Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
НазваEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Сторінка1/5
Дата04.08.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


European Credit Transfer System

ECTS – Інформаційний пакет


2012/2013


Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

(шифр, назва)

Напрям підготовки (для ОКР «Бакалавр») 6.030601 “Менеджмент”

(код, назва)


Тернопіль – 2012

1. Організаційна структура факультету


а) Адреса:

бульвар Шевченка, 9, 46001, м.Тернопіль


b) Контактні телефони:

(0352) 47-58-66, 43-52-41, внутрішній: 19-209


c) Інформація про склад деканату

- Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту;

- Крамар Вікторія Володимирівна, завідувач навчально-методичного факультету;

- Підвисоцька Ольга Вікторівна, методист.


d) Кафедри:

- кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу.

Наукові, науково-педагогічні кадри. Виконання науково-дослідної та педагогічної роботи на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечують 17 науково-педагогічних працівників (в т.ч. 3 професори, доктори наук та 9 кандидатів наук, 1 доктор філософії (PhD), 1 доцент), 9 аспірантів (з них: 2 – з відривом від виробництва, 7 – без відриву від виробництва), 4 здобувача.

Навчально-допоміжний персонал: 2 осіб.


е) Координатор від факультету:

Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна.

Адреса: Тернопільський національний економічний університет,

корпус №10, кабінет 14

бульвар Шевченка, 9

м. Тернопіль 46000

Контактні телефони: внутрішній 19-209, міський (0352)43-52-41

^ 2. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію


^ 3. Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців на факультеті із зазначенням ліцензійного обсягу та терміну навчання^ Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки бакалаврів

Ліцензований обсяг (загальний)

^ Термін навчання

Денна

Заочна

0306 Менеджмент і адміністрування

6.030601 Менеджмент

355

360

4 роки^ 4. Умови для навчання

(коротка інформація про матеріально-технічну базу)


В корпусі Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту є 4 комп’ютерні класи із постійним високошвидкісним доступом до мережі Інтернет та ресурсів електронної бібліотеки ТНЕУ. Працює безпровідна мережа.

Всього у розпорядженні студентів 48 комп’ютерів, таким чином на 100 студентів припадає 7 робочих комп’ютерних місць. Навчання проводиться із використанням мультимедійної техніки. Її склад такий:

- 1 ноутбук;

- 5 проекторів;

- 1 інтелектуальна дошка;

- 3 акустичні системи.


^ 5. Основні методи та форми навчання, викладання та оцінювання, що використовуються на факультеті


У процесі викладання дисциплін на факультеті застосовуються:

- лекції, в тому числі з використанням мультимедіа-проектора та інших ТЗН;

- практичні заняття, в тому числі у комп’ютерних класах;

- виконання ситуативних вправ та завдань під керівництвом викладача та самостійно;

- робота в мережі Інтернет;

- виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ).


У навчальному процесі використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів (за 100-бальною шкалою):

  • поточне тестування та опитування;

  • підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

  • ректорська контрольна робота;

  • оцінювання виконання КПІЗ;

  • підсумковий залік;

  • підсумковий екзамен.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту.


Шкала оцінювання:

За шкалою Університету

За національною

шкалою

За шкалою ЕCTS

90-100

відмінно

A (відмінно)

85-89

добре

B (дуже добре)

75-84

C (добре)

65-74

задовільно

D (задовільно)

60-64

E (достатньо)

35-59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)


Дисципліни викладаються українською або англійською мовами (відповідно до навчального плану).
^ 8. Структурно-логічна схема напряму підготовки та спеціальності

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр^ Цикл соціально-гуманітарної підготовкиНормативні дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3 кр.; іспит


Історія України

3 кр.; іспит

Історія української культури

3 кр.; іспитФілософія

5 кр.; іспит

Політологія

3 кр.; іспитІноземна мова (за професійним спрямуванням)

10 кр.;

Психологія (англ. мова)

5 кр.; залік

Соціологія (англ. мова.)

2 кр.; залік


залік

іспит

Фізичне виховання
залік
залік

^ Вибіркові дисципліниДілова іноземна мова

9 кр.

залік

іспитДілова іноземна мова ІІ

10 кр.

залік

залік^ Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовкиНормативні дисципліни

Вища та прикладна математика

6 кр.
Статистика

5 кр.; іспит

залік

іспит
Інформаційні системи та технології (англ. мова) 6 кр.
залік

іспит

Економічна теорія

10 кр.залік

іспит

^ Вибіркові дисципліни


Теорія імовірності і математична статистика

3 кр.; іспит

Соціальна відповідальність бізнесу

4 кр.; залік

Економічний аналіз (англ. мова)

3 кр.; залік

Економетрія

3 кр.; іспит

^ Цикл професійної та практичної підготовкиНормативні дисципліни


Державне та регіональне управління

3 кр.; іспит

^ Менеджмент і адмініструванняТеорія організації

3 кр.; іспит


Менеджмент (англ. мова)

8 кр.

Операційний менеджмент

6 кр.; іспит

Управління персоналом (англ. мова)

5 кр.; іспит

Стратегічне управління

3 кр.; іспит

Управління інноваціями

3 кр.; іспит

залік

іспит
Самоменеджмент

4 кр.; залік

Адміністративний менеджмент

3 кр.; залік


Міждисциплінарна курсова робота

1 кр.
^ Курс «Право»
Правознавство

3 кр.; залікТрудове право

2 кр.; залік

Адміністративне право

4 кр.; залікГосподарське право

2 кр.; залік
^ Фінанси, гроші та кредит

Фінанси

3 кр.; іспит


Гроші та кредит

3 кр.; іспит


Безпека життєдіяльності

3 кр.; іспит
Економіка і фінанси підприємства

4 кр.; іспит

Облік і аудит (англ. мова)

5 кр.; іспит
Маркетинг

6 кр.; іспит
Логістика (англ. мова)

4 кр.; іспит

Основи охорони праці

5 кр.; залік
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

9 кр.

залік

іспит


Міжнародні економічні відносини (англ. мова)

4 кр.; іспит^ Вибіркові дисципліни

Ділові комунікації в бізнесі (англ. мова)

10 кр.

залік

залік

залік

іспит

Ринок цінних паперів

5 кр.; іспит

Міжнародні біржові ринки

5 кр.; іспит

Організаційна поведінка (англ. мова)

5 кр.; залік

Міжнародний менеджмент (англ. мова)

5 кр.; залік
Інтернет-трейдинг

4,5 кр.; іспит  1   2   3   4   5

Схожі:

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Спеціаліст») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Магістр») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії»
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 1
Окр «Бакалавр» з нормативним терміном навчання галузь знань 0306 "Менеджмент І адміністрування" напрям підготовки 030601 «Менеджмент»на...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 2 курсу
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» напрям підготовки 030601 «Менеджмент»...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 2 курсу окр «Бакалавр»
Окр «Бакалавр» з нормативним терміном навчання галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування” напрям підготовки 030601”Менеджмент”...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconГалузь знань: 0306 Менеджмент І адміністрування Напрям підготовки: 030601 Менеджмент

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconНапрям підготовки 030601 «Менеджмент» Галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи