Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
НазваEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Сторінка2/5
Дата04.08.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

^ 9. Анотації дисциплін за циклами підготовки


Предмет:

Філософія

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Формування філософської культури мислення, пізнання навколишнього світу та себе як особистості, навичок застосування філософської методології, розвитку усестороннього світобачення та світорозуміння, оволодіння навичками практично використовувати основні філософські поняття, змістовно аналізувати основні напрями та течії філософії, розкривати соціально історичну сутність явищ та процесів людського буття.


^ Форми контролю:

іспит
Предмет:

Історія України

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Послідовне вивчення соціально-економічного, духовного, етнічного культурного розвитку українського народу в контексті розвитку світової цивілізації; оволодіння новітніми історичними концепціями, системою наукового підходу до аналізу історії України

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 1 семестр

Анотація:

Підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ; оволодіння знаннями граматичних структур, правил синтаксису, мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів професійного мовлення, широкого словникового запасу

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Психологія (англ.мова)

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

2 рік, 3 семестр

Анотація:

Вивчення загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень; формування системи теоретико-методологічних знань із проблем психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів психіки для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста

^ Форми контролю:

залікПредмет:

Соціологія (англ.мова)

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

3 рік, 5 семестр

Анотація:

Ознайомлення студентів з історією соціологічної думки та проблемним полем української та світової соціології; формування навичок оперування теоретичним та практичним матеріалом, оволодіння навиками інтерпретувати та використовувати у професійній діяльності та в повсякденному житті знання з емпіричної соціології

^ Форми контролю:

залікПредмет:

Фізичне виховання

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 2,4 семестр

Анотація:

Формування фізичної культури студента і здатності реалізувати її в соціально-професійній, фізкультурно-спортивній діяльності та в сім’ї; забезпечення необхідного рівня професійної готовності майбутніх фахівців, який включає фізичну підготовленість, тренованість, працездатність, розвиток професійно значущих фізичних якостей та психомоторних здібностей.

^ Форми контролю:

залікПредмет:

Вища та прикладна математика

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 1 і 2 семестр

Анотація:

Формування у студентів базових математичних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання економічних задач, що виникають у процесі управління

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Історія української культури

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Формування системи знань про закономірності національного історико-культурного процесу, основні досягнення вітчизняної культури, засвоєння загальнолюдських та національних культурних цінностей, збагачення духовного світу, формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати і охороняти культурні здобутки України

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Політологія

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 2 семестр

Анотація:

Озброєння студентів знаннями і уміннями орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах і напрямках, навчити вирізняти теоретичні, духовні, прикладні, інструментальні компоненти політичного життя, дача уявлень про політичні явища та процеси у світі, геополітику, геополітичний статус України, сформувати у студентства навички політичного аналізу, надати вміння застосовувати політичні знання у своїй професійній, громадській та політичній діяльності.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Ділова іноземна мова

Статус:

Вибіркова

Рік, семестр:

2 рік, 4 семестр

Анотація:

Формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Ділова іноземна мова ІІ

Статус:

Вибіркова

Рік, семестр:

2 рік, 4 семестр

Анотація:

Формування необхідних навичок у сферах ділового спілкування в усній та писемній формах, набуття вмінь обробки спеціальної оригінальної літератури, поглиблене вивчення граматичного матеріалу для використання необхідних структур в процесі ділових і професійних контактів, читання наукових джерел економічного спрямування

^ Форми контролю:

залікПредмет:

Статистика

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

2 рік, 4 семестр

Анотація:

Формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Інформаційні системи та технології (англ.мова)

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

2 рік, 3 семестр

Анотація:

Формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом

^ Форми контролю:

іспит

Предмет:

Економічна теорія

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 рік, 1 і 2 семестр

Анотація:

Набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги факторів виробництва відповідно до типу ринкової структури; набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а аткож можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики

^ Форми контролю:

Залік, іспит

Предмет:

Державне та регіональне управління

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

2 рік, 4 семестр

Анотація:

Формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Теорія організації

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

4 рік, 7 семестр

Анотація:

Вивчення теоретичних засад організації з позиції формування її законів, принципів, ознак; висвітлення питання генезису організації; визначення сутності організації як системи та як процесу, дослідження теоретичних засад організації як об’єкта управління; виявлення сутності організаційного проектування як процесу формування організаційної структури

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Менеджмент (англ.мова)

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

2 рік, 3 і 4 семестр

Анотація:

Формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних засад системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища

^ Форми контролю:

Залік, іспитПредмет:

Операційний менеджмент

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

3 рік, 5 семестр

Анотація:

Формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання галузевих оераційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Управління персоналом (англ.мова)

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

3 рік, 6 семестр

Анотація:

Формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Самоменеджмент (англ.мова)

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

3 рік, 6 семестр

Анотація:

Оволодіння теоретичними знаннями і практичними навиками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю

^ Форми контролю:

залік

Предмет:

Управління інноваціями

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

4 рік, 8 семестр

Анотація:

Оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління інноваційною діяльністю організації

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Стратегічне управління

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

4 рік, 7 семестр

Анотація:

Оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку
1   2   3   4   5

Схожі:

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Спеціаліст») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Магістр») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії»
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 1
Окр «Бакалавр» з нормативним терміном навчання галузь знань 0306 "Менеджмент І адміністрування" напрям підготовки 030601 «Менеджмент»на...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 2 курсу
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» напрям підготовки 030601 «Менеджмент»...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 2 курсу окр «Бакалавр»
Окр «Бакалавр» з нормативним терміном навчання галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування” напрям підготовки 030601”Менеджмент”...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconГалузь знань: 0306 Менеджмент І адміністрування Напрям підготовки: 030601 Менеджмент

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconНапрям підготовки 030601 «Менеджмент» Галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи