Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System icon

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Скачати 426.9 Kb.
НазваУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Сторінка2/3
Дата04.08.2012
Розмір426.9 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
1. Агенти із продажу (selling agents) Особи або компанії, які представляють на ринку інтереси одного виробника, відпові даючи за виконання його маркетингових функцій.

^ 2. Аналіз беззбитковості (breakeven analysis) Метод аналізу зв’язку між валовим доходом і валовими витратами з метою визначення рентабельності за різних обсягів виробництва та реалізації продукції.

^ 3. Багатомарочна стратегія (multibranding) Стратегія виробника, яка передбачає використання індивідуальних марочних назв для кожного товару компанії.

4. Багаторівневий маркетинг (multilevel marketing) Cистема організації бізнесу та компенсацій за якої дистриб’ютор чи незалежний продавець може отримувати дохід не лише від особистого продажу продуктів і послуг, але й від продажу через мережу інших незалежних продавців, які були ним залучені до ведення бізнесу.

^ 5. Бажання (want) Форма прояву потреб, що складається під впливом знань покупця, його культурних та індивідуальних характеристик.

6. Бар’єри для виходу на ринок (barriers to entry) Прийоми ділової практики та об’єктивні умови, що перешкоджають виходу на ринок нової компанії.

^ 7. Бартер (barter) Практика обміну продуктів і послуг на інші продукти і послуги без посередництва грошей.

8. Бенчмаркінг (benchmarking) Метод, суть якого полягає в тому, щоб зрозуміти, за рахунок чого інші організації роблять щось краще, ніж ваша компанія; мета – перейняти їхній досвід та наздогнати і/чи випередити конкурентів.

^ 9. Бізнес-аналіз (business analysis stage) Етап процесу створення нового товару, що включає: 1) визначення характеристик товару; 2) визначення параметрів маркетингової стратегії для його комерційної реалізації; 3) здійснення необхідних прогнозних фінансових розрахунків.

^ 10. Бізнесплан (business plan) «Маршрутна карта» для організації, у якій розглядаються всі аспекти її діяльності.

11. Блоги (blogs) Вебсторінка, яка слугує публічно доступним персональним журналом (щоденником) особи.

^ 12. Брокери (brokers) Це незалежні компанії чи фізичні особи, основне завдання яких: звести разом покупця і продавця для здійснення продажу.

13. Валовий дохід (total revenue) Загальна сума грошей, отримана від продажу товарів.

14. Валові витрати (total cost) Сумарні витрати компанії на виробництво і реалізацію товарів; сума постійних і змінних витрат.

^ 15. Вертикальні маркетингові системи (vertical marketing systems) Організація каналу розподілу продуктів чи послуг одного виробника, за якої дії всіх учасників процесу визначаються і координуються головним учасником каналу.

^ 16. Вибірка (sample) Вибрані особи генеральної сукупності.

17. Вибірковий розподіл (selective distribution) Альтернативна стратегія збуту, для якої властивий вибір посередників, кількість яких більша від одного, але менша від загальної їх кількості.

^ 18. Вид продукту (product form) Варіанти продукту в межах певного товарного класу.

19. Видозміна (модифікація) ринку (market modification) Стратегія, спрямована на збільшення споживання товару через пошук нових способів його використання чи вихід на нові сегменти ринку.

^ 20. Видозміна (модифікація) продукту (product modification) Стратегія зміни характеристик (таких, як рівень якості, функціональні параметри чи зовнішнє оформлення) з метою збільшення обсягу продажу чи продовження життєвого циклу продукту.

^ 21. Використання власних торговельних марок (private branding) Марочна стратегія, згідно з якою компанія виробляє товари для продажу під маркою оптового чи роздрібного торговця.

^ 22. Використання змішаних торговельних марок (mixed branding) Марочна стратегія, згідно з якою компанія може продавати свої товари як під своєю маркою, так і під маркою торговельного посередника.

^ 23. Використання торговельних марок (branding) Рішення щодо вибору певного імені, фрази, малюнка, символів чи поєднань цих елементів для ідентифікації своїх товарів.

^ 24. Генерування ідей (idea generation) Етап процесу створення нового продукту, коли розробляються концепції можливих нових продуктів.

25. Гіпотеза (hypothesis) Припущення чи ідея про зв’язок двох чи кількох чинників або ймовірну подію у майбутньому.

^ 26. Глибина товарної лінії (depth of product line) Різноманітність товарів однієї асортиментної групи (товарної лінії), якими торгує магазин або оптова компанія.

27. Глобальна маркетингова стратегія (global marketing strategy) Стратегія стандартизації маркетингової діяльності, коли існують культурні подібності між країнами, й адаптації – коли культури між собою різняться.

^ 28. Глобальний бренд (global brand) Бренд, який має однакову назву в багатьох країнах та однакові маркетингові програми, які централізовано координують.

29. Глобальні споживачі (global consumers) Споживачі з різних країн чи регіонів світу, які мають схожі потреби і шукають схожі характеристики та вигоди продуктів і послуг.

^ 30. Гнучкі ціни (offpeak pricing) Зміна рівня ціни залежно від часу доби, дня тижня, місяця та сезону для зменшення амплітуди коливання попиту.

31. Групування (collaborative filtering) Процес, під час якого люди з однаковими споживчими потребами та схожою споживчою поведінкою об’єднуються в групи, що дає можливість передбачити їхні майбутні покупки.

^ 32. Дані опитувань (questionnaire data) Це факти й цифри, які отримують способом опитування людей про їх наміри, ставлення, рівень обізнаності та звички споживання.

^ 33. Дані спостережень (observational data) Інформація про реальну поведінку покупців, отримана за допомогою особистих спостережень чи автоматичних пристроїв.

34. Декодування (decoding) Процес перетворення отриманого повідомлення з набору символів і образів у певну ідею.

35. Демпінг (dumping) Продаж компанією товару в іншій країні за ціною, нижчою ніж на вітчизняному ринку (або нижчою за собівартість).

^ 36. Джерело (source) Організація чи особа, що володіють інформацією, призначеною для передачі в процесі комунікації.

37. Диференціація товару (product differentiation) У широкому значенні – стратегія використання різних маркетингових дій, яку застосовує компанія, щоб споживач побачив відмінності та переваги конкретного товару порівняно з товарами конкурентів. У вузькому значенні – виробництво двох чи кількох варіантів товару для продажу різним сегментам ринку.

^ 38. Домогосподарство (household) Сім’я чи група людей, які мешкають разом і ведуть спільне господарство.

39. Допоміжні товари (support goods) Товари, які використовуються для забезпечення процесу виробництва інших продуктів і послуг.

^ 40. Економічні чинники (economic forces) Сукупність чинників, які визначають стан економіки у країні.

41. Ексклюзивний розподіл (exclusive distribution) Стратегія розподілу, за якої виробник продає свої продукти чи послуги на певній території лише через одного торговельного посередника.

^ 42. Експеримент (experiment) Отримання даних через вплив на чинники за жорстко контрольованих умов з метою перевірки причинно-наслідкових зв’язків між ними.

43. Експортування (exporting) Виробництво товарів в одній країні та продаж їх в іншій.

44. Електронний обмін даними (electronic data interchange) Використання корпоративних комп’ютерних і телекомунікаційних мереж для обміну інформацією та здійснення платежів.

^ 45. Життєвий цикл продукту (product life cycle) Чотири етапи ринкового розвитку продукту: виведення на ринок, зростання, зрілість і спад.

46. Життєвий цикл сім’ї (family life cycle) Концепція, згідно з якою кожна сім’я у своєму розвитку проходить через кілька етапів, які характеризуються відмінною купівельною поведінкою.

^ 47. Загальна бізнес-стратегія (generic business strategy) Стратегія, яку може використовувати будь-яка компанія, незалежно від продукту чи галузі для досягнення конкурентної переваги.

^ 48. Закріплення цін (pricefixing) Очевидна чи таємна угода між компаніями, які конкурують на ринку, про запобігання зниженню цін внаслідок конкурентної боротьби.

^ 49. Закупівельний центр (buying center) Сукупність окремих осіб і структурних одиниць підприємства, які беруть участь у прийнятті рішень про закупівлю продуктів і послуг.

^ 50. Закупівельні критерії організацій (organizational buying criteria) Об’єктивні властивості товарів, запропонованих постачальником, а також можливості самого постачальника, які організація враховує під час закупівель.

^ 51. Зв’язки з громадськістю (public relations, PR) Одна із складових системи маркетингових комунікацій, покликана впливати на погляди, ставлення й переконання споживачів, потенційних клієнтів, акціонерів, співробітників та інших зацікавлених груп щодо компанії та її продуктів чи послуг.

^ 52. Зворотний зв’язок (feedback) Потік комунікації, спрямований від отримувача до відправника, який показує, чи правильно було декодовано і сприйнято повідомлення.

53. «Зелений маркетинг» (green marketing) Концепція соціально-відповідального маркетингу, що передбачає виробництво, реалізацію і використання продуктів, що не завдають шкоди навколишньому середовищу.

^ 54. Змінні витрати (variable cost) Витрати компанії, які змінюються прямо-пропорційно до зміни обсягу виробництва товарів.

55. Знижка (discount) Зменшення прейскурантної ціни, яке пропонує продавець покупцю як винагороду за дії, сприятливі для продавця.

^ 56. Зустрічна торгівля (countertrade) Здійснення міжнародної торгівлі з використанням бартеру, а не грошових розрахунків.

57. Імідж торговельної точки (image of a retail outlet) Спосіб, у який магазин відображається у свідомості покупця за функціональними якостями і психологічними ознаками.

^ 58. Інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) (integrated marketing communications) Концепція створення системи маркетингових комунікацій, яка дозволяє здійснити інтеграцію окремих повідомлень для забезпечення послідовного і цілеспрямованого впливу на різні групи адресатів комунікації.

^ 59. Інтенсивний розподіл (intensive distribution) Стратегія розподілу, за якої виробник продає свої продукти чи послуги через якомога більшу кількість роздрібних торговельних точок на певній території.

60. Інтенсивність споживання (intensive consumption) Показник, що свідчить про обсяг спожитого товару протягом певного часу чи прихильність покупців до певного торговельного закладу.

61. Інтерактивний маркетинг (interactive marketing) Система комунікацій між покупцем і продавцем за допомогою комп’ютерних мереж, яка дає покупцеві змогу контролювати характер та обсяг одержаної інформації.

62. Інтернетпокупці (online consumers) Cубсегмент усіх користувачів Інтернету, які використовують його як засіб вибору необхідних продуктів і послуг, а також для здійснення покупок.

^ 63. Канал комунікації (channel of communication) Засіб передачі повідомлення отримувачу (наприклад, торговельний представник, засоби реклами чи зв’язки з громадськістю).

^ 64. Канали прямого маркетингу (direct marketing channels) Маркетингові канали, що дають змогу споживачам отримувати інформацію і купувати товари безпосередньо у виробника з використанням каталогів, телефону, Інтернету, поштової розсилки, персонального продажу.

^ 65. Квота (quota) Обмеження кількості продукції, яку дозволено ввозити в країну або вивозити з країни.

66. Квоти продажу (sales quota) Завдання, поставлені перед продавцем (торговельним агентом), збутовим підрозділом компанії або збутовим департаментом на певний проміжок часу.

^ 67. Кінцеві споживачі (ultimate consumers) Люди, що придбали продукти або послуги для кінцевого споживання.

68. Комплекс маркетингу (marketing mix) Сукупність контрольованих чинників маркетингу (товар, ціна, просування, канали розподілу), що використовуються для задоволення потреб цільових сегментів.

^ 69. Комплекс просування (promotional mix) Сукупність засобів просування (реклама, персональний продаж, стимулювання збуту та зв’язки з громадськістю), які компанія використовує для комунікації зі споживачами.

^ 70. Комунікація (communication) Процес передачі повідомлення, який передбачає наявність шести складників: джерела (відправника), повідомлення, каналу комунікації, отримувача, а також процесів кодування і декодування.

^ 71. Конкурентна перевага (competitive advantage) Унікальна сильна риса компанії, що виділяє її серед конкурентів завдяки якісним, часовим, вартісним та інноваційним показникам.

^ 72. Конкуренція (competition) Ситуація на ринку, що передбачає наявність компаній-суперниць, товари яких відповідають потребам цього ринку.

73. Концепція соціально відповідального маркетингу (societal marketing concept) Концепція, основна засада якої: задовольняючи потреби своїх клієнтів, організація має прагнути забезпечувати добробут суспільства в цілому.

^ 74. Корисність (utility) Вигода чи відчутна цінність, що виникає у результаті маркетингового обміну.

75. Корпоративна культура (institutional culture) Загальні відносини і норми поведінки, які поділяють усі працівники організації; кожній організації властива своя корпоративна культура, яка відрізняє її від інших.

^ 76. Корпоративна реклама (institutional advertisement) Реклама, що має на меті створення або підкріплення бажаного образу компанії, зміцнення довіри до неї та створення позитивної репутації.

^ 77. Корпоративна філософія (corporate philosophy) Цінності та принципи ведення справ, прийняті в організації.

78. Корпоративний відділ реклами (cooperative advertising) Підрозділ компанії-рекламодавця, який виконує для неї функції рекламної агенції або з повним циклом, або з обмеженим набором послуг.

^ 79. Корпоративний рівень (corporate level) Вищий рівень організації, на якому визначається її загальна стратегія.

80. Корпоративні цілі (corporate goals) Стратегічні планові показники діяльності, яких організація планує досягти для здійснення свого корпоративного бачення.

^ 81. Крива попиту (demand curve) Графік, що представляє кількість певного товару, яку покупці хотіли б придбати за відповідною ціною (інші умови залишаються не змінними).

^ 82. Культура (culture) Притаманна однорідній групі людей сукупність цінностей, ідей і ставлень, що передається з покоління в покоління.

83. Купівельна поведінка організацій (purchasing conduct of organizations) Процес прийняття рішень, за допомогою якого організації встановлюють потреби в товарах, а також визначають, оцінюють і вибирають певні марки товарів та їхніх постачальників.

^ 84. Ланцюг постачань (supply chain) Це послідовність компаній, які докладають зусиль, необхідних для вироблення і постачання продукту чи послуги споживачам або промисловим користувачам.

^ 85. Лідери думок (opinion leaders) Особи, які безпосередньо чи опосередковано впливають на формування думок інших людей.

86. Ліцензування (licensing) Контрактна угода, відповідно до якої одна компанія дозволяє іншій використовувати торговельну марку, патент, промисловий секрет чи іншу свою власність в обмін на відсоток від прибутку або фіксовану суму.

^ 87. Логістика (logistіcs) Дії, спрямовані на організацію доставки товарів до споживача в певне місце і в певний час з мінімальними витратами.

88. Логістичний провайдер (thirdparty logistics provider) Компанії, що виконують частину або весь комплекс логістичних завдань, який зазвичай виробники, постачальники і дистриб’ютори здійснюють самостійно.

^ 89. Макромаркетинг (macromarketing) Вивчення сукупного потоку продуктів і послуг країни з метою отримання вигоди для суспільства в цілому.

90. Маркетингова концепція (marketing concept) Узгодження цілей компанії та задоволення потреб споживачів.

^ 91. Маркетингова стратегія (marketing strategy) Засоби досягнення маркетингових цілей, що характеризуються певним цільовим ринком і маркетинговою програмою його освоєння.

^ 92. Маркетингове середовище (marketing environment) Сукупність чинників, які впливають на маркетингову діяльність компанії, її сучасний стан і розвиток.

93. Маркетинговий канал (marketing channel) Сукупність компаній і окремих осіб, залучених до процесу переміщення товару від виробника до споживача.

^ 94. Маркетинговий план (marketing plan) Письмовий документ – сукупність цілей і заходів маркетингу на конкретний період, що визначає цільові ринки, бюджет і конкретизує програму маркетингу.

^ 95. Маркетингові дослідження (marketing research) Аналітичний процес, що включає визначення проблеми, збирання та аналіз інформації, розроблення рекомендацій щодо поліпшення маркетингової діяльності організації.

^ 96. Марочний капітал (brand equity) Додаткова цінність, яку забезпечує товару його торговельна марка в межах задоволення цим товаром потреб споживача.

97. Матриця позиціювання торговельної організації (retailing positioning matrix) Метод позиціювання торговельної організації за параметрами ширини товарної лінії та доданої цінності.

^ 98. Мікромаркетинг (micromarketing) Система маркетингових дій організації і розподіл її ресурсів для задоволення споживачів.

99. Мікромаркетингове середовище (micromarketing environment) Сукупність чинників, які впливають на маркетингову діяльність компанії і на яких вона сама здатна впливати прямо чи опосередковано.

^ 100. Місія бізнес-підрозділу (business unit mission) Заява, в якій сформульована основна ціль, причина існування стратегічного бізнес-підрозділу, а також визначаються ринки, на яких цей бізнес-підрозділ конкуруватиме, і асортимент продукції, який він буде пропонувати.

^ 101. Монополістична конкуренція (monopolistic competition) Конкурентна ситуація на ринку, коли багато продавців пропонують різні продукти, що за певних умов можуть бути взаємозамінними.

102. Монополія (monopoly) Ринкова ситуація, коли наявний лише один продавець продукту чи послуги.

103. Мотивація (motivation) Спонукальна сила, що зумовлює дії, спрямовані на задоволення певної потреби.

104. Невідчутність (intangibility) Специфічна характеристика, яка свідчить, що послугу неможливо побачити, почути, торкнутися до неї до того, як буде прийнято рішення про її купівлю.

105. Некомерційна організація (nonprofit organization) Організація, яка має на меті досягнення соціального ефекту, а не отримання прибутку.

106. Непрямий канал (indirect channel) Маркетинговий канал, в якому між виробником і споживачами наявні посередники, що виконують різні функції.

107. Обмін (exchange) Взаємовигідна угода між покупець і продавець, внаслідок якої кожен з них отримує те, що вважає цінністю.

^ 108. Однорівневий маркетинг (onelevel marketing) Альтернативна багаторівневому маркетингу форма організації бізнесу прямого продажу, за якої дохід незалежного продавця формується насамперед за рахунок його особистого обсягу продажу.

^ 109. Олігополія (oligopoly) Конкурентна ситуація, коли кілька компаній контролюють значну частину продажу в галузі.

110. Органзації-споживачі (organizational buyers) Виробники, торговельні посередники або державні установи, що купують продукти чи послуги для власного споживання або перепродажу.

111. Особистість (personality) Це сукупність психологічних характеристик людини, яка обумовлює її відносно постійні та послідовні реакції на впливи чинників навколишнього середовища.

112. Оціночні критерії (evaluative criteria) Об’єктивні та суб’єктивні властивості товару, які покупець може використовувати для порівняння товарів і марок.

^ 113. Оцінювання й відбір ідей (screening and evaluation) Етап процесу створення нового товару, під час якого проводиться внутрішній і зовнішній аналіз ідей нових товарів для відсіювання тих, які не виправдовують подальших зусиль.

^ 114. Пабліситі (publicity) Неособиста, опосередковано оплачувана форма розповсюдження позитивної інформації про компанію та її продукти і послуги.

115. Панель (panel) Вибірка споживачів чи магазинів, що регулярно підлягають опитуванню для визначення низки показників.

116. Переконання (beliefs) Суб’єктивне сприйняття споживачем якості товару чи торговельної марки за різними параметрами, що ґрунтується на особистому досвіді, рекламі й обміні думками з іншими людьми.

117. Перешкоди (barriers) Зовнішні чинники, які можуть перешкоджати ефективній комунікації, спотворюючи надіслане повідомлення чи інформацію, що надходить каналами зворотного зв’язку.

118. Персоналізація (personalization) Процес створення та використання даних профілю покупця, що зареєструвався на вебсайт продавця, при двосторонньому потоці комунікацій між продавцем та покупцем.

119. План продажу (sales plan) Документ, що визначає мету компанії у сфері збуту продукції та використання торговельного персоналу.

^ 120. Поведінка споживача (consumer behavior) Дії споживача під час купівлі й використання продуктів і послуг, включаючи інтелектуальні та соціальні процеси, які передують цим діям, а також відбуваються після них.

1   2   3

Схожі:

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – information package

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconДонецький університет економіки та права european credit transfer system
Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року...
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій І тривалості навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи