Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Скачати 376.11 Kb.
НазваEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Сторінка1/4
Дата04.08.2012
Розмір376.11 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


European Credit Transfer System

ECTS – Інформаційний пакет


2012/2013


Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

(шифр, назва)

Напрям підготовки (для ОКР «Спеціаліст») 7.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

(код, назва)


Тернопіль – 2012

1. Організаційна структура факультету


а) Адреса:

бульвар Шевченка, 9, 46001, м.Тернопіль


b) Контактні телефони:

(0352) 47-58-66, 43-52-41, внутрішній: 19-209


c) Інформація про склад деканату

- Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту;

- Крамар Вікторія Володимирівна, завідувач навчально-методичного факультету;

- Підвисоцька Ольга Вікторівна, методист.


d) Кафедри:

- кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу.

Наукові, науково-педагогічні кадри. Виконання науково-дослідної та педагогічної роботи на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечують 17 науково-педагогічних працівників (в т.ч. 3 професори, доктори наук та 9 кандидатів наук, 1 доктор філософії (PhD), 1 доцент), 9 аспірантів (з них: 2 – з відривом від виробництва, 7 – без відриву від виробництва), 4 здобувача.

Навчально-допоміжний персонал: 2 осіб.


е) Координатор від факультету:

Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна.

Адреса: Тернопільський національний економічний університет,

корпус №10, кабінет 14

бульвар Шевченка, 9

м. Тернопіль 46000

Контактні телефони: внутрішній 19-209, міський (0352)43-52-41


^ 2. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг


^ 3. Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців на факультеті із зазначенням ліцензійного обсягу та терміну навчання^ Шифр та найменування галузі знань

Код та напрям підготовки бакалаврів

Ліцензований обсяг

Термін навчання

Денна

Заочна

0306 Менеджмент і адміністрування

8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

60

60

1 рік^ 4. Умови для навчання

(коротка інформація про матеріально-технічну базу)


В корпусі Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту є 4 комп’ютерні класи із постійним високошвидкісним доступом до мережі Інтернет та ресурсів електронної бібліотеки ТНЕУ. Працює безпровідна мережа.

Всього у розпорядженні студентів 48 комп’ютерів, таким чином на 100 студентів припадає 7 робочих комп’ютерних місць. Навчання проводиться із використанням мультимедійної техніки. Її склад такий:

- 1 ноутбук;

- 5 проекторів;

- 1інтелектуальна дошка;

- 3 акустичні системи.


^ 5. Основні методи та форми навчання, викладання та оцінювання, що використовуються на факультеті


У процесі викладання дисциплін на факультеті застосовуються:

- лекції, в тому числі з використанням мультимедіа-проектора та інших ТЗН;

- практичні заняття, в тому числі у комп’ютерних класах;

- виконання ситуативних вправ та завдань під керівництвом викладача та самостійно;

- робота в мережі Інтернет;

- виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ).


У навчальному процесі використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів (за 100-бальною шкалою):

  • поточне тестування та опитування;

  • підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

  • ректорська контрольна робота;

  • оцінювання виконання КПІЗ;

  • підсумковий залік;

  • підсумковий екзамен.


Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту.


Шкала оцінювання:

За шкалою Університету

За національною

шкалою

За шкалою ЕCTS

90-100

відмінно

A (відмінно)

85-89

добре

B (дуже добре)

75-84

C (добре)

65-74

задовільно

D (задовільно)

60-64

E (достатньо)

35-59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)


Дисципліни викладаються українською або англійською мовами (відповідно до навчального плану).
^ 7. Структурно-логічна схема напряму підготовки та спеціальності

5 курс

1 семестр

2 семестр

^ Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Нормативні дисципліни

Інтелектуальна власність

1,5 кр.; залік
^ Вибіркові дисципліни
Ділова іноземна мова

1,5 кр.; залік


^ Цикл професійної та практичної підготовки


Нормативні дисципліни

Менеджмент ЗЕД

6 кр.; іспит

Міжнародний маркетинг

4 кр.; іспит
Інвестиційний менеджмент

3,5 кр.; іспит
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

4,5 кр.; іспит
Інформаційні системи і технології в управління ЗЕД (англ..мова)

3 кр.; іспит^ Вибіркові дисципліни

Міжнародний маркетинг

5 кр.; іспит

Стратегічний менеджмент

5 кр.; іспит

Фундаментальний та технічний аналіз

4,5 кр.; залік
Управління ризиками ЗЕД

5 кр.; іспит
^ 9. Анотації дисциплін за циклами підготовки


Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Предмет:

Інтелектуальна власність

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 семестр

Анотація:

Формування комплексу теоретичних знань з питань інтелектуальної власності як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства.

^ Форми контролю:

залікПредмет:

Ділова іноземна мова

Статус:

Вибіркова

Рік, семестр:

2 семестр

Анотація:

Максимально сприяти підготовці студентів до адекватного функціонування у конкретних професійних ситуаціях вдома і за кордоном, ефективної комунікації в академічному і професійному оточенні; розвивати здатність аналізувати, вибирати і корегувати моделі своєї мовленнєвої поведінки.

^ Форми контролю:

залікЦикл професійної та практичної підготовкиПредмет:

Міжнародний маркетинг

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

2 семестр

Анотація:

Формування у студентів теоретичних і практичних знань у сфері ведення міжнародної маркетингової діяльності, необхідних для досягнення комерційних цілей у міжнародному бізнесі.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Інвестиційний менеджмент

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

2 семестр

Анотація:

Формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

2 семестр

Анотація:

Формування у студентів свідомої причетності до поглиблення інтеграції України в світове співтовариство через уміння здійснювати кредитно-розрахункові та валютні операції.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

2 семестр

Анотація:

Формування системи спеціальних знань та одержання практичних навичок з використання інформаційних систем та технологій в зовнішньоекономічній діяльності підприємств, ознайомлення з прийомами та методами роботи менеджера з засобами оброблення зовнішньоекономічної інформації, сучасним програмним забезпеченням тощо.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Менеджмент ЗЕД

Статус:

Нормативна

Рік, семестр:

1 семестр

Анотація:

Формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і практичних навичок щодо прийняття і виконання управлінських рішень у сфері ЗЕД.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Міжнародний менеджмент

Статус:

Вибіркова

Рік, семестр:

1 семестр

Анотація:

Формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Фундаментальний та технічний аналіз

Статус:

Вибіркова

Рік, семестр:

1 семестр

Анотація:

Формування системи знань та практичних навичок роботи з фінансовою пресою, здіснення аналізу ризику та доходності на різних ринках, оволодіння методами і прийомами фундаментального та технічного аналізу.

^ Форми контролю:

залікПредмет:

Стратегічний менеджмент

Статус:

Вибіркова

Рік, семестр:

2 семестр

Анотація:

Набуття знань щодо сутності стратегічного менеджменту, практичних навичок використання методик стратегічного аналізу, розроблення стратегій діяльності і засобів їх реалізації організаціями різних форм власності і масштабів діяльності, вміння використовувати необхідний інструментарій стратегічного менеджменту в конкретній ситуації при розробленні управлінських рішень.

^ Форми контролю:

іспитПредмет:

Управління ризиками ЗЕД

Статус:

Вибіркова

Рік, семестр:

1 семестр

Анотація:

Надання студентам знань щодо суті ризиків в зовнішньоекономічній діяльності і вміння усувати втрати від них.

^ Форми контролю:

іспит


  1   2   3   4

Схожі:

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Напрям підготовки (для окр «Магістр») 03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconEcts – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 1801 «Специфічні категорії»
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 1
Окр «Бакалавр» з нормативним терміном навчання галузь знань 0306 "Менеджмент І адміністрування" напрям підготовки 030601 «Менеджмент»на...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 2 курсу
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» напрям підготовки 030601 «Менеджмент»...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconП. А. Правдивцев графік роботи студентів-заочників економічного факультету 2 курсу окр «Бакалавр»
Окр «Бакалавр» з нормативним терміном навчання галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування” напрям підготовки 030601”Менеджмент”...
Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconГалузь знань: 0306 Менеджмент І адміністрування Напрям підготовки: 030601 Менеджмент

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconНапрям підготовки 030601 «Менеджмент» Галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»

Ects – Інформаційний пакет 2012/2013 Галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon3 курсу окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”
Окр «Бакалавр» за скороченим терміном навчання для осіб, які отримують другу вищу освіту галузь знань 0306 „Менеджмент І адміністрування”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи