уміння

1. Планова

1.1 Підготовка поточних і перспективних планів1.1.1.Визначати потенціал і місткість товарних ринків та їх сегментів.

1.1.2. Прогнозувати попит окремих товарних ринків та їх сегментів.

1.1.3. Планувати товарну політику, розроблення асортиментних програм підприємства.

1.1.4. Планувати виробничі, торговельно-посередницькі, комерційні, інформаційні та консалтингові послуги.

1.1.5. Логістично моделювати рух товарно-матеріальних ресурсів.

1.1.6. Оперативно планувати комунікаційну діяльність.

1.1.7. Професійно забезпечувати планування зовнішньоекономічної торговельної діяльності..

1.1.8. Планувати бюджет комунікаційної діяльності.

1.1.9. Планувати витрати з матеріально-технічного забезпечення.

1.1.10. Планувати бюджет зі збуту і торговельно-посередницької діяльності

1.1.11. Планувати рекламну кампанію в Інтернет

1.2. Підготовка нормативної бази

1.2.1. Розраховувати вихідні норми і нормативи маркетингового планування.

1.2.2. Розраховувати норми і нормативи планів матеріально-технічного забезпечення і збуту.

1.2.3. Розраховувати поточні і оперативні плани матеріально-технічного забезпечення і збуту готової продукції, робіт і послуг

1.3. Планування заходів з підвищення ефективності виробництва

1.3.1. Визначати маркетингові цілі за напрямками діяльності та планувати засоби їх досягнення.

1.3.2. Планувати показники покриття валових витрат за номенклатурою продукції.

1.3.3. Планувати показники покриття валових витрат каналів розподілу та сегментів збуту.

1.3.4. Планувати показники покриття валових витрат по клієнтах.

1.3.5. Планувати показники ефективної роботи служби маркетингу

1.4. Коригування планів

1.4.1. Коригувати процеси виконання планів маркетингу відповідно до кон’юнктури ринку, змін у макро- і мікросередовищі.

1.4.2. Коригувати плани матеріально-технічного забезпечення у відповідності зі змінами на ринку постачальників, станом виконання умов договорів, коливаннями обсягів виробництва.

1.4.3. Коригувати плани збуту готової продукції і послуг.

1.4.4. Коригувати плани комерційної діяльності торговельно-посередницьких підприємств, організацій, фірм

2. Організа-ційна

2.1. Організація роботи служби маркетингу

2.1.1. Розробляти організаційну структуру служби маркетингу.

2.1.2. Розробляти положення та посадові інструкції для персоналу служби маркетингу.

2.1.3. Розробляти структури та організацію каналів розподілу.

2.1.4. Проводити маркетинговий аудит конкурентних позицій підприємства.

2.1.5. Проводити організаційні заходи, посилення конкурентних позицій підприємства.

2.1.6. Виконувати представницькі функції служби маркетингу у взаємодії з іншими структурними підрозділами підприємства.

2.1.7. Організовувати оперативну роботу служби маркетингу.

2.1.8. Організовувати оперативну роботу із збуту готової продукції, робіт і послуг.

2.1.9. Організовувати оперативну роботу із матеріально-технічного забезпечення.

2.1.10. Організовувати оперативну торговельно-посередницьку діяльність.

2.1.11. Організовувати комунікаційну діяльність

2.2. Реалізація планів діяльності

2.2.1. Встановлювати контакти, вести переговори та укладати угоди із фірмами-контрагентами необхідних послуг.

2.2.2. Представляти інтереси підприємства в державних установах, правозахисних організаціях, податковій адміністрації, банках, організаціях технічного, економічного, незалежного контролю тощо.

2.2.3. Організовувати виставки, ярмарки та інші заходи закупівельно-торгової і комунікаційної діяльності.

2.2.4. Проводити маркетингове обґрунтування залучення сторонніх фінансових коштів у розвиток підприємства.

2.2.5. Реалізація планів поставок за зовнішньоекономічними угодами

3. Управлінська

3.1. Реалізація планів діяльності

3.1.1. Здійснювати управління маркетинговою діяльністю відокремленних підрозділів і служб.

3.1.2. Здійснювати управління діяльністю учасників каналів розподілу.

3.1.3. Здійснювати управління збутом, підвищенням його ефективності за рахунок оптимізації комерційних зв’язків.

3.1.4. Розробляти і реалізовувати концепції маркетингу підприємства.

3.1.5. Вирішувати конфлікти та інші етичні проблеми маркетингової діяльності.

3.1.6. Здійснювати управління матеріально-технічним забезпеченням.

3.1.7. Здійснювати управління розвитком інфраструктури підприємства.

3.1.8. Здійснювати управління процесом складської переробки вантажів.
3.1.9. Здійснювати управління реалізацією планів товарної і цінової політики.

3.1.10. Здійснювати управління реалізацією політики розподілення.

3.1.11. Здійснювати управління реалізацією комунікаційної політики.

3.1.12. Здійснювати управління інформаційними маркетинговими потоками.

3.1.13. Здійснювати управління товарно-матеріальними потоками.

3.1.14. Здійснювати правління фінансовими потоками в каналах розподілу.

3.1.15. Здійснювати організацію й управління процесом розроблення і впровадження стандартів підприємства з матеріально-технічного забезпечення, збуту, контролю якості продукції, транспортування і зберігання сировини, матеріалів, комплектуючих, палива, енергії, устаткування і готових виробів.

   1. Планувати, організовувати і проводити презентації проектів або продуктової лінії компаній клієнтів.

   2. Адаптувати існуючі Інтернет-рішення підприємства до вітчизняної і закордонної аудиторій.

3.1.18. Адаптувати рекламно-інформаційні матеріали підприємства (компанії) до умов ведення бізнесу на внутрішніх та міжнародних ринках

3.2. Консульта-ційна діяльність з планування та ведення бізнесу

3.2.1. Консультувати з питань методологічного, методичного забезпечення управління маркетинговою діяльністю.

3.2.2. Консультувати з питань організації та проведення маркетингових досліджень.

3.2.3. Консультувати з питань планування маркетингу на підприємстві (організації, фірмі).

3.3.4. Консультувати щодо можливих наслідків змін у зовнішньому середовищі маркетингової діяльності підприємства.

3.3.5. Консультувати з проблем функціонування інфраструктури товарних ринків.

3.3.6. Консультувати з питань контролю й аналізу маркетингової діяльності підприємства.

3.3.7. Консультувати з питань планування і здійснення інформаційних програм засоби інформації та широкі кола громадськості щодо планів, досягнень і принципів підприємства (організації, фірми).

3.3.8. Консультувати з питань організації маркетингової діяльності.

3.3.9. Консультувати з питань ведення бізнесу в зарубіжних країнах

4. Контрольна

4.1. Контроль за виконанням планових завдань і угод

4.1.1. Контролювати виконання асортиментного плану виробництва.

4.1.2. Контролювати виконання планів збуту готової продукції, робіт і послуг.

4.1.3. Контролювати виконання планів матеріально-технічного забезпечення.

4.1.4.Контролювати комерційну діяльність торговельно-посередницьких підприємств

5. Аналітична

5.1. Дослідження середовища маркетингової діяльності та стану ринку

5.1.1.Проводити маркетингові дослідження зовнішнього і внутрішнього середовищ діяльності підприємства, організації, фірми.

5.1.2. Проводити маркетингові дослідження ринків споживачів готової продукції.

5.1.3. Проводити маркетингові дослідження ринків постачальників товарно-матеріальних ресурсів і послуг.

5.1.4.Проводити маркетингові дослідження конкурентного середовища, конкурентів, їхньої продукції та інших визначених показників.

5.1.5.Проводити маркетингові дослідження кон’юнктури товарних ринків

5.2. Дослідження з питань підвищення ефективності маркетингової діяльності

5.2.1.Визначати проблеми розвитку інфраструктури ринку (підприємства).

5.2.2.Розробляти рекомендації щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності.

5.2.3.Готувати маркетингову документацію та звітність.

5.2.4. Виконувати дослідження складових комплексу маркетингу11. Глосарій

  1   2   3

Схожі:

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – information package

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconДонецький університет економіки та права european credit transfer system
Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року...
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій І тривалості навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи